دکتر محمد راسخ مهند

دکتر محمد راسخ مهند

دکتر محمد راسخ مهند

Dr. Mohammad Rasekh Mahand

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصطلاحات صوری و جوهری در زبان فارسی: مطالعه موردی برخی «اگر»- ساخت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 9، شماره: 3
2 Identifying Early Maladaptive Schema of Patients with Major Depressive Disorder (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 33
3 The Effects of Bilingualism on Basic Color Terms in Persian (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 10، شماره: 2
4 بررسی انواع تاکید در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی پیکره بنیاد مفعول نمایی افتراقی در مازندرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 2
6 بررسی تاریخی نقشهای تکواژ «مگر» (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 16، شماره: 32
7 بررسی رابطه بین وزن دستوری بند موصولی و حضور و یا عدم حضور ضمیر تکراری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 8، شماره: 13
8 بررسی سلسله مراتب نشانداری در صرف اسم و ضمیر زبان های ایرانی نو شمال غربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 6، شماره: 11
9 بررسی کمّی ابزارهای انسجام در متن عربی و ترجمۀ فارسی پنج مقامه از مقامات حریری براساس نظریۀ نقش‌گرای نظام‌مند (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 11، شماره: 2
10 بررسی گفتمان نمای چندوجهی «دیه» (دیگر) در گویش همدانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 16، شماره: 32
11 بررسی و دسته بندی صفت های مفعولی با رویکرد سرنمون رده شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 40
12 تاثیر طول سازه بر حرکت نحوی: تحلیلی بر اساس ردیاب چشمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 5، شماره: 7
13 تاثیر عوامل کلامی بر تعیین نوع الگوی حالت در گویش هورامی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 4
14 تاثیر معرفگی برنشانه مفعولی درزبان های تاتی، تالشی وبلوچی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 1
15 تاثیر وزن دستوری بر پسایندسازی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 2
16 تأثیر قدرت موضوعات فعلی بر حالت نمایی افتراقی: شواهدی از گویش هورامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 1، شماره: 1
17 تبیین نقشی از حذف به قرینه در جملات هم پایه زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 3، شماره: 5
18 تبیین نقشی خروج بند موصولی در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 4، شماره: 6
19 جامعه در آینه زبان؛ بررسی سیر خشونت، ادب، غم و شادی در جامعه فارسی زبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 17، شماره: 34
20 جنس دستوری در زبان آمره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 6، شماره: 1
21 چیدمان سازه ها در زبان فارسی متاثر از وزن دستوری: تبیینی پردازش محور (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 5
22 دستوری شدگی و بسط استعاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 3، شماره: 1
23 رنگ واژه های اصلی در زبان فارسی- مجتبی علیزاده صحرایی، محمد راسخ مهند (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 8، شماره: 19
24 رویکردی شناختی به بازنمایی رویداد حرکت در زبان هَورامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 6، شماره: 21
25 ساخت موضوعی ارجح در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 10، شماره: 19
26 ساخت ناگذرا در فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 3، شماره: 5
27 شگرد سادهسازی و تابوهای فرهنگی در برگردانهای مرعشیپور از رمانهای راه و کوچه مدق نجیب محفوظ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 5، شماره: 13
28 طبقه بندی انواع صفات فاعلی از دیدگاه سرنمون رده شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 15، شماره: 30
29 عوامل موثر بر پسایندسازی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 5، شماره: 9
30 فرآیندهای انعطاف پذیری در اصطلاحات زبان فارسی: بررسی موردی اصطلاحات شامل «دست» (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 15، شماره: 1
31 مفعول نمایی افتراقی، نگاهی دیگر به را (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 2، شماره: 2
32 میزان وابستگی نحوی و معنایی بندهای متممی در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 9، شماره: 2
33 نحوه نمایش احساس تعجب در زبان فارسی؛ بر اساس روش ترکیبی واژگانی و پیکره مدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 10، شماره: 2
34 نگاهی رده شناختی به پی بست های ضمیری در زبان تاتی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 1، شماره: 1
35 واژه بست های فارسی در کنار فعل (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 2، شماره: 3
36 وقتی منفی مثبت است: بررسی ساخت نفی تهی در فارسی همدانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 18، شماره: 36
37 هماهنگی بسامد و امکانات دستوری نمود (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 12، شماره: 1