دکتر توکل آقایاری هیر

دکتر توکل آقایاری هیر دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

دکتر توکل آقایاری هیر

Dr. Tavakkol Aghayari Hir

دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ارتباط بین حرکات جمعیت و برابری جنسیتی در ایران با استفاده از مدل سری های زمانی (۹۰-۱۳۳۵) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 3، شماره: 1
2 بررسی تاثیر الگوی استفاده از رسانه های جمعی بر سبک زندگی سالم (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 33، شماره: 4
3 بررسی تاثیر سلامت اجتماعی بر رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان کارخانه گلسان بافت شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 4
4 بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 6، شماره: 2
5 بررسی تاثیرات دین داری و عزت نفس بر مصرف نمایشی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 13، شماره: 2
6 بررسی تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی چاقی در بین شهروندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 1
7 بررسی رابطه بین سرمایه های فرهنگی و اجتماعی با مدارا در بین شهروندان (مطالعه شهروندان شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 16، شماره: 2
8 بررسی رابطه بین همرهنگی، تشخصطلبی و طبقه اجتماعی- اقتصادی با میزان مدگرایی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 4
9 بررسی رابطه دینداری با میزان مصرف گرایی شهروندان شهر تبریز و زمینه اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهروندان بالای ۱۵ سال شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 1، شماره: 3
10 بررسی رابطه سرمایه اقتصادی با سازه مدارا در بین شهروندان شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 10، شماره: 2
11 بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن روستایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 2، شماره: 3
12 بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 2، شماره: 2
13 بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده های شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 12، شماره: 1
14 بررسی ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 2، شماره: 5
15 بررسی عوامل مرتبط با هویت ملی و هویت قومی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 2، شماره: 4
16 بررسی کیفیت زندگی زنان متاهل در چارچوب نهاد خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
17 بررسی گذار تغذیه ای در بین نسل ها و زمینه اجتماعی مرتبط با آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 15، شماره: 3
18 تبریز، شهر بدون گدا: مطالعه جامعه شناختی مواجهه شهروندان با پدیده تکدی گری (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 1
19 تبیین ارتباط مصرف رسانه ای و دینداری با رفتار باروری (مورد مطالعه: زنان متاهل ۱۵-۴۹ ساله شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 4، شماره: 1
20 تحلیل دینامیکی جمعیت و پیامدهای اقتصادی آن با استفاده از رویکرد سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 11، شماره: 3
21 تحولات نهاد خانواده در فرایند نوسازی و تاثیر آن بر سیاست گذاری ایران در حوزه خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 21، شماره: 51
22 رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان شهر تبریز سال ۹۵ (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 2، شماره: 2
23 رابطه دسترسی منابع مالی با رضایت زناشویی در زنان متاهل شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 23، شماره: 89
24 رابطه سواد تغذیه و رژیم غذایی با چاقی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 18، شماره: 4
25 سرمایه اجتماعی خانواده، حلقه مفقوده در فهم تجارب زیسته زنان در مواجهه با سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 54
26 سرمایه اجتماعی و هم زیستی اجتماعی مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر تبریز 1390 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 13، شماره: 1
27 سلامت جنسی به مثابه مسئله ای اجتماعی: بازسازی معنایی سلامت جنسی در میان زنان متاهل شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 18، شماره: 4
28 سلامت جنسی در چنبره های اجتماعی و فرهنگی: مطالعه ای کیفی در میان زنان متاهل شهر تبریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 16، شماره: 32
29 شناسایی عوامل مرتبط با گرایش به جهانی شدن فرهنگ در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 6، شماره: 19
30 طراحی الگوی شناختی بازماندگان بیماری سرطان با رویکرد پدیدارشناسی: مطالعه موردی بیماران در شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 1
31 فشار اجتماعی- فرهنگی، مقایسه اجتماعی و تصور چاقی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 12، شماره: 45
32 کجروی فرهنگی و عوامل مرتبط با آن در میان پسران دبیرستانی شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 7، شماره: 25
33 مطالعه ارتباط بین جهت گیری های ارزشی اجتماعی و مصرف پایدار در بین شهروندان ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 4
34 مطالعه ارتباط تمایزطلبی و دانش تغذیهای با الگوی مصرف غذای غیرخانگی(مورد مطالعه: شهروندان ۱۵ ساله و بالاتر شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 15، شماره: 1
35 مطالعه بین نسلی ایدئال های فرزندآوری زنان (مطالعه زنان متاهل در شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 12، شماره: 3
36 مطالعه تاثیر تحولات جمعیتی بر برابری جنسیتی در ایران (با تاکید بر ترکیب جمعیت) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 15، شماره: 3
37 مطالعه سلامت روانی و عوامل فردی و محله ای موثر بر آن(مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 7، شماره: 27
38 مقایسه ی وضعیت سلامت اجتماعی در میان زنان بارور و نابارور (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 1، شماره: 4
39 میدان ترومای اجتماعی و عادت واره های ترومایی با تاکید بر نظریه بوردیو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 12، شماره: 3
40 نقش دینداری، خانواده‌گرایی، رسانه‌های نوین و بازاندیشی مدرن در نگرش به فرزندآوری در زنان و مردان متاهل 49-18 ساله (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 18، شماره: 2
41 نقش رسانه در رفتارهای تغذیهای و زمینه اجتماعی مرتبط با آن مورد مطالعه: شهروندان بالای ۱۵ سال شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 1
42 نمایش جنسیت در بین کاربران اینستاگرام: رویکرد اجرای جنسیت (مطالعه موردی پیج های ماشین باز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 8، شماره: 30
43 نوسازی و تحول ارزش های خانوادگی سنتی در شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 INTERGENERATIONAL STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL INFLUENCES AND FOOD CONSUMED AWAY FROM HOME AMONG TABRIZ CITIZENS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
2 SOCIO-DEMOGRAPHIC CHANGES, FOOD, AND HEALTH: EVIDENCES FROM IRANIAN INCOME AND EXPENDITURE SURVEYS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
3 بررسی تاثیرات تماشای ماهواره، جنسیت و دینداری بر میزان گرایش به مد با استفاده از معادلات ساختاری (دریافت مقاله) همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید
4 بررسی میزان دینداری و تاثیرات استفاده از ماهواره بر آن در بین دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
5 تأثیر عناصر آب و هوایی و آلاینده ها بر مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و تنفسی در شهر کرمانشاه دوره مطالعاتی 2012-2009 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران