دکتر حسین وحید دستجردی

دکتر حسین وحید دستجردی Associate Professor, Department of English Language ,University of Isfahan, Iran

دکتر حسین وحید دستجردی

Dr. Hossein Vahid Dastjerdi

Associate Professor, Department of English Language ,University of Isfahan, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Critical Analysis of the Iranian Charter of Professional Ethics for Translators: A Case for Revision (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 4، شماره: 2
2 A Study of Translation Problems of Tourism Industry Guidebooks: An Error Analysis Perspective (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 1، شماره: 1
3 A Stylistic Approach to Translation: Figurative language devices in the Persian renderings of Alcott's Little Women (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 5، شماره: 19
4 Cohesive Readability of Expository Texts and Reading Comprehension Performance: Iranian EFL students of Different Proficiency Levels in Focus (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 1، شماره: 3
5 Critical Perspectives on Contrastive Rhetoric: A Report From Iranians' EFL Reading Textbooks (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 12
6 Cultural Elements in the Translation of Children's Literature: Persian translation of Roald Dahl’s Matilda in focus (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 6، شماره: 21
7 Drawing Up a Medical Syllabus by Integrating the Gamified Blended Module of L2 English Learning (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 4
8 Greeting Speech Act Forms in Iranian Junior High School Textbooks: Prospect Series vs Four Corners Series (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 6، شماره: 23
9 Impact of Density and Distribution of Unfamiliar Lexical Items on Iranian EFL Learners’ Successful Reading Comprehension Achievement (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 7، شماره: 25
10 Impact of Dynamic Assessment on Iranian EFL Learners' Picture-cued Writing (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 4، شماره: 13
11 Impact of Opinion-Exchange and Information Gap Tasks on EFL Learners’ Willingness to Communicate (دریافت مقاله) مجله بین المللی زبان و تحقیقات ترجمه دوره: 1، شماره: 2
12 In Keeping with New Translation Quality Assessment (TQA) Trends: From Planning to Applying a Viable Rubric to Assess Quality of Literary Translation (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 13، شماره: 1
13 Obsessive Compulsive Disorder (OCD) and Translation: Semantic Accuracy and Time Span in Focus (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 3، شماره: 12
14 Reacting to “Failure and Triumph” among Iranian Soccer Coaches: A CDA outlook of the sports media language (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 8، شماره: 31
15 Representation of Ideological Assumptions in Iranian EFL Textbooks with Reference to Critical Pedagogy and Critical Metaphor Analysis
DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۳۲۲۳۸۹۸.۲۰۲۱.۹.۳۶.۱۲.۸ (دریافت مقاله)
فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 36
16 Semantic Adequacy in Translation: Strategies employed in the English renderings of Sa'di's wittical remarks of The Rose Garden (Golistan) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 7، شماره: 27
17 Sentential Analysis of Syntactic Errors in L۲ Writings of Iranian Deaf and Hearing-Impaired (DHI) Students (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 38
18 The Impact of Explicit Instruction of Metadiscourse Markers on EFL Learners' Writing Performance (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 29، شماره: 2
19 The Impact of Weblog Task Assessment on Iranian EFL Learners’ Reading Ability (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 5، شماره: 17
20 Translation of English Brand Names into Persian: Type of translation and font size in focus (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 2، شماره: 8
21 Translation of Psychology Book Titles: A Skopos theory perspective (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 34
22 Voice Analysis in English and Persian Persuasive Texts: Pedagogical implications in focus (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 2، شماره: 6
23 درآمدی توصیفی- تحلیلی بر شیوه های گفت و گو در قرآن کریم (رویکرد اخلاقی و زبانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 7
24 طرحی برای آموزش ترجمۀ دیداری در کلاس‌های ترجمۀ شفاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 22، شماره: 42
25 نقش فناوری ارتباطات سیار در آموزش و یادگیری واژگانزبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 2