دکتر محمد حجی پور

دکتر محمد حجی پور دانشگاه بیرجند

دکتر محمد حجی پور

Dr. Mohammad Hajipour

دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل فضایی زمانی مدیریت مخاطرات آنتروپوژنیکی معادن در ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 2
2 آسیب پذیری عناصر کالبدی سکونتگاه های روستایی در مناطق زلزله خیز (نمونه: شهرستانهای قاینات و زیرکوه) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 6
3 آسیب شناسی الگوی جدید مساکن روستایی از منظر توسعه پایدار (مورد: دهستان شوسف در شهرستان نهبندان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 3
4 آمایش اکولوژیکی مکان در راستای پیشبرد توسعه پایدار کشاورزی - مورد: کاشت پسته در شهرستان نهبندان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 22
5 اثرات اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی بر خانوارهای روستایی (مورد: تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 7، شماره: 2
6 اثرات اقتصادی و اجتماعی شرکت های سهامی زراعی نمونه: شرکت سهامی زراعی سهل آباد در شهرستان نهبندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 9
7 اسکان و تحولات اقتصادی – اجتماعی جامعه عشایری نمونه: کانون آواز در شهرستان درمیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 7، شماره: 1
8 الگوی ساختاری عوامل اثرگذار بر نگرش زنان پیراشهری نسبت به پلیس (مورد: منطقه غرب شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 4، شماره: 2
9 الگوی میان کنش کارکرد سازمان های مردم نهاد با حکمروایی مطلوب روستایی نمونه: دشت حسین آباد غیناب در شهرستان سربیشه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 50
10 Studying the Effects of Women empowerment on the Evolution of Human Settlements (Case study: RFLDL Project Settlements in Sarayan County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 12، شماره: 2
11 بازتاب فضایی خشکسالی و ارائه راهکارهای کلیدی مدیریت آن (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان سیب و سوران) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 11، شماره: 34
12 برنامه ریزی استراتژیک بخش های اقتصادی در راستای توسعه منطقه ای با بهره گیری از مدل SWOT مطالعه موردی: بخش صنعت و معدن در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 34، شماره: 150
13 برنامه ریزی استراتژیک بخش های اقتصادی در راستای توسعه منطقه ای با بهره گیری از مدل SWOT مطالعه موردی: بخش صنعت و معدن در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 34، شماره: 150
14 بهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دشت سهل آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 1
15 پایش سکونتگاه های روستایی پراکنده و کوچک در راستای طرح های ساماندهی؛ مورد مطالعه دهستان شوسف شهرستان نهبندان (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 35، شماره: 153
16 پدیدارشناسی فضای کارآفرینی و کسب وکار روستایی در مناطق منتخب ایران (با تاکید بر چالش های زیسته) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 19، شماره: 64
17 تحلیل اثرات شهرگرایی بر تغییر و تحولات سبک زندگی زنان روستایی مورد شناسی: شهرستان الشتر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 37
18 تحلیل انباشت سرمایه وقف در نواحی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 14، شماره: 2
19 تحلیل فضایی کیفیت کالبدی مساکن روستایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 37
20 تحلیل مکانی ـ فضایی سرمایه های معیشتی پیراشهر بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 2، شماره: 2
21 تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در ریسک پذیری و کارآفرینی جوانان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 4
22 تولید سرمایه و آسیب محیط زیست مناطق ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 1
23 رویکرد کیفیت زندگی سکونتگاه های مرزی در برنامه های توسعه پنج ساله ایران (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 10، شماره: 3
24 شکاف فضایی بنیان های اقتصاد عشایری در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان دوره: 1، شماره: 2
25 شناخت و اولویت بندی نیازهای اساسی توسعه مناطق روستایی با استفاده از روش TOPSIS؛ مطالعه موردی دهستان شوسف در شهرستان نهبندان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 24
26 طرح های آبخیزداری و تحولات ساختاری – کارکردی سکونتگاه های روستایی (مورد مطالعه: سکونتگاه های حوضه آبریز چهکند در شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 21، شماره: 76
27 مقایسه کارآیی روش های تصمیم گیری چند شاخصه AHPو تاپسیس به منظور تعیین نواحی مستعد کشت محصول پسته در دشت مختاران شهرستان بیرجند در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 31
28 نفت و دگرش ساختار اقتصاد روستایی مناطق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 50
29 نقش سیاست‌های تعدیل ساختاری در دگردیسی اقتصاد روستایی ناحیة رضوانشهر (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 1
30 واکاوی تحولات کالبدی و کارکردی مساکن روستایی ایران (نمونه موردی: ناحیه شاسکوه - شهرستان قاینات) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 35، شماره: 153
31 واکاوی علل زوال شرکت سهامی زراعی نوبنیاد سهل آباد در شهرستان نهبندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 16، شماره: 3
32 واکاوی عوامل اثرگذار بر دگرش نظام های بهره برداری زراعی مورد شناسی: روستاهای شرکت سهامی زراعی سهل آباد- نهبندان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 10
33 واکاوی موانع پایداری تولید روستایی در بخش مرکزی شهرستان بشرویه (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 1، شماره: 4
34 واکاوی میزان پایداری سازمان های مردم نهاد در مناطق روستایی:تجربیات پروژه بین المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 23
35 واکاوی نقش زنان در توسعه محلی پایدار، رویکردی زیست شناختی در احیاء منابع زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 3
36 وندالیسم و حس تعلق مکانی در نواحی روستایی پیراشهر بیرجند (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Examining of the Hot Ecotourism Development Potentials in the Lut Desert Ecosystem of Iran (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
2 آب بری تولید ثروت در مناطق ایران (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
3 اثرات بکارگیری فناوریهای نوین در توسعه پایدار کشاورزی مورد: تجارب شرکت سهامی زراعی سهلآباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
4 اقتصاد دانش بنیان و خلق سرمایه در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
5 الگوی ساختاری پیشران های توسعه بیمه محصولات در سکونتگاه های روستایی (مورد مطالعه: انگورکاران بخش مرکزی شهرستان خلیل آباد) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
6 انباشت سرمایه وقف در نواحی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
7 Business Environment in Lut Desert Economy (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
8 بازاریابی ناموفق عناب در اقتصاد محلی (واکاوی علل در عرصه روستایی دشت بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عناب
9 بررسی تطبیقی دید گاه های زیست محیطی در ادیان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
10 بسترهای توسعه وقف در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
11 بندسارها، فن آوری بومی مقابله با کم آبی و خشکسالی در نواحی خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی حوضه آبریز دشت بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
12 پیامدهای فضایی – مکانی خشکسالی در نواحی روستایی (نمونه: دهستان باقران – شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
13 تئوری بنیادی افول قنات در ایران (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
14 تئوری بنیادی توسعه وقف در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
15 تبیین نقش مسجد جامع در فضای شهر اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
16 تحلیل توسعه فیزیکی شهر از منظر مخاطرات ژئومورفولوژیک (مطالعه موردی شهر ایلام) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
17 تحلیل چالشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستانهای مرزی درراستای سند چشمانداز 1404 با تاکید بر امنیت(مطالعه موردی شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
18 تحلیل راهبردفضا درراستای گسترش و کارآمدسازی گردشگری روستایی؛موردروستای چنشت درشهرستان سربیشه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
19 تحلیل راهبردی گروه های مردم نهاد در نواحی روستایی شهرستان سربیشه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
20 تحلیل فضایی – زمانی زیرساختهای توسعه گردشگری بیابان لوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
21 تحلیل مکانی سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های پروژه RFLDL در شهرستان سرایان (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
22 تحول در اقتصاد روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی: چالش ها و فرصت ها (مطالعه موردی روستاهای شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
23 توسعه اقتصاد زبالهای، راهبردی سبز در مدیریت مصرف منابع ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها
24 توسعه گردشگری و احیای نقش زنان در اقتصاد روستایی (نمونه: روستای آتشکده، شهرستان فیروزآباد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
25 درآمدهای نفتی و توسعه زیرساختهای گردشگری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
26 دیالکتیک وقف و توسعه با تاکید بر فضای روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
27 روش سنتی کنترل خطر سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک (مورد: بندسارها در حوضه آبریز دشت بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
28 روند سیاست گذاری توسعه فناوری ها در مدیریت آب نواحی روستایی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
29 رویکردی نو بر حاشیه بازاریابی محصولات روستایی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
30 زنان و کارآفرینی سبز؛ راهبرد حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
31 سرمایه وقف و رویکرد سیاست های توسعه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
32 سنت های محلی و پایابی مخاطرات محیطی (مورد مطالعه رسم گل مالی در منطقه لرستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
33 ضرورت انتخاب مدل های بهینه مکان یابی و کاربری اراضی روستایی در راستای کاهش مخاطرات محیطی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
34 عوامل اثرگذار در رشد کارآفرینی روستایی مورد: شهرستان سربیشه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
35 کارآفرینی و بنیانهای اقتصادی فضایی مناطق ایران مورد: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
36 کاریز و امتناع سیاست های توسعه کشور (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
37 محیط کسب و کار در اقتصاد فضای بیابان لوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
38 مدیریت فضایی ثروت نفت و تولید سرمایه در اقتصاد مناطق ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
39 واکاوی پتانسیلهای توسعه اکوتوریسم داغ در زیست بوم بیابان لوت ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
40 وقف و رفاه اجتماعی روستاهای ناحیه رزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی