پروفسور محمودرضا تدین

پروفسور محمودرضا تدین استاد تمام زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

پروفسور محمودرضا تدین

Prof. Mahmoud Reza Tadayon

استاد تمام زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آبیاری با پساب شهری و نوع کود مصرفی بر صفات کمی و کیفی چغندر قند (Beta vulgaris L.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 2
2 اثر آبیاری تکمیلی و مقدار فراهمی آب بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک دو رقم گندم دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
3 اثر آبیاری تکمیلی و مقدار فراهمی آب بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک دو رقم گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
4 اثر آبیاری محدود و مقادیر کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد دو رقم زراعی نخود(Cicer arietinum ) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 2
5 اثر اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کرچک (Ricinus communis L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 2
6 اثر اسید هیومیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان پرولین برگ گلرنگ درسطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 3
7 اثر پیش تیمار بذر با اسید جاسمونیک بر شاخص های جوانه زنی بذر چغندرقند تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
8 اثر تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت چهار رقم تجاری بزرک خوراکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
9 اثر تنش کم‌آبیاری و محلول‌پاشی با اسید آسکوربیک و اسید جاسمونیک بر برخی از متابولیت‌های ثانویه، عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ‌های گلرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 4
10 اثر تیمارهای آب شور و برخی کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیکی و رشد گیاه لمون گراس (Cymbopogon citratus) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 10، شماره: 33
11 اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه زنی بذر شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L. ) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 4
12 اثر تیمارهای شکست خواب بر خصوصیات جوانهزنی بذر دو گونه علف هرز شنگ (Descurainia sophia) خاکشیر و) Teragopogon collinus) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 3
13 اثر رژیم های مختلف رطوبتی و سوپر جاذب زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه بزرک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 1
14 اثر سطوح مختلف آبیاری و تاریخ کاشت بر برخی صفات فیزیولوژیک و رشدی گیاه لمون-گراس (Cymbopogon citratus) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 51
15 اثر شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی اکوتیپ های مختلف گیاه توت روباه در مرحله جوانه زنی و رشد رویشی (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 2، شماره: 2
16 اثر کاربرد کودهای آلی و شیمیایی بر برخی ویژگی های زراعی توتون بارلی (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 5، شماره: 10
17 اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیاچیتی در شهرکرد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 1
18 اثر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین دانه برخی ژنوتیپ های ماش (Vigna radiata L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 2
19 اثر کم آبیاری و سطوح زئولیت بر فنولوژی، عملکرد روغن و کارآیی مصرف آب شاهدانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 3
20 اثر کود های زیستی نیتروژن و فسفر بر رنگیزه های فتوسنتزی، عملکرد، اجزای عملکرد و محتوای پروتئین دانه دو رقم نخود فرنگی (.Pisum sativum L) در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 13، شماره: 4
21 اثر کودهای آلی و زیستی بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد دانه گیاه لوبیا یام مکزیکی (Pachyrhizus erosus (L.) Urban) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 13، شماره: 4
22 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات بیوشیمیایی و عملکردی دو رقم کینوا (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 36
23 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد گیاه کینوا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 2
24 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و برخی ویژگی های بیودیزل تولیدی از گیاه کاملینا (Camelina sativa L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
25 اثر کودهای شیمیایی و زیستی بر برخی صفات فیزیولوژی و عملکردی گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) تحت تنش خشکی در خاک شور (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
26 اثر کودهای شیمیایی و زیستی بر شاخص های برگی، کارایی جذب و مصرف نیتروژن، فسفر، گوگرد و عملکرد گیاه کاملینا (.Camelina sativa L) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 45
27 اثر کودهای نیتروژن، سولفات پتاسیم، سولفات منیزیم و سولفات روی بر عملکرد و برخی ویژگیهای بیودیزل تولیدی از گلرنگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 4
28 اثر محلول پاشی برگی پتاسیم (K) و بور (B) بر صفات کمی و کیفی چغندرقند تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 1
29 اثر محلول پاشی بور و پتاسیم بر واکنش های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد ریشه چغندر قند تحت تیمار های تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 42
30 اثر محلول پاشی پرولین و اسید سالیسیلیک بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی سویا (Glycine max L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 29
31 اثر نظام های مختلف زراعی بر مصرف سوخت و انرژی مصرفی و عملکرد گندم زمستانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
32 اثرآبیاری تکمیلی ونیتروژن برمیانگین وزن دانه، وزن حجمی و عملکرد دانه گندم درشرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
33 اثرات کودهای آلی، گاوی و اوره برانباشتگی کادمیوم و رشد گیاه خرفه (Portulaca eoleracea) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 4
34 اثرات نانوتیوب کربن چند جداره و نانو نقره بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و مورفولوژیک گیاه باقلا (Vicia faba L.‎) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 2، شماره: 5
35 ارائه یک مدل پیش بینی مبتنی بر استنتاج فازی به منظور تخمین و بهینه سازی راندمان آبیاری زیرسطحی خورشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
36 ارزیابی اثر اسید آسکوربیک و اسید جاسمونیک بر برخی صفات مورفو فیزیولوژیک ژنوتیپ های گلرنگ تحت تیمارهای کم آبیاری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 35
37 ارزیابی اثر اسید هیومیک و اسید فولویک با منابع مختلف کود نیتروژنه بر صفات زراعی برنج عنبربو (Oryza sativa L.) در سیستم کشت مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 25، شماره: 4
38 ارزیابی بیودیزل تولیدی از روغن آفتابگردان و کتان تحت شرایط استفاده از عناصر نیتروژن و سولفات های پتاسیم، منیزیم و روی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
39 ارزیابی تاثیر سطوح کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
40 ارزیابی عکس العمل تعدادی از ارقام سویا نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 2
41 بررسی اثر حاصلخیزکننده های خاک بر شاخص های رشدی، صفات مورفوفیزیولوژیک و محتوای پتاسیم توتون رقم بارلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 2
42 بررسی اثر سولفات پتاسیم و اسید آسکوربیک بر گیاه کینوا (Chenopodium quinoa) در یک خاک شور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 12، شماره: 1
43 بررسی اثر همزیستی قارچ مایکوریزا گونه Glomus mosseae بر مقاومت به شوری سه توده شاهدانه در یک خاک و آب شور (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 3، شماره: 7
44 بررسی برخی صفات رشدی و عملکردی گیاه کاملینا (.Camelina sativa L) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 1
45 بررسی تاثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه گرهی javanica Meloidogyne در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 4
46 بررسی شاخص های رشدی و ویژگی های کیفی هیبریدهای ذرت علوفه ای در تاریخ کاشت های مختلف در ورامین (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 4
47 بررسی صفات مورفوفیزیولوژیک ارقام پنبه (hirsutum Gossypium) تحت تاثیر اسید هیومیک در خاک شور (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 23
48 بررسی کارایی مصرف نور و شاخص‌های رشدی ژنوتیپ‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط کم‌آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 3
49 پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر تولید سیب زمینی در فریدون شهر و ارزیابی راهکارهای سازگاری (تغییر رقم و تاریخ کاشت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 2
50 تاثیر اسید هیومیک بر شاخص های رشد و عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 3
51 تاثیر پساب شهری و منابع مختلف کودی بر غلظت برخی عناصر و رشد شاخساره چغندر قند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
52 تاثیر پساب شهری، کمپوست بستر قارچ، کود گوسفندی و کود شیمیایی بر ویژگی های فیزیولوژیک و رشد چغندر قند (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 12
53 تاثیر پساب کارخانه قند بردرصد عناصر اندام هوایی، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
54 تاثیر پساب کارخانه قند بردرصد عناصر اندام هوایی، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
55 تاثیر تراکم بوته بر صفات مرفولوژیک و زراعی ژنوتیپ های بزرک دارویی (Linum usitatissimum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 4
56 تاثیر چای ورمی کمپوست بر صفات مورفو فیزیولوژیک، عملکرد و کیفیت ریشه چغندرقند (Beta vulgaris L.) تحت شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 33، شماره: 2
57 تاثیر زئولیت بر شاخص های رشدی و فیزیولوژیک ارزن پروسو (.Panicum miliaceum L) تحت مدیریت کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 2
58 تاثیر کم آبیاری بر رشد، کمیت و کیفیت دانه کرچک تحت تیمار اسید سالیسیلیک و اسپرمین (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 3، شماره: 10
59 تاثیر کمپوست ضایعات شهری همراه با آبیاری تکمیلی بر ویژگی های مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 1
60 تاثیر کودهای بیولوژیکی در شرایط شوری بر عملکرد و درصد روغن سه اکوتیپ شاهدانه Cannabis sativa L. (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 3
61 تاثیر کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر برخی صفات جوانه زنی بذر دو رقم کینوا تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 8، شماره: 24
62 تاثیر محلولپاشی پرولین بر برخی شاخص های فیزیولوژیک گیاه چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 26
63 تاثیر نانواکسید تیتانیوم، نانوروی و نانوتیوب کربنی چندجداره بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش ( Vinga radiata L. ) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 1
64 تأثیر تغییر اقلیم برتولید سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در منطقه فریدون‌شهر اصفهان I- رشد و نمو (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
65 تأثیر تنش خشکی و اسید هیومیک بر رشد، عملکرد و شکر تولیدی چغندرقند (Beta vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
66 تأثیر منابع تغذیه‌ای مختلف بر عملکرد و تولید غده سیب‌زمینی تحت کشت‌های آئروپونیک و هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 8، شماره: 4
67 تغییرات دمای سایه انداز و برخی صفات فیزیولوژیک شاهدانه (Cannabis sativa) تحت تنش کم آبی و سطوح زئولیت (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 2
68 مطالعه اثر کاربرد زئولیت بر تعدیل تنش کم آبیاری و بهبود کارکردهای گیاه شاهدانه (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 21
69 مطالعه مقایسه ای اثر کودهای شیمیایی و زیستی بر برخی صفات فیزیولوژی، بیوشیمیایی و عمکرد گیاه کینوا (Chenopodium Quinoa L.) در خاک شور و غیر شور (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 1
70 مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد دو گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و گندم سیاه (Fagopyrum esculentum Moench) تحت تاثیر کودهای آلی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 2
71 نقش آبیاری تکمیلی و کاربرد زئولیت بر رشد و عملکرد عدس (Lens culinaris Medik) در شرایط دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 4
72 نقش تیمارهای اسید سالیسیلیک و پرولین بر القاء فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و پاسخ های تحمل به تنش شوری در سویا (.Glycine max L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
73 واکنش چغندرقند از نظر عیار و صفات مورفولوژیک به تغذیه تحت آبیاری با پساب (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 31، شماره: 1
74 واکنش رنگدانه‎های فتوسنتزی، تسهیم ماده خشک و محتوای نیترات گیاه خرفه (Portulaca oleracea) به تغذیه گیاهی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 15
75 واکنش عملکرد و اجزای عملکردگندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
76 واکنش عملکرد و ترکیب اسید های چرب در کشت تاخیری ژنوتیپ های گلرنگ به محلول پاشی با اسید جاسمونیک و اسید آسکوربیک تحت رژیم های کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 2
77 واکنش های فیزیولوژیک و مرفولوژیک دو رقم جو به تنش شوری و ارتباط آن با عملکرد دانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
78 واکنش های فیزیولوژیک و مرفولوژیک دو رقم جو به تنش شوری و ارتباط آن با عملکرد دانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری تکمیلی بر واکنش های فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم گندم تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر برخی کودهای آلی و شیمیایی بر برخی صفات گیاه توتون (Nicotiana tabacum) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 اثر پتاسیم، روی و تراکم بوته بر فتوسنتز، عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
4 اثر تنش شوری بر رشد و فتوسنتز دو رقم متحمل و حساس جو (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر جداگانه و تلفیقی کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر شاخص های رویشی و عملکرد نعناع فلفلی ( MenthapiperitaL. ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
6 اثر کود نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت در ارقام قدیم و جدید گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر کودهای شیمیایی و زیستی بر برخی شاخص های رشد گیاه دارویی کاسنی (.Cichorium intybus L) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
8 اثر محلول پاشی بور و پتاس بر شاخص سبزینگی ( عدد کلروفیل متر ) و قطر ریشه چغندر قند. (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر برخی شاخص های جوانه زنی گیاه روغنی کلزا رقم اکاپی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 اثر نانو ذرات نقره بر برخی شاخص های جوانه زنی و موفولوژیکی گیاه باقلا (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
11 اثر نانو روی بر برخی شاخص های جوانه زنی گیاه روغنی کلزا رقم هایولا 401 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 اثر نانوتیوب کربنی بر جوانهزنی و برخی صفات مرفولوژیک گیاه باقلا .(Vicia faba) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
13 اثر نانوذرات نقره، روی و نانوتیوب کربنی چند جداره بر گرههای ریزوبیومی ریشه گیاه باقلا (.Vicia faba L) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 اثر همزیستی میکوریزایی بر جذب عناصر غذایی و کاهش مصرف کودهای شیمیایی در سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
15 اثرات نانو روی بر برخی شاخص های جوانه زنی گیاه باقلا (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
16 اثرزیست محیطی تنشهای اسمزی وشوری برخصوصیات جوانه زنی ورشدگیاهچه خیارچنبر cucumismeloflexuosus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
17 ارزیابی تاثیر کودهای زیستی و سوپرجاذبها در شرایط 30 % آبیاری کمتر بر خصوصیات کیفیپنبه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
18 ارزیابی تحمل به شوری ارقام سویا ازنظرچندصفت مورفولوژیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
19 ارزیابی عملکرد کشت مخلوط سیب زمینی و نخود تحت مقادیر کود نیتروژن و تراکمهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 ارزیابی مصرف انرژی در تولید خرما در شهرستان فراشبند (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
21 ارزیابی و مقایسه روشهای تولید کمپوست از پسمانده های غذایی و تاثیر آنها بررشد و عملکرد ذرات دانه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
22 بررسی اثر آلودگی نفت خام بر برخی صفات شاخساره گیاه هویج رقم Seminis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
23 بررسی اثر اسپرمین بر گیاه کرچک (.Ricinus communis L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
24 بررسی اثر سه نانو ذره بر برخی صفات فیزیولوژیکی در دو مرحله رشدی گیاه دان سیاه (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
25 بررسی اثر عمق و زمان دفن بذر درعلفهای هرز پهن برگ شنگ Tragipogon collin) )، پیچک (Convolvulus arvensis) ، هویج وحشی ( ( Anthriscussy lvestris و تلخ بیان (Geobelia alopecuroides)در زمین زراعی بدون کشت (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
26 بررسی اثر محلول های آلی و معدنی بر برخی صفات فیزیولوژیک توتون بارلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
27 بررسی اثرنانواکسیدتیتانیوم بربرخی خصوصیات گیاه کتان Linum usitatissimum L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 بررسی برخی صفات آگرومورفولوژیکی گیاه دان سیاه Goizotia abyssinica (L.F) cass تحت اثر محلول پاشی سه نانو ذره (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
29 بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا بر عملکرد غده سیب زمینی به عنوان راهکاری جهت تخفیف اثرات منفی تغییر اقلیم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
30 بررسی تطابق روند معدنی شدن نیتروژن اوره و کودهای آلی در شرایط زراعی با رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
31 بررسی تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی، اسید آمینه پرولین و وزن هزاردانه در مرحله رسیدگی گیاه دان سیاه (Goizotia abyssinica (L.F) Cass) تحت اثر سه نانو ذره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
32 بررسی کاربرد پسمان های گیاهی بررطوبت خاک و افزایش عملکرد درمزارع کتان روغنی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
33 بررسی کودهای زیستی و شیمیایی بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه و عملکرد دانه ی توده شاهدانه شیراز تحت شرایط خاک شور (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
34 بررسی مزیت ها و مشکلات واحدهای کوچک تولید قارچ خوراکی به عنوان بنگاه های اقتصادی زودبازده و بررسی موردی درمنطقه دستگرد اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
35 بررسی موردی مزیت ها و مشکلات مصرف پسماندکمپوست قارچ خوراکی درکشاورزی درمنطقه دستگرد اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
36 بررسی میزان و نحوه مصرف کود اصطبلی، نیتروژن و فسفر در منطقه دستگرد اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
37 بررسی وضعیت کشاورزی ارگانیک در جهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
38 تاثیر آلودگی مالچ نفتی بر رطوبت خاک و برخی صفات مورفولوژیکی گیاه سیب زمینی Solanum tuberosum رقم کایزر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
39 تاثیر ریزوبیوم و هیومیک اسید بر پارامترهای رشدی عدس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
40 تاثیر عصاره خاکستر بقایای گندم بر برخی شاخص های جوانه زنی گیاهچه شنبلیله (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
41 تاثیرتنش های اسمزی وشوری درپایداری کشاورزی زیستی دربررسی شاخصهای جوانه زنی ورشدگیاهچه گیاه هندوانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
42 تأثیر ازن تروپوسفری بر روی رشد و عملکرد گیاهان (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
43 تأثیر پساب شهری بر غلظت برخی عناصر در ریشه و رشد چغندر قند (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
44 تحلیل اقتصادی کاربرد کود دامی و شیمیایی در کشت ذرت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
45 شکستن خواب بذر علفهای هرز تک لپه ای یولاف وحشی ( (Avena fatua، جو هرز(Aegilops cylindrica) ، دم موشی (Bromus dantoniae) و گندمک ((Setaria viridis تحت شرایط عمق و زمان مختلف دفن در خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
46 مقایسه برآورد مصرف و توصیه میزان کودهای مصرفی توسط کشاورزان در زراعتهای گندم، ذرت و پنبه درشهرستان داراب (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
47 مقایسه تاثیر محلول های غذایی شیمیایی و آلی بر صفات رشدی و عملکرد غده سیب زمینی تحت دو سیستم کشت هیدروپونیک و آیروپونیک (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
48 نقش کاربرد خارجی پلی آمین ها در مقاومت به تنش در گیاهان زراعی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
49 واکنش رشدی گیاه خلر (Lathyrus sativus L) به برخی عصاره های آلی و معدنی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
50 واکنش گیاه ماش Vigna radiate L. به کاربرد برگی محلولهای آلی و معدنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
51 واکنش های عملکرد و کیفیت بذر ارقام کلزا به پساب کارخانجات قند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
52 ویژگی های کیفی چغندر قند تحت تاثیر عناصر غذایی بور و پتاسیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران