دکتر فاطمه کاراندیش

دکتر فاطمه کاراندیش دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل

دکتر فاطمه کاراندیش

Dr. Fatemeh Karandish

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز روش های برآورد نفوذپذیری خاک در اراضی آبیاری شده با پساب شهری تصفیه شده (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 6
2 اثر تلفیق مدیریت آبیاری و تاریخ کشت بر کارآیی مصرف آب ذرت با استفاده از مدل DSSAT (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 4
3 اثر دو دوره زهکشی میان فصل بر پارامترهای رشد دو رقم برنج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 4
4 اثرات برهمکنش ورمی کمپوست و کم آبیاری بخشی ریشه بر میزان مصرف آب، عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف در گیاه ذرت (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
5 ارزیابی اثر همزمان کم آبیاری بخشی ریشه و افزودن ورمی کمپوست بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی ذرت دانه ای سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
6 ارزیابی پایداری تولید محصولات باغی با استفاده ی تلفیقی از مفاهیم آب مجازی و ارزش اقتصادی آب (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 3
7 ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی اراضی ساحلی از دیدگاه مصارف مختلف (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
8 ارزیابی خصوصیات کمی گیاه رزماری با استفاده از دو سیستم آبیاری قطره ای تحت تاثیر اعمال کم آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
9 استفاده کارآمد و پایدار از منابع آبی خوزستان با تدوین بنچ مارک های ردپای آب (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 12، شماره: 1
10 افزایش دقت تحلیل های زمین آماری با کاربرد روش های برون یابی و همگن بندی در بارش روزانه ی حوضه کارون (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 3
11 اولویت بندی مکانی تولید محصول پیاز در مناطق گرم و خشک (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 1
12 بررسی پارامترهای کمی و کیفی گیاه ذرت تحت تاثیر کمآبیاری معمولی و کمآبیاری ناقص ریشه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 3
13 بررسی تاثیر دقت های مکانی و زمانی در ارزیابی ردپای آب بر شاخص کمبود آب آبی در ایران (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
14 بررسی شدت سیل خیزی زیرحوضه های کارون و عوامل موثر بر آن در شبیه سازی مدیریت یکپارچه و نیمه توزیعی سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 3، شماره: 2
15 بررسی نقش شیوه آبیاری با آب شور بر عملکرد سورگوم و ارتقای کارآیی مصرف آب و عناصر غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 1
16 پهنه بندی زمین آماری دمای خاک در محدوده ریشه ذرت تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 1
17 پهنه بندی شوری خاک در محدوده ریشه ذرت تحت تیمارهای مختلف آبیاری با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
18 پیش بینی اثرات بلندمدت تغییراقلیم بر مولفه های اقلیمی در منطقه ی مرطوب (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 4
19 پیش بینی و تحلیل عدم قطعیت تبخیر- تعرق گیاه مرجع در شرایط تغییر اقلیم در شیرا (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
20 تاثیر آبیاری با فاضلاب خام و تصفیه شده شهری بر عملکرد گندم و ویژگی های میکروبی خاک و گیاه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
21 تاثیر آبیاری ناقص ریشه با آب شور و شیرین بر برخی از ویژگی های گیاه زنیان در یک اقلیم خشک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 5
22 تاثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص های رشد و بهره وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 4
23 تاثیر روش آبیاری ناقص ریشه با آب شور بر عملکرد کیفی گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 2
24 تاثیر سیستم های مختلف زهکشی زیرزمینی بر دفع نیترات از اراضی کلزای دیم (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 4
25 تاثیر کم آبیاری ناقص ریشه و کم آبیاری معمولی ذرت بر جذب و پتانسیل آبشویی نیترات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 2، شماره: 2
26 تاثیر کمآبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب چند محصول عمده در جیرفت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 8
27 تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر پایداری کشاورزی در استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 6
28 تحلیل اثرات تقویم کشت بر نیاز آبی گندم در استان سیستان و بلوچستان در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 4
29 تحلیل اثرات مدیریت کوددهی در افزایش بهره وری آب و کود در کشت دیم ذرت: تحلیل سناریوها با استفاده از مدل HDYRUS (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
30 تحلیل دقت روش های زمین آمار در تهیه پراکنش مکانی دمای هوا در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کارون) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 11
31 تحلیل دینامیکی تاثیر مدیریت آبیاری بر دماهای آستانه ی خاک با مدل HYDRUS۲D (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 4
32 تحلیل سناریوهای مدیریتی در تولید و مصرف صحیح گندم در ایران از دیدگاه ردپای آب: چالش ها و فرصت ها (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 4
33 تحلیل مکانی و زمانی تغییرات آب مجازی گندم در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 2
34 تدوین بنچ مارک کارآیی مصارف آب محصولات زراعی و باغی تحت استراتژی های مدیریتی مختلف در یک منطقه ی خشک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
35 تعیین پارامترهای اساسی در فرآیند ذوب برف در تخمین آب نگار سیل در حوضه آبریز کارون (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 2
36 تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران تحت تاثیر تغییراقلیم تا سال ۲۱۰۰ (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 1
37 مدلسازی تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 5
38 مدیریت کشت برنج در استان مازندران در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 3
39 واکنش برخی از خصوصیات کیفی دو رقم بومی برنج به مدیریت تلفیقی آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of geostatistical methods for determining daily precipetation in karoon basin, shaloo outlet (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
2 Assessing coastal groundwater quality and its suitability for agricultural and drinking use (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
3 ارزیابی روشهای زمین امار در براورد روند تغییرات دمای خاک حین ابیاری در محدوده ریشه گیاه ذرت تحت تیمار ابیاری ناقص ریشه و ابیاری کامل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
4 استخراج توابع انتقالی در برآورد نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ پایه آب به خاک آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده شهر زابل با استفاده از روش رگرسیون خطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 استفاده مجدد از پساب به عنوان منبعی مطمئن و قابل ملاحظه درکشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
6 افزایش سطح پایداری زیست محیطی در کشت گندم در ایران با مدیریت ردپای آب تولید، مصرف و پسماندهای غذایی گندم و فرآورده های آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
7 Wastewater quality assessment for agricultural use with respect to agronomic and environmental issues (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
8 بررسی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد برنج تحت مدیریت زهکشی میان فصل (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
9 بررسی تاثیر آبیاری ناقص ریشه بر روند رشد ریشه و اندام هوایی گیاه ذرت در مقایسه با آبیاری کامل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
10 بررسی توزیع ریشه ی آفتابگردان تحت مدیریت آبیاری ناقص ریشه با کاربرد آب دریا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
11 بررسی توزیع مکانی شوری ابیاری ناقص ریشه و ابیاری کامل در محدوده ریشه گیاه ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
12 بررسی شدت سیل خیزی زیرحوضه های کارون و عوامل فیزیکی موثربرشدت سیل (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
13 بررسی قابلیت برنامه HEC-GeoHMS در براورد خصوصیات فیزیوگرافی حوضه ، مطالعه موردی: کارون، خروجی پل شالو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
14 بررسی قابلیت سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برآورد خصوصیات فیزیوگرافی مطالعه موردی : حوزه کارون - خروجی پل شالو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
15 بررسی قابلیت معادله کاستیاکف در تعیین منحنی نفوذ در کلاس های بافتی مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
16 بررسی قابلیت معادله گرین- آمپت در تعیین منحنی نفوذ در کلاسهای بافتی مختلف (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور
17 پایش زمانی شوری منابع آب سطحی در اقلیم مرطوب (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 پهنه بندی میزان کل نمک درمحدوده ریشه گیاه ذرت تحت تیمارآبیاری ناقص ریشه با استفاده اززمین آمار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
19 تاثیر تعدیل تقویم کشت در شرایط تغییر اقلیم بر عملکرد و بهره وری آب برنج تحت آبیاری و زهکشی متناوب (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
20 تاثیر تغییر اقلیم بر میزان بارندگی در اقلیم های مختلف کشور (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
21 تاثیر کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه بر توزیع افقی و عمودی ریشه ذرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
22 تاثیر همگن بندی در برآوردنقشه های همباران با روشهای زمین آماردر حوضه کارون، خروجی پل شالو (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
23 تأثیر مدیریت آبیاری جویچه ای یک در میان متناوب در مراحل مختلف رشد بر کارایی مصرف آب ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
24 تغییر خصوصیات خاک در نتیجه ی استفاده از فاضلاب خام و تصفیه شده در آبیاری گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
25 تولید پایدار محصولات باغی در حوضهی آبریز دریاچهی ارومیه از دیدگاه ردپای آب: (مطالعه ی موردی برای تولید سیب) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
26 روند توزیع دو بعدی دما در آبیاری ناقص ریشه و آبیاری کامل در محدوده ریشه گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
27 شبیه سازی رواناب حاصل از بارش برف و باران با استفاده از برنامه HEC-HMS مطالعه موردی: حوضه کارون - خروجی پل شالو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
28 شبیه سازی رواناب حاصل از بارش برف و باران با استفادها ز برنامه HEC-HMS مطالعه موردی: حوضه کارون - خروجی پل شالو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
29 کالیبراسیون پارامترهای ذوب برف در برآورد هیدروگراف سیلاب - حوزه کارون، پل شالو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
30 کشاورزی ایران از نگاه ردپای آب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
31 مدیریت آبیاری با آب شور بر جذب املاح درگیاهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
32 مقایسه توزیع رطوبت در آبیاری ناقص ریشه و آبیاری کامل در محدوده ریشه ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
33 مقایسه رفتار حوضه درشبیه سازی یکپارچه وتوزیعی سیلاب،حوضه کارون، ایستگاه پل شالو (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
34 نقش مدیریت آبیاری ناقص ریشه با آب شور بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی