دکتر علی مشهدی

دکتر علی مشهدی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

دکتر علی مشهدی

Dr. ali Mashhadi

دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تعهدات دولت های ساحلی حوزه خلیج فارس در مقابله با کشند سرخ (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 29، شماره: 46
2 ابعاد حقوقی بهره برداری از هیرمند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 22، شماره: 68
3 ارزش ذاتی و ارزش ابزاری در فلسفه محیط زیست (از رویکردهای فلسفی تا راهبردهای حقوقی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 11، شماره: 1
4 ارزیابی حقوقی استانداردهای آلودگی هوا در منابع ثابت آلاینده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 2
5 از عمومی شدن حقوق خصوصی تا خصوصی شدن حقوق عمومی: مشروعیت و قلمرو مداخله دولت در اندیشه هابرماس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 2
6 اسیدپاشی بر روی زنان از منظر نظام حقوقی اسلام و نظام بین المللی حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 4، شماره: 2
7 الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی دوره: 1، شماره: 2
8 الگوی پارلمانی عقلانی شده؛ با نگاهی به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 3، شماره: 6
9 Protecting Animals Rights in Armed Conflicts from the Perspective of Islam and International Humanitarian Law (دریافت مقاله) مجله حقوق بین الملل و تطبیقی ​​ایران دوره: 1، شماره: 1
10 The Approach of the Iranian Budgeting System to Non Allocation Principle (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی الزامات حقوقی زیست محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 62
12 بررسی اهمیت جایگاه محیط زیست و اصل انصاف در تعیین حدود مرزهای زمینی (با تاکید بر رویه ی قضایی دیوان بین المللی دادگستری) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 2
13 بررسی تحلیلی محیط زیست از نگاه دیدگاههای دولت مدار،بدون دولت و مشارکت گرایانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 8
14 بررسی مالیات تقسیم نامه در آرای دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
15 بررسی مالیات تقسیم نامه در آرای دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
16 بررسی موعد تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 10، شماره: 36
17 بررسی و شناسایی جنبه های حقوقی آلودگی صوتی(از قواعد داخلی تا تلاشهای بین المللی ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 1
18 پیشگیری از خسارات زیست محیطی در پرتو طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل مبنی بر پیشگیری از آسیب فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 2
19 پیمان جهانی محیط زیست؛ از قوام نیافتگی منابع تا توسعه ی هنجارهای زیست محیطی ملل متحد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 90
20 تاثیر اندیشه های حقوقی بر شکل گیری قانون اساسی در حقوق اسلام و غرب با تاکید بر اندیشه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 2، شماره: 4
21 تاثیر تحریم های وضع شده علیه ایران بر محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 16، شماره: 46
22 تاملی بر آسیب شناسی سازمان های تابعه قوه قضائیه از منظر تفکیک قوا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 24، شماره: 95
23 تاملی بر انعکاس تاریخی مفاهیم و اصول حقوق اداری در سیاست نامه (سیرالملوک) خواجه نظام الملک طوسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 1، شماره: 1
24 تاملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 23، شماره: 73
25 تاملی بر تعامل شورای حفظ حقوق بیت المال (حقوق عامه) و دیوان عدالت اداری با رویکرد به حق بر هوای پاک (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 6
26 تاملی بر حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها راجع به حقوق زنان در افریقا (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 26، شماره: 94
27 تاملی بر ده برداشت از جایگاه قوه مقننه در اندیشه خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 11، شماره: 21
28 تاملی بر ده برداشت از جایگاه قوه مقننه در اندیشه خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 11، شماره: 21
29 تاملی بر رویکردهای حمایت از میراث فرهنگی از منظر فقه حکومتی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 6، شماره: 10
30 تاملی بر کارآمدی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول از نظر پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه حقوق بشری دوره: 5، شماره: 4
31 تاملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 36
32 تاملی بر مفهوم برابری در اندیشه خبرگان قانون اساسی (۱۳۵۸) (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 12، شماره: 25
33 تاملی بر نسبت میان تحول منهوم وستفالبایی دولت -ملت و تضمین صلح جهانی از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی دوره: 10، شماره: 19
34 تاملی بر نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت های تشخیصی در پرتو ماده ۶۴ قانون دیوان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 19، شماره: 74
35 تحلیل سیر تحول مناسبات تجارت و محیط زیست در متون و اسناد حقوقی بین المللی و منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی قانون یار دوره: 6، شماره: 21
36 تحلیل شیوع بیماری کووید۱۹ ازمنظرحقوق محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 0
37 تحلیل لایحه جامع شفافیت و تاثیر آن بر کاهش فساد و ارتقای سلامت نظام اداری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 50
38 تحلیل مبانی و قواعد فلسفی-کلامی حق بر محیط زیست: مطالعه تطبیقی در حقوق معاصر و حقوق اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 9، شماره: 2
39 تحلیل مبانی و مسائل هزینه دادرسی در دعاوی اداری؛ مورد پژوهی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 59
40 تحول در مفهوم حکمرانی؛ گذار از حکمرانی سنتی به حکمرانی مدرن الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره: 2، شماره: 6
41 تروریسم زیست محیطی: تحلیل ساختارشناختی انواع و مرتکبان آن (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 27، شماره: 106
42 تعهدات دولتهای حوضچه هریرود در احداث تاسیسات آبی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 37، شماره: 63
43 تغییرات آب وهوایی، حقوق بشر و لزوم تاسیس دیوان بین المللی محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 10، شماره: 35
44 توسعه سواحل مکران و آلودگی های زیست محیطی حاصل از آن در دریای عمان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 2
45 تهدیدها و تعهدات زیستمحیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ نسبت به آثار سو زیستمحیطی در ایران (ریزگردها) (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 36، شماره: 61
46 جایگاه حق بر هوای پاک در رویه ی قضایی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
47 جبران خسارات زیست محیطی بر اساس طرح 2006 کمیسیون حقوق بین الملل مبنی بر اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 19، شماره: 55
48 چالش های حقوقی فناوری نانو در حقوق بین الملل و حقوق ایران: راهکارهای حقوقی (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 0
49 حفاظت از آب ها در منازعات مسلحانه از منظر قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 7
50 حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در چارچوب اصول هشتم (امر به معروف و نهی از منکر) و سی و چهارم قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 7، شماره: 21
51 حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 2
52 حمایت اساسی از محیط زیست؛ مورد پژوهی قوانین اساسی حوزه آمریکای لاتین (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 2، شماره: 1
53 حمله به تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک به عنوان اقدام تلافی جویانه در حقوق بین الملل بشردوستانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 51، شماره: 2
54 خشونت اکولوژیک علیه زنان تاملی حقوقی بر تاثیر تخریب محیط زیست بر افزایش خشونت علیه زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 27، شماره: 76
55 خودتنظیمی زیست محیطی شرکت ها در صنعت نفت و گاز (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 18، شماره: 2
56 دولت و محیط زیست: از رویکردهای بدون دولت تا رویکردهای مشارکتی (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 2، شماره: 8
57 ده فرمان مالی اسلامی؛ تاملی بر برخی قواعد و اصول نظام مالی اسلامی بر اساس سیاست نامه نظام الملک (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 2، شماره: 3
58 راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت های اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 3
59 شرایطِ استثنایی و استثنایِ حاکمیت قانون (مورد پژوهشی رویکرد خبرگان قانون اساسی به وضعیت‌های اضطراری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 2، شماره: 4
60 قرائت هایدگر از انسان شناسی و تاثیر آن بر فلسفه حقوق عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 4
61 کاربرد فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 17، شماره: 3
62 مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان: روایت بیم ها و امیدها (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه حقوقی دوره: 2، شماره: 7
63 مساله اسب تروای حاکمیت قانون؛ تاملی بر کنترل پذیری قضایی صلاحیت های اختیاری در انگلستان با نگاهی به حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 3، شماره: 7
64 مطالعه تطبیقی شرایط موجه بودن فعل زیانبار مقام صالح و مامور (حقوق فرانسه، مصر، لبنان، الجزایر، عراق، سوریه، اردن و ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 1، شماره: 1
65 مفهوم قانون اساسی در اندیشه خبرگان قانون اساسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 51، شماره: 3
66 مکانیسم های تضمین حق بر هوای پاک در ایران و اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 3، شماره: 3
67 منبع تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی فرامرزی در پروژه گاپ ترکیه (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 12، شماره: 22
68 نظارت قضایی بر تصمیمات دانشگاه جامع علمی-کاربردی در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 4، شماره: 12
69 نیم نگاهی تاریخی بر تکوین عدالت اداری در حقوق ایران از مشروطیت تا جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای نوین حقوق اداری دوره: 1، شماره: 1
70 واکاوی نسبت میان حاکمیت قانون و پوپولیسم: سازگاری یا تقابل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 »تاملی بر مناسبات میان بهره مندی از هوای پاک و گفتمان حق بر محیط زیست در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق بشر« (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین الملل (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
3 آثارسوء اقدامات نظامی آمریکا برمحیط زیست عراق و افغانستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
4 آلودگی های دریایی خشکی محور و اسناد منطقه ای (رویکرد پروتکل 2012 مسکو) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
5 آموزش حقوق محیط زیست به کودک در بستر بازی های رایانه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای، فرصت ها و چالش ها
6 ابعاد حقوقی حفاظت از مرجان های دریایی خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی
7 استفاده از ابزارهای اقتصادی در حفاظت از محیط زیست در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
8 استنکاف مقامات اداری از اجرای احکام و دستورات دیوان عدالت اداری و ضمانت اجرای آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
9 اعمال قید مصلحت عمومی در چهارچوب نظم عمومی و قانون بر حق انتخاب شغل در قانون اساسی ایران و تاثیر آن بر استقلال فردی (دریافت مقاله) همایش ملی استاد کاتوزیان و اندیشه های حقوق عمومی
10 اقتصاد سبز مبتنی بر توسعه پایدار در پرتو اعلامیه ریو+20 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
11 اقدامات دیوان بین المللی حقوق دریاها در حفظ محیط زیست دریایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره
12 اناطه در دعاوی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
13 اهمیت دین در حکومت داری از دیدگاه خواجه نظام الملک طوسی (با تأکید بر سیاست نامه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی
14 Sustained attention and brain-derived neurotrophic factor in in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder affected by a perceptual-motor training program (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
15 بررسی اصل انصاف در حقوق اسلام و رویه های قضایی بین المللی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
16 بررسی جهات ابطال مصوبات حوزه ی امور گمرکی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) همایش ملی «ارتقای کارآمدی دیوان عدالت اداری در نظارت بر مقررات اداری»
17 بررسی چالش ها در حفظ و صیانت از محیط زیست در چارچوب تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
18 بررسی چالشها در حفظ و صیانت از محیط زیست در چارچوب تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
19 بررسی قلمرو اعمال شبه تقنینی قوه مجریه و سازوکارهای آن در پرتو آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران
20 بررسی مشارکت زنان در قوه مقننه ی کشورهای رواندا و سوئد در مقایسه با ایران با تاکید بر سهمیه های انتخاباتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
21 بررسی نقش سازمان های مردمی غیر دولتی در ارتقاء حقوق بشر در کشور های جهان سوم مطالعه موردی ایرانNGO (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
22 بررسی و تبیین انصاف بین نسلی (دریافت مقاله) همایش ملی حقوق سبز با تاکید بر چالشهای زیست محیطی مناطق شمالی کشور
23 بررسی و تحلیل بدنه کارشناسی و مشاورهدر دعاوی دیوان عدالت اداری ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی
24 بررسی و تحلیل ختم رسیدگی و صدور رای در دیوان عدالت اداری( ماده ۵۸) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
25 بررسی و تحلیل قرار رد شکایت و موارد آن در دیوان عدالت اداری بر مبنای ماده 53 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
26 بررسی و تحلیل ورود شخص ثالث در دعاوی دیوان عدالت اداری بر مبنای ماده 55 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
27 تاثیر تبدیل بی رویه کاربری های باغات به مسکونی بر تخریب محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
28 تاملی بر رابطه دین و حقوق اداری با تاکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
29 تاملی بر ساز و کار تضمین حقوق شهروندی مراجعان به دادگستری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
30 تاملی بر نهاد سلب مالکیت از اراضی و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
31 تأثیر تحریم ها بر محیط زیست و انرژی از منظر حقوق بین الملل مطالعه موردی تحریم ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
32 تبیین و بررسی نقش هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات کمیسیون های شهرداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
33 تجزیه و تحلیل میزان ارتباط و اثربخشی مقررات و قوانین زیست محیطی در مخاصمات بین المللی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی
34 تحلیل تعهدات حقوقی دولت جمهوری اسلامی در مبارزه با فقر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
35 تحلیل قوانین برنامه ای توسعه در ارتباط با مدیریت منابع آب در حقوق ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
36 تعهد به اطلاع رسانی فجایع زیست محیطی در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
37 تنوع زیستی درحقوق مالکیت فکری بررسی کنوانسیون هاوموافقت نامه های بین المللی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
38 جایگاه صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در قوانین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
39 جایگاه و مولفه های حق بهره مندی از محیط زیست سالم از منظر حقوق شهروندی با تاکید بر وضعیت شمال کشور (دریافت مقاله) همایش ملی حقوق سبز با تاکید بر چالشهای زیست محیطی مناطق شمالی کشور
40 جلب شخص ثالث در دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
41 جهات نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
42 چالش ها و موانع اجرای احکام علیه واحدهای دولتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
43 چالشهای حقوقی مدیریت پسماند الکترونیک درایران با نگاهی به اسناد بین المللی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
44 حقوق بشرومحیط زیست : پیوندها و مناسبات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
45 حقوق بنیادین کار و مولفه های آن در محتوای آرای دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
46 حقوق شهروندی و محیط زیست در رویه قضایی ایران و فرانسه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
47 حمایت کیفری از آلودگی هوا درحقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
48 خوانشی به معماری مسکن بومی دوره قاجار شهر شیراز در جهت بازنمایی اصول در معماری معاصر اقلیم گرم و خشک ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر
49 سیر تکوین نظام حقوقی حاکم بر مرزهای آبی ایران و افغانستان (رودخانه ی هیرمند) (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
50 ضرورت ها و زمینه های حقوقی شوراهای حل اختلاف اداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
51 طراحی مکانیسم بهینه سازی شده حقوقی مترادف با صلح زیست محیطی جهت کمینه سازی آسیب به محیط زیست در مخاصمات بین المللی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی
52 کنکاشی در رابطه اراده و پویایی قدرت موسس با مشروعیت و مانایی حکومت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
53 مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه (با تاکید بر قانون مدیریت پسماندها مصوب 1384) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت پسماند
54 مستثنیات نظارت دیوان محاسبات کشور بر اقدامات مالی و محاسباتی دستگاه های اجرایی (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
55 مسیولیت مدنی دولت در قبال خسارت وارد آمده به بازماندگان غرب کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
56 مسیولیت مدنی دولت مقابل محیط زیست درحقوق ایران ورومی ژرمن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی
57 مقایسه قوانین منابع طبیعی و قوانین معادن در حقوق ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی
58 نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
59 نظام حقوقی حاکم بر فعالیت های نساجی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول
60 نظام حقوقی حاکم بر مستخدمان خرید خدمتی و روز مزد در دستگاه های اجرایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
61 نظام حقوقی حاکم برمالیات آلودگی واحدهای آلاینده درقوانین ومقررات ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
62 نقش قوانین و مقررات کار در تامین و ایجاد و تضمین فضای کسب و کار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
63 نیم نگاهی تاریخی بر تکوین عدالت اداری در حقوق ایران از مشروطیت تا جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) اداره در پیشگاه عدالت؛ مروری بر پیشینه و تحولات دادرسی اداری در ایران (ویژه بزرگداشت قاضی پیشکسوت دیوان عدالت اداری سیدنصرالله صدرالحفاظی)