دکتر مهدی نادری خوراسگانی

دکتر مهدی نادری خوراسگانی دانشیار علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر مهدی نادری خوراسگانی

Dr. Mahdi Naderi khorasgani

دانشیار علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از مدل DRASTIC (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 2
2 ارزیابی و مدل سازی تراکم کربن آلی خاک با استفاده از داده های زمینی و سنجش از دور در دو نوع کاربری در منطقه فندوقلو استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 12، شماره: 4
3 برآورد زیست توده گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چندگانه، شبکه عصبی مصنوعی و داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 3
4 برآورد محتوی رنگدانه های برگ گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ۸ (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 3
5 بررسی پراکنش مکانی کربن آلی خاک در منطقه فندوقلو استان اردبیل (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 36، شماره: 4
6 بررسی تاثیر آتش سوزی بر پایداری خاکدانه ها، عوارض قابل مشاهده سطحی و پوشش گیاهی در مقیاس های مختلف در جنگل های سواحل جنوب غربی دریای مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 1
7 بررسی غلظت فلزات سنگین در آب و رسوبات رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 3
8 پهنه بندی خطر زمین لغزش در شهرستان اردل (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 66
9 پهنه بندی غلظت سرب کل در کلاس های اندازه ای ذرات خاک با استفاده از داده های ماهواره IRS-P۶ , LISS-III در جنوب اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 1
10 تاثیر آتش سوزی بر آبگریزی و مقدار و عوامل فرسایش خاک در جنگل های سواحل جنوب غربی دریای خزر (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 1
11 تخمین پوشش مراتع منطقه تنگ صیاد (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از داده های ماهوارهIRS-P۶ LISS-III (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 1
12 تخمین تولید مرتع با استفاده از داده های ماهواره IRS LISS III مطالعه موردی: منطقه تنگ صیاد، استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 3، شماره: 4
13 تخمین دبی رواناب، رسوب و شناخت عوامل ژئومورفومتریک به‌کمک DTM در حوزه‌ آبخیز بهادربیگ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 2
14 تخمین عملکرد گندم آبی (Triticum aestivum L.) با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان شهرکرد) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 2
15 تعیین حداقل مجموعه داده جهت ارزیابی کیفیت خاک مطالعه موردی حوضه آبخیز دریاچهچغاخور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
16 تعیین عصاره گیر مناسب و حد بحرانی فسفر برای سورگوم (Sorghum bicolor L. Var. Speedfeed) در خاک های آهکی منطقه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 50
17 تعیین غلظت و میزان آلودگی خاک های سطحی حوضه آبخیز باغان با استفاده از شاخص های آلودگی و زمین آمار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
18 خصوصیات ژئومورفولوژیک کفه رسی (Claypan) و تاثیر آن بر تنزل اراضی با استفاده از فناوری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS). مطالعه موردی: منطقه رودشت (اصفهان- ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
19 خصوصیات ژئومورفولوژیک کفه رسی (Claypan) و تاثیر آن بر تنزل اراضی با استفاده از فناوری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS). مطالعه موردی: منطقه رودشت (اصفهان- ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
20 رصد تغییرات تخریب اراضی منطقه اردستان استان اصفهان در سه دهه گذشته با استفاده از فناوری سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 58
21 عوامل موثر بر پهنه بندی آلودگی خاک به فلزات سنگین در دشت سیرجان- استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
22 معادلاتی جدید برای برآورد عامل مدیریت پوشش گیاهی در اراضی جنگلی تحت تاثیر آتش سوزی در شمال غرب استان گیلان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی بعد فراکتالی در مدیریتهای متفاوت خاک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
2 ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی حوضه آبخیز گهرباران (چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
3 بررسی آنالیز حساسیت مدل ام.پسیاک MPSIAC (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
4 بررسی غلظت عناصر غذایی گیاهی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در رسوبات و خاک حوضه آبخیز گهرباران (چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
5 بررسی نقش دسترس پذیری زیستی در ارزیابی خطر آلاینده ها در خاک با توجه به دستورالعمل "حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده های ورودی به آن برای کاربری های مختلف" (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
6 پهنه بندی خطر فرسایش بادی جنوب شهر کرد (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از مدل اریفر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
7 پهنه بندی ماده آلی و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در بخش های مختلف زمین نما (منطقه شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 تغییرپذیری برخی ویژگیهای شیمیایی خاک در کاربریهای مختلف (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
9 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- ارزیابی سطح آلودگی فلزات سنگین در حوضه آبخیز باغان، بوشهر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
10 مقایسه برخی از شاخص های فیزیکی کیفیت خاک در کاربری های مختلف اراضی دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران