دکتر سید اسکندر صیدایی

دکتر سید اسکندر صیدایی دانشیار دانشگاه اصفهان

دکتر سید اسکندر صیدایی

Dr. seyyed eskandar seidaiy

دانشیار دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی استقرار صنایع بر توسعه روستایی پیرامونی در شرکت های سرب و روی انگوران. (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 6، شماره: 4
2 ارزیابی پایداری زیستمحیطی شهر اصفهان با تاکید بر آلودگی هوا (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 1
3 ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد کشاورزی با استفاده از GIS (بخش مرکزی شهرستان کیار) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 1
4 ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفیت محیطی مسکن روستایی مطالعه موردی: مقایسه دو بافت قدیم و جدید روستای حاجت آقا در شهرستان لنجان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 5، شماره: 2
5 ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح های هادی از دیدگاه روستاییان (نمونه موردی: دهستان های میلاس و سردشت شهرستان لردگان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 2، شماره: 3
6 ارزیابی نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: روستاهای سین، مهرگان، مدیسه و کبوترآباد در استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 1
7 بررسی اثرات اجتماعی سدها بر پایداری سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: سد کارون سه- شهرستان ایذه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 50
8 بررسی تاثیر ICT روستایی بر توسعه روستایی بخش انگوران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 3
9 بررسی تاثیرات زیست محیطی سدهای مخزنی بر نواحی روستایی پیرامونی ( مطالعه موردی: سد کارون سه در شهرستان ایذه ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 1
10 بررسی روند تغییرات کارکردی خانه های روستایی نمونه موردی: روستای گرجی محله، شهرستان بهشهر، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 2، شماره: 1
11 بررسی نقش فعالیت زنان روستاهای دهستان اسحاق آباد شهرستان نیشابور در دستیابی به توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 9، شماره: 2
12 بررسی و تحلیل عملکرد مدیران نوین روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: منطقه اورامانات استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 4
13 تاثیر تنوع اقتصادی بر پایداری نواحی روستایی (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان شهرکرد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 3
14 تحلیل الگوهای فضایی – اجتماعی مساکن روستایی و عوامل موثر برآن در استان قم (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 4
15 تحلیل عاملی متغیرهای موثر بر رضایت شغلی مدیران دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 1
16 تحلیل فضایی شاخص های اشتغال با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای (نمونه موردی شهرستان های استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 47
17 تحلیل نابرابری فضایی توسعه روستایی در شهرستان صحنه، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 7، شماره: 2
18 تحلیل و ارزیابی شاخص ها و عوامل پایداری مسکن روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان روانسر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 2، شماره: 4
19 تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بخش میانکوه شهرستان اردل با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 4
20 تحلیلی بر آسیب پذیری مساکن روستایی (مطالعه موردی: مساکن روستایی شهرستان بافت) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 20، شماره: 77
21 تحلیلی بر وضعیت شاخص های بهداشتی درمانی در شهرستان های استان کرمانشاه با بهره گیری از مدل های TOPSIS، AHP و تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 1
22 سنجش تاثیرات اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری (نمونه موردی شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 2، شماره: 3
23 سنجش میزان پایداری نواحی روستایی با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه مطالعه موردی: روستاهای شهرستان فلاورجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 1
24 طراحی مدل دسترسی به جاذبه های گردشگری جهت پایداری قطب های گردشگری با استفاده از GISمطالعه موردی: استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 99
25 گردشگری خانه های دوم و روابط متقابل شهر و روستا (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 84
26 مکان یابی نوشهرها در ایران با تاکید بر بهارستان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 73
27 نقش الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در تقویت پیوندهای روستایی - شهری (مطالعه موردی: شهرستان شهرضا) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 7، شماره: 1
28 نقش خانه های اکولوژیکی در توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: بخش هنزاء، شهرستان رابر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 2
29 نقش مشارکتهای مردمی در توسعه روستایی: با تاکید بر مشارکت سنتی و جدید (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 1
30 واکاوی عوامل بنیادین کارآفرینی گردشگری اثرگذار بر توسعه پایدار روستایی شهرستان کوهرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 19، شماره: 63
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آمیخته بازاریابی در غرفههای فروش الکترونیکی مواد غذایی و کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 ارزیابی اثرات اقتصادی- اجتماعی طرح های اسکان عشایر (دریافت مقاله) همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران
3 ارزیابی عوامل موثربرتخریب مراتع ازنظر کارشناسان اداره منابع طبیعی مورد: دراستان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
4 امکان سنجی مدیریت و مصرف بهینه آب در اراضی زراعی نامرغوب (مطالعه ی موردی؛ شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
5 امنیت و توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 بررسی پتانسیل های گردشگری روستایی در مساعدت به توسعه پایدار روستایی(نمونه موردی: روستای سفیداربن) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
7 بررسی تجارب مدیریت بحران و برنامه ریزی های آن در کشورهای مختلف با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع و حسابداری
8 بررسی جایگاه بخش کشاورزی در دستیابی به توسعه پایدار در نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان زرین دشت شهرستان دره شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
9 تاثیر خشکسالی در تغییر و تحولات سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی دشت مهیار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
10 توسعه پایدار گردشگری روستایی (مطالعه موردی:روستای قلات) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
11 ساماندهی تسهیلات رفاهی و امکانات گردشگری منطقه نمونه چشمه ناز ونک شهرستان سمیرم با تاکید بر توسعه پایدار اکوتوریسم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
12 ضرورت و اهداف برنامه های آمایش محیطی مناطق روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
13 گردشگری روستایی راهکاری سازنده برای توسعه روستایی مطالعه موردی: دهستان کاکان شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
14 گردشگری عشایری جلوه ای از گردشگری فرهنگی نوستالژیک (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
15 نقش فنآوریهای جدید اطلاعات و ارتباطات ICT در همگرایی جهان اسلام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
16 نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: دهستان کاکان شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
17 نقش معناداری در تداوم شیوه معیشت عشایری (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی
18 نگرشی مدیریتی و حقوقی به پدیده تخلفات ساختمانی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران