دکتر هادی معماریان خلیل آباد

دکتر هادی معماریان خلیل آباد استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

دکتر هادی معماریان خلیل آباد

Dr. Hadi Memariyan khalilabad

استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توان اکولوژیک واحدهای هیدرولوژیک حوضه‌‌های آبخیز به منظور اولویت‌‌بندی عملیات اجرایی آبخیزداری. مطالعه موردی: حوضه آبخیز دشت مختاران، بیرجند (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 36
2 برآورد ضریب اعوجاج در شرایط غیراشباع مبتنی بر مفاهیم فرکتالی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 14، شماره: 49
3 بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه سد کارده به روش آنالیز شدت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 2
4 بررسی نقش بارگذاری رسوبات معلق بر تغییرات مورفولوژی رودخانه هیرمند، مطالعه موردی: رودخانه سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
5 به گزینی محل دفن بهداشتی پسماندهای مطالعه موردی: شهر بردسکن استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 14، شماره: 1
6 روش های ترکیبی چندگانه مدل سازی برای تجزیه و تحلیل شبیه سازی های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز قره سو، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
7 شناسایی و تفکیک مناطق سیل خیز و بررسی تاثیر فعالیت های آبخیزداری بر دبی اوج سیلاب حوضه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بار نیشابور) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
8 مدل سازی خطر مکانی پیشروی پهنه های ماسه ای با استفاده از الگوریتم های خبره و هوش مصنوعی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 3
9 مقایسه روشهای فازی وحداکثر احتمال در تهیه لایه کاربری اراضی با کمک داده های ETM+ (مطالعه موردی: حوضه آبریز کامه) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 1
10 مقایسه کارآیی شبکه های عصبی CANFIS، MLP و MLP بهینه شده به روش ژنتیک در شبیه سازی رسوب معلق رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زشک- ابرده، شاندیز) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
11 مکان گزینی کانون های توسعه عشایری بارویکرد تجهیز و توسعه منابع GIS مطالعه موردی : سامانه قشلاقی آب تلخ سرخس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 9، شماره: 9
12 منشایابی رسوبات بادی منطقه دشت مختاران بیرجند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 3
13 منشایابی رسوبات بادی منطقه فدیشه نیشابور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات محیط زیستی لندفیل با استفاده از ماتریس لئوپولد ایرانی (مطالعه موردی: شهر بردسکن استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم
2 ارزیابی توان اکولوژیک اکوتوریسم بخش مرکزی بیرجند با استفاده از روش Fuzzy-TOPSIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
3 استفاده از تداخل سنجی راداری داده های ماهواره سنتینل-۱ درارزیابی فرونشست زمین در دشت کاشمر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
4 استفاده از تکنیک فازی-تاپسیس دراولویت بندیعملیاتاجراییآبخیزداری (مطالعهموردی: حوضهآبخیزدشتمختاران،بیرجند) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 امکان پیش بینی تیپ بندی پوشش گیاهی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در مراتع باقران بیرجند به کمک برخی عوامل زمین شناسی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
6 امکان پیش بینی تیپ بندی پوشش گیاهی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در مراتع باقران بیرجند به کمک عوامل فیزیوگرافی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
7 بررسی اثر بخشی مدل های SWAT و WEPP در تعیین مولفه های هیدرولوژیکی حوضه آبخیز طرق (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
8 بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیکهای GIS و RS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سملقان) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
9 بررسی توانایی شاخص های گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره ی Sentinel-2 در تخمین پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
10 بهینه سازی کاربری اراضی حوزه آبخیز شهری بایگ به کمک الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
11 پهنه بندی آماری خطر زمین لغزش بر روی سازند شوریجه در محیط GIS (مطالعه موردی: حوزه اسطرخی شیروان - شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
12 تحلیل زمانی- مکانی خشکسالی هواشناسی و آب زیرزمینی دشت کاشمر (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
13 تحلیل و بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی خاک بر ضریب اعوجاج (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
14 توانایی دو شاخص گیاهی MSAVI و SAVI در تخمین تاج پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر Sentinel-2 (مطالعه موردی: مراتع فورگ، شهرستان درمیان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
15 عملکرد مدل SWAT جهت بررسی تاثیرات تغییر اقلیم بر منابع آب آبی و سبز و سازه های هیدرولیکی موجود در حوضه آبخیز رودخانه کشف رود (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
16 منشایابی رسوبات بادی منطقه فدیشه نیشابور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
17 نقش روندیابی رودخانه در شناسایی و تفکیک مناطق سیل خیز در حوزه های آبخیز (مطالعه موردی حوزه آبخیز بار نیشابور) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی