دکتر مریم آذرخشی

دکتر مریم آذرخشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه

دکتر مریم آذرخشی

Dr. Maryam Azarakhshi

دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییرات بارش و کاربری اراضی بر تولید رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز صنوبر- تربت حیدریه) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 11، شماره: 37
2 اثرات ناشی از اصلاح و احیای مراتع بر ویژگی های پوشش گیاهی و خاک مراتع جنت آباد رشتخوار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 2
3 بررسی اثر واحدهای سنگ شناسی برروی ضریب رواناب (مطالعه موردی هجده حوزه آبخیز در سه منطقه اقلیمی ایران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 21
4 بررسی کارایی روش AHP در تعیین مناطق مستعد خطر سیلاب شهری (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر تربت حیدریه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 4
5 بررسی نقش عوامل محیطی بر ویژگی های رویشی گونه ریواس (Rheum ribes L.) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
6 تاثیر کاربری اراضی بر تولید رواناب و رسوب در شیبها و شدتهای بارش مختلف با استفاده از شبیه ساز باران مطالعه موردی: حوزه آبخیز صنوبر، تربت حیدریه (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 10، شماره: 33
7 تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت قروه و دهگلان و ارتباط آن با خشکسالی (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 1، شماره: 2
8 تغییرات زمانی و مکانی تراز آب زیرزمینی دشت قروه و دهگلان و رابطه آن با خشکسالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 7
9 رابطه ویژگی های شکل شناسی حوزه آبخیز با تولید رواناب و رسوب (مطالعه موردی: حوضه های منتخب استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 8، شماره: 28
10 شبیه سازی سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت سرخس با ترکیب روش های هوش مصنوعی و زمین آمار (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
11 مدل‌سازی بارش-رواناب مبتنی بر رویکرد پویایی سیستم، مطالعه موردی: حوضه کارده مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 1
12 مقایسه کارایی مدل های هیدرولوژیکی ( AWBM و SimHyd ) و شبکه عصبی ( RBF و MLP ) در شبیه سازی بارش- رواناب (مطالعه موردی:حوضه بار اریه - نیشابور) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 45
13 نفوذ عمقی رسوب و اثرات آن بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در پخش سیلاب کاشمر (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پهنهبندی روند تغییرات سختی آب زیرزمینی دشتهای قروه و دهگلان با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
2 تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر تولید رسوب در حوزهی آبخیز صنوبر شهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
3 اثرات نوع کاربردی اراضی شهری روی کیفیت رواناب شهرستان (مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
4 ارزیابی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص خشکسالی جریان رودخانه (SDI) (مطالعه موردی: دشت مشهد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
5 ارزیابی روش های برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در تربت حیدریه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
6 ارزیابی کارایی مدل AWBM در شبیه سازی بارش رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بار اریه نیشابور) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 ارزیابی نقش پارامترهای فیزیکی در تولید رسوب حوزه های خراسان رضوی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت مشهد با استفاده از شاخص هایGRI و SPI (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
9 بررسی اثر شیب های مختلف بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه ساز باران - مطالعه موردی: حوزه صنوبر، تربت حیدریه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
10 بررسی اثرشدت های مختلف بارش برتولید رواناب ورسوب بااستفاده ازشبیه ساز باران مطالعه موردی: حوزه آبخیزصنوبر،تربت حیدریه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
11 بررسی ارتباط خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیکی دشت مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
12 بررسی ارتباط شاخص های رواناب با عوامل فیزیوگرافی حوضه های آبخیز (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی تغییرات ضریب رواناب در حوزه های آندزیتی و توف آتشفشانی (مطالعه موردی 4 حوزه آبخیز خراسان رضوی) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی شوری در دشت قروه و دهکلان (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
15 بررسی شاخص های مربوط به فرسایش بادی در ارزیابی بیابانزایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
16 بررسی شدت و فراوانی خشکسالی با استفاده از شاخص EDI (مطالعه موردی ایستگاه مشهد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
17 بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رسوبات معلق(مطالعه موردی:حوزه آبخیز صنوبر تربت حیدریه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
18 بررسی وضعیت خشکسالی استان آذربایجان غربی از دیدگاه شاخص های خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
19 بررسی وضعیت خشکسالی هواشناسی در منطقه قروه و دهگلان در استان کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
20 تحلیل خشکسالی اقلیمی با استفاده از شاخص SPI و پیش بینی آن براساس مدل MLP (مطالعه موردی: شهرستان های کاشمر، بردسکن و خلیل آباد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
21 تعیین الگوی توزیع زمانی بارش تربت حیدریه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
22 روند تغییرات زمانی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان خرم اباد جهت مصارف شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
23 سیلابهای برق آسا(آنی)، پیش بینی و کاهش خسارات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
24 شبیه سازی بارش – رواناب شهری با استفاده از مدل هیدروگراف واحد لحظه ای ژیومورفوکلیماتیک (GCIUH) (مطالعه موردی: شهرک امام علی (ع) شهر مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
25 شبیه سازی رواناب حوزه آبخیز کال شور با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
26 عوامل موثر بر میزان ضریب رواناب در حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
27 مطالعه وضعیت خشکسالی در مناطق شمالی استان خراسان رضوی با شاخص بارش استاندارد شده (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
28 مقایسه برخی شاخص های پوشش گیاهی حاصل از اطلاعات ماهواره ای در مدیریت مراتع مناطق خشک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری