دکتر اسمعیل ابونوری

دکتر اسمعیل ابونوری استاد تمام

دکتر اسمعیل ابونوری

استاد تمام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد شاخص ترکیبی تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی: بررسی موردی کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 2، شماره: 4
2 آزمون فروض تکنولوژی در محاسبه جدول داده ستانده متقارن ایران: یک رهیافت اقتصاد سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 69
3 اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 16، شماره: 2
4 اثر شاخص های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 32، شماره: 2
5 اثر شاخص های اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی در ایران با استفاده از مدل ARDL (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
6 اثر شاخص‎های اقتصادکلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 6
7 اثر نا اطمینانی نرخ ارز در صادرات خشکبار ایران با استفاده از پانل سه بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 2
8 اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 84
9 اثرات سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافتی از روش خود رگرسیون برداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
10 اثرات غیرخطی سیاست های پولی بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) مجله مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره: 1، شماره: 1
11 اثرات نامتقارن تلاطم در بازار سهام ایران و امارات (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 43
12 اثرشاخصهای بارمالیاتی برحجم اقتصادپنهان درایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
13 ارزیابی آثاراقتصادی یارانه بنزین برمیزان مصرف آن درایران یک تحلیل تجربی 1382-1350 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 3، شماره: 5
14 ارزیابی اثر تکانه قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: معرفی یک مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 2
15 ارزیابی اقتصادی برق خورشیدی (فتوولتائیک) بر اساس فضای موجود در ساختمان در اقلیم های مختلف آب و هوایی ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 9، شماره: 2
16 ارزیابی پویایی های رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغییره (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 17، شماره: 65
17 الگوی چرخشی مارکف و پیش بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی در کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 30
18 اولویت بندی مولفه های مدیریت دانش در دانشگاه های منتخب (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 5
19 برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روشی ناپارامتر یکی (۱۳۸۰- ۱۳۵۰) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 2
20 برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 30
21 برآورد شاخص آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی به روش پارامتریکی: بررسی موردی کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 3
22 برآورد شاخص ترکیبی آسیب پذیری و تاب آوری اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 7، شماره: 28
23 برآورد ضریب جینی چند بعدی در مقایسه با تک بعدی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 58، شماره: 1
24 برآورد نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه و اثرات سرریز تلاطم در بازار سهام ایران، آمریکا، ترکیه و امارات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 81
25 براورد تابع هدانیک قیمت خودرو در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 13
26 بررسی اثرات اندازه دولت بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 3، شماره: 4
27 بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 2
28 بررسی تاثیر اقلیم های آب و هوایی بر سیستم مدیریت انرژی ساختمان در سبد هزینه خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 2
29 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای (SCO) (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 10، شماره: 1
30 بررسی روند اشتغال زنان در مقایسه با مردان، و عوامل موثر بر سهم اشتغال زنان در بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 7، شماره: 1
31 بررسی قانون یک قیمتی در بازارهای محصولات زراعی ایران (مطالعه موردی: زعفران و لوبیا) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 3
32 بررسی هم زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 5
33 به‌کارگیری تحلیل بازی شبکه در بررسی تشکیل ائتلاف بین ایران و روسیه و اثر آن بر قدرت چانه‌زنی ایران در ورود به بازار گاز طبیعی اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 3
34 پیش بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی در کشور های عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 2
35 تاثیر متغیرهای موثر برحکمرانی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 2، شماره: 3
36 تاثیر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا(رویکرد اقتصادسنجی فضایی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 79
37 تاثیرات متقابل شاخص های توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی مدل تصحیح خطای برداری پانل Panel-VECM (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
38 تجزیه شاخص نابرابری تایل برحسب استانهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 36
39 تجزیه ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 3
40 تجزیه و تحلیل بازخورد نوسانات در بازار سهام تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
41 تجزیه و تحلیل متوسط جبران خدمات زنان در مقایسه با مردان در بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 39
42 تحلیل فازی انسجام اجتماعی و رابطه آن با توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 3
43 تحلیلی بر محاسبه قیمت تمام شده پول در بانک های ایران (مطالعه موردی شعب بانک سپه استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 47
44 تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 4، شماره: 1
45 تعیین ناهمگنی رفتار وام دهی بانک ها در واکنش به سیاست پولی (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 8، شماره: 1
46 رابطه بین توزیع عاملی درآمد و تقاضای کل در ایران بر اساس یک مدل پساکینزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 3
47 راهبردهای ایجاد ساختار مناسب بازار در صنایع تولیدی ایران (بر پایه شاخص لیندا و نظریه مداخلات بازاری) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 9، شماره: 32
48 رشد اقتصادی در ایران: دیدگاه پساکینزین ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
49 ساختار انحصاری و برآورد هزینههای اجتماعی ناشی از آن در صنعت فولاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 5، شماره: 17
50 ساختار صنایع ایران و همبستگی بین متغیرهای اندازه‎گیری تمرکز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 3
51 سرایت پذیری ریسک از بخش مالی به بخش واقعی با استفاده از شاخص برخورد شرطی (CCX): مطالعه موردی بازار سرمایه ایران Risk Spillover from Financial Sector to Real Sector using the Conditional Coincidence Index (CCX): Case Study of Iranian Capital Market (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 56
52 سهم عامل کار از تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 1
53 عملکرد پورتفولیوهای مبتنی بر ریسک تحت شرایط مختلف در بازارسهام (شواهد تجربی از بازار سهام ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 12، شماره: 45
54 کارآیی و برابری طلبی؛ یک مشاهده از طریق بازی های رفتاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 10، شماره: 20
55 کاربرد مدل RDCGE در بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخشهای کشاورزی و صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 13، شماره: 2
56 مدل سازی انتقاد لوکاس با رویکرد مجموعه های فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 2
57 مدل سازی تجارت خارجی ایران با تاکید بر شاخص های تحریم و ریسک ژئوپلتیک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 18، شماره: 3
58 مدلسازی توزیع بودجه در ایران با استفاده از نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 4، شماره: 2
59 مدلسازی نوسانات بخشهای مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 14، شماره: 1
60 مقاله پژوهشی:رابطه بین نقدینگی و سیاست های تقسیم سود تحت شرایط عدم اطمینان با روش اختیارات واقعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 3
61 مقایسه آماری توزیع درآمد در استان خراسان با کل کشور (۱۳۵۰-۱۳۸۰) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 9، شماره: 1
62 مقایسه اثر بازار داخلی در صنایع رقابتی و انحصار چند جانبه (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 6، شماره: 1
63 مقایسه مدل های گارچ با معرفی گارچ تحقق یافته نامتقارن فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 3، شماره: 4
64 نااطمینانی درآمد نفت، تحریمها و نوسانات متغیرهای اقتصادکلان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 25، شماره: 82
65 نقش رسانه در شکل گیری انتظارات اقتصادی پویا و مدیریت سبد دارایی ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بحران اقتصادی بر اقتصاد ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
2 اثر واردات بر اشتغال بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
3 ارزیابی اثرات اقتصادی یارانه بر میزان مصرف بنزین در ایران، یک تحلیل تجربی ( 1350- 1382) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
4 ارزیابی شاخصهای نوسانات متعارف و نامتعارف در بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
5 ارزیابی عملکرد اقتصادی و بنگاهداری صنعت آب و فاضلاب در هدفمندی یارانه ها (مطالعه موردی :آب و فاضلاب شهر سمنان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
6 برآورد آثار نوسانات بازده سهام بر میانگین بازده در بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
7 برآورد اثر بحران مالی جهانی بر بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
8 برآورد تابع تولید در شبکه سازندگان قطعات و مجموعه های فلزی در خوشه قطعات خودروی سمنان (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو
9 برآورد شاخص تاب آوری اقتصادی در ایران و ارائه راهکارهای بهبود (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
10 برآورد و مقایسه کارایی ریسک بازاری اوراق مشارکت با استفاده از روش ریسکسنجی مورگان و گارچ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
11 بررسی آثارتوزیعی هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف برق مشترکین خانگی شهر تهران (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
12 بررسی تأثیر سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات برتوزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
13 بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی سرانه با تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی کشورهای منتخب منطقه با استفاده از داده های تلفیقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
14 بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی سرانه با تاب آوری و آسیب پذیری کشورهای عضواوپک با استفاده ازداده های تلفیقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
15 بررسی رابطه سببی بین نرخ بهره و رشد اقتصادی با استفاده از دادگان پانل (دریافت مقاله) همایش اقتصاد اسلامی و توسعه
16 پیش بینی و مقایسه شاخص قیمت سهام در بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های فیبیوناچی فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
17 تا ثیرقانون هدفمندی یارانه ها برسرانه مصرف آب خا نوارها در شهر سمنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب
18 شاخصهای اقتصادی و توزیع درآمد در میان کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) همایش اقتصاد اسلامی و توسعه
19 لزوم آیند هنگری اقتصادی دراجرای آمایش سرزمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
20 معرفی روش AM در برآورد نسبت تمرکز بازار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
21 معرفی یک الگوی ریاضی جهت توزیع بودجه پژوهشی در میان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با کمک روش دلفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی