مجید یاسوری

 مجید یاسوری

مجید یاسوری

Majid Yasoori

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.