پروفسور حشمت امیدی

پروفسور حشمت امیدی استاد تمام دانشگاه شاهد

پروفسور حشمت امیدی

Prof. H Omidi

استاد تمام دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Numerical Study on Aluminum Plate Response under Low Velocity Impact (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 30، شماره: 3
2 اثر اکسین و سیتوکینین بر پارامترهای بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم پراکسیداز (2H2O) استویا تحت تنش شوری (Stevia rebaudiana Bertoni) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 8، شماره: 3
3 اثر پرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی، رشدی و فیزیولوژیکی بذر لاین مادری کلزا رقم نپتون (Brassica napus L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 9، شماره: 32
4 اثر پیش تیمار بذر با اکسین بر شاخص های جوانه زنی، رشدی و رنگیزه گیاهچه تربچه (Raphanus sativus) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 10، شماره: 37
5 اثر تسریع کننده ها بر خصوصیات جوانه زنی بذر سرخارگل تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 6، شماره: 21
6 اثر سیستم های خاک ورزی و فواصل ردیف بر عملکرد دانه و درصد روغن دو رقم کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 7، شماره: 2
7 اثر محلول پاشی آهن، بور و سلنیوم بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه و محتوای رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری کلرید سدیمی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 12، شماره: 47
8 اثر محلول پاشی سلنیوم، بور و آهن بر برخی صفات فیزیولوژیک و گلیکوزیدهای استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 6
9 اثر نانو ذرات کیتوزان و اکسید آهن بر جوانه زنی و شاخص های رشد اولیه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 7، شماره: 24
10 اثر هورمون سالسیلیک اسید و خراش دهی بر ویژگیهای جوانه زنی و محتوی پرولین، پروتئین و کربوهیدرات محلول گیاهچه کهورک (Prosopis farcta L.) در شرایط شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 4
11 اثرات دگرآسیبی بقایای کینوا (Chenopodium quinoa willd) بر نشت الکترولیتها ، محتوای بیوشیمیایی، آنتی اکسیدانی و رنگیزههای فتوسنتزی گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 39
12 ارزیابی اثر پرایمینگ و تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 8، شماره: 28
13 ارزیابی اثر پرایمینگ و روش های مختلف شکست خواب بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاه کرچک (Ricinus communis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 10، شماره: 36
14 ارزیابی اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکی سه جمعیت بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana Benth.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 4
15 ارزیابی اثر خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی جمعیت های گیاه دارویی بالنگو (‎ Lallemantia royleana Benth.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 2
16 ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید و اکسین بر شاخص های جوانه زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش خشکی و شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 6، شماره: 20
17 ارزیابی تاثیر اکسین و شوری بر ویژگی های جوانه زنی توده های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 6، شماره: 19
18 ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذر با استیل سالسیلیک اسید (ASA) بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgaer L.) در سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 6، شماره: 18
19 ارزیابی تاثیر پیش تیمار با ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی تحت تنش شوری (Lepidium sativum) گیاه شاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 6، شماره: 18
20 ارزیابی تنش خشکی بر عملکرد دانه و صفات کیفی سه جمعیت گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 1
21 ارزیابی تنش دمای پایین و محل تولید بر خصوصیات جوانه زنی، پارامترهای رشد و رنگیزه های فتوسنتزی ذرت هیبرید تری وی کراس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 4، شماره: 1
22 ارزیابی ویژگی های جوانه زنی، رشد و رنگیزه های فتوسنتزی کلزا (Brassica napus L.) تحت اثر تیمارهای مختلف امواج فراصوت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 11، شماره: 40
23 ارزیابی ویژگی های جوانه زنی، مورفوفیزیولوژیک و آنزیم های آنتی اکسیدانت ارقام جو در تحمل به شوری طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 8، شماره: 3
24 ارزیابی ویژگی‌های مرفولوژیک، اجزای عملکرد و آنزیم کاتالاز جمعیت‌های بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana Benth.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
25 Effect of priming and seed age on germination, photosynthetic pigments, and biochemical content of Quinoa seedling (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 50
26 Experimental Investigation on Quasi-Static Impact Response of Glass/Epoxy Composite Corrugated Core Sandwich Panels (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 10، شماره: 2
27 Nonlinear Modeling of Bolted Lap Jointed Structure with Large Amplitude Vibration of Timoshenko Beams (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک جامد دوره: 11، شماره: 1
28 بررسی اثر پرایمینگ برجوانه زنی بذر و صفات مورفو-فیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه (Portulacaoleracea L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 8، شماره: 3
29 بررسی اثر پرایمینگ هورمون اکسین بر شاخص جوانه زنی بذر گیاه دارویی مرزه تحت تنش شوری (Satureja hortensis) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 10، شماره: 35
30 بررسی اثر پیش تیمار نانو ذره دی اکسید سیلیس (SiO2) بر برخی شاخص های جوانه زنی بذر و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 3
31 بررسی اثر جیبرلیک اسید و آبسیزیک اسید بر شاخص های جوانه زنی در شرایط تنش شوری (Securigera securidaca L) گیاه دارویی عدس الملک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 5، شماره: 17
32 بررسی اثر رقم بر شاخص های جوانه زنی و رشدی گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 10، شماره: 34
33 بررسی اثر مقادیر مختلف گلیسین بتایین بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام بابونه آلمانی (Matricaria chamomila L.) تحت تنش خشکی در منطقه یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 2
34 بررسی اثرات دگرآسیبی بقایای کینوا بر جوانه زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 8، شماره: 1
35 بررسی تاثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه بالنگو شهری (Lallemantia iberica F and C.M.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 7، شماره: 23
36 بررسی تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سیاه دانه(Nigella sativa L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
37 بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر پرولین، رنگدانه های فتوسنتزی و رطوبت نسبی برگ گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L.)) در محیط آبکشت (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 1
38 بررسی رشد گیاهچه و شاخص ­های جوانه­ زنی ژنوتیپ­ های­ کینوا Chenopodium quinoa Willd) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 12، شماره: 42
39 بررسی صفات مورفولوژیک و عملکرد هیبریدهای ذرت (Zea mays L.) تحت تاثیر کاربرد اسید هیومیک (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 43
40 بهینه سازی جوانه زنی بذر، شاخص های رشد و رنگدانه های فتوسنتزی گیاهچه کرفس کوهی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 3
41 تاثیر آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردوی ایرانی بر جوانه زنی و رشد اولیه خرفه و تاج خروس (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 2
42 تاثیر باکتری های محرک رشد و قارچ تریکودرما بر جوانه زنی بالنگو (Lallemantia royleana L)تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 6، شماره: 21
43 تاثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی، رشدی و فیزیولوژیک گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 9، شماره: 31
44 تاثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک، فعالیت آنزیم پراکسیداز و عملکرد دانه پنج جمعیت گیاه دارویی بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana Benth.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 3
45 تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ، پرولین، رنگدانه های فتوسنتزی و آب نسبی برگ چند ژنوتیپ گلرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 26، شماره: 2
46 تاثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد گل، رنگریزه های فتوسنتزی و محتوی پرولین گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 3
47 تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه ای درمنه خزری (Artemisia annua L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 13، شماره: 46
48 تاثیر تیمارهای زیستی بر شاخص های جوانه زنی، رشدی و فیزیولوژیکی گیاهچه کدوی تخم کاغذی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 7، شماره: 23
49 تاثیر سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم بر ویژگی های جوانه زنی، رنگدانه های فتوسنتزی و پرولین گیاهچه دو رقم گلرنگ تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 1
50 تاثیر کاربرد محلول پاشی عتاصر روی و آهن روی گیاه مادری کینوا تحت تنش کم آبی بر جوانه زنی و رنگیزه های فتوسنتزی بذور حاصل از آن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 12، شماره: 45
51 تاثیر کشت مستقیم، نشایی، پرایمینگ و محلولپاشی بور بر رشد و عملکرد ژنوتیپ های گیاه کینوا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 25، شماره: 2
52 تاثیر کمپوست زباله شهری تهران و زمان بر غلظت روی و مس در خاک وگیاه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
53 تاثیر کمپوست زباله شهری و زمان بر تجمع سرب، نیکل و کادمیوم در خاک وگیاه ذرت (Zea Mays. L) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 3
54 تاثیر کودهای مرغی و شیمیایی بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد گل و بنه-های دختری زعفران (Crocus sativus L.) تحت رژیم های آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 10، شماره: 1
55 تاثیر مقادیر و زمان کاربرد کود ریزمغذی بر ویژگی های کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L. ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
56 تاثیر نیترات پتاسیم بر شاخص های جوانه زنی ریحان سبز (Ocimum basilicum L) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 8، شماره: 27
57 تاثیر هورمون پرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 2
58 تاثیر هیدروپرایمینگ در کاهش اثرات تنش شوری بر جوانه زنی و محتوای پرولین بذر دو گونه دارویی سرخارگل (Echinacea angustifolia) و کاسنی (Chicorium intybus) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 5، شماره: 17
59 تعیین غلظت و مدت زمان مطلوب پرایمینگ بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) با عنصر سلنیوم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 4، شماره: 3
60 تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد آلکالوئیدهای پروانش (Catharanthus roseus L. (G. Don)) در پاسخ به تنظیم کننده های رشد تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پرایمینگ بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد اولیه دو ژنوتیپ کینوا(Chenopodium quinoa Willd) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثر پرایمینگ بر پارامترهای رشد و خصوصیات جوانه زنی گیاه کتان (.Linum usitattissimum L) تحت تنش شوری طبیعی (نمک دریاچه قم) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
3 اثر پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد دو رقم کینوا (Chenepodium quinoa willd) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 اثر پرایمینگ بور (B) بر شاخص های جوانه زنی سه رقم گیاه کینوا (Chenopodium quinoa willd) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
5 اثر پرایمینگ و خراش دهی بر ویژگی های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه کرفس کوهی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر تراکم بوته و آرایش کاشت ذرت بر کارایی مصرف نور کانوپی ذرت و تاج خروس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر تنش شوری، فسفر و محلول پاشی روی بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
8 اثر شدت، مدت و قدرت امواج فراصوت بر جوانه زنی کلزا(Brassica napus L.) رقم SLmo46 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
9 اثر فاصله روی ردیف و تاریخ کاشت برعملکرد دانه و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای رقم محلی سراوان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثر نظام خاک ورزی و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اثرات پرایمینگ و تنش خشکی بر محتوای کربوهیدرات های محلول و آنزیم سوپراکسیددسموتاز گیاهچه های کینوا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
12 اثرات تنش کم آبی و عناصر تغذیه ای بر گیاه مادری و بذور حاصل از آن در کینوا ( Chenopodium (quinoa willd (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثرات نانوتغذیه ای و تنش کمآبی بر گیاه مادری در بهبود شاخصهای رشدی گیاهچه و جوانه زنی کینوا (Chenopodium quinoa willd) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
14 اثرتسریع کننده های مختلف برشکست خواب بذر وخصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی هندوانه ابو جهل Citrullus colycynthis L Schradتحت تنش شوری طبیعی ( نمک دریاچه قم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
15 اثرتنظیم کننده آبسزیک اسید و جبرلیک اسید بر رشد و جوانه زنی، ویگور گیاهچه و پارامترهای جوانه زنی گلرنگ ( Carthamus tinctorius L. ) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
16 ارزیابی اثر پیش تیمار بر خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی ماریتیغال (.Silybum marianum L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
17 ارزیابی اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگی های جوانه زنی و پارامتر های رشد گیاه دارویی ماریتیغال تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
18 ارزیابی اثر دور آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی ارقام کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
19 ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید و تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی مرزه (.Satureja hortensis L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
20 ارزیابی اثر نانواکسید آهن بر شاخص های جوانه زنی ریحان سبزOcimum basilicum L. (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
21 ارزیابی پارامترهای بنیه بذرکلزا تحت تاثیر دوره های خیس و خشک کردن بذورپرایمینگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 ارزیابی پرایمینگ بذر با عناصر تغذیهای بر برخی خصوصیات جوانه زنی کینوا ( chenopodium quinoa (willd در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 ارزیابی تاثیر سیستم های خاک ورزی بر روی میزان رطوبت خاک و عملکرد سویا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 ارزیابی خاک ورزی و تاریخ کاشت بر مقدار رطوبت و برخی خصوصیات خاک تحت کشت کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 ارزیابی رها سازی آهن از هیدروژل پلی آکریلیک اسید بارگذاری شده با سولفات آهن در آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
26 ارزیابی رها سازی آهن اس هیدروژل پلی آکریلیک اسید بارگذاری شده با سولفات آهن درخاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
27 ارزیابی سیستم های خاک ورزی و فواصل ردیف بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه و محتوی روغن کلزا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 ارزیابی شاخص بنیه گیاهچه و مولفه های جوانه زنی کرفس کوهی (.Kelussia odoratissma Mozaf) تحت اثر پیش تیمار (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 ارزیابی و مقایسه عملکرد دانه و اجزا عملکرد ارقام جدید کلزا در مناطق سردسیر و معتدل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و بیوشیمیایی گیاهچه ریحان (Ocimum basilium L ) تحت تاثیر تیمارهای شکستن خواب (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
31 افزایش خصوصیات جوانه زنی بذر و بهبود رشد گیاهچه کرفس کوهی تحت تیمار آبشویی در مدت زمانهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
32 بررسی اثر بیوپرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی بالنگوی شیرازی (Lallemantia royleana) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
33 بررسی اثر پیش تیمارهای پرایمینگ بر ویژگی های جوانه زنی دو ژنوتیپ کینوا(Chenepodium quinoa Willd) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
34 بررسی اثر تغذیه گیاه مادری و کم آبیاری بر خصوصیات جوانه زنی بذور گیاه کینوا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
35 بررسی اثر تیمارهای آب داغ و خراش مکانیکی برجوانه زنی بذر گیاه دارویی کهورک (Prosopis fracta) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
36 بررسی اثر جیبرلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی هندوانه ابوجهل ( Citrulus Colocynthis L. ) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
37 بررسی اثر عصاره آبی اندام های کینوا بر شاخص های جوانه زنی گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
38 بررسی اثر کم آبیاری بر ویژگی های فیزیولوژیکی گیاهچه های پایه مادری کینوا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
39 بررسی اثر گلایسین بتایین بر درصد اسانس و درصد کامازولن ارقام بابونه آلمانی تحت تنش خشکی در منطقه یزد (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
40 بررسی اثر هورمون استیل سالسلیک اسید (ASA) و شوری بر جوانه زنی، رشد و قدرت گیاهچه بذر گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgaer L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
41 بررسی اثر هورمون استیل سالسلیک اسید (ASA) و شوری بر جوانه زنی، رشد و قدرت گیاهچه بذر گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
42 بررسی اثر هورمون اکسین و تنش شوری بر جوانه زنی و رشد بذر گیاه دارویی زنیان (.Carum copticum L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
43 بررسی اثرات بازدارنده عصاره گیاه خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر جوانه زنی بذور خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
44 بررسی اثرگلیسین پتائین برصفات مورفولوژیک عملکرد و اسانس ارقام بابونه آلمانی تحت تنش خشکی درمنطقه یزد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 بررسی بنیه بذر seed vigour حاصل ازگیاه مادری همیشه بهارCalendula officinalis L. تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 بررسی پاسخ های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو ژنوتیپ کینوا (Chenepodium quinoa willd) به کلسیم کلراید، نیترات پتاسیم و اسید سالسیلیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
47 بررسی پیش تیمار بذر بر شاخصهای جوانه زنی بذر ماریتیغال (خار مریم) تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
48 بررسی تاثیر اسیدسالسیلیک برجوانه زنی بذرزیره سبزCuminum cyminum تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 بررسی تاثیر بیوپرایمینگ باکتر های محرک رشد بر پارامترهای جوانه زنی بالنگو شیرازی Lallemantia royleana تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
50 بررسی تاثیر پرایمینگ درجه حرارت بر ویژگیهای جوانه زنی گیاهچه برنج (Oryza Sativa L.) در زمانهای مختلف (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
51 بررسی تاثیر شوری با استفاده از محلول مویان بر روی شاخص های جوانه زنی بذر گیاه دارویی کاسنی ( Cichorium intybus L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
52 بررسی تاثیر مدت زمان پرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سرخارگل (Echinaceac angustifolia .L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
53 بررسی تاثیر هورمون اکسین بر خصوصیات جوانه زنی بالنگو Lallemantia royleana تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
54 بررسی تاثیرآبسزیک اسید و جبرلیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی گلرنگ ( Carthamus tinctorius L. ) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
55 بررسی تاثیرخشکی برعملکردبذر گل و شاخص بازآوری گلدهی گیاه دارویی همیشه بهارCalendula officinalis L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 بررسی تأثیر پرایمینگ بر شاخص های رشد گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L) تحت تنش شوری طبیعی (نمک دریاچه قم) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
57 بررسی تأثیر پیش تیمار بر بنیه بذر و خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L. ) تحت تنش شوری طبیعی (نمک دریاچه قم) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
58 بررسی تأثیر پیش تیمارهای قارچ و باکتری بر بنیه بذر و خصوصیات دارویی شنبلیه (.Trigonella foenum-graecum L) تحت تنش شوری طبیعی (نمک دریاچه قم) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
59 بررسی تأثیر جیبرلیک اسید و آبسزیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی زنیان (.Carum copticum L) تحت تنش خشکی (PEG) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
60 بررسی تأثیر سالسیلیک اسید بر تعدیل تنش شوری در جوانه زنی بذر کلزا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
61 بررسی تیمارهای شکست خواب بذر بر خصوصیات جوانه زنی بذور کرفس کوهی (.Kelussia odoratissma Mozaff) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
62 بررسی تیمارهای مختلف امواج فراصوت بر شاخص های جوانه زنی بذور کلزا (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
63 بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
64 بررسی راندمان فسفروویژگیهای مورفولوژیک درگیاه ذرت تحت تاثیرمواد اصلاح کننده درترکیب باکود فسفات آمونیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
65 بررسی سطوح مختلف عنصر سرب بر شاخص های رشد گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
66 بررسی شاخص های جوانه زنی بذور حاصل از پایه مادری ژنوتیپ های مختلف گیاه کینوا تحت اثر روش کاشت و محلول پاشی بور در منطقه تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
67 بررسی شاخص های جوانه زنی بذور حاصل از پایه مادری ژنوتیپ های مختلف گیاه کینوا تحت اثر روش کاشت و محلول پاشی بور در منطقه کوهدشت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
68 بررسی شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی همیشه بهار در پاسخ به تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
69 بررسی شاخص های زمان جوانه زنی بذور کینوا تحت اثر پیش تیمار و تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
70 بررسی صفات طول و وزن گیاهچه گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) در پاسخ به اثر خشکی و پرایمینگ (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
71 بررسی صفات مورفولوژیک و زراعی شنبلیله تحت تنش خشکی و محرکهای زیستی در منطقه کرج (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
72 بررسی محیط کشت جانسون بر اجزاء عملکرد و محتوی فسفر و منگنز ریشه گوجه فرنگی (.Lycopersicumesculentum L) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
73 بررسی مقاومت ژنوتیپ های جدید گلرنگ تحت رژیم رطوبتی با استفاده ازشاخصهای فیزیولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
74 بررسی واکنش جوانه زنی و خواب بذرگونه های دارویی بالنگوLallemantia spp به سالسیلیک اسید (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
75 بررسی ویژگیهای رشد و محتوی کربوهیدرات محلول ژنوتیپهای گیاه داروییبراسیکا (Brassica napus L.)تحت تاثیر اندازهدانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
76 بررسی ویژگیهای فیزیولوژیکی کینوا در پاسخ به پرایمینگ و تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
77 بهبود جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های کرفس کوهی با کاربرد نیترات پتاسیم در مدت زمانهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
78 پاسخ عملکردی استویا Stevia rebaudiana Bertoni به هورمون های گیاهی و تنش شوری Nacl (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
79 پالایش خاک های آلوده به ترکیبات نفتی با استفاده از اکسیداسیون شیمیایی فنتون (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
80 تاثیر پرایمینگ بذر با عناصر تغذیه ای و خشکی بر ویژگیهای رشدی گیاهچه های کینوا (Chenopodium quinoa willd) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 تاثیر پرایمینگ بذر با عناصر کودی بر مدت جوانه زنی گیاهچه های کینوا (Chenopodium quinoa willd) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
82 تاثیر پیش تیمارهای مختلف بر روی شکست خواب بذر گیاه دارویی هندوانه ابوجهل (Citrullus colycynthis (L.) Schrad) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
83 تاثیر تاریخ کشت و مدت زمان برداشت بر میزان ریزش دانه ارقام کلزا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
84 تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و پارامترهای جوانه زنی گیاه دارویی اسپند (Peganum harmala L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
85 تاثیر تیمار مدت زمان و غلظت اسیدسولفوریک (95%) بر کرک زدایی، توان جوانه زنی و قدرت رویش پنبه رقم ورامین (Gossypium hirsutum L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
86 تاثیر تیمار مدت زمان و غلظت اسیدسولفوریک بر کرک زدایی، توان جوانه زنی و قدرت رویش شدن پنبه (Gossypium hirsutum L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
87 تاثیر خراش دهی و برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی کهورک (Prosopis farcta L.) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
88 تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر تعدادی از صفات مورفولوژیک و کیفی گاوزبان(Borago officinalis L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
89 تاثیر محیط کشت جانسون بر عملکرد ماده خشک و محتوی فسفر و منگنز اندام هوایی گوجه فرنگی (.Lycopersicumesculentum L) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
90 تاثیر مدت زمان تیمار پرایمینگ و روش پرایمینگ بر ویژگی های بنیه و صفات جوانه زنی و رشد گیاهچه زیره سبز (Cuminum cyminum L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
91 تاثیرتوامان خشکی و محرکهای زیستی بر برخی از پارامترهایرشد زایشی شنبلیله (Trigonellafoenum‐graecum L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
92 تاثیرسطوح مختلف شوری برجوانه زنی و برخی خصوصیات کمی و کیفی بابونه شیرازی (Matricaria recutita L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
93 تاثیرمحرک های زیستی و تنش خشکی و تاثیراسموپرایمینگ برشاخصهای جوانه زنی گیاه شنبلیله Trigonella foenum-graecum L درزمانهای مختلف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
94 تأثیر عصاره کود های دامی بر درصد جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاه دارویی هندوانه ابوجهل (.Schrad (Citrullus colycynthis L (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
95 تأثیر فیتوهورمون ها بر رنگدانه های فتوسنتری گیاه پروانش Catharanthus roseus (L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
96 تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر ویژگیهای زراعی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.)تحت تأثیر تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
97 تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت ارقام جدید کلزا در مناطق سردسیر و معتدل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
98 روشهای استعمال کود زیستی نیتروژنه برعملکردواجزای عملکردگیاه دارویی همیشه بهارCalendula officinalis L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
99 مروری بر برخی گیاهان دارویی به عنوان منبع عظیم اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
100 مطالعه ترکیبات محلول گیاهچه های کینوا تحت اثر بیوپرایمینگ و تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
101 مطالعه عملکرد کمی و درصد اسانس زیره سبز تحت تاثیر کود زیستی و شیمیایی اوره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
102 مطالعه واکنش جوانه زنی گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus (L.) G. Don) در پاسخ به فیتوهورمون جاسمونیک اسید (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
103 مطالعه واکنش جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus (L.) G. Don) به فیتوهورمون سالیسیلیک اسید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
104 مطالعه ویژگی های رشد گیاهچه کرفس کوهی Kelussia odoratissma Mozaf. تحت تاثیر پرایمینگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
105 نقش تیمارهای پرایمینگ در بهبود شاخص های جوانه زنی و رشد دو رقم گیاه کینوا(Chenopodium quinoa Willd) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار