دکتر کمال امیدوار

دکتر کمال امیدوار عضو هیات علمی دانشگاه یزد

دکتر کمال امیدوار

Dr. Kamal omidvar

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکار سازی تغییرات جزیره گرمایی شهر اصفهان با تاکید بر توسعه شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 7، شماره: 1
2 آشکار سازی تغییرات زمانی-مکانی بارش های جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 10، شماره: 1
3 اثرگرمایش جهانی برتغییرات دمای ایران تحت مدل دینامیکی EH۵OM (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 16، شماره: 43
4 ارائه روشی نو برای پهنه بندی روند درجه روز سرمایش ماهانه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 3
5 ارائه مدلی جدید جهت برآورد میزان انرژی روزانه خورشید در نواحی خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 19، شماره: 1
6 ارزیابی ارتباط کاربری اراضی شهری و جزایر حرارتی، مطالعه موردی: شهر بیابانی یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 13، شماره: 47
7 ارزیابی برخی روش های زمین آمار در پهنه بندی شدت خشکسالی؛مطالعه موردی مناطق شمالغرب و مرکزی ایران (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 1
8 ارزیابی دقت شبکه عصبی مصنوعی بازگشتی نارکس در پیش بینی بارش روزانه در استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 8، شماره: 27
9 ارزیابی شاخص خشکی گیاه مبتنی بر تصاویر ماهواره ای در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 55
10 ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی موثر برآسایش انسان (مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 2
11 ارزیابی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 34
12 امکان سنجی اقلیمی کشت کلزا در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 35
13 بررسی آماری احتمال وقوع رخداد امواج گرمایی در ایستگاه های منتخب استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 5، شماره: 10
14 بررسی الگوهای پیوند از دور موثر بر شاخص های حدی بارش (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
15 بررسی پراکنش زمانی - مکانی بیشینه بارش محتمل (PMP) در استان فارس (دریافت مقاله) مجله آب و هواشناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 1
16 بررسی تاثیر لکه های خورشیدی بر دما در ایستگاه های اصفهان، شهرکرد و کاشان طی نیم قرن اخیر با استفاده از تحلیل موجک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 43
17 بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در سواحل شمالی خلیج فارس با استفاده از آزمون کندال (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 2
18 بررسی خشکسالی و ترسالی ایستگاه هواشناسی اصفهان با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 1
19 بررسی مورفولوژی تپه های ماسه ای و انطباق آن با داده های باد در منطقه ریگ زرین (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 8، شماره: 1
20 بررسی و تحلیل اقلیم کشاورزی برنج در شهرستان لنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 9، شماره: 2
21 بررسی و تحلیل پدیده ی سرمازدگی شدید بهاره باغ های پسته در استان یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 10، شماره: 2
22 بررسی و تحلیل همدید شدیدترین توفان های سیاه و گرد و غباری در فصول مختلف استان یزد (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 2
23 بررسی و تحلیل همدیدی بارش های سنگین بهمن ماه ۱۳۸۹ در مناطق جنوبی و مرکزی ایران (با تاکید بر استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 51
24 برنامه های تابستانی باروری ابرها در امریکای مرکزی به منظور افزایش تولید برق آبی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 13، شماره: 51
25 پیش بینی بارش روزانه استان کرمان با شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: کرمان، بافت و میانده جیرفت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 12، شماره: 2
26 پیش بینی نیاز سرمایش استان فارس با کاربست داده های EH۵OM (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 4، شماره: 6
27 تاثیر خشکسالی های اخیر بر منابع آب های زیرزمینی دشت یزد-اردکان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 5
28 تاثیر لکه های خورشیدی بر بارش فصلی و سالانه با استفاده از آنالیز موجک مطالعه موردی (اصفهان و کاشان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 8، شماره: 2
29 تحلیل اثرگذاری سیگنال‌های اقلیمی پیوند از دور بر رخداد سیل مطالعه موردی : استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 45
30 تحلیل الگوهای گردشی موثر بر بارش های رگباری ناحیه کوهپایه ای داخلی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 16، شماره: 1
31 تحلیل الگوهای همدید روزهای فرین آلوده به ذرات معلق در شیراز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 2، شماره: 5
32 تحلیل فضایی کیفیت منابع آب زیرزمینی جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی (مطالعه موردی: دشت آباده طشک-جهان آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 10، شماره: 38
33 تحلیل همدید و پایش ماهواره ای پدیده ی گرد و غبار در استان کرمانشاه در - بازه ی زمانی ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۰) )مطالعه ی موردی: گرد و غبار فراگیر ۲۷و ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 49
34 تحلیل همدیدی موج سرمای شدید ۱۶ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۸۶ در ایران مرکزی (استانهای اصفهان، کرمان و یزد) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 1
35 تعیین مطلوبیت شرایط آسایش مدارس شهر یزد بر اساس شاخصهای زیست - اقلیمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 1، شماره: 1
36 تعیین نواحی پایدار آب وهوایی استان کرمان با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 5، شماره: 2
37 چشم انداز تغییرات زمانی-مکانی تبخیر و تعرق در حوضه آبریز کارون طی دوره های آتی و تحت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 14، شماره: 54
38 چگونه ساختار شهری می تواند از نظر کیفیت هوا بر پایداری شهر تاثیرگذار باشد (ترجمه) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 18، شماره: 71
39 دورنمای اثر گرمایش جهانی بر تغییرات مکانی_ زمانی یخبندان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 5، شماره: 8
40 روند تغییرات نیاز سرمایی گیاه پسته و پیش بینی آن با استفاده از مدل SDSM (مطالعه موردی: یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 80
41 شناخت الگوهای همدید موثر بر دوره های ترسالی و خشکسالی در ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 8، شماره: 29
42 شناسایی الگوهای همدید روزهای آلوده به ذرات معلق به روش واکاوی خوشه ای شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 3، شماره: 4
43 مبانی نظری بارور سازی ابرها (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 12، شماره: 47
44 مدل سازی درجه ساعت گرمایش (HDH) سپیده دم مناطق خشک و بیابانی داخلی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 6، شماره: 1
45 مدل سازی و تحلیل فضایی دورنمای نیاز سرمایشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 2
46 مدلسازی وردایی زمانی- مکانی بارش فصلی در ایران مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 7، شماره: 2
47 واکاوی ارتباط بین بارش های سنگین جنوب و جنوب غرب ایران با رودخانه های جوی(ARs) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 61
48 واکاوی تاثیر سامانه کم فشار سودانی بر بارش های رگباری ناحیه کوه پایه ای داخلی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 10، شماره: 35
49 واکاوی هم دیدی-دورکاوی رخداد توفان گرد و خاک استان هرمزگان (آذرماه ۱۳۹۵) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 12
50 واکاوی همدیدی دینامیکی بارش ابر سنگین 4 آذر 1393 مطالعه موردی (کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی روش های طبقه بندی شیءگرا و پیکسل مبنا جهت برآورد سطح زیرکشت گلخانه با استفاده از تصاویر پهپاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
2 بررسی آسایش اقلیمی شهر شیراز با استفاده از شاخص های آسایش اقلیمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
3 بررسی اقلیم گردشگری استان اصفهان با استفاده از شاخص TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
4 بررسی روند دما و بارش با استقاده از آزمون های پارامتری و ناپارامتری (منطقه مورد مطالعه :شیراز ) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
5 بررسی کاهش آبهای زیرزمینی در اثر خشکسالی با استفاده از مشاهدات ماهواره گرانش سنجی درحوضه های آبریز شمال شرقی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
6 تحلیل رابطهی بین خشکسالی و نوسانات آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت زرند، استان کرمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
7 تحلیل روند عناصر اقلیمی ایستگاه های هواشناسی استان کرمان با استفاده از آزمونهای پارامتری و نا پارامتری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
8 تحلیل فراوانی وقوع سرماهای فرین و پیش بینی آن با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی : استان یزد) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
9 واکاوی الگوهای جوی توفانهای تندری منطقه جنوب غرب در دوره زمانی ( ۲۰۰۰-۲۰۱۶ میلادی) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار