جهانشاه پاکزاد

 جهانشاه  پاکزاد

جهانشاه پاکزاد

Jahanshah Pakzad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.