دکتر علی فتح طاهری

دکتر علی فتح طاهری استاد گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر علی فتح طاهری

Dr. Ali Fath Taheri

استاد گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «تاثیر آموزه های معرفت شناسانه ی فلسفه ی گفتمانی بوبر بر بهبود رابطه ی پزشک بیمار» (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 9، شماره: 19
2 آلن بدیو و هستی شناسی تفریقی در کانت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 12، شماره: 25
3 آهنگ زمان در فلسفه حیات برگسن (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 4، شماره: 2
4 از تئوری تا واقعیت: خودآیینی کانت بدیلی برای اخلاق دیگرآیین لویناس (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 15، شماره: 58
5 اندراج به مثابه «تا» خوانش دلوزی از اصل اندراج محمول در مفهوم موضوع در فلسفه لایب نیتس و پیدایش مفهوم سوژه «تا» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 33
6 Leibniz’s Monads and Mulla Sadra’s Hierarchy of Being: A Comparative Study (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 6، شماره: 11
7 Ontology of Time in Cinema A Deleuzian reading of Still Life and Prince Ehtejab With an emphasis on the concept of Time-Image (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 11، شماره: 21
8 The Relativity of the Subject of Truth in Alain Badiou’s Philosophy (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 41
9 Thinking the Unthinkable: Hélène Cixous and the feminine marginality (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 32
10 بررسی انتقادی باور به جهان خارج در اندیشه فیلسوفان تجربه گرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 3، شماره: 6
11 بررسی انتقادی مفهوم جوهر نزد هیوم و تاثیر آن در شکل گیری نظریه معرفت کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 4، شماره: 1
12 بررسی براهین اثبات وجود خدا در آثار اسپینوزا (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 10، شماره: 1
13 بررسی تبعیض نژادی در فلسفه کانت (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 9، شماره: 22
14 بررسی تطبیقی فلسفه استعلایی کانت و پدیدارشناسی استعلایی هوسرل (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 13، شماره: 32
15 بررسی تغییر عقیده آنتونی فلو از منظر موافقان و مخالفان (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 11، شماره: 1
16 بررسی مسأله شر در اندیشه لایب نیتس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 4، شماره: 6
17 بررسی مفهوم «کورا» در اندیشه کریستوا با نظر به رساله تیمائوس افلاطون (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 8، شماره: 29
18 برهان مبتنی بر حقایق سرمدی در فلسفه لایب نیتس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 7، شماره: 14
19 برهان نظم از منظر فلسفۀ نقادی کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 3، شماره: 5
20 تبیین امکان رشته بودن آینده پژوهی به عنوان یک حوزه فرارشته ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 8، شماره: 1
21 تحلیل انتقادی رابطه فلسفه کانت و پارادایم پردازش پیش‎بینانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 16، شماره: 1
22 تحلیل بنیان های معرفت شناختی گزاره های ناظر به آینده در مطالعات آینده ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 8، شماره: 15
23 تقریر و نقد سه ایراد عمده بر مقاله گتیه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 6، شماره: 14
24 جدال بر سر ریاضیات: مناظره هستی شناختی میان بدیو و هایدگر (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 11، شماره: 21
25 چرا برخی پیشنهادها هنوز نتوانسته اند مثال های نقض گتیه(وار) را برطرف کنند؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 14، شماره: 1
26 دلوز: فیلسوف امر واحد (دفاعی در برابر نقدهای بدیو از دلوز با تکیه بر مفهوم بازگشت ابدی) (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 19، شماره: 73
27 ریاضیات، هستی شناسی نیستی (نقدی بر هستی شناسی آلن بدیو) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 6، شماره: 12
28 سولیپسیسم در تراکتاتوس: سه تفسیر متفاوت (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 11، شماره: 27
29 علیت در اندیشه ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 8، شماره: 32
30 مشخصه های امر پیشین نزد کانت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 12، شماره: 23
31 مفهوم «معنا» در منطق معنای ژیل دلوز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 40
32 نسبت میان فلسفه و سینما؛ پژوهشی بر اساس فلسفه سینمایی ژیل دلوز (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 48، شماره: 1
33 نقد فلسفه ی همسخنی مارتین بوبر و پی آمدهای آن در حوزه ی تعلیم و تربیت کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 11، شماره: 1
34 نقد و بررسی کتاب بررسی تطبیقی اندیشه های افلاطون و مولوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 16، شماره: 40
35 هستی، زمان و سینما بررسی تاثیر هانری برگسون بر فلسفه سینمایی ژیل دلوز (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 21، شماره: 1
36 همسویی نظریه ی کارکرد صحیح با موضع ضدشکاکانه غزالی در تکیه بر خداباوری (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 16، شماره: 61