دکتر بهزاد آزادگان

دکتر بهزاد آزادگان گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران

دکتر بهزاد آزادگان

Dr. BEHZAD AZADEGAN

گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرمدیریت کودهای شیمیایی بر عملکردگیاهان زراعی درمنطقه پاکدشت (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
2 ارزیابی روش های تخمین پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچه ای با حضور سوپرجاذب ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 3
3 ارزیابی مزرعه ای تاثیر دو پلیمر سوپرجاذب A۲۰۰ و استاکوزورب بر هیدرولیک جریان در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 2
4 بررسی تاثیر پارامترهای گرانول کردن کود کمپوست با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
5 بررسی خواص فیزیکی کودگاو پلت شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
6 بررسی راندمان مصرف و بهره وری آب در سیستم کشت دوم و کشت راتون در شهرستان ساری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 1
7 تاثیر شدت های مختلف نور بر کارایی مصرف آب محصول کاهو تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 1
8 مقایسه نیاز آبی و ضریب گیاهی کشت های اول و دوم برنج رقم طارم هاشمی (منطقه خزر آباد) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر شوری (کلرید سدیم) بر عملکرد و فاکتور تورم دانه اسفرزه (Plantago Ovata) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 ارزیابی اثرکودبیولوژیک نیتروکسین بربازده مصرف کود اوره درگندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی برخی معادلات سرعت نفوذ آب در سه نوع بافت خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
4 ارزیابی تأثیر آبیاری با پساب فاضلاب شهری بر برخی خواص فیزیکی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
5 ارزیابی عدم قطعیت تاثیر تغییر اقلیم بر نیاز آبی مرجع(دشت هشتگرد) (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
6 اندازه گیری فرسایش خاک در اثر شخم در اراضی دیم با ردیابی سزیم _ 137 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
7 برآورد فرسایش خاک با استفاده از روش قطعات مکعبی در اراضی شیبدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
8 بررسی اثر میزان بذر و روش های کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم کویر در زمین های شور اردکان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 بررسی اثر میزان مختلف نیتروژن در حالت کاربرد و عدم کاربرد ازتوباکتر بر عملکرد کمی و کیفی ارقام علوفه کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی اثر ورز دادن بر شاخص های کیفیت پلت کمپوست (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
11 بررسی ارتباط بین مقادیر مصرف، توزیع و توصیه کود فسفر در گیاهان زراعی مناطق خشک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی تاثیر کاربرد کودهای پتاسیمی برعملکرد گیاهان زراعی درمناطق خشک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 بررسی تاثیر کم آبیاری با پساب شهری در ذرت سینگل کراس 704 در منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
14 بررسی تاثیر کم آبیاری و آبیاری ناقص ریشه با پساب شهری در ذرت سینگل کراس 704 در منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
15 بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر کیفیت آب و خاک منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
16 بررسی عملکرد و بهره وری ذرت سینگل کراس 404 با تنش های رطوبتی مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
17 بررسی کارایی کودهای فسفاته زیستی درکاهش مصرف کودهای شیمیایی فسفاته درذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به روش پرمامتر گلف و رابطه رینولدز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
19 تاثیر هیومیک اسید بر خصوصیات کیفی و کمی دو رقم ژربرا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 تأثیر کاربرد کودهای آلی بر اسیدآمینه پرولین و عملکرد گندم بهاره در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
21 تأثیر مدیریت صحیح آبیاری با آب شور در جلوگیری ازافزایش شوری خاک و تولید شاخصهای موثر در بیوماس گیاهی و محصول ذرت دانه ای (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
22 تعیین مقدار بهینه کود های نیتروژن، فسفر و پتاس بر عملکرد و اجزای عملکرد کتان روغنی رقمLirina (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
23 طراحی، ساخت و ارزیابی بیورآکتور هوشمند کمپوست (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
24 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه استاتیک پایل هوشمند تولید کمپوست با هوادهی فعال (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
25 کاربرد پساب تصفیه شده شهری و تأثیر آن بر کیفیت خاک جنوب تهران (شهر ری) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
26 مدیریت بهینه آب درسیستم آبیاری قطره ای ازطریق روش پایش واصلاح پیاز رطوبتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
27 مطالعه اثر خاکپوش های مختلف بر عملکرد وش پنبه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 مطالعه تعدادی از ویژگی های گندم با استفاده از داده های سنجش از راه دور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 مقایسه مقادیر مصرف، توزیع و توصیه کودهای ازته برای گیاهان زراعی جنوب شرق تهران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
30 نقش آبخیزداری در کاهش عوامل مؤثر بر گسترش بیابانزایی در جنوب شرق تهران (منطقه ورامین) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور