دکتر زهرا احمدی پور

دکتر زهرا احمدی پور استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر زهرا احمدی پور

Dr. Zahra Ahmadipour

استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (موانع الحاق کرکوک به دولت منطقه ای کردستان(عراق (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 11، شماره: 38
2 ابعاد ژئوپلیتیک فضای مجازی در عصر فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 20، شماره: 79
3 الگویابی رقابت‎های مکانی ناشی از مهر مکان در نواحی متجانس فرهنگی(مطالعه‎ی موردی: شهرهای اردکان و میبد در استان یزد) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 1
4 Critical Attitude to the Function of Capital in the Urban Space of a Geopolitical Aspect (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 19، شماره: 70
5 بازآفرینی و تاب آوری سازمانی ضرورت راهبردی در چرخه حیات سازمانی مرکز آموزش مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری دوره: 1، شماره: 4
6 بازنمایی ژئوپلتیکی ایالات متحده امریکا از موضوع و انرژی هسته ای در خاورمیانه (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 3، شماره: 6
7 بازنمایی مفهوم ملت در فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 0، شماره: 0
8 بررسی رابطه فضا و عدالت جنسیتی؛ مطالعه موردی: منطقه ۶ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 3، شماره: 2
9 بررسی عوامل تعیین کننده جغرافیای زیستی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 17
10 بررسی مفهوم منازعه در نظریه های روابط بین الملل و ژئوپلتیک (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 23، شماره: 1
11 بررسی نقش تقسیمات کشوری در توسعه ناحیه ای (مطالعه موردی: شهرستانهای بوانات و خرم بید) (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 12، شماره: 41
12 بررسی و تحلیل راهبردی بنیان های جغرافیایی بحران های ژئوپلیتیکی (با تاکید بر بحران ژئوپلیتیکی قره باغ) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 21، شماره: 82
13 بررسی و نقد نظریه های تنش و منازعه کشورها و ارائه مدل نظری (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 9، شماره: 32
14 بررسی و نقد نظریه های تنش و منازعه‎ی کشورها و ارائه‎ی مدل نظری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 21، شماره: 82
15 برهمکنش فرایندهای تاریخی و اقتصاد سیاسی شهر مطالعه موردی : نظام شهری ایران پس از انقلاب مشروطه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 81
16 بنیان های جغرافیایی و ژئوپولیتیکی روابط در شبه قاره هند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 2، شماره: 5
17 تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 41، شماره: 3
18 تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 41، شماره: 2
19 تبیین رابطه بی عدالتی فضایی و چشم اندازهای امنیت ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 29، شماره: 111
20 تبیین رابطه بین توسعهیافتگی سرزمین با سازههای انسانی مستقر در فضای جغرافیایی با تاکید بر جغرافیای انتقادی و انسانگرا (مطالعه موردی: ایران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 27، شماره: 1
21 تبیین رابطه رهیافت حکمروایی خوب و توسعه پایدار روستایی در مناطق روستایی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 8
22 تبیین ژئوپولیتیکی شکل گیری سازمان منطقه ای در حوزه ژئوپولیتیکی خزر آسیای مرکزی (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 4، شماره: 13
23 تبیین ژیوپلیتیک منظر شهری؛رابطه قدرت و سیاست با نمادسازی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
24 تبیین سرچشمه های جغرافیای سیاسی تنش و منازعه عراق علیه ایران براساس الگوی های پوتیتکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 3، شماره: 4
25 تبیین عوامل موثر بر شکل گیری قلمروهای ژیوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 1، شماره: 1
26 تبیین فرایند تصویرسازی ژئوپلیتیک؛ تصویرسازی ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا از اتحاد جماهیر شوروی سابق در دوره جنگ سرد (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 2، شماره: 3
27 تبیین فرایند تصویرسازی ژیوپلیتیک؛ تصویرسازی ژیوپلیتیک ایالات متحده آمریکا ازاتحاد جماهیر شوروی سابق در دوره جنگ سرد (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 2، شماره: 1
28 تبیین کارکردها و مصادیق مکانها و فضاهای استراتژیک در قلمرو ماوراء جو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 26
29 تبیین مولفه های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 1
30 تجربه بیگانگی در زندگی روزمره: مطالعه موردی فضای شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 19، شماره: 3
31 تحلیل جایگاه رسانه‌های اطلاعاتی‌ـ ارتباطی سنتی و جدید در مشارکت حداکثری مردم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 18، شماره: 67
32 تحلیل ژئوپلیتیکی فرصت ها و چالش های همگرایی در منطقه غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 1، شماره: 1
33 تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری مطالعه موردی: شهرستانهای استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 5، شماره: 14
34 تحلیل فضایی- امنیتی خطوط انتقال انرژی در ایران(خطوط لوله نفت و گاز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 34
35 تحلیل مبانی جغرافیایی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 1، شماره: 1
36 تحلیل مولفه های علایق ژئوپلیتیکی و میزان تاثیر آن در روابط خارجی کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 6، شماره: 3
37 تولید فضا و ضرباهنگ کاوی فضای شهری تهران: رهیافت هانری لوفور (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 13، شماره: 3
38 جهانی شدن و هویت ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 10، شماره: 12
39 درآمدی بر مفهوم گفتمان ژئوپلیتیک صلح (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 7، شماره: 1
40 ژئوپلیتیک شهری و تبیین مفهوم رقابت (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 2
41 سازماندهی سیاسی فضای شهر از منظر الگوی پراکنش شعب اخذ رای (مطالعه موردی: شهر ایوان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 4، شماره: 1
42 شاخ صسازی مولف ههای سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 42، شماره: 2
43 شناسایی عوامل ژئوپلیتیک موثر در سیاست خارجی (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 17، شماره: 2
44 طراحی مدل ساختاری-تفسیری (ISM) عوامل موثر بر ایجاد امنیت پایدار شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 3
45 کارکردهای گفتمان ژئوپلیتیکی دشمن خیالی (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 6، شماره: 18
46 کانون‎های جغرافیایی مدیریت جریان سرمایه در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک مالی (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 1
47 ماهیت رقابت در منطقه ژئوپولیتیکی خزر (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 7، شماره: 3
48 متغیرهای اثرگذار مدیریت سیاسی فضا در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 21، شماره: 77
49 معیارهای تعیین حوزه های انتخابیه پارلمانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 5، شماره: 2
50 مفهوم سازی گفتمان ژئوپلیتیکی تروریسم؛ تصویرسازی ژئوپلیتیکی دولت بوش از خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 12، شماره: 43
51 مقایسه دستگاه های معرفت شناسی با محک روش شناسی در برنامه ریزی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 59
52 واکاوی رقابت ایران و ترکیه در بحران سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 15، شماره: 55
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 از کوزه همان برون تراود که در اوست تأثیر آموزههای توحیدی بر معمار و تجلی آن در معماری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
2 انسجام ملی و توسعه پایدار گردشگری در مناطق مرزی؛ نمونه موردی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
3 بررسی تاثیر تغییر نام آران به آذربایجان بر پیدایش ایده آذربایجان واحد (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 82
4 بررسی وضعیت توزیع فضایی جمعیت در شبکه شهری استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
5 به کارگیری رویکردهای نوین برنامه ریزی مشارکتی در طرح های آمایش سرزمین ایران (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
6 بهینه سازی اقلیمی مجتمعهای مسکونی در مناطق معتدل و مرطوب (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
7 تبیین ژئوپلیتیکی اکولوژی سیاسی و اقتصاد سیاسی شهر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
8 تبیین شاخص های تقسیمات سیاسی - اداری فضای شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
9 تبیین مولفه های تهدیدهای نو در امنیت شهری (دریافت مقاله) همایش تخصصی «تهدیدات نوپدید نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی»
10 تبیین مولفه های تهدیدهای نو در امنیت شهری (مطالعه موردی : شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
11 تهران؛ شهر ویترین سیاسی کارکرد رسانهای فضاهای جغرافیایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
12 جایگاه خلیج فارس در مناسبات ژئواکونومی جهانی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس
13 چالشهای جهان اسلام در عرصه جهانی سدن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
14 راهبردهای متناسب توسعه فضایی مناطق مرزی( مطالعه موردی: شهرستان مریوان) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
15 راهکارهای کاهش مصرف انرژی سرمایشی در مجتمع های مسکونی باالگو پذیری از معماری بومی (بررسی میدانی مجتمع نیکان در اقلیم معتدل و مرطوب قائمشهر) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
16 ژئوپلیتیک انتقادی (دریافت مقاله) نخستین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران
17 ژئوپلیتیک و صلح: تغییر در نظم ژئوپلیتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی
18 ژئوپلیتیک و صلح: تغییر در نظم ژئوپلیتیک (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران «علوم انسانی و اجتماعی وصلح»
19 سازماندهی سیاسی فضا و گسیختگی شبکه شهری در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
20 شناسایی و تحلیل بازیگران اصلی و تاثیرگذار در حکمروایی خوب شهری(مورد مطالعه: شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
21 ضرورت شکل گیری فضای مجازی- واقعی برای شهر تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
22 فراتحلیل پژوهش های حوزه ی تقسیمات کشوری ایران در دهه ۱۳۹۰-۱۳۹۹ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری
23 کارکرد سیاسی نشانه های شهری در بازنمایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: نقاشی های دیواری منطقه 6 شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
24 نام پهنه آبی شمال ایران در بستر تاریخ (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 82
25 نقش سازمان دهی سیاسی فضا در توسعه گردشگری استان کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
26 نقش مدیریت سیاسی در توسعه گردشگری شهری در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
27 هیدروپلیتیک کشورهای جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز