دکتر جلال غلام نژاد

دکتر جلال غلام نژاد دانشیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

دکتر جلال غلام نژاد

Dr. Jalal Gholamnejad

دانشیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A novel edible coating for apple fruits (دریافت مقاله) مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت دوره: 1، شماره: 1
2 اثر بسترهای مختلف کشت بر برخی صفات فیزیکوشیمیایی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 14، شماره: 53
3 ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه ژنوتیپ انار زینتی (Punica granatum L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 2
4 افزایش عمر گلجایی گل بریدنی داوودی (Chrysanthemum morifolium (Ramat.) Hemsl.) با استفاده از عصاره پوست پرتقال (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 4، شماره: 2
5 اندازه گیری فعالیت و بیان ژن برخی از آنزیم های آنتی اکسیدانت وصفات کیفی میوه های پرتقال تحت تیمارهای پوششی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 10، شماره: 4
6 Optimizing shelf life of pomegranate fruits during traditional storage by Tragacanth gum coating (دریافت مقاله) مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت دوره: 3، شماره: 1
7 بررسی اثر کودهای زیستی و بیوچار بر ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل نرگس شهلا (Narcissus tazetta L. cv. ‘Shahla’) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 12، شماره: 1
8 بررسی EST های گندم در برهمکنش با قارچ بیمارگر Mycosphaerella graminicola (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
9 بررسی تاثیر عصاره های گیاهی علیه بیماری کپک خاکستری سیب با عامل Botrytis cinerea (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 1
10 بررسی تاثیر غلطت های مختلف عصاره آبی و الکلی تعدادی از گیاهان دارویی بر رشد بیماری کپک آبی سیب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 2
11 بررسی فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز و میزان بیان ژن های رمزکننده آنها در میوه سیب تحت تنش بیمارگر Penicillium expansum و عصاره پوست سبز گردو (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 9، شماره: 2
12 بهبود خصوصیات کیفی و عمر گلجایی گل شاخه بریده لیزیانتوس Eustoma grandiflorum (Raf.) shinn.] [با استفاده از ژل کتیرا و آب گرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 3، شماره: 2
13 پاسخ برخی از ژنوتیب های انتخابی انار (Punica granatum) به شوری آب آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 3
14 پاسخ گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) به اثرات متقابل تنش شوری و مواد آلی اصلاح کننده خاک (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 4
15 تاثیر اسانس های گیاهی بر مهار رشد قارچ Aspergillus ochoraceus و کاهش آکراتوکسین A در جو (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 3
16 تاثیر باکتری‌های محرک رشد بر صفات رشدی و فیزیولوژیکی پسته در خاک شور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 2، شماره: 2
17 تاثیر نمک کلرید کلسیم در افزایش فعالیت بیوکنترلی مخمر رودوترولا موسیلاجینوزا A۳ در کنترل کپک آبی سیب پنیسیلیوم اکسپنسیوم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 4
18 تأثیر بسترهای کشت مختلف و نانوکود پتاسیم بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک همیشه‌بهار زیر تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 20، شماره: 1
19 ترانسکریپتومیکس و روش های پر کاربرد بررسی بیان ژن های دفاعی گیاه (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 6، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 AZADIRACHTA INDICA EXTRACT EFFECT AGANIST APPLE BLUE MOLD CAUSED BY PENICILLIUM EXPANSUM (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2 اثر پوشش خوراکی سریش، بر مشخصات کیفی و ماندگاری میوه گیلاس رقم تکدانه مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
3 اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات رشدی سه رقم انار زینتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 استفاده از روشهای مبتنی بر هیبریداسیون جهت بررسی بیان ژن ها در بیماریهای گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
5 THE EFFECT OF THYMUS DAENENSIS EXTRACT AGAINST APPLE BLUE MOLD CAUSED BY PENICILLIUM EXPANSUM (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
6 بررسی آسیب پذیری اقتصادی بخش کشاورزی بر اساس تغییر اقلیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7 بررسی اثر ضد قارچی عصاره گیاه اسفند (Peganum harmala) بر روی یکی از بیماریهای مهم درگیاهان گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
8 بررسی تاثیر بازدارندگی عصاره آبی گیاه آنغوزه بر روی قارچ عامل بیماری کپک خاکستری سیب Botrytis cinerea (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
9 بررسی تاثیرات تنش شوری بر رشد و نمو گونه های مختلف چمن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
10 بررسی وضعیت عناصر غذایی برگ در برخی از ژنوتیپ های انتخابی انار تحت تنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 تاثیر پوشش خوراکی ژل کتیرا بر عمر انبارمانی و کیفیت خوراکی میوه سیب رقم گلدن دلیشز و رد دلیشز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
12 تاثیر پوشش خوراکی ژل کتیرا بر عمر انبارمانی و کیفیت خوراکی میوه گوجه فرنگی رقم فالکاتا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
13 تاثیر ژل کتیرا بر کیفیت میوه دو رقم انار در انبار سنتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 تاثیر عصاره آویشن شیرازی بر روی علایم بیماری کپک آبی سیب با عامل penicillium expansum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
15 تاثیر عصاره گیاهی چریش بر علیه قارچ بیماری کپک خاکستری سیب با عامل Botrytis cinerea در آزمایشگاه و انبار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
16 تاثیر عصاره های گیاه اسطوخودوس و رازیانه بر قارچ Aspergillus flavus پسته در آزمایشگاه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
17 تاثیر عصاره های گیاه اسطوخودوس و رازیانه بر میزان تولید افلاتوکسین قارچ Aspergillus flavus (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
18 تاثیر عصاره های گیاهی بر افزایش عمر انبارمانی پرتقال تامسون با اندازه گیری صفت کاهش وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
19 تاثیر قارچ مایکوریزا بر آنزیم های دفاعی پسته در برهمکنش با قارچ بیمارگرPhytophtorasp. (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
20 تاثیر قارچ مایکوریزا بر صفات رشدی پسته در برهمکنش با قارچ بیمارگرPhytophtora sp (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
21 تجزیه و تحلیل in silico برهمکنش گندم و قارچ بیمارگر Zymoseptoria tritici (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 کنترل بیولوژیکی دوجدایه مخمر 52 و 51 از Saccharomyces cerevisiae علیه بیماری کپک آبی سیب (Penicillium expansum) در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
23 مدیریت راهبردی اثرات تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی ×ایران با تاکید بر کمبود آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24 مطالعه اثر عصاره اسطوخودوس lavandula spica l . گیاهی بر روی بیماری کپک آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران