دکتر محمد حسین امینی فرد

دکتر محمد حسین امینی فرد دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر محمد حسین امینی فرد

Dr. Mohammad Hossen Aminifard

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش های خشکی و شوری بر کیفیت گل، تغییرات بیوشیمیایی و غلظت یون ها در گل نرگس شهلا (Narcissus tazzeta cv. ‘Shahla’) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 1
2 اثر دگرآسیبی غلظت های عصاره آبی برگ و بنه زعفران ((Crocus sativus L. در کنترل دو گونه هرز چاودار(secale cereale L.) و یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 1
3 اثر سطح کمپوست بر جذب برخی عناصر کم مصرف و ارتباط آن با شاخص های فیزیولوژیکی زعفران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 1
4 اثر سطوح مختلف نیتروکسین و ورمی کمپوست بر عملکرد و رنگیزههای فتوسنتزی زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 5، شماره: 2
5 ارزیابی اثر اسید فولویک و کود دامی بر مواد موثره و فعالیت ضد رادیکالی گلبرگ زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 4
6 ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی ریحان ( Ocimum basilicum L.‎ ) در واکنش به اسید فولویک و کود کامل ( NPK ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 4
7 ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) در واکنش به سولفات آهن و بیوپتاس تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 15، شماره: 57
8 بررسی اثر محلول‌پاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران ( Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 3
9 بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و تراکم بنه بر فعالیت آنتی اکسیدانی و مواد موثره زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 1
10 بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و تراکم کاشت بر عملکرد گل و شاخص های رشدی زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 2
11 بررسی تاثیر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و وزن بنه مادری بر عملکرد و خصوصیات رشدی زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 3
12 بررسی تاثیر غلظت های مختلف عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) بر رشد، عملکرد و صفات بیوشیمیایی کدوی تلخ (Momordica charantia L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 52
13 بررسی تاثیر ورمی کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) سال دوم (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 2
14 بررسی تاثیرکود بیولوژیک نیتروکسین بر صفات بیوشیمیایی و متابولیتهای ثانویه زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 1، شماره: 1
15 بررسی تأثیر سطوح مختلف کود کامل NPK و اسید فولویک بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزا عملکرد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
16 بررسی خصوصیات رویشی و زایشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر کاربرد سطوح مختلف ورمی کمپوست زباله شهری در سال دوم آزمایش (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 3
17 بررسی و مقایسه تاثیر محلول پاشی و مصرف خاکی اسید هیومیک بر ویژگی های رشدی و عملکرد گل زعفران (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 2
18 تاثیر اسید هیومیک و تراکم بنه بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد گل زعفران در سال دوم (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 2
19 تاثیر تنش های خشکی و شوری بر جوانه زنی بذر، رشد و محتوای پرولین گیاهچه شاهی (Lepidium sativum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 7، شماره: 23
20 تاثیر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر، رشد و محتوای پرولین گیاهچه مینا چمنی (Bellis perennis L. Bellissima Mixture ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 2
21 تاثیر دگرآسیبی عصاره نرگس (Narcissus tazetta L.) برخصوصیات جوانه زنی، رشدی و فیزیولوژیک اگروپیرون (Agropyron repens) و یولاف وحشی (Avena fatua) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 4
22 تاثیر دگرآسیبی گیاه زعفران (Crocus sativus L.) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه جو وحشی (Hordeum spontaneum) و مرغ (Agropayron repense) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 1
23 تاثیر سطوح اسید فولویک و کود دامی بر ویژگی های فیزیولوژیکی و عملکرد گل زعفران در سال اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 2
24 تاثیر سطوح مختلف کود محرک زیستی نوافل و وزن بنه مادری بر رشد رویشی، گلدهی و محتوای کلروفیل زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 4
25 تاثیر سطوح ورمی کمپوست حیوانی بر خصوصیات بیوشیمیایی و مواد موثره گلبرگ وکلاله زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 1
26 تاثیر کمپوست زباله شهری و وزن بنه مادری بر صفات رویشی، زایشی و شاخص های فتوسنتزی زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 5، شماره: 2
27 تاثیر کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر برخی خصوصیات رویشی، زینتی و عملکرد بنه در گونه وحشی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 4
28 تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گل زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 1
29 تاثیر محلول پاشی برگی با کلرید کلسیم و نیترات کلسیم در طی رشد و نمو بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 6
30 تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر رشد، گلدهی و برخی از ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه نرگس (Narsicuss tazetta L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 3
31 تأثیر کاربرد کودهای اسید فولویک و اسید آمینه بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی، رشدی و عملکرد گشنیز (Coriandrum sativum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
32 ردیابی سرلوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی در برخی علف های هرز در مزارع زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 2
33 ردیابی و مقایسه فیلوژنتیکی جدایه های زعفران و گوجه فرنگی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 48، شماره: 2
34 مطالعه تاثیر سطوح مختلف کنسانتره کود مرغ بر صفات رویشی و شاخص های فتوسنتزی زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 1، شماره: 1
35 مطالعه تاثیر هورمون جیبرلیک اسید و وزن بنه بر صفات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر محلول پاشی عصاره جلبک دریایی و اسید آمینه بر خصوصیات زایشی گل بومادران(Achillea millefolium L.) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثرات آللوپاتیک گیاه نرگس شیراز (.Narcissus tazetta L) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه آهار (Zinnia elegans) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
3 بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر کیفیت و انبارداری میوه گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 بررسی پارامترهای رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تاثیر تیمارهای سلنیوم و نانو سلنیوم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 بررسی پاسخ های رشدی گیاهچه و جوانه زنی بذر فستوکا (Festuca rubra L.) به تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 بررسی تاثیر نیتروکسین بر خصوصیات بیوشیمیایی کلاله زعفران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
7 بررسی تاثیر هورمون اسید جیبرلیک و وزن بنه بر برخی صفات بیوشیمیایی زعفران (Crocus Sativus L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
8 بررسی جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه شلغم (.Brassica rapa L) تحت تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی گیاه نرگس شیراز (Narcissus .tazetta L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
9 بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های تربچه در برابر فلزات سنگین کبالت و کادمیوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
10 بررسی کیفیت میوه خشک زرشک بیدانه (.Berberis vulgaris L) برداشت شده از مناطق مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
11 بررسی مراحل فنولوژیکی گل نرگس Narcissus tazetta در شرایط آب و هوایی بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
12 تاثیر اسید هیومیک بر اسانس و خصوصیات رویشی در ریحان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
13 تاثیر اندازه سوخ بر خصوصیات مورفولوژیکی گل نرگس Narcissus tazetta L. (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
14 تاثیر تاریخ کاشت بر اسانس و اجزای عملکرد زیره سبز (.Cuminum cyminum L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
15 تاثیر تنش شوری بر ویژگی های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه سبزی شاهی (Lepidium sativum L.) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
16 تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و اسید فولویک بر ویژگی های زایشی گل بومادران (Achillea millefolium L.) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 تاثیر سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم بر خصوصیات رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 تاثیر محلولپاشی برگی با کلرید کلسیم بر خصوصیات کمی و کیفی زرشک بیدانه (Berberis vulgaris L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 تاثیر نانوذرات نقره بر عمرگلجایی گل شاخه بریده نرگس (.Narcissus tazetta L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
20 تأثیر محلولپاشی سولفات آهن بر خصوصیات کمی زیره سبز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
21 ردیابی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در مزارع زعفران استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
22 مطالعه اثر وزن بنه و کشت پر تراکم بر برخی ویژگی های گل و عملکرد زعفران (Crocus Sativus L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی