پروفسور سید علی المدرسی

پروفسور سید علی المدرسی استاد

پروفسور سید علی المدرسی

Prof. S.Ali almodaresi

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تطبیقی قابلیت زیست پذیری پایدار محلات شهری (مورد پژوهی: محلات کارکنان شرکت نفت و سادات شهر دوگنبدان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 8، شماره: 2
2 ارزیابی شاخص های رشد هوشمند شهری با استفاده از داده کاوی مکانی (مورد شناسی: شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 37
3 ارزیابی شاخص های هوشمندسازی در شهر یزد با استفاده از مدل ANP و تحلیل های GIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 9، شماره: 1
4 ارزیابی گسترش کمی شهر و مدلسازی توسعه فیزیکی در نوار ساحلی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 13، شماره: 49
5 انتخاب بهترین مدل درون یابی قطعی و زمین آماری جهت بررسی تغییرات مکانی فلوراید در آبخوان یزد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 10
6 ایجاد سامانه شاخصهای بیابانزایی بر اساس DPSIR (بهره گیری از روش فازی- تاپسیس) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 1
7 The Zoning of Groundwater Quality for Drinking Purpose Using Scholler Model and Geographic Information System (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 4، شماره: 2
8 برآورد دمای سطح زمین و تاثیر پوشش گیاهی بر دمای سطح با استفاده از تصاویر مودیس (مطالعه موردی: حوزه تویسرکان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 4
9 بررسی عوامل موثر بر توسعه درونی شهرهای مناطق خشک (مورد مطالعه:شهر اردکان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 69
10 بررسی نقاط حادثه خیز جاده ای و ارتباط آن با متغیرهای محیطی و دموگرافیک با استفاده از روشHot Zone در محور یزد-کرمان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 6
11 بررسی نقش عوامل موثر بر پیچانرودشدن و تغییرات رودخانه دالکی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 1
12 بررسی و ارزیابی توسعه شهرکرد مبتنی بر مدیریت بحران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 4
13 پهنه بندی و اولویت بندی انرژی خورشیدی به منظور احداث نیروگاه در استان یزد با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری  (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 1، شماره: 1
14 پهنه بندی خطر زمین لرزه در حوزه ی شهری نورآباد ممسنی فارس برای مدیریت بحران شبکه ی گاز، با استفاده از مدل AHP در محیط GIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 2
15 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیر سد چم گردلان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 22
16 پهنه بندی فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE ۳D، مطالعه موردی: حوزه آبخیز کن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 2
17 پیش بینی بزرگای احتمالی زلزله با استفاده از روش ارگودیسیتی مطالعه موردی ( استان یزد) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 3
18 تبیین برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد توسعه پایدار، مطالعه موردی: شهرشاهین شهر (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 11، شماره: 42
19 تحلیل تغییرات کاربریهای اراضی نواحی حاشیه زاینده رود با مدلسازی در سامانه اطلاعات جغرافیایی (بازه چم خلیفه تا سامان شهرکرد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 10، شماره: 36
20 تخمین خسارات ناشی از زلزله با استفاده از مدل RADIUS و GIS (مطالعه موردی شهرستان اشکذر) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 16
21 تعیین مکان مناطق اسکان موقت و سایت های امداد رسانی پس از زلزله در بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از AHP،FUZZY LOGIC ، FAHP و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 22
22 تعییین مسیر بهینه خطوط انتقال برق با استفاده از منطق فازی و مدل سلسله مراتبی در شرکت برق منطقه ای یزد مطابق دستورالعمل جدید مسیریابی شرکت توانیر، مطالعه موردی خط تیاف محمدآباد (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 10، شماره: 1
23 توزیع جغرافیایی بیماران مبتلا به ام.اس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهر کرمان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 3، شماره: 3
24 دوالیتی در ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 3
25 رویکرد تحلیل راداری در سنجش وضعیت تغییرات هیدرومورفوتکتونیک مرکز ایران (دشت یزد اردکان) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 26
26 سنجش و اولویت بندی شاخص های شهر اکولوژیک در توسعه شهری با مدل-یابی معادلات ساختاری (SEM ) (مورد مطالعه: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 1
27 شناسایی مناطق بهمن خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 2، شماره: 3
28 مدل سازی آسیب پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی : بافت تاریخی شهر کاشان   (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 1، شماره: 1
29 مدلسازی فرونشست دشت نیشابور با استفاده از سریهای زمانی و تکنیک DINSAR (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 1
30 مکان گزینی بازار روز با استفاده از GIS و منطق FUZZY (مطالعۀ موردی: سیرجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 7، شماره: 2
31 مکان یابی اسکان موقت با استفاده از فازی سازی متغیرها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS مورد شناسی: شهر میبد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 20
32 نگاره های ساحلی و قواعد ژئومورفیک سکونتگاهی (مطالعه موردی: ساحل شمالی خلیج فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش طبقه بندی حداکثر احتمال و تکنیک های RS و GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز باباولی سیاهکل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
2 آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده ازپردازش تصاویر ماهواره ای و متریک های سیمای سرزمین: مطالعه موردی شهر ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
3 آشکارسازی ابعاد فرونشست فرودگاه امام خمینی (ره) با استفاده از روش تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
4 آشکارسازی پوشش/کاربری اراضی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک مطالعه موردی بخش بربرود شهرستان الیگودرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
5 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز گلپایگان با استفاده از تصاویر چند زمانه ماهواره لندست و سنجش ازدور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
6 اثرات زیست محیطی تغییر درکاربری های اراضی مجموعه شهری یزد با بهره گیری از تکنولوژی های سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
7 ارائه الگوی بهینه به منظور شناسایی مناطق سیل زده با استفاده از تکنیک های سنجش از دور (منطقه مورد مطالعه :خوزستان-هویزه سال ۱۳۹۸) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
8 ارایه الگوی بهینه برای مکان یابی دفن پسماند صنایع نساجی با استفاده از AHP و الویت بندی مکانی به روشvikor منطقه :شهرستان یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
9 ارزیابی اثر فیلترهای مختلف بر کاهش نویز اسپکل در تصاویر رادار با طول موج های متفاوت (منطقه مورد مطالعه جزیره قشم) (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
10 ارزیابی خسارات ناشی از زلزله در ناحیه دو از منطقه یک شهرداری تهران با استفاده از ترکیب مدلهای RADIUS، TOPSISو AHP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
11 ارزیابی خطر فرسایش آبی با استفاده از مدل ICONA و تکنیک های RS و GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ماسوله) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
12 ارزیابی دقت روش های مختلف تهیه نقشه دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای(منطقهمورد مطالعه : شهرستان تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
13 ارزیابی دقت روش های مختلف تهیه نقشه دمای سطح زمین با استفاده ازتصاویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه : شهرستان تهران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
14 ارزیابی دوگانگی فرونشست و فرارفت بااستفاده از داده های راداری و مدل سازی فرونشست (مطالعه موردی: دشت بهادران یزد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
15 ارزیابی دینامیسم فعال منطقه ای با استفاده از تکنیک (D-InSAR)و با طول موج های L وc (مطالعه موردی یزد- اردکان ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
16 ارزیابی ژئودینامیسم فعال با استفاده از تکنیک های تداخل نگاری در تصاویر SAR (مطالعه موردی: دشت بردسیر) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
17 ارزیابی کارایی عملگرهای فازی و بررسی نیمرخ توپوگرافی در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه ی آبخیر سد ایلام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
18 ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی جهت مصرف شرب با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: آبخوان دشت بهبهان) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
19 ارزیابی مدل Local climate zone در پایش تغییرات کاربری اراضی با تاکید رشد فیزیکی (منطقه مورد مطالعه: شهر تهران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
20 ارزیابی مقایسه ای روش های سنجش چگونگی مورفوتکتونیسم با تحلیل تصاویر ماهواره ای (منطقه مورد مطالعه : زاینده رود) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
21 ارزیابی و پهنه بندی کیفی آسیب پذیری آب های زیر زمینی با شاخص GQI (مطالعه موردی : دشت میناب) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
22 ارزیابی و پهنه بندی کیفی سفره های آب زیر زمینی با استفاده از شاخص GQI در محیط GIS در دشت پیشکوه تفت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
23 ارزیابی و مقایسه الگوریتم های مختلف طبقه بندی نظارت شده در تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شهرستان میاندوآب) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
24 ارزیابی وضعیت فرسایش در یک حوضه ی آبریز با استفاده از سنجش از دور و GIS ومدل ام پسیاک( مطالعه ی موردی حوضه آبریز کلاه دراز شهرستان گیلانغرب) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
25 استخراج جزایر حرارتی شهر یزد با استفاده از تصاویر سنجنده ASTER و بررسی پراکنش بیمارستان ها و پارک ها بر اساس آن (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
26 استخراج شاخص های شناسایی بافت فرسوده ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه ی موردی : محدوده ی جنوبی بافت فرسوده شهر یزد) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
27 استخراج عوامل اصلی تاثیرگذار بر زندگی در شهر با استفاده از تحلیل های فضایی (مطالعه موردی شهر گناوه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
28 استفاده از الگوریتم SBAS در باند X راداری برای محاسبه میزان جابجایی عمودی سطح زمین در مناطق شهری ( مطالعه موردی تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
29 امکان سنجی استقرار اماکن اقامتی گردشگری شهر شمیرانات تهران با تاکید بر مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
30 امکان سنجی توسعه گردشگری استان چهار محال و بختیاری با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
31 انتخاب بهترین مدل درون یابی قطعی و زمین آماری جهت بررسی تغییرات مکانی فلوراید در آبخوان یزد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
32 Eco-epidemiological study of cutaneous leishmaniasis using Geographical Information Systems in Fars province during 2009-2017 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران
33 InSAR و نقش آن در مطالعه بلایای طبیعی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
34 برآورد پتانسیل تابش خورشیدی با استفاده ازداده های سنجش از دور مطالعه موردی (استان یزد) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
35 برآورد فرسایش و رسوب به کمک داده های ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از مدل EPM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابلرود، استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
36 برآورد مساحت سطحی پهنه آبی چاه نیمه ها با استفاده ازتصاویر چند زمانه ماهواره ای مطالعه موردی:شهرستان هامون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
37 برآورد و مقایسه رطوبت خاک با استفاده از امواج رادار (مطالعه موردی: شهرستان بهشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
38 بررسی آلودگی فلسات سنگین خاک شهرک صنعتی مهریز با استفاده ازشاخص آلودگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
39 بررسی آنومالی های منگنز منطقه بنوید با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهای (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
40 بررسی اثرات آلودگی سدهای باطله معادن بر منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی : شهرستان ابرکوه یزد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
41 بررسی اثرات آلودگی سدهای باطله معادن بر منابع آب زیرزمینی(مطالعه موردی : شهرستان ابرکوه یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
42 بررسی ارتباط جزایر حرارتی با بیوفیزیک شهری با استفاده از RS و GIS (مطالعه موردی شهر اهواز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
43 بررسی الگو های پراکنش رشته های دانشگاهی آموزش عالی در استان قزوین و بارزسازی شاخص های فضایی موثر بر مطابقت رشته با پتانسیل های منطقه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
44 بررسی الگوی فرینچ حاصل از یک پدیده و تغییرات آن در امواج راداری باند X (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
45 بررسی امکان سنجی توزیع فضایی شهرک های صنعتی با رویکرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
46 بررسی اهمیت سیستم اطلاعات جعرافیایی در مدیریت سلامت شهرنمونه موردی بیماران ام اس کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
47 بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر سطح سفره های آب زیرزمینی با مدلهای ARIMA و GCM و تهیه نقشه های پیش بینی تراز سطح آب به کمک GIS در دشت ابرکوه یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
48 بررسی تاثیرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی در بافت های شهری با استفاده از تکنولوژی RS و بهره مندی از متد SMCE (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
49 بررسی تغییرات ارتفاعی دریاچه نمک با استفاده از تصاویر راداری باند (دریافت مقاله) همایش و مجموعه کارگاه های ساخت و ساز سبز
50 بررسی تغییرات پارامترهای اقلیمی استان کردستان با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
51 بررسی تغییرات پوشش برفی با استفاد از سنجش از دور و GIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز خرخره در شهرستان سقز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
52 بررسی تغییرات خصوصیات کیفی آب های زیر زمینی در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
53 بررسی تغییرات خط ساحلی با استفاده از تصاویر رادار ( محدوده مطالعاتی : جزیره قشم) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
54 بررسی تغییرات دما با کاربری اراضی شهراردکان و میبد و پیش بینی آن با استفاده از زنجیره مارکوف و سلول های اتوماتیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
55 بررسی تغییرات رودخانه کارون و پیش بینی آن به روش زنجیره مارکوف (مطالعه موردی شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
56 بررسی تغییرات کاربری اراضی شهر همدان بین سالهای 2009-2002 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (MLP) و LCM (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
57 بررسی توانایی دو مدل CA-Marcov و LCM در پیش بینی روندتوسعه فیزیکی شهر یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
58 بررسی توانایی مدل CA مارکوف در کشف و بارزسازی تغییر بافت و رشد اراضی شهر یزد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
59 بررسی توانایی مدل CA مارکوف در کشف و بارزسازی تغییر بافت و رشد اراضی شهر یزد (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
60 بررسی چگونگی ایجاد شهرپایدار بارویکرد مشارکتی مطالعه موردی شهرشاهین شهر (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
61 بررسی دینامیسم فعال گنبد نمکی جاشک با استفاده از تصاویر Ascending و تداخل سنجی سری زمانی راداری در باند C (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
62 بررسی دینامیسم فعال گنبد نمکی جاشک با استفاده ازتصاویر Descending وتداخل سنجی سری زمانی راداری در باند C (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
63 بررسی روش های مختلف طبقه بندی در ارزیابی تغییرات اراضی کشاورزی و باغات با استفاده از تصاویر لندست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
64 بررسی روند تحولات زمین در طرحهای توسعه ی شهری با تاکید بر توسعه فیزیکی با استفاده از زنجیره مارکوف(مطالعه موردی شهر بروجرد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
65 بررسی زمین-طبیعت گردی سمیرم-دنا با استفاده از مدل سیستم تحلیل ارضی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
66 بررسی ژئوتوریسم منطقه شهداد با روش رینارد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
67 بررسی ژئودینامیسم فعال حاصل از عملکرد گنبد نمکی با استفاده از تداخل سنجی راداری (مطالعه موردی : گنبد نمکی جزیره قشم) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
68 بررسی سازگاری وناسازگاری پیرامون پارکهای شهری از دیدگاه برنامه ریزی شهری – نمونه موردی منطقه 2 شهرداری یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
69 بررسی عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری با استفاده از تکنیک های GIS و عوامل موثر بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی منطقه 8 اصفهان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
70 بررسی فرونشست با استفاده از پردازش تصاویر راداری (مطالعه موردی: دشت خانمیرزا) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
71 بررسی فرونشست دشت ساوه بااستفاده ازروش تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
72 بررسی فرونشست دشت شیراز با استفاده ازتداخل سنجی راداری و تصاویر سنجنده ENVISATASAR با طول موج باند C منطقه زاگرس جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
73 بررسی فرونشست زمین در دشت ارزوئیه کرمان با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری ) (DInSAR و با بکارگیری تصاویرسنجنده های ASAR و SENTINEL1 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
74 بررسی فرونشست زمین در دشت فهرج ، نرماشیر با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری DInSAR و با بکارگیری تصاویرسنجنده SENTINEL_۱ (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
75 بررسی فرونشست زمین در شهر عنبرآباد با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری DInSAR و با بکارگیری تصاویرسنجنده SENTINEL_۱ (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
76 بررسی فرونشست قسمت های مختلف دشت مرودشت با استفاده از تصاویر راداری ENVISATASAR با طول موج باند C منطقه زاگرس جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
77 بررسی فرونشست منطقه فاریاب به کمک تکنیک تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
78 بررسی فرونشست یزد با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و ترازیابی دقیق (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
79 بررسی کارایی گیاه نی در کاهش آلودگی ناشی از پساب های حوضچه های پرورش ماهی در رودخانه گرگر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
80 بررسی کارایی مدل زنجیره ای مارکوف در برآورد تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای LANDSAT (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
81 بررسی کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی با استفاده از مدل دراستیک در سامانه GIS مطالعه موردی دشت بجنورد (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
82 بررسی کیفی و آسیب پذیری منابع آب زیر زمینی با استفاده از مدل درستیک در محیط GIS (مطالعه موردی : دشت بجنورد) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
83 بررسی مقایسهای پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از فنون تصمیم گیری تاپسیس و تحلیل سلسه مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه دشت یزد – اردکان) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
84 بررسی مقایسهای پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از فنون تصمیم گیری شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه دشت یزد – اردکان) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
85 بررسی مورفیک و دینامیک گنبد نمکی سیاهو با استفاده از تصاویر راداری باند C ونقاط GPS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
86 بررسی میزان آلودگی نیروگاه شهید سلیمی نکا بر منابع آب،خاک و هوا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
87 بررسی میزان اسیدیته آب با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره ( مطالعه موردی : یزد- اردکان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
88 بررسی میزان اسیدیته آب با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره مطالعه موردی یزد اردکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
89 بررسی میزان حساسیت فرسایش با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP (مطالعه موردی: حوضه آبریز ماربر) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
90 بررسی و ارزیابی تاثیرات تغییرات زمین بروش اینترفرومتریک SAR بر روی چاده (یزد - اردکان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
91 بررسی و پهنه بندی آلودگی ناشی از زباله های محل دفن بر خاک وکاربری های اراضی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک(مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
92 بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از LCM و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : شهر الوند -استان قزوین) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
93 بررسی و پیش بینی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص های NDVIو SAVI در شبکه عصبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سر نمک در استان لرستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
94 بررسی و تحلیل وقوع تصادفات در شهر یزد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
95 بررسی و تعیین سطوح اراضی کشاورزی و باغات با استفاده از فن آوری GIS, RS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
96 بررسی و مقایسه سه فیلتر Adaptive،Boxcar و Goldsteinدر تداخل سنجی راداری با استفاده از تصاویر ماهواره ای Envisat در موقعیت مکانی دشت یزد – اردکان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
97 بکارگیری مدل AHP و توابع فازی در محیط GIS جهت مکان گزینی مدارس مطالعه موردی: شهر بندرعباس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
98 بهینه یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) مطالعه موردی: نواحی 1و 2 و 5 منطقه یک کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
99 پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده+ ETM و OLI (مطالعه موردی: استان قم) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
100 پایش و پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی و توسعه شهری با استفاده ازمدل CA-MARKOV (مطالعه موردی شهر یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
101 پایش و پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی و توسعه شهری با استفاده ازمدل LCM (مطالعه موردی شهر یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
102 پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل تصمیم گیری تحلیل سلسه مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه دشت یزد اردکان) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
103 پهنه بندی کیفی آب چاه ها و ترسیم خطوط هم کیفیت با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
104 پهنه بندی محل دفن پسماند شهری با استفاده از عملگرهای اپراتور فازی در محیطGIS مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
105 پهنه بندی و ارزیابی خطرپذیری زلزله با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه MLP (مطالعه موردی شهر ابرکوه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
106 پهنه بندی و ارزیابی ریسک بهداشتی تماس با نیترات موجود در آب های زیرزمینی شهرستان تفت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
107 پهنه بندی و تخمین خسارت ناشی از زلزله با استفاده از مدل رادیوس و GIS (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری شیراز) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
108 پهنه بندی و مقایسه دمای سطح زمین با استفاده از دو باند حرارتی 10 و 11 تصویر لندست 8، (مطالعه موردی شهرستان بهشهر) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
109 پیش بینی تغییرات ژیومورفولوژیک تپه های ماسه ای کویر مرکزی یزد با استفاده از تصاویر ماهواره ای ASTER (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
110 پیش بینی رشد مکانی و توسعه پراکنده شهر یزد با استفاده از تحلیل های پیشرفته فضایی (Marcov و (Lcm) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
111 تاثیر مناطق صنعتی بر روی جزایر حرارتی شهرها (مطالعه موردی شهرستان اردکان،میبد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
112 تحلیل الگوی فضایی چاه های آب شهر اراک با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
113 تحلیل ریسک خطرپذیری زلزله با استفاده از مدلهای پیشرفته فضایی مطالعه موردی شهرستان بافق (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
114 تحلیل فضایی بیماری سرطان پوست در استان کردستان درمحیط GIS (دریافت مقاله) دومین سمینار تخصصی کاربردهای علوم و فناوری‌های ژئوانفورماتیک در نظام سلامت (ژئوانفورماتیک در خدمت محیط زیست سالم)
115 تحلیل فضایی پراکنش مراکز درمانی شهر یزد و مدل سازی و ارزیابی با آماره Morans I (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
116 تحلیل های آماری فضایی زمین لرزه های استان خوزستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای (GIS) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
117 تعیین ارتفاع درختان و محاسبه زیست توده با استفاده از تکنیک D-INSAR و استفاده از تصاویر راداری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
118 تعیین تغییرات کاربری اراضی با استفاده تکنیک های RSو GIS (مطالعه موردی حوزه آبخیط ماسوله) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
119 تعیین سطح پوشش برف در مقیاس Subpixel و pixelbase با استفاده از تصاویر MODIS و +ETM (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
120 تعیین فرونشست زمین بروش اینترفرومتریکSAR منطقه مورد مطالعاتی (دشت یزد-اردکان) (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
121 تعیین فرونشست زمین بروشاینترفرومتریک SAR منطقه مورد مطالعاتی دشت (یزد- اردکان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
122 تعیین مکان مناطق اسکان موقت و سایت های امداد رسانی پس از زلزله در بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از تحلیل شبکه، منطق فازی و GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
123 تعیین مکان مناطق اسکان موقت و سایت های امدادرسانی پس از زلزله با استفاده از روش های چند معیاری در محیط GIS جهت مدیریت بحران شهری (مورد: شهر میبد) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
124 تعیین مناسب ترین روش زمین آمار در تهیه ی نقشه ی SAR و EC آب های زیرزمینی(مطالعه ی موردی: شهرستان رامهرمز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
125 تعیین نقش کاربری اراضی بر فرسایش آبی با استفاد از مدل RUSLE 3D (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کن سولقان) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
126 تغییرات توسعه شهری با استفاده از تکنیک های سنجش از دور (منطقه مورد مطالعه:منطقه ۲۲ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
127 تفسیر ساخت اصلی شهرو مطالعه تخصیص کاربری استاندارد با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهرک گلستان یزد) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
128 تلفیق مدل AHP و GIS به منظورتعیین مکان مناطق امداد و اسکان موقت پس از زلزله بر اساس ارزیابی تعداد کلاس ها در طبقه بندی مجدد (مطالعه موردی: شهر میبد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
129 توزیع مکانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس در شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
130 توسعه گردشگری منطقه شهداد با روش پرالونگ (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
131 تولید مدل ارتفاعی رقومی دشت مرودشت با استفاده از تصاویر راداری ENVISATASAR با طول موج باند C مقایسه آن با نقاط GPS و نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ منطقه زاگرس جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
132 تولید مدل رقومی ارتفاع (DEM) با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی رادار در طول موج باند C (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
133 تولید مدل رقومی ارتفاع (DEM) با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی رادار در طول موج باند X (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
134 تولید و مقایسه مدل رقومی ارتفاع (DEM) با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی رادار در امواج باند C و باند X (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
135 تهیه نقشه کاداستر زراعی با استفاده از تصاویر ماهواره IKONOS نمونه مورد مطالعه شهر شهرکرد (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
136 تهیه نقشهECخاکبا استفاده از داده های باند های انعکاسی سنجدهETM+ ماهواره landsat بر اساس شاخصISDN (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
137 دقت سنجی پیش بینی شبکه زهکشی با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی (DEM) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
138 سطح بندی منابع گردشگری شهر مهریز با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
139 سنجش چگونگی تاثیرات تغییرات مورفیک و دینامیک زمین بر الگوی فرینچ حاصل از یک پدیده در امواج راداری باند C (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
140 طراحی فضاهای شهری و نقش آن در کاهش بیماری MS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
141 طراحی مدل ارزیابی و پیش بینی احتمال وقوع حوادث در شبکه فاضلاب شهری با استفاده از GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، منطقه مطالعاتی : شاهین شهر (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
142 کاربرد الگوریتم های مسیریابی در زیر ساخت شهر الکترونیک (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
143 کاربرد تحلیل چند معیاره مکانی و تکنیک های تصمیم گیری در شناسایی مناطق مستعد جهت احداث نیروگاه خورشیدی حرارتی دراستان یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
144 کاربرد تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری و باند X در سنجش خصوصیات برف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
145 کمی سازی تغییرات ژیوتکتونیکی دشت رفسنجان درسری های زمانی ومنشایابی علل آن بااستفاده ازتکنیک های سنجش ازدور راداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
146 محاسبه زیست توده و میزان کربن با استفاده از تصویر ماهواره لندست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
147 محاسبه میزان جابجایی عمودی سطح زمین در مناطق شهری با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و سری زمانی باندC (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
148 محاسبه میزان حجم زنده درخت با استفاده از محدوده مایکرویو( تصویر دو پلاریزه lباند) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
149 مدل ارزیابی و پیش بینی احتمال وقوع حوادث در شبکه فاضلاب شهری به منظور جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
150 مدل ICONA جهت پهنه بندی خطر فرسایش آبی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 سال 2013 و GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز باباولی سیاهکل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
151 مدل سازی تغییرات پوشش گیاهی خرم آباد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در LCM (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
152 مدل سازی تغییرات زمین ریخت شناختی تپه های ماسه ای با استفاده تصاویر ماهواره ای ASTER (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
153 مدل سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در مدل LCM منطقه مورد مطالعاتی حوزه نیوان گلپایگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
154 مدل سازی دینامیسم فعال منطقه ای با استفاده از تکنیک (D-InSAR)در محدوده طول موج c و آب زیرزمینی(مطالعه موردی یزد- اردکان ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
155 مدل سازی مقایسه ای میزان دقت تصاویر با طول موج راداری، تصاویر اپتیک و نقشه های توپوگرافی در میزان توانمندی DEM برای تولید شبکه زهکشی از طریق روش های رقومی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز هفشجان، چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
156 مدل سازی و ارزیابی خطرپذیری زلزله با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی شهرستان بافق) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
157 مدلسازی آلودگی هوای شهر زابل با استفاده از شاخص PSIدر محیطGIS (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
158 مدلسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره ای مارکوف و سلول های خودکار (مطالعه موردی شهر سنندج) (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
159 مدلسازی توسعه شهری همدان با استفاده از روش رگرسیون لجستیک سالهای 2009-2002 (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
160 مدلسازی و پهنه بندی خطرپذیری زلزله با استفاده از تکنیک های تحلیل فضایی (مطالعه موردی شهر ابرکوه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
161 مدیریت بحران بعد از زلزله با استفاده از GIS (مطالعه موردی : منطقه سه اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
162 مدیریت بحران بعد از زلزله با استفاده از GIS مطالعه موردی: منطقه 3 تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
163 مروری بر توسعه کار بری RS و GIS در ارزیابی نواحی کوهستانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
164 مسیریابی بهینه راه آهن با استافده از تحلیل فضایی مکانی GIS مطالعه موردی: بافق، یزد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
165 مشاهده ژئودینامیسم گنبد نمکی با استفاده از تداخلسنجی راداری(مطالعه موردی : گنبد نمکی جزیره قشم) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
166 مطالعه فضای سبز شهری و تغییرات آن با استفاده از تکنیک های سنجش از دور ( مطالعه موردی: شهر طبس) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
167 معرفی پتانسیل های شهرستان اندیکا جهت توسعه اکوتوریسم مطالعه موردی شهرستان اندیکا (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
168 مقایسه آماری کیفیت رودخانه کارون در ایسگاه های عرب اسد، گرگر و ملاثانی ( مطالعه موردی بازه شوشتر - ملاثانی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
169 مقایسه مدلهای تصمیم گیری تاپسیس و تحلیل سلسه مراتبی در پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی حوضه دشت یزد – اردکان در محیط GIS (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
170 مقایسه ی توسعه ی آینده شهری و توان اکولوژیک منطقه با استفاده از روش AHP مطالعه ی موردی شهر سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
171 مکان گزینی بهینه پارک و فضای سبز شهری با استفاده ازGIS و سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی SDSS (نمونه موردی:شهریزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
172 مکان گزینی بهینه مساجد با استفاده ازGIS و سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی SDSS (نمونه موردی:شهریزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
173 مکان یابی احداث پارکینگ در منطقه 8 اصفهان با روش های AHP و فازی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
174 مکان یابی احداث پارکینگ در منطقه هشت اصفهان با روشهای AHP و فازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
175 مکان یابی اماکن ورزشی شهر یزد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
176 مکان یابی امداد و اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از GIS و مدل MADM مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر یزد (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
177 مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی شهری با استفاده ازGIS فازی(مطالعه موردی : منطقه هفت استان البرز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
178 مکان یابی چاه های مشاهده ای در شبکه پایش منابع آب زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: محدوده ابرکوه، استان یزد) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
179 مکان یابی ساختمان های بلندمرتبه با استفاده از روش FAHP نمونه موردی: شهر تبریز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
180 مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری با تاکید بر معیارهای زیست محیطی، (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) اقتصادی و اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
181 مکان یابی مراکز بهداشتی-درمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHPنمونه موردی :شهر یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
182 مکان یابی مناطق مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی(منطقه مورد مطالعه: شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
183 مکان یابی نقاط بهینه ایستگاه های مبادله پسماند خشک با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در GIS، مطالعه موردی: منطقه سه شهر یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
184 مکانیابی احداث پارک شهری با روش AHP در سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه 8 اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
185 مکانیابی احداث سد های خاکی کوچک به روش AHP مطالعه موردی حوزه آبخیز بوانات-سرچهان در استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
186 مکانیابی اسکان موقت اضطراری پس از زلزله در شهر بجنوردبا استفاده از مدلسازی فضایی(مطالعه موردی شهربجنورد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
187 مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی شهر بندرعباس با استفاده از GIS و مدل AHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
188 مکانیابی بهینه مرکز استقرار تیم های عملیاتی برای کنترل و تعمیرات پستهای بدون اپراتور با استفاده از آنالیز شبکه ای و مکانی در شرکت برق منطقه ای یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
189 مکانیابی دفع پسماند شهر اندیمشک با روش فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
190 مکانیابی مراکز بهداشتی- درمانی و بیمارستان با استفاده از توابع عضویت و همپوشانی فازی و مدلAHP در محیطGIS)مطالعه موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
191 مکانیابی مناطق لغزش با مدل همپوشانی شاخص در حوزه آبخیز انبوه (مطالعه موردی شهرستان رودبار) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
192 مکانیابی مناطق مستعد برداشت آب شرب با تلفیق رو شهای تصمیم گیری چندمعیاره و فازی (مطالعه موردی شهرستان رامهرمز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
193 نتایج مقایسه پالایه ها جهت کاهش پارازیت در تصاویر سنجنده های فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
194 نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت پروژه های ساخت و ساز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
195 نقش مبلمان شهری درتوسعه گردشگری شهریزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
196 نقشه حرارتی شهر تهران و تبیین عوامل تأثیر گزار در ان (از قبیل؛ ترافیک، جمعیت و ...) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
197 نمایش آلودگی هوای شهرستان زابل بر اساس ذرات معلق موجود در هوا با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
198 همبستگی و مقایسه تصاویر اپتیک و رادار برای به دست آوردن میزان پوشش گیاهی در پهنه های جنگلی (مطالعه موردی: یاسوج) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین