جعفر خادمی

 جعفر  خادمی

جعفر خادمی

Jafar Khademi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.