دکتر محمد رفیعی الحسینی

دکتر محمد رفیعی الحسینی دانشیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر محمد رفیعی الحسینی

Dr. Mohammad Rafieiolhossaini

دانشیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تاریخ کاشت و کاربرد کودهای دامی، شیمیایی بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 1
2 اثر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی بر برخی صفات اگرومورفولوژیکی و اسانس بادرشبو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 3
3 اثر تنش های خشکی و فلزات سنگین بر ویژگی های رشد، مرفولوژی و وزن دانه گیاه کینوا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 25، شماره: 3
4 اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه زنی بذر شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L. ) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 4
5 اثر جایگزینی کودهای شیمیایی با کود دامی بر کاهش تجمع نیترات و بهبود ماندگاری و محتوای عناصر غذایی ریحان سبز (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 24
6 اثر رژیم آبیاری، فاصله ردیف کاشت و کود فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 16، شماره: 1
7 اثر کاربرد تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی بر اسانس و برخی ویژگی های فیزیولوژیک بادرشبو در شرایط تنش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
8 اثر کم آبیاری و سطوح مختلف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد وبرخی صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
9 اثر کم آبیاری، کاربرد تلفیقی کودهای دامی، شیمیایی بر عملکرد و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی آرنیکا (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 3
10 اثر محلول پاشی اسیدهیومیک بر برخی صفات آگرومورفولوژیک و رنگیزه های فتوسنتزی دان سیاه تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 4
11 اثر منابع مختلف کود بر رشد، عملکرد علوفه و شاخص های سودمندی کشت مخلوط کاسنی-یونجه یکساله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 3
12 اثر نانو الیسیتور سیلیس بر ترکیبات ضدالتهابی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی در گیاه زعفران (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 38
13 اثر نسبت های مختلف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر برخی صفات مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 3
14 اثرات جایگزینی ورمی کمپوست و پرلیت با پیت به عنوان خاک پوششی بر رشد و عملکرد قارچ دکمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
15 ارزیابی تاثیر دگرآسیبی شش گیاه دارویی بر ویژگیهای فیزیولو‍ژیک و بیوشیمیایی چغندرقند و دو علف هرز مهم آن (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 21
16 Effects of Intercropping and Fertilizer Types on DM Yield and Medicinal Metabolites of Chicory and Fenugreek (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 12، شماره: 1
17 Phytotoxicity of Some Medicinal Plants Residues on Emergence and Establishment Criteria of Canola (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 10، شماره: 0
18 بررسی اثر میزان سایش بذر (پولیش) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه برخی ارقام چغندرقند (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 4
19 بررسی متابولیت های ثانویه و ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه زعفران تحت تاثیر الیسیتور پلی اتیلن گلایکول (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 12، شماره: 3
20 بررسی ویژگی های آگرومورفولوژیکی، درصد اسانس و کامازولن گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) درخاک های مختلف استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 13
21 بررسی ویژگی های کمی و کیفی علوفه در اکوتیپ های مختلف اسپرس در منطقه شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
22 پاسخ اکوتیپ های مختلف کرچک به تنش کم آبی در شرایط آب وهوایی اصفهان و شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
23 تاثیر الیسیتور دمای پایین در مدت زمان های مختلف در محیط کشت ریشه نابجا گیاه گل راعی( Hypericum perforatum L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 44
24 تاثیر پیش تیمار بذور با میدان مغناطیسی بر برخی صفات مورفو- فیزیولوژیکی دان سیاه تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 1
25 تاثیر پیش تیمار میدان مغناطیسی بر رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه دان سیاه (Guizotia abyssinica (L.F) Cass) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
26 تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر کیفیت بذر لوبیا قرمز طی آزمون پیری تسریع شده (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 2
27 تاثیر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 3
28 تاثیر کشت گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) و کاربرد کود دامی بر تغییر و تحولات کانی های بخش رس و سیلت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
29 تاثیر کود دامی و تلقیح باکتریایی بر شاخص های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 4
30 تاثیر ویژگی های خاک و کاربرد کود دامی بر ویژگی های رویشی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 4
31 تغییرات دمای سایه انداز و برخی صفات فیزیولوژیک شاهدانه (Cannabis sativa) تحت تنش کم آبی و سطوح زئولیت (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 2
32 تغییرات صفات آگرومورفولوژیک بذرک (.Linum usitatissimum L) تحت تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
33 مقایسه عملکرد کمی و کیفی نسبت های جایگزینی کشت مخلوط کاسنی با یونجه یک ساله در سطوح مختلف تغذیه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 2
34 مکانیسم های فیزیولوژیک درگیر در پاسخ به شوری گیاه علف چای (.Hypericum perferatum L) و اثر محلول پاشی اسید آسکوربیک بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 2
35 واکنش های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل راعی (Hypericum perferatum) در پاسخ به تنش شوری و محلول پاشی اسید سالیسیلیک (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسمو پرایمینگ و تنش کمبود آب بر عملکرد گیاه دارویی بادشبو (dracocephalum moldavica L) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 اثر پرایمینگ بذر با باکتریهای محرک رشد بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی گل همیشه بهار (Calendula officinalis) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 اثر پرایمینگ بذر با باکتریهای محرک رشد بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی گل همیشه بهار (Calendula officinalis) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثر تاریخ کاشت و کاربرد جداگانه و تلفیقی کود اوره و گاوی بر برخی خصوصیات آگروموفولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
5 اثر تاریخ کاشت و میزان بذر بر عملکرد و اجزا علمرکد جولخت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر تنش خشکی و تیمارهای جداگانه و تلفیقی کود شیمیایی و دامی بر کارایی مصرف آب وعملکرد گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
7 اثر جداگانه و تلفیقی کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر شاخص های رویشی و عملکرد نعناع فلفلی ( MenthapiperitaL. ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
8 اثر سیانید هیدروژن بر شکست خواب و جوانه زنی بذرهای سرخارگل (Echinacea purpurea) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 اثر کم آبیاری و کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی بر برخی صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبی Dracocephalum moldavica L. (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
10 اثر مقادیر ازت بر خصوصیات زراعی آفتابگردان در دو منطقه باجگاه و کوشکک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
11 اثر نسبت های مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر برخی صفات فیزیولوژیکی رازیانه تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
12 اثر نسبت های مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر برخی صفات مرفولوژیکی و عملکرد دانه رازیانه تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 اثرات آللوپاتیک ژوگلان بر برخی شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا قرمز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
14 اثرات آللوپاتیک عصاره آبی پوست سبز میوه گردو بر برخی صفات فیزیولوژیک لوبیا قرمز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 اثرات آللوپاتیک عصاره آبی پوست سبز میوه گردو بر شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا قرمز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
16 اثرکودهای دامی و زیستی برخصوصیات آگرومورفولوژیک نخوددرسطح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
17 اثرمحلول پاشی روی ومنگنز برجوانه زنی و رشداولیه گیاهچه لوبیا قرمز درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 ارزیابی اقتصادی رودخانه و پارک جنگلی پروز در شهرستان لردگان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
19 ارزیابی تاثیر دگر آسیبی گیاه دارویی زرین گیاه بر برخی از ویژگی های فیزیولژیک دو علف هرز تاج-خروس و سلمه تره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
20 ارزیابی تاثیر دگر آسیبی گیاه دارویی زرین گیاه بر جوانه زنی گوجه فرنگی و دوعلف هرز سلمه تره و تاج خروس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
21 بررسی اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه چای ترش Hibiscus sabdariffa تحت غلظتهای مختلف کلرید کادمیوم (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
22 بررسی اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی ماشک گل خوشه ای تحت غلظت های مختلف کلرید کادمیوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی اثر تیمارهای تلفیق بر جذب نیتروژن باقیمانده از زراعت چغندر قند بر رشد و عملکرد گندم نان در تناوب (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 بررسی اثر سه نانو ذره بر برخی صفات فیزیولوژیکی در دو مرحله رشدی گیاه دان سیاه (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
25 بررسی اثر محلول پاشی اسیدهیومیک بر میزان پرولین و رنگیزه های فتوسنتزی درگیاه دان سیاه تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
26 بررسی اقتصادی اثرات پسماند محصولات کشاورزی محصول موردی گندم (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
27 بررسی برخی صفات آگرومورفولوژیکی گیاه دان سیاه Goizotia abyssinica (L.F) cass تحت اثر محلول پاشی سه نانو ذره (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
28 بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تیمارهای جداگانه و تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
29 بررسی تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی بذر سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
30 بررسی تاثیر گود دامی بر خصوصیات آگرومورفولوژیکی بابونه آلمانیMatricaria chamomilla در سری خاک های مختلف استان چهار محال بختیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 بررسی تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی، اسید آمینه پرولین و وزن هزاردانه در مرحله رسیدگی گیاه دان سیاه (Goizotia abyssinica (L.F) Cass) تحت اثر سه نانو ذره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
32 بررسی تیپ های شیمیایی تعدادی از توده های بومی ایرانی بابونه (Matricaria recutita) لرستان (غرب کشور) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
33 بررسی رفتار جوانه زنی دان سیاه Cass(Guizotia abyssinica (L.F تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
34 بررسی ویژگیهای آگرومورفولوژیکی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
35 تاثیر تنش خشکی و اسیدهیومیک بر برخی صفات فیزیولوژیک، درصد روغن و عملکرد گیاه دان سیاه (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
36 تاثیر تنش خشکی، تلقیح باکتریایی و کود گاوی بر گیاه نخود، بر کیفیت و مولفه های جوانه زنی بذرحاصل از آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
37 تاثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر رشد، عملکرد و میزان هیپریسین گیاه دارویی گل راعی (Hypericum perforatum) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
38 تاثیر دگرآسیبی نوع و غلظتهای چند گیاه دارویی بر خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاه سورگوم (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
39 تاثیر دگرآسیبی نوع و غلظتهای چند گیاه دارویی بر خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاه کتان. (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
40 تاثیر کاربرد تلفیقی کودگاوی و اوره بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی گل راعی (Hypericumperforatum) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
41 تاثیر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای سبز، دامی، زیستی و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
42 تأثیر سرما دهی مرطوب بر شکست خواب بذرهای سرخارگل (Echinacea purpurea) The effect of moist chilling on dormancy breaking of Echinacea purpureaseeds (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
43 تأثیر کود دامی بر ویژگی های آگرومورفولوژیکی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
44 کار آفرینی روستایی و نقش آن در توسعه پایدارروستایی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
45 کشاورزی پایدار و تحقق آن در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
46 کشاورزی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
47 گیاهان دارویی و نقش آن در صادرات ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
48 مقایسه اقتصادی آبیاری با آب معمولی از طریق جوی پشته ای با آبیاری با پساب به دو صورت قطره ای سطحی و زیرسطحی گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
49 مقایسه اقتصادی ابیاری بااب معمولی بهصورت جوی پشته ای و ابیاری با پساب به د و صورت قطره ای سطحی و زیرسطحی گیاه ذرت (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
50 مقایسه سه مدل آماری برآورد عملکرد گندم تحت تاثیر سطوح مختلف کود ازته (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 نقش کار آفرینی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
52 نقش مدیریت کاه و کلش بربرخی از شاخصهای کیفیت خاک درمنطقه مرودشت فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند