دکتر ناصر صفایی

دکتر ناصر صفایی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ناصر صفایی

Dr. Naser

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط واکنش به کلرات پتاسیم در چند جدایه ایرانی قارچ Macrophomina phaseolina عامل پوسیدگی ذغالی سویا با بیماریزایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
2 A comparison between ultrasonic and pneumatic lithotripsy in percutaneous nephrolithotomy – Our experience in Prince Hussein Bin Abdallah the II center of urology and organ transplantation (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی دوره: 4، شماره: 4
3 Assessment of genetic diversity in Pythium aphanidermatum isolates using ISSR and rep-CR methods (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 3، شماره: 2
4 اثر تیمار بخار متیل جاسمونات بر ویژگی های فیزیکو - بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا رقم پینک الگانس (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
5 ارزیابی ‏‏تولید ‏‏داکسی ‏‏نیوالنول ‏‏در ‏‏جدایه‏ های ‏‏Fusarium graminearum ‏‏دارا ‏‏و ‏‏فاقد ‏‏dsRNA ‏‏ با ‏‏استفاده ‏‏از ‏‏توتون‏ های ‏‏تراریخت ‏‏با ‏‏ژن ‏‏AYT۱ (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 4، شماره: 15
6 ارزیابی کمی خسارت بیماری نوک سفیدی برگ برنج ناشی از نماتود Aphelenchoides besseyi در شرایط گلخانه و میکروپلات (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
7 ارزیابی کمی خسارت بیماری نوک سفیدی برگ برنج ناشی از نماتود Aphelenchoides besseyi در شرایط گلخانه و میکروپلات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
8 ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به نماتد سیستی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 34، شماره: 1
9 استفاده از عصاره گیاهی به منظور ارزیابی مقاومت نسبی ارقام گندم نسبت به قارچ Mycosphaerella graminicola در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
10 افزایش تولید ترکیبات لیگنانی و فنلی تحت تاثیر دیواره قارچ Fusarium graminearum در کشت تعلیقی کتان سفید Linum album (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 1
11 افزایش تولید ترکیبات لیگنانی و فنیل پروپانوییدی تحت تاثیر کیتین و کیتوزان در کشت سلول کتان سفید (Linum album) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 4، شماره: 11
12 اولین گزارش گونه هایFusarium culmorum و Fusarium subglutinans جداشده از رقم های پیاز استان های آذربایجان شرقی و غربی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 1
13 Malleable Penile Implant As An Optional Treatment For Erectile Dysfunction . Our Experience InPrince Hussein Ben Abdulla II Center Of Urology And Organ Transplant (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی دوره: 4، شماره: 3
14 بررسی EST های گندم در برهمکنش با قارچ بیمارگر Mycosphaerella graminicola (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
15 بررسی تغییرات بیان ژن های دفاعی گیاه گندم در پاسخ به آلودگی به Mycosphaerella graminicola (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 8، شماره: 30
16 بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی Septoria tritici با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
17 بررسی چندشکلی DNA بین گروه های سازگاری میسلیومی Sclerotinia sclerotiorum با نشانگر ISSR (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
18 بررسی مقاومت ارقام مختلف آفتابگردان به بیماری پوسیدگی ذغالی در استان گلستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 1
19 برهمکنش ویروس موزاییک شلغم یا ویروس موزاییک کلم گل با Phoma lingam در گیاه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 3
20 پراکنش سه ویروس مهم شته برد کلزا در استان گلستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
21 تاثیر اسید سالیسیلیک بر روی رشد و بیماریزایی قارچ Zymoseptoria tritici (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 7، شماره: 28
22 تاثیر فاکتورهای آب و هوایی بر اسپورزایی قارچ عامل بیماری بلاست برنج در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 48
23 تاثیر فاکتورهای آب و هوایی بر اسپورزایی قارچ عامل بیماری بلاست برنج در استان گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 50
24 تراریخت سازی چغندرقند با ژن کیتیناز لوبیا و افزایش مقاومت به بیمارگر Alternaria alternata (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
25 تعیین ساختار پروتئین و ارزیابی سطح بیان ژن Tup۱ قارچ Zymoseptoria tritici (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 10، شماره: 40
26 سطوح بهینه زادمایه جهت ارزیابی مقاومت به نماتد مولد گره ریشه چغندرقند در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 30، شماره: 2
27 شناسایی پاتولوژیکی و مولکولی جدایه های فوزاریم سولانی اختصاصی لوبیا و تعیین آهنگ دز پرتو گاما مناسب برای القای جهش در آن (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 31، شماره: 1
28 شناسایی مولکولی، بررسی تنوع ژنتیکی و اختصاصی بودن میزبان جدایه های ایرانی Macrophomina phaseolina (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 2
29 شناسایی و رتبه بندی آسیب های شبکه مدیریت زنجیره تامین با رویکرد تحلیل فرآیند شبکه ای در یکی از شرکت های تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 20، شماره: 61
30 کنترل زیستی گیاهچهمیری خیار توسط سویههای استرپتومایسس تولیدکننده سیدروفور و سلولاز در شرایط نامساعد (Extreme conditions) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 9، شماره: 33
31 مدل تحول استراتژیک پیشنهادی دانشگاه ها (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه های دولتی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی دوره: 2، شماره: 2
32 نقش سورفکتین در القا مقاومت گیاه توتون علیه آگروباکتریوم (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 2
33 واکنش گیاهان چغندرقند، فلفل و لوبیا به آلودگی مخلوط ویروس موزاییک خیار و ویروس های پیچیدگی بوته چغندر (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز بیان و عملکرد تراژن کیتیناز لوبیا در لاینهای چغندرقند تراریخته (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 اثر الیستور قارچی بر رشد ریشه های موئین گیاه شابیزک (Atropa belladonna) در کشت تعلیقی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
3 اثر تیمار بخار متیل جاسمونات بر ماندگاری، محتوای آنتوسیانین و شاخص پایداری غشاء گل شاخه بریده ژربرا (Gerbera jamesonii) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثر عوامل کنترل بیولوژیک باکتریایی بر روی قارچ Macrophomina phaseolina در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
5 اثر قارچ Piriformospora indica بر محتوای مالون دی آلدیید، پراکسید هیدروژن و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیداتیو در ریشه های مویین کتان سفید (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
6 اثر محیط کشت قارچ Priformospora indica بر بیوسنتز فنیلاتانوییدگلیکوزیدها در کشت سلولی گیاه گل میمونی سازویی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
7 اثربخشی اسانس های گیاهی جهت حفظ بهتر میوه ها در پوشش های بسته بندی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 ارزیابی فعالیت بیوکنترلی Bacillus amyloliquefaciens جداشده از ریزوسفر خربزه علیه قارچ عامل پوسیدگی ذغالی درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
9 ارزیابی کمی خسارت Macrophomina phaseolina عامل پوسیدگی ذغالی سویا در شرایط میکروپلات (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
10 ارزیابی واکنش پایه های مختلف سیب در برابر بیمارگر Rosellinia necatrix در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 افزایش تولید ترکیبات لیگنانی در پاسخ به محرک زیستی در ریشه های مویین کتان سفید (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
12 القای موتاسیون با استفاده از اشعه گاما در جدایه Fusarium solani f.sp phaseoli به منظور ایجاد موتان های غیر بیماری زا با قابلیت کنترل بیولوژیکی عامل پوسیدگی ریشه لوبیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
13 انتقال ژن کیتیناز لوبیا به چغندرقند (Beta vulgaris L) به کمک آگروباکتریوم تومفاسینس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 Fusarium افزایش بیان ژنهای مسیر فنیل پروپانوئیدی و میزان لیگنانها تحت تاثیرLinum album در کشت سلول graminearum (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
15 Mycosphaerella ارزیابی تنوع فنوتیپی مقاومت به قارچکش و تنوع ژنتیکی در جدایه هایREP-PCR با استفاده از نشانگر graminicola (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
16 بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
17 بررسی اثر قارچ اندوفیت Pirifomospora indica بر ارتفاع بوته، میزان کلروفیل و تعداد شاخص گیاه توت فرنگی در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
18 بررسی برهمکنش بین پرتقال و بیماری پس از برداشت پوسیدگی آلترناریایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 بررسی پرآزاری فوزاریوم های عامل پوسیدگی قاعده ی پیاز قرمز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
20 بررسی تغییرات بیان ژن بتا 1 و 3 گلوکاناز گندم در تعاملات گندم- زنگ ساقه با استفاده ازRealtime-PCR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 بررسی تنوع جدایه های قارچ عامل پوسیدگی ذغالی سویا بر اساس بیماری زایی و واکنش به کلرات (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 بررسی تنوع ژنتیکی Ustilago hordei ب ا استفاده از نشانگر RAPD در استان خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
23 بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Bipolaris oryzae با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
24 بررسی تنوع ژنتیکی جذایه های جهش یافته تریکودرما با استفاده از نشانگر ERIC-PCR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
25 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های Ustilago hordei در استان خوزستان با استفاده از نشانگر rep-PCR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
26 بررسی تیمارهای نوری مهم در آزمون سلامت بذر در توده های بذری کلزا برای بیماری ساقه سیاه کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
27 بررسی شدت بیماری پوسیدگی سفید ساقه ناشی ازSclerotium rolfsii در مزارع منتخب بادام زمینی شهرستان آستانه اشرفیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
28 بررسی شن سیت کریم اکسیداز OXA1 دخیل در مقاومت به تریکونازول در قارچ Ustilago hordei (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
29 بررسی عوامل بیماری لکه برگی باکتریایی درتعدادی ازگیاهان زینتی استان مرکزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
30 بررسی فعالیت آنتاگونیستی Trichoderma harzianum علیه عامل پوسیدگی سفید ریشه سیب در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
31 بررسی مقاومت به قارچکش و تنوع ژنتیکی با نشانگر ERIC-PCR در جدایه های Mycosphaerella graminicola (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
32 بررسی واکنش برخی از جدایه های Usilago hordei به قارچ کش تری کونازول و ارزیابی ژن ABC YOR1 transporter دخیل در ایجاد مقاومت به این قارچ کش (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
33 بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی حاکم بر باغات سیب ارومیه و میزان تناسب آن با مولفه های تولید ارگانیک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
34 پاسخ های فیزیولوژیکی دانه های گندم در حال جوانه زنی به فوزاریوم گرامیناروم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
35 تاثیر خصوصیات خاک بر جمعیت قارچ Macrophomina phaseolina و وقوع بیماری پوسیدگی ذغالی سویا در مزارع استان گلستان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
36 تاثیر قارچ تریکودرما هارزیانوم بر فعالیت آنزیم های مرتبط با دفاع چغندرقند علیه ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
37 تاثیر ویروس موزاییک کلم بر صفات فلورسانس کلروفیل در کلزا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
38 تأثیر قارچ Glomus mosseae در کاهش پوسیدگی فوزاریومی قاعده پیاز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
39 تجزیه و تحلیل in silico برهمکنش گندم و قارچ بیمارگر Zymoseptoria tritici (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
40 تعیین استانه اقتصادی خسارت نماتد مولد زخم ریشه چای در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
41 جداسازی و شناسایی بیماری پوسیدگی ذغالی Macrophomina phaseolina در مزارع لوبیا شهرستان کنگاور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
42 جداسازی و شناسایی ژن کد کننده پروتئینAvr- pita از قارژچ عامل بیمار سوختیگی غلاف برنج (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
43 سطوح بهینه زادمایه جهت ارزیابی مقاومت چغندرقند نسبت به نماتد مولد گره ریشه در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
44 طراحی و ساخت سامانه ماشین بینایی و سمپاشی موضعی بیماریهای سفیدک پودری و کپکخاکستری رز با استفاده از ترکیب تصاویر حرارتی و مرئی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
45 فعالیت آنتاگونیستی سه گونه باسیلوس علیه قارچ عامل پوسیدگی سفید ریشه سیب در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
46 کشف ومطالعه ژن رمزدهنده پروتئین پیتا دردوسویه جغرافیایی قارچRhizoctonia solani (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
47 کنترل Macrophomina phaseolina در بقایای گیاهی با استفاده از Trichoderma harzianum (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
48 کنترل بیولوژیکی عامل بیماری پوسیدگی ذغالی به وسیله باکتری های ریزوسفر گیاهان کویری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
49 کنترل بیولوژیکی عامل لکه نواری برگ جو به وسیله قارچ های اندوفیت (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
50 کنترل بیولوژیکی عامل لکه نواری برگ جو به وسیله قارچ های اندوفیت (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
51 مروری بر وضعیت بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه ی کلزا در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
52 مشاهدات حرارتی بیماریهای سفیدک پودری و کپک خاکستری رز (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
53 مطالعه ترانسکریپتوم چغندرقند در برهمکنش سازگار و ناسازگار با Heterodera schachtii (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
54 مطالعه قارچ های همراه ریشه وساقه سویا وتغییرات جمعیت آنها (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
55 مطالعه کارایی مدل سین هورست برای ارزیابی میزان خسارت نماتد مولد زخم ریشه چای در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
56 معرفی روشی کارآمد به منظور استخراج گیاه از تصاویر حرارتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
57 مقاومت افزایش یافته چغندر قند تراریخته با ژن باکتریایی مانیتول 1-فسفات دیهیدروزناز(MTLD)در برابر Alternaria alternata (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
58 مقاومت افزایش یافته چغندر قند تراریخته حاوی ژن کیتیناز لوبیا در برابر Alternaria alternata (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
59 مقایسه روشهای PCR و شناساگرهای DNA متصل به نانو ذرات طلا برای شناسایی باکتری Pseudomonas syringae (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
60 مقایسه سه نشانگر مولکولی RAPD و rep-PCR ،ISSR در بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت های Sclerotinia sclerotiorum (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
61 واکنش آنزیم های آنتی اکسیدانتی کلزا به ویروس موزاییک شلغم و ویروس موزاییک گل کلم (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
62 واکنش تعدادی از ژنوتیپ های چغندرقند به بیماری ویروسی پیچیدگی بوته (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار