دکتر سید محسن طباطبایی مزد آبادی

دکتر سید محسن طباطبایی مزد آبادی دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

دکتر سید محسن طباطبایی مزد آبادی

Dr. seyed mohsen tabatabaei

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجرای بهینه آموزش های الکترونیکی و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی مدیران شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 4
2 ارائه استراتژی‎های ضروری جهت راه‎اندازی پارکینگ هوشمند دوربین‌محور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 30
3 ارائه الگوی اجرایی خودارزیابی در سازمان های بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 2
4 ارزیابی اثربخشی دوره های تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران براساس مدل پاتریک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 13
5 الزامات توسعه کیفی آموزش های کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 12
6 The interaction of the performance factors in ACHIEVE model: A study in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 4، شماره: 2
7 تأثیر سطوح ارزیابی بر بهبود کیفیت دوره های آموزشی شهرداری تهران با رویکرد ارتقای عملکرد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 5
8 تبیین نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 9
9 تحلیل شکاف و نیازسنجی مهارت های عمومی و تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 8
10 تدوین مدل خودارزیابی به منظور افزایش رضایت مشتری (مورد مطالعه: سازمان های خدمات شهری) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 1
11 جایگاه آموزش در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 10
12 راهکارهای شناسایی استعدادهای منابع انسانی در شهرداری تهران با تأکید بر توسعه و کارآمدی شهر: ارائه یک الگو (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
13 میزان به کارگیری تئوری نقش های مدیریتی مینتزبرگ در بین مدیران بانک شهر با رویکرد توسعه بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 6
14 واکاوی نیازهای آموزشی با رویکرد تجزیه و تحلیل شغل مطالعه موردی کارشناسان مالی اقتصادی شهری شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اجراى بهینه آموزش هاى الکترونیکى و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی مدیران شهردارى تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
2 ارزیابی تحقق اقتصاد مقاومتی با توجه به رکود بازار مسکن شهری در کشور (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
3 مطالعه میزان به کارگیرى نقش هاى مدیریتى مینتزبرگ در میان مدیران بانک شهر، با رویکرد توسعه بهره ورى (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران