دکتر محمد احسانی

دکتر محمد احسانی Professor of Sport Management, Physical Education and Sport Sciences Department, Humanities Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

دکتر محمد احسانی

Dr. Mohammad Ehsani

Professor of Sport Management, Physical Education and Sport Sciences Department, Humanities Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات مهارت های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارایه الگو (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 16
2 ارائه مدل ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران : رویکرد ساخت گرا نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 71
3 ارایه مدل اثر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکت های تولیدی ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 39
4 ارتباط انگاشت منابع قدرت مربیان با تعهد ورزشی بازیکنان و نقش تعدیل کننده سن و سابقه ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 26
5 ارزیابی و بهینه سازی عملکرد فدراسیون های ورزشی منتخب جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 15، شماره: 33
6 اهداف مستقیم و غیرمستقیم حمایت مالی از ورزش در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 10
7 Developing a Conceptual Framework for Destination Loyalty in Sport Tourism (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 5
8 The Role of Human Capabilities Development in the Sustainable Development of Sport Business (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 2، شماره: 1
9 The Structural Equation Modeling of Classify Sport Managers via Communication Skill and Cultural Intelligence (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 8
10 The Structural Equation Modeling of Classify Sport Managers via Communication Skill and Cultural Intelligence (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 5، شماره: 4
11 بررسی اهمیت عوامل بازدارنده زنان تهران از مشارکت در ورزش تفریحی با توجه به متغیر خصوصیات فردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 5، شماره: 2
12 بررسی عوامل انگیزشی – بهداشتی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 2
13 بررسی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 24
14 بررسی عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی در ورزش کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 29
15 بررسی مهمترین موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 9
16 تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بر میزان رضایت مندی از خدمات باشگاه های بدن سازی شهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 27
17 تاثیر ایدیولوژی بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران بر تصمیم گیری اخلاقی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
18 تاثیر توانمندسازی و تعهد سازمانی بر تمایل به ادامه ی همکاری داوطلبی در ورزش دانشجویی، مطالعه موردی: دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 12، شماره: 19
19 تاثیر ساختار کارآفرینانه بر اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
20 تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 22
21 حمایتاز لیگ برتر فوتبال ایران؛ حمایت یا بازاریابی کمین (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 36
22 رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 3، شماره: 1
23 رابطه بین مهارت های ارتباطی با هوش فرهنگی و نقش آن در طبقه بندی مدیران سازمان های ورزشی و ارایه مدل (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 38
24 رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 23
25 رابطه تحصیلات با میزان شرکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 1
26 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران بازاریاب ورزشی با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 69
27 شناسایی عوامل موثر بر اجرای بازاریابی ورزشی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 57
28 طراحی الگوی بازاریابی لیگ های حرفه ای بانوان ایران با رویکرد مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 59
29 طراحی مدل الزامات پیاده سازی بازاریابی اجتماعی در ورزش های تفریحی کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 53
30 طراحی مدل الزامات تجاریسازی یافتههای پژوهشی در علوم ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 3، شماره: 4
31 طراحی مدل تاثیرگذاری کیفیت خدمات بر وفاداری، رضایت مشتری، ارزش ادراک شده و رفتار آتی مشتریان در مجموعه های تفریحی ورزشی آبی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 26
32 طراحی مدل ورزش همگانی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 27
33 طراحی و آزمون مدل بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدات ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 65
34 طراحی و تبیین مدل حفظ و نگهداری داوطلبان در ورزش دانشجویی: مطالعه موردی داوطلبان ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 2، شماره: 6
35 طراحی و تدوین مدل شایستگی های هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 45
36 طراحی و تدوین نظام جامع ورزش حرفه ای کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 17
37 عوامل زمینه ای موثر بر موفقیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ورزش کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 28
38 عوامل سوق دهنده، تسریع کننده و بازدارنده مشارکت دانش آموزان در فوق برنامه های تربیت بدنی مدارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 24
39 کاوش فرآیند چابکی سازمانی شرکتهای تولیدی ورزشی با استفاده ازنظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 34
40 مدل ساختاری جهت گیری های راهبردی و عملکرد تجاری سازی محصولات جدید ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 3، شماره: 2
41 مدل سازی تاثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان اماکن ورزشی با توجه به ارزش ادراک شده (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 36
42 مدل شناسایی محدودیت ها و موانع پیش روی قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال لیگ برتر (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 48
43 مدلی جامع برای اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 41
44 مفهوم پردازی مشارکت ورزشی دانش آموزان در فوق برنامه های مدارس ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 10، شماره: 1
45 مقایسه وضعیت موجود و مطلوب نقش رادیو، تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه صاحبنظران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 19، شماره: 69
46 مولفه های هوش معنوی در سازمان های ورزشی؛ مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 2، شماره: 1
47 نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی و اینرسی دانش در کنش های کارآفرینی دانشگاهی دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی منتخب جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
2 الگوی مدیریت ارزش ویژه برند باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
3 امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی قایقرانی رفتینگ دررودخانه سیروان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
4 Persian Gulf Football ProLeague Branding: Prerequisites Related to Football League Organization (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
5 بررسی ادراک بازیکنان از منابع قدرت مربیان و ارتباط آن با رضایتمندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال بانوان کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
6 بررسی تاثیر شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
7 بررسی جایگاه مسیولیت اجتماعی سازمانی (CSR) در میان باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (مطالعه موردی: باشگاه پرسپولیس تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
8 بررسی چالشهای مدیریت جمعیت لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
9 برنامه ریزی راهبردی ورزش قهرمانی درمدارس شهرستان دهاقان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
10 تاثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان محصولات ورزشی آدیداس (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
11 تاثیر ارکان بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه باشگاه های ورزشی دولتی وخصوصی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
12 تاثیر بازاریابی تجربی برهیجانات مشتریان برندهای ورزشی خارجی منتخب شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
13 تاثیر رضایتمندی از بازاریابی بر وفاداری مشتریان برندهای ورزشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
14 تبیین راهبردهای مناسب جهت ترویج ورزشهای بومی و محلی در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
15 رابطه بین انگاشت قدرت مربیان و تعهد ورزشی در هندبالیست های نخبه زن کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
16 رتبه بندی و درجه بندی فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
17 شناسایی استراتژیهای برندسازی لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برند در ورزش با رویکرد برند ورزش رضوی
18 شناسایی قابلیت های بازاریابی نیروی انسانی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
19 شناسایی مولفه های ساختاری و انسانی در برندسازی لباس ورزشی ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
20 شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی
21 طراحی الگوی بوم شناختی اجتماعی مشارکت مردم در فعالیتهای ورزشی اوقات فراغت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
22 طراحی مدل مقدمات بازار محور در الگوی مدیریت ارزش ویژه برند در باشگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن به روش گرندد تئوری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
23 عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ورزش در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
24 مدیریت و برنامه ریزی بهینه ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
25 مروری اجمالی بر چند بعدی بودن مسئله استعدادیابی در فوتبال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
26 نقش منابع انسانی دررویکرد استعدادیابی و پرورش استعداد ورزشی:مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
27 واکاوی پیشران های بازاریابی بیمه در صنعت ورزش (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران