آقای Roger Pierre Fabris Hoefel

Roger Pierre Fabris Hoefel

آقای Roger Pierre Fabris Hoefel

Roger Pierre Fabris Hoefel

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای Roger Pierre Fabris Hoefel در مجلات و ژورنالها