دکتر رجبعلی برزویی

دکتر رجبعلی برزویی

دکتر رجبعلی برزویی

Dr. RajabAli Borzooei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۲-Domination in vague graphs (دریافت مقاله) دوفصلنامه ساختارهای جبری و کاربرد آنها دوره: 8، شماره: 2
2 A note on vague graphs (دریافت مقاله) دوفصلنامه ساختارهای جبری و کاربرد آنها دوره: 2، شماره: 1
3 Commutative True-False ideals in BCI/BCK-algebras (دریافت مقاله) دوفصلنامه ساختارهای جبری و کاربرد آنها دوره: 10، شماره: 2
4 Convex L-lattice subgroups in L-ordered groups (دریافت مقاله) مجله نظریه رسته ها و ساختارهای کلی جبری با کاربردها دوره: 9، شماره: 1
5 FUZZY (POSITIVE, WEAK) IMPLICATIVE HYPER BCK-IDEALS (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 1، شماره: 2
6 INTUITIONISTIC FUZZY HYPER BCK-IDEALS OF HYPER BCK-ALGEBRAS (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 1، شماره: 1
7 ŁUKASIEWICZ FUZZY FILTERS IN HOOPS (دریافت مقاله) مجله ساختارهای جبری دوره: 12، شماره: 1
8 Positive implicative True-False ideals in BCK-algebras (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 11، شماره: 3
9 QUOTIENT STRUCTURES IN EQUALITY ALGEBRAS (دریافت مقاله) مجله ساختارهای جبری دوره: 11، شماره: 2
10 SOME PROPERTIES OF T-FUZZY GENERALIZED SUBGROUPS (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 6، شماره: 4
11 Some Types of Filters in Equality Algebras (دریافت مقاله) مجله نظریه رسته ها و ساختارهای کلی جبری با کاربردها دوره: 7، شماره: 1
12 T-FUZZY CONGRUENCES AND T-FUZZY FILTERS OF A BL-ALGEBRA (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 6، شماره: 4
13 Tense like equality algebras (دریافت مقاله) مجله نظریه رسته ها و ساختارهای کلی جبری با کاربردها دوره: 13، شماره: 1
14 Ultra and Involution Ideals in BCK-algebras (دریافت مقاله) دوفصلنامه ساختارهای جبری و کاربرد آنها دوره: 2، شماره: 2
15 گرافهای فازی معکوس دوقطبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 6، شماره: 1
16 ماتریس مجاورت نرم و گرافهای نرم مسطح و کاربردهای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی