پروفسور سیدمحمد میرکمالی

پروفسور سیدمحمد میرکمالی استاد و نویسنده

پروفسور سیدمحمد میرکمالی

Prof. Seyed Mohammad Mirkamali

استاد و نویسنده

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی اخلاق حرفه ای برای معلمان مدارس ابتدایی: مطالعه موردی معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 5، شماره: 1
2 ارزیابی میزان آمادگی مدارس ابتدایی شهر تهران برای استقرار مدیریت مدرسه محور (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 5، شماره: 1
3 Designing an optimal pattern of training needs assessment and its application to the educational needs of nursing managers (senior managers) and head nurses (middle management) of Social Security Hospitals in Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
4 Study of the Barriers of Development of Information and Communication Technologies (ICTs) in Comprehensive Universities and Their Solutions: the case of University of Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 4
5 بررسی اثربخشی آموزش های بالندگی حرفه ای در عملکرد شغلی بر اساس الگوی CIPP (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 10، شماره: 0
6 بررسی امکان برگزاری یادگیری الکترونیکی برای دانش آموزان معلول جسمی و حرکتی مدارس استثنایی استان کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 11، شماره: 2
7 بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی نیروهای دانشگر شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 1
8 بررسی تفاوت وضعیت موجود و مطلوب کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشکده های پردیس فنی و علوم انسانی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 1
9 بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت سایپا) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 2
10 بررسی رابطه بین ادراک سبک رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 24
11 بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت معلمان مدارس منطقه آموزش وپرورش دستگردان (استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 1
12 بررسی رابطه بین توانمند سازی با چابکی سازمانی دبیران مقطع متوسطه دوره دوم مدارس دخترانه دولتی شهرستان شهریار (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 2
13 بررسی رابطه توانمندسازی روان شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 7، شماره: 2
14 بررسی رابطه توسعه حرفه ای با نوآوری آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاهی دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 1
15 بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت سایپا) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 6
16 بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 2، شماره: 3
17 بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 11، شماره: 3
18 بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارمندان ناحیه ۱ و ۲ آموزش و پرورش شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 2
19 بررسی رابطه مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی (مورد: کارکنان دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 4
20 بررسی رابطه نگرش مدیران به نوآوری با یادگیری سازمانی در مدارس ناحیه یک شهرری (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 3
21 بررسی رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان خرمآباد و ارایه راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 6
22 بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، اعتماد سازمانی و خلاقیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 6، شماره: 1
23 بررسی فرهنگ کارآمدی گروهی در مدارس ابتدایی شهر تهران و رابطه آن با عملکرد معلمان این مدارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 9، شماره: 1
24 بررسی نقش تبیین کنندگی مدل تغییر سازمانی بورک- لیتوین بر عملکرد سازمانی؛ مطالعه موردی: دانشگاه الزهرا (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 1
25 بررسی نقش فرهنگ خوشبینی علمی در توانمندسازی ساختارمدارس ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 3
26 بررسی و تبیین رهبری اخلاقی و ابعاد آن (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 7، شماره: 2
27 بررسی وضعیت مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 28
28 پیش بینی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی برحسب مولفه های کارکردهای اجرایی مغز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 2
29 تاثیر ساختار و فرهنگ سازمانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی در سازمان مرکزی دانشگاه های پیام نور، علمی-کاربردی، آزاد اسلامی و دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 4، شماره: 1
30 تاثیرتبیین روابط بین سکوت سازمانی و تعهد‌ سازمانی بر مسئولیت پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 4
31 تبیین سلامت سازمانی براساس نقش مولفه های اخلاق حرفه ای معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 29
32 تبیین نقش تاب آوری بر بهزیستی ذهنی و رابطه آن ها با خودکارآمدی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 4
33 تبیین نقش چابکی سرمایه انسانی در توسعه چابکی استراتژیک (مورد مطالعه: بانک انصار) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی دوره: 2، شماره: 4
34 تبیین نقش خودرهبری بر سرمایه های انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی: تحقیقی موردی درباره دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 3، شماره: 4
35 تبیین نقش راهبردهای تعالی منابع انسانی بر تعهدسازمانی کارکنان (مورد:کارکنان شرکت خودروسازی سایپا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 1
36 تبیین و ارزیابی الگوی درونداد دانش آفرینی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 20
37 تحلیل چند سطحی عوامل موثر بر توسعه حرفه ای اعضا هیئت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 2
38 توانمند سازی کارکنان (تعاریف، الزامات و مدل ها) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 1، شماره: 21
39 دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع دکتری مدیریت آموزشی از نظر اعضای هیئت علمی و کارفرمایان: پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 27
40 رابطه بین رهبری تحول آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 3
41 رابطه خلاقیت سازمانی با ساختار ارگانیکی و مکانیکی مدارس: مطالعه موردی مدارس متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 2
42 رابطه رهبری توزیع شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1393-1394 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 13
43 رابطه فرهنگ با مقاومت در مقابل تغییر یا پذیرش آن (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 4، شماره: 2
44 رابطه فرهنگ سازمانی و برنامه های تغییر در دانشگاه ها (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 12، شماره: 2
45 رابطه فلات شغلی با تمایل به ترک خدمت، استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 36
46 رابطه کانون کنترل و مسئولیت پذیری اجتماعی با میانجی گری اخلاق حرفه ای در بین معلمان ابتدایی شهرری (دریافت مقاله) مجله پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره دوره: 1401، شماره: 16
47 رابطه میان مشارکت اعضاء هیات علمی در تصمیم گیری های مدیریتی با بلوغ آنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 3، شماره: 1
48 رابطه میان یادگیری سازمانی و مهارتهای ارتباطی با تعارض سازمانی در کارکنان اداره آموزشوپرورش نواحی چهارگانه کرج (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 2، شماره: 3
49 رابطه هوش معنوی با بهره وری کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 4
50 رابطه هوش هیجانی با استراتژی های مدیریت تعارض مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 5، شماره: 3
51 رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 2
52 شناسایی عوامل استرس زای شغلی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 4
53 شناسایی عوامل مرتبط با انتقال آموزش به محیط کار از دیدگاه متخصصان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با استفاده ازروش دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 2
54 شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار در بین کارکنان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 8، شماره: 30
55 شناسایی ملاک های جذب و نگهداشت منابع انسانی و ارایه راهکارهای مناسب (مورد: کارکنان دانشکده های پردیس فنی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 7، شماره: 22
56 شناسایی مولفه های اثرگذار در تضمین کیفیت آماده سازی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکرد کیفی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 38
57 شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی: رویکردی آمیخته (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 52
58 شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی با تاکید بر نقش گروه های آموزشی: رویکردی آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 29
59 طراحی الگوی رهبری دانشگاه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 2
60 طراحی الگوی فرایند دانش آفرینی در دانشگاه بر اساس رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 2
61 طراحی و تبیین صلاحیت های حرفه ای کارشناسان پژوهش موسسات آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 1
62 عوامل مرتبط با اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای (مورد: مراکز فنی و حرفه ای شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 2
63 فراتحلیلی بر پژوهش های مدیریت دانش در علوم دریایی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 2
64 مطالعه کیفی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دیدگاه صاحب نظران مدیریت آموزشی و کارفرمایان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 40
65 مطالعه نقش واسطه ای سرمایه های انسانی در رابطه خودرهبری کارکنان و چابکی سازمانی مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 4
66 نقش خودتوسعه ای بر آمادگی برای تغییر کارکنان مراکز آموزش عالی؛ با میانجی گری بهسازی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 2
67 نقش رهبری تحول آفرین مدیران دانشگاهی در توانمندی اعضای هیات علمی دانشگاه ها (مورد: دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 2، شماره: 3
68 نقش سلامت روان بر عملکرد تحصیلی دانشجویان،با میانجیگری انگیزش پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
69 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 17، شماره: 2
70 یادگیری زبان انگلیسی با فناوری اطلاعات و شیوه سنتی در دانش آموزان رشته تربیت بدنی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 6، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگویی شناختی از جایگاه کارآفرینی و نوآوری رادیکالی در تئوری انقلاب علمی کوهن (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
2 امکان سنجی آموزش الکترونیکی برای آموزش دانش آموزان معلول جسمی و حرکتی استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
3 اندازه گیری سرمایه فکری دانشگاه ها: مرور یک تجربه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
4 اندازه گیری سرمایه فکری دانشگاه ها: مرور یک تجربه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
5 بررسی پژوهش های انجام شده فلسفه ی برنامه ریزی در نظام آموزشی با رویکرد فراتحلیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
6 بررسی رابطه اخلاق حرفه ای با عملکرد سازمانی در دانشکده های علوم رفتاری دانشگاه تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
7 بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با رضایت شغلی در بین دبیران متوسطه اول و دوم دخترانه شهرستان قائنات (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
8 بررسی رابطه توانمند سازی و بهره وری نیروی انسانی کارکنان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(معاونت نظارت و اعمال مقررات) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
9 بررسی رابطه مربیگری مدیران و یادگیری سازمانی (مطالعه موردی شرکت خودرو سازی سایپا) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
10 بررسی نقش تاب آوری بر بهزیستی ذهنی و رابطه آنها با خودکارآمدی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 بررسی و شناسایی هنجارها و معیارهای ارزشی در کارآفرینی با رویکرد اخلاق حرفهای (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
12 تحلیل نقش ابعاد مدیریت استعداد بر نگهداشت منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
13 تدوین الگویی برای اندازه گیری سرمایه فکری در دانشگاههای ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
14 تعریفی جامع از خلاقیت بر اساس ابعاد و مؤلفههای آن (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
15 رابطه رهبری تراز پنج و تحصیلات با رضایت شغلی با توجه به نقش واسطه ای جو سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
16 شناخت رابطه ساختار سازمانی بر سرمایه فکری کارکنان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
17 مروری نظامند بر تئوری های تغییر در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش
18 مروری نظامند بر تئوری های تغییر در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
19 نقش سرمایه اجتماعی بر مبنای رویکرد سرمایه فکری در توسعه اقتصادی سازمانها ارائه الگوی جدید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
20 نگرشی به جایگاه داده کاوی در مدیریت موسسات آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
21 نیازسنجی آموزشی مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران جهت ارتقای مهارت های مدیریتی آنان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی