دکتر غلامرضا نبی بیدهندی

دکتر غلامرضا نبی بیدهندی استاد، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا نبی بیدهندی

Dr. Gholamreza Nabi-Bidhendi

استاد، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار قلیاییت و ماده آلی بر دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک مصرف کننده گوگرد (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 51
2 آلودگی فلزات سنگین در غبارهای ته نشین شده خیابانی شهر تهران و ارزیابی ریسک اکولوژیکی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 1
3 آنالیز ریسک‌های بحرانی ناشی از حریق یک شهرک صنعتی با تلفیقی از روش‌های منطق فازی، نظرات خبرگان،Bow-tie وMonte Carlo (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 5، شماره: 4
4 اثر فعالیت های انسانی بر تجمع فلزات سنگین در آب رودخانه تجن در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 32، شماره: 40
5 ارائه الگوی مدیریتی استمرار فعالیت و خدمات پس از بحران (مطالعه موردی: حوزه ی ستادی آبفا منطقه ۳ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 46، شماره: 1
6 ارائه چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد سلامت، ایمنی و محیط زیست با رویکرد مهندسی تاب‌آوری (مطالعه موردی: صنعت خودروسازی) (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 6، شماره: 4
7 ارتقاء کارایی فرایند لجن فعال در تصفیه پساب صنایع پتروشیمی با استفاده از بیوفیلم در دمای پایین (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
8 ارزیابی استفاده از ازن در گندزدایی آب آشامیدنی مطالعه موردی : تصفیه خانه آب تهران پارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 2
9 ارزیابی تناسب زمین و مدیریت پسماندهای بیمارستانی با استفاده از روش های کمی مطالعه موردی: شهرستان کرمان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 4
10 ارزیابی خطرات کمپوست تهیه شده از مواد زائد شهری(۱)(MSW)در ایران و مقایسه آن با سایر نقاط جهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 31، شماره: 38
11 ارزیابی ریسک اکولوژیک فلزات سنگین در خاک سطحی پارک های منتخب کلان شهر تهران بر اساس نمونه برداری سال ۱۴۰۰ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 48، شماره: 2
12 ارزیابی ریسک مواجهه با مواد شیمیایی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره مطالعه موردی: پتروشیمی اراک (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 7، شماره: 2
13 ارزیابی کارآیی واحدهای مختلف تصفیه خانه آب تهرانپارس در حذف TOC (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 41
14 استفاده از آزمایش نشت ستونی به منظور مطالعه میزان نشت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) از خاک آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 2
15 استفاده از فرآیند فنتون برای کاهش حجم لجن بیولوژیکی صنایع لبنی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 3
16 انتخاب فرایند بهینه تصفیه فاضلاب با استفاده از روشAHP (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 76
17 اندازهگیری غلظت فلزات سنگین در هوای شهر تهران (مطالعه موردی: خیابان انقلاب) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 12، شماره: 4
18 Effect of Constructing Canal in Embankments on Sand Flow through Railway Tracks in Desert Regions (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
19 Effects of nanobubble aeration in oxygen transfer efficiency and sludge production in wastewater biological treatment (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 4
20 Inactivation of Coliforms in Sludge Through Cavitation Phenomena by Ultrasonic Waves (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 11، شماره: 2
21 Irrigating Melissa officinalis L. Medicinal Plant with Chromium Wastewater Treated by Electrocoagulation (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 1، شماره: 2
22 Perspectives on Membrane Bioreactor Potential for Treatment of Pulp and Paper Industry Wastewater: A Critical Review (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 5، شماره: 4
23 Plantago ovata Medicinal Plant and Water Treatment (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 1، شماره: 1
24 Removal of Lead from Wastewater by Iron–Benzenetricarboxylate Metal-Organic Frameworks (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 5، شماره: 3
25 بازیافت شوراب سیستم RO با نانو مواد سازگار در محیط زیست برای آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
26 بررسی اثر پیش اکسیداسیون بر حذف کربن کل آلی از آب به وسیله نانوفیلتراسیون (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 68
27 بررسی اثر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی بر حذف ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های هتروتروف پساب فاضلاب شهری (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 28، شماره: 160
28 بررسی امکان حذف آلومینیوم و سولفات از پساب صنایع آندایزینگ با استفاده از نانوفیلتراسیون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 1
29 بررسی اولویت بندی روستاهای کشور از نظر نیاز به سیستم تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
30 بررسی تاثیر امواج اولتراسونیک بر مواد منعقدکننده در آبگیری لجن مازاد تصفیه خانه جنوب تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 2
31 بررسی تاثیر برنامه صرفه جویی در مصرف انرژی بر حوادث ناشی از کار در کارگران سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 6، شماره: 1
32 بررسی تاثیر رویدادهای زندگی بر کمردرد در کارکنان یک صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 7، شماره: 3
33 بررسی جذب فلز کادمیم توسط پودر لجن دفعی فاضلاب شهری در راکتور ناپیوسته (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 67
34 بررسی حذف فنل از محلول آبی با استفاده از فناوری های اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 72
35 بررسی سینتیک و ایزوترم جذب بیولوژیکی نیکل از محلول آبی با استفاده از بایوسالید (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 49
36 بررسی شدت آلودگی عناصر سنگین در رسوبات رودخانه شفارود (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 32، شماره: 39
37 بررسی عملکرد تکنولوژی غشایی همراه با سیستم UV جهت تصفیه فاضلاب خاکستری و آب باران (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 10، شماره: 4
38 بررسی غلظت هیدروکربن های کلرینه فرار در آب شرب تهران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
39 بررسی غلظت یون فلوراید در منابع سطحی تامین آب شرب شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 29، شماره: 32
40 بررسی کارآیی یک غشای نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی در شرایط عملی مختلف (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 61
41 بررسی کارایی ته نشین کننده لوله ای شیب دار چند مرحله ای در کاهش کدورت آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 77
42 بررسی کیفیت آب رودخانه قشلاق با استفاده از شاخص های کیفی آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 4
43 بررسی منشا و دسترسی بیولوژیکی عناصر سنگین در خاک ارتفاعات شمال غرب تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 3
44 بررسی میزان تجمع تری بوتیل تین کلراید در ماهی اسکات (Scatophagus argus) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 10، شماره: 1
45 بررسی نقش مولفه های مدیریت شهری در گسترش کالبدی شهر– مطالعه موردی منطقه ۵ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 32
46 بررسی و مقایسه عملکرد آهک، سود سوزآور و خاکستر سودا در حذف فلزات سنگین مس و روی از پساب صنعتی با استفاده از فرآیند ترسیب شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 50، شماره: 1
47 بررسی همبست انرژی و ردپای کربن در تصفیه خانه فاضلاب شهری با فرایند لجن فعال (هوادهی متداول) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 34، شماره: 2
48 بررسی همبست کربن و انرژی در واحد هضم لجن و نیروگاه برق تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 34، شماره: 4
49 برنامه ریزی محیط زیستی برای مدیریت پسماندهای صنعتی با رویکرد اکولوژی صنعتی مطالعه موردی: شهرک صنعتی اهواز ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 47، شماره: 2
50 بهینه سازی تحرک و پراکندگی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در گندزدایی پساب شهری توسط تزریق پنوماتیک گاز نیتروژن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 117
51 بهینه سازی زمان ماند در مخزن ویژه آتش نشانی و تاثیر آن بر کیفیت آب در مخزن (مطالعه موردی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک غرب تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 10
52 بهینه یابی هزینه انرژی و برداشت آب از منابع سطحی در یک سیستم آبرسانی نمونه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 6، شماره: 3
53 پایش تغییرات پوشش سرزمین/کاربری سرزمین در پهنه ی ساحلی جلگه خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 20، شماره: 2
54 تاثیر امواج اولتراسونیک بر میزان کلیفرم کل و Escherichia coli در لجن فاضالب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 1
55 تأثیر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی بر حذف آرسنیک پنج ظرفیتی از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 83
56 تجزیه و تحلیل استراتژی نوآورانه برنامه ریزی محیط زیست با رویکرد HSE در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 6، شماره: 2
57 تحلیل ایمنی رفتاری کارکنان در پروژه‌های بین‌المللی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (مطالعه موردی: پروژه اوره و آمونیاک شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان) (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت کار و ارتقای سلامت دوره: 4، شماره: 3
58 تحلیل وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) با محوریت حوادث شغلی در میادین نفتی، مطالعه موردی میدان نفتی یادآوران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
59 تحلیلی بر کنشگران و نهادهای رسمیحکمروایی چالش کم آبی حوضه آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 4
60 تخمین اکسیژن خواهی شیمیایی خروجی از فاضلاب صنعت پتروشیمی با استفاده از رگرسیون مقاوم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 4
61 تعدیل اثرات تغییرات آب و هوایی با ارتقاء الگوی کشاورزی شهری پایدار با استفاده از روش های BWM و ARAS (مطالعه موردی: منطقه ۲۲ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 3، شماره: 12
62 تعیین انرژی الکتریکی مصرفی در فرایند های مختلف تصفیه خانه شهرک صنعتی نصیرآباد با رویکرد مقدارحذف COD (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 1
63 تفکیک شیمیایی عناصر و بررسی شدت آلودگی در رسوبات رودخانه سیاهرود (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 53
64 توسعه الگوی یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت در مناطق آزاد با تاکید بر فشارهای محیط زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 16، شماره: 1
65 توسعه مدل برنامه ریزی و مدیریت در استفاده مجدد و تخصیص بهینه پسابهای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 4
66 تولید انرژی تجدیدپذیر ناشی از تصفیه فاضلاب شهری و نمک زدایی از آب شور با کمک فرایندهای الکتروشمیایی بیولوژیکی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 27، شماره: 149
67 تهیه نانوجاذب مهندسی با قابلیت حذف مواد آلی برای فیلترهای شنی تصفیه آب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 4
68 حذف آنتی بیوتیک آزیترومایسین با روش اکسیداسیون پیشرفته پرسولفات سدیم فعال شده توسط سرباره صنایع فولاد از پساب دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 8، شماره: 1
69 حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین با روش اکسیداسیون پیشرفته مونوپرسولفات سدیم فعال شده توسط سرباره صنایع فولاد از پساب دارویی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 33، شماره: 2
70 حذف فلز سنگین سرب (Pb) از شیرابه محل دفن پسماندهای شهری بابل با کاربرد بیوچار تهیه شده از زایدات فضای سبز شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 4
71 حذف کادمیوم از محیط های آبی از طریق نانوذرات آهن صفر ظرفیتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 2
72 حذف کروم ۶ ظرفیتی از محلول های آبی به وسیله کربن هسته سنجد و عناب و مقایسه آن با کربن فعال گرانولی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 3
73 خوردگی در شبکه های توزیع آب و کیفیت آب آشامیدنی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 17، شماره: 17
74 راهبردهای ارتقاء مدیریت بحران در سکونتگاه‌های غیررسمی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 2
75 رفتار Fe و Zn , Pb , Cd , Ni , Co , Mn و Cu در رسوبات بستر و ذرات معلق رودخانه تجن هنگام اختلاط با آب دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 29، شماره: 31
76 سیستم پشتیبان فضایی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست برای مکان یابی و آمایش صنایع پتروشیمی لرستان (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 7، شماره: 2
77 طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای مدیریت مواد شیمیایی با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره ( مطالعه موردی: پتروشیمی اراک) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 1
78 کاربرد تکنیک نگاشت خود سامان در تشخیص گستره آلودگی تعمدی در شبکه توزیع آب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 15، شماره: 1
79 کاربرد مدل های WRF-Chem و HYSPLIT در بررسی کانون و مسیر گرد و غبار (مورد مطالعه: طوفان گرد وغبار سپتامبر۲۰۱۵ در کلانشهرتهران) (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 4، شماره: 1
80 مدل سازی موازنه مواد در سیستم پردازش پسماندهای شهری با استفاده از تابع انتقال فاکتور بازیابی (RFTF)-مطالعه موردی: کارخانه کمپوست بابل (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 48، شماره: 3
81 مدل‏سازی توان اکولوژیک توسعه شهری براساس سنجه‏ های سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 4
82 مدیریت زیست محیطی پسماند معادن زغال سنگ با رویکرد ارزیابی چرخه حیات؛ مطالعه موردی: معادن زغال سنگ پروده طبس (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 5، شماره: 12
83 مدیریت زیستم حیطی پسماند معادن زغال سنگ با رویکرد ارزیابی چرخه حیات؛ مطالعه موردی: معادن زغال سنگ پروده طبس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 10
84 مروری بر روش های مختلف پینچ آبی برای کاهش مصرف آب و تولید پساب در صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 4
85 مطالعه پایلوتی برای بررسی کارایی بیوراکتور غشایی در تصفیه پیشرفته پساب صنعتی برای پیش تصفیه اسمز معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 2
86 مقایسه اثرهای محیط زیستی در چرخه حیات سناریوهای دفع مواد زاید جامد شهری (مطالعه موردی: شهرستان بابل) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 3
87 مقایسه غبارگیرهای الکترواستاتیکی و ونتوری اسکرابر در صنعت فولاد (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 60
88 نقش توزیع مکانی واحدهای هیدرولوژیکی حوضه بر تغییرات دبی اوج سیلاب با استفاده از مدل هیدرولوژیکیHEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز صفارود) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 14، شماره: 4
89 نقش سازه ای مخازن نفت در جلوگیری از انتشار آلودگی های هیدروکربوری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 51
90 نقش مخازن آب اضطراری به عنوان آب انبارهای نسل تازه در تامین کمی و کیفی آب شبکه توزیع در مواقع بحرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A novel heterogeneous nanocatalyst: 2‐Methoxy‐1‐phenylethanone functionalized MCM‐41 supported Cu(II) complex for C‐S coupling of aryl halides with thiourea (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
2 Assessment Quality of Rescue and Relief Operation with Step by Step Method (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
3 اجرا و بهره‌برداری از شبکه فاضلاب در شهرهای بزرگ فاقد شبکه فاضلاب منسجم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
4 ارائه الگوریتم مناسب جهت بهینه سازی مصرف آب با استفاده از تکنولوژی پینچ آبی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
5 ارایه رهیافت سیستمی جهت مدیریت بحران های حاصل از تخریب اکولوژیکی حوزه آبخیز دریاچه نمک با استفاده از چارچوب مدل DPSIR (مطالعه موردی: دشت مسیله قم) (دریافت مقاله) اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران
6 ارزشیابی محیط زیستی محل دفن پسماندهای شهری بر اساس شاخص الکنو مطالعه موردی: مرکز دفن انجیل سی، بابل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
7 ارزیابی چرخه حیات گزینه های مدیریت لجن تصفیه خانه فاضلاب ازدیدگاه انرژی و گرمایش جهانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 ارزیابی ریسک تماس با آلاینده های BTEX منتشر شده در محدوده منطقه 12 شهرداری تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
9 ارزیابی ریسک سرطان تری هالومتان های آب آشامیدنی و مقایسه با آمارسرطان موجود درگنبد کلاله و آق قلا (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
10 ارزیابی ریسک سرطان ناشی از تنفس تری هالومتان هادر طی دوش گرفتن (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
11 ارزیابی زیست محیطی سیاست های استراتژیک توسعه صنعت پتروشیمی در استان لرستان با استفاده از مدل برایسون (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
12 ارزیابی شاخص های تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی عباس آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های پیشرفته در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
13 ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل شهری پس از زلزله با استفاده از معیارهای مکان - مبنا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
14 ارزیابی عملکرد مدیریت توریسم در نواحی روستایی به منظور تدوین و انتخاب استراتژی توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی : روستای ابیانه ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
15 ارزیابی کارایی واحدهای مختلف تصفیه خانه اب تهرانپارس د رحذف TOC و ارائه راه حلهای مناسب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
16 ارزیابی کیفیت محیط زیست شهر کرمان با رعایت ملاحظات HSE (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
17 ارزیابی و تحلیل چالش‌های محیط‌زیستی توسعه صنایع پتروشیمی‌در ایران از منظر برنامه‌ریزی محیط‌زیست (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
18 از شکست ایمن تا ایمنی به شکست: پایداری و برگشت پذیری بر پایه رشد هوشمندانه در دنیای جدید شهری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی
19 استفاده از بیوجاذب در حذف فلزات سنگین از پساب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
20 استفاده از مدل CMB (Chemical Mass Balance) در تعیین منابع تولید کننده ترکیبات پلی آروماتیک در تهران (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
21 استفاده از نانوفیلتر اسیون برای تغلیظ و حذف یونهای معدنی نامطلوب از پساب صنایع لبنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
22 استفاده مجدد از ترکیب پساب تصفیه شده کارخانه پاکسان و آب چاه در تولید ماده شوینده با هدف کمینه سازی تخلیه پساب به محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
23 استفاده مجدد از لجن فاضلاب صنایع رنگسازی برای کاهش آلودگی محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
24 الزامات ایجاد جوامع تاب آور در برابر حوادث و بلایا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
25 Comparative Analysis on Nitrate Removal from Aqueous Solution by Adsorption onto Various Materials (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
26 Designing and development practical model for climate change education (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
27 Effect of Ball-Milling on the Surface Characteristics of Nanobiochar (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
28 Heat recovery from rotary cement kiln (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
29 Highly Efficient and Reusable MCM-41-Immobilized 2‐(Methylthio)cyclohexanone Copper(I) Catalyst for the Sonogashira Coupling of Arylhalides with Phenylacetylene (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
30 Using Scrap Tyres (TDF) as an Alternative Fuel in Clinker Burning Process in Cement Industry (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
31 بازیافت آب با استفاده از فناوری سبز پیل های سوخت میکروبی (Microbial Fuel Cells) (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
32 بازیافت آب شور با استفاده از فناوری نوین پیل های نمک زدای میکروبی با کاتد هوایی با رویکرد ذخیره انرژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
33 بررسی آلودگی خاک محوطه پتروشیمی اراک به فلزات سنگین و کاربرد گیاه پالایی در حذف این فلزات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
34 بررسی اثر دما در زمانهای مختلف تماس بر بخشی از لجن در کاهش لجن مازاد بیولوژیکی در سیستم SBR (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
35 بررسی اثر فرآیند ازن زنی بر روی حذف کدورت پساب صنایع کاغذسازی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
36 بررسی اثرات MTBE بر روند تولید مثل موش سوری ماده (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
37 بررسی اثرات MTBE برروند تولید مثل موش سوری ماده (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
38 بررسی اثرات خطای کنتورهای مشترکین بر هدررفت ظاهری در شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
39 بررسی استفاده از تصفیه حرارتی - قلیایی در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی درتصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
40 بررسی اکسیداسیون فنتون هیدروکربن های آروماتیک نفتی در آب با استفاده از نانو ذرات آهن خنثی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
41 بررسی الگوهای اخلاق اسلامی نسبت به حفاظت از محیط زیست از منظر قرآن و احادیث (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها
42 بررسی انواع اصلی منابع زیست توده در ایران با رویکرد تولید انرژی از آنها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
43 بررسی تاثیر تغییر مدهای حمل و نقل ریلی و جاده ای در حمل بار بر میزان انتشارآلاینده های هوا مرتبط با سوخت مصرفی در ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
44 بررسی تاثیر روزهای بحرانی بیوریتم رفتاری در وقوع حوادث ناشی از کار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز
45 بررسی تاثیر عملیات رسوب زدایی از خودروهای پیکان و پراید بر کاهش انتشار آلاینده های هوا (مطالعه موردی: تهران) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 بررسی تاثیر غلظت آب خام ورودی در محاسبات پینچ آبی برای کمینه سازی مصرف آب در پالایشگاه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
47 بررسی تاثیرات شیرابه بر آب های زیر زمینی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
48 بررسی تأثیر رسوبزدایی از خودروهای پیکان و پراید بر تغییر سطح انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن خروجی از این خودروها (مطالعه موردی :تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
49 بررسی تحلیلی مشکلات خط تولید کود آلی در کارخانه کمپوست بابل و ار ایه راهکارهای اصلاحی به منظور بهبود کیفیت و بهینه سازی فرآیند تولید کمپوست (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
50 بررسی تشخیص و اندازه گیری مواد دارویی در پساب کارخانجات داروسازی و روشهای حذف آنها (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
51 بررسی تصفیه فاضلاب کارخانه شیمیایی و کاهش اکسیژن مورد نیاز شیمیایی فاضلاب به کمک مواد منعقد کننده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
52 بررسی تطبیقی دقت روش های FAHP و AHP کلاسیک در تعیین معیارهای صنعت سبز بر پایه بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
53 بررسی تفکیک انواع زباله از مبدا و راهکاری جدید (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
54 بررسی تکنولوژیهای بیولوژیکی پاکسازی سایت های آلوده خاکی به آلاینده های پایدار(POPs) (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
55 بررسی توانایی رگرسیون مقاوم در تخمین اکسیژن خواهی شیمیایی خروجی زلالساز تصفیه خانه صنعتی (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
56 بررسی حذف ماده دارویی کاربامازپین از محیط‌های آبی توسط نانوذرات اکسید تیتانیوم/ UV (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
57 بررسی راندمان حذف فنل سولفونیک اسید از پساب صنایع آبکاری با استفاده از نانوفیلتراسیون- مطالعه موردی فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
58 بررسی راهکارهای مدیریتی پسماند ضایعات الکترونیکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
59 بررسی روش های تولید انرژی از لجن ثانویه فاضلاب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
60 بررسی روش های سنتز نانوذرات آهن و ارزیابی عملکرد آنها در حذف فلزات سنگین از محلول های آبی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
61 بررسی روش های کاهش انتشار گاز CO2 در صنایع و تعیین میزان کاهش انتشار CO2 ناشی از استقرار سیستم CHP در کارخانه سیمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
62 بررسی روشهای حرارتی رفع آلودگی سایت های خاکی آلوده به آلاینده های آلی پایدار (POPs) (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
63 بررسی روند تغییرات نیترات آبهای زیر زمینی تامین کننده آب آشامیدنی شهر زنجان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
64 بررسی عملکرد فرآیند تولید هضم بیهوازی و عوامل موثر برآن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
65 بررسی قابلیت استفاده از انعقاد الکتریکی در حذف COD و دترجنت از پساب ماشینهای لباس شویی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
66 بررسی کارایی مدلهای تصمیم‌گیری چند‌معیاره در انتخاب فرآیند تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
67 بررسی کاهش یون استرانسیم از محلولهای آبی بوسیله جاذب آمبرلیت XAD-4 آغشته شده به D2EHPA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
68 بررسی کمی و کیفی فاضلاب تصفیه خانه شهرک صنعتی آمل با رویکرد مصرف انرژی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
69 بررسی کمی و کیفی فاضلاب تصفیه خانه شهرک صنعتی آمل با رویکرد مصرف انرژی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
70 بررسی مکانیزم حذف نیترات از آب آشامیدنی در نانوفیلتراسیون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
71 بررسی نقش مسئولیت های اجتماعی در فعالیت شرکت های نفتی مطالعه موردی: شرکت نفت توتال( (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
72 بررسی نقش و جایگاه قواعد حقوق اسلامی در حفاظت از منابع طبیعی: مبانی ایدئولوژیک و احکام فقهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
73 بررسی و آنالیز ریسک های بحرانی ناشی از حریق در شهرک صنعتی با استفاده از تلفیقی از روش Bow-tie و منطق فازی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین
74 بررسی و پتانسیل یابی کاربرد میکروجلبک ها به عنوان منابع تولید انرژی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
75 بررسی و تعیین میزان کارایی غشاهای نانوفیلتراسیون در حذف الاینده ها از آب زیرزمینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
76 بررسی و مطالعه انواع روش‎های ضدعفونی آب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
77 بررسی و مطالعه مدیریت روان آبهای شهری و استفاده مجدد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
78 بررسی وضعیت هیدروکربن های کلرینه فرار (VCHs) در آب شرب مناطق شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
79 بکارگیری روش HAZOP در ارزیابی ریسک خطوط لوله گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
80 بهبود فرآیندهای آبگیری لجن و قابلیت بازیافت آب (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
81 بهینه سازی سیستم بازیافت مواد زاید جامد بر اساس استراتژیهای مدیریت محیط زیستی به روش SWOT (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری
82 بهینه سازی مصرف آب با استفاده از الگوریتم پینچ آبی مطالعه موردی ( پالایشگاه شهید تندگویان تهران ) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
83 پتانسیل سنجی تولید و ارزیابی ریسک آلاینده های آلی مقاوم (POPs) مطالعه موردی : کامبوج (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
84 پراکنش ترکیبات سرطانزای پلی آروماتیک (PAHs) در هوای تهران با استفاده از مدل GIS (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
85 پیش بینی میزان کدورت و اکسیژن خواهی شیمیایی در تصفیه خانه پتروشیمی فجر با استفاده از شبکه عصبی پویا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
86 تاثیر آلودگی هوا بر نوسانات اقلیمی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
87 تاثیر امواج اولتراسونیک بر دما و pH لجن در هنگام آمایش لجن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
88 تاثیر امواج اولتراسونیک بر میزان پروتیین در لجن فاضلاب شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
89 تاثیر میکرو و نانوحباب های کاویتاسیون بر میزان هیدروکربن ها در لجن فاضلاب شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
90 تبیین مولفه های گذار از شرایط اضطراری به شرایط پیچیده اضطراری پس از وقوع زمین لرزه در مناطق شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
91 تحلیل مصارف انرژی در یک تصفیه خانه فاضلاب شهری با تاکید بر ردپای کربن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
92 حذف -۴نونیل فنل با استفاده از نانورود تولید شده در فیلترهای شنی تصفیه خانه های آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
93 حذف بوی بد حاصل از سولفید هیدروژن در تصفیه خانه فاضلاب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
94 حذف بیسفنل آ از محیط آبی با استفاده از فرآیند های اکسیداسیون پیشرفته (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
95 حذف دیکلوفناک از محیط های آبی با استفاده از نانو ذرات آهن صفر و روش فتوکاتالیستی TiO2/UV (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
96 حذف سرب از محلول آبی به کمک روش اولترافیلتراسیون ارتقا یافته با پلیمر پلی وینیل الکل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
97 حذف فتوکاتالیستی TOC از فاز آبی توسط نانوذرات ZnO و TiO2 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
98 حذف فتوکاتالیستی کل کربن آلی از آب توسط نانوذرات اکسید روی تثبیت شده بر روی صفحات شیشه ای سند بلاست شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
99 حذف فسفر و نیتروژن از فاضلاب به صورت بیولوژیکی (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
100 حذف کادمیوم از محیطهای آبی آلوده توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
101 حذف ماده دارویی کاربامازپین از محیط‌های آبی توسط نانو ذرات آهن صفر/H2O2 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
102 حذف نیترات از آب آشامیدنی با نانوفیلتراسیون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
103 حذف هیدروکربن های آروماتیک نفتی از آب با استفاده از پوشش نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
104 ردپای کربن و مصرف انرژی در تصفیه خانه فاضلاب از نوع USBF (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت
105 رنگهایی دریایی حاوی تری‌بوتیل‌تین (TBT) و رعایت قوانین بین‌المللی در خلیج‌فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا
106 رویکرد انتخاب دستگاه مختصات در ارزیابی عملکرد تاسیسات و تجهیزات شهری پس از وقوع زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
107 ساخت یک لخته ساز زیست تخریب پذیر از پنبه و ارزیابی عملکرد آن در فرآیند انعقاد ولخته سازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار
108 سنتز مشتقات بنزوتریازول به عنوان جاذب UV و بررسی نقش آنها در کاهش آلودگی محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
109 سنتز مشتقات بنزوفنون به عنوان جاذب UV و نقش آنها در کاهش آلودگی محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
110 سنتز و کاربرد کیتوسان مغناطیسی اصلاح شده برای حذف فلزات سنگین مطالعه مروری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
111 سنجش میزان هدر رفت آب و ارائه راهکارهای نوین مدیریت بحران آب و فاضلاب در مناطق حاشیه نشین کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
112 شناسایی منابع آلودگیهای دریای عمان و اندازه گیری فلزات سنگین در خطوط ساحلی آن (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
113 شناسایی مواد زائد خطرناک در شهرک صنعتی مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
114 شناسایی ویروس COVID-۱۹ در شبکه فاضلاب شهری و بررسی ماندگاری و بقای آن در محیطهای آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
115 ظرفیت های منطقه‌ای جهت ارزیابی ریسک مواد آلی پایدار (POPS) در جنوب شرقی آسیا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
116 عامل شناختی در رفتار گردشگر فرهنگی و تاثیر آن بر پایداری محیط (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
117 کاربرد تکنولوژی اولتراسوند در تصفیه و آبگیری لجن به عنوانتکنولوژی سبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
118 کاربرد تکنولوژی پینچ آبی در بهینه سازی مصرف آب و تولید پساب پالایشگاهها - مطالعه موردی پالایشگاه تهران (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
119 کاربرد مدیریت دانش در طراحی فضاهای عمومی شهری با تاکید بر ایمنی و امنیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
120 کنوانسیون بازل و چالشهای حمل ونقل برون مرزی زباله های شیمیایی خطرناک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
121 ماهیت و روش های تجزیه مواد پلی برومید دی فنیل اتر (PBDE) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست
122 محاسبه انرژی الکتریکی در فرایندهای مختلف تصفیه خانه شهرک صنعتی آمل با تاکیدی برمقدار حذف COD (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
123 محیط زیست و زباله سوز شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
124 مدل آنالیز شرایط اضطراری پیچیده پس از زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
125 مدیریت کاربا مواد شیمیایی خطرناک مطالعه موردی پتروشیمی اراک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE)
126 مدیریت منطقه ای محیط زیست در بخش آلودگی هوا در مناطق صنعتی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
127 مدیریت مواد زائد صنعتی درمنطقه خزر (استانهای گیلان و مازندران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری
128 مروری بر تاثیر شهرنشینی و تغییرات اقلیم بر خدمات اکوسیستم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
129 مروری بر روشهای ریاضی بهینه سازی مصرف آب و تولید پساب در پالایشگاه های نفت و صنایع فرآیندی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
130 مروری بر روشهای مدیریت پسماند در حفاری چاههای نفت و گاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
131 مروری بر ماهیت و روشهای تجزیه مواد پلی برومید دی فنیل اتر (PBDE) در خاک و رسوبات (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
132 مزایا و معایب رزین ها و رنگ های آکریلیک آب پایه در محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
133 مطالعه عملیات حفاری و آثار زیست محیطی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
134 مطالعه و بررسی استحصال آب صنعتی از فاضلاب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
135 مطالعه و بررسی مدیریت پسماندها و زایدات بیمارستانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
136 معرفی رویکرد تولید پاک تر به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع، مطالعه موردی : صنایع غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
137 معیارهای انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
138 مقایسه بین کارایی نانوذرات ZnO ,TIO درحذف کل کربن آلی ازآب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
139 مقایسه کارایی نانوفیلتراسیون در حذف فنل سولفونیک اسید از پساب صنایع آبکاری با روش ستون کربن فعال(جذب سطحی) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
140 مکانیابی کارخانه آسفالت برای پروژه‌های راه‌سازی (مطالعه موردی کنارگذر همدان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
141 مولفه های سنجش طول دوره بازسازی پس از زلزله در مناطق شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
142 میزان آلاینده های دی اکسین وفوران حاصل ازتولید سیمان درکارخانه های ایران (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
143 نقش بیوراکتورهای غشایی MBR در استفاده مجدد آب (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
144 نقش بیوراکتورهای غشایی (MBR) در استفاده مجدد آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
145 نقش ویدئومتری در اجرا و بهره‌برداری شبکه فاضلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
146 هیدروکربن های آروماتیک نفتی(BTEX) و ارزیابی ریسک سلامت دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک