پروفسور سیدحسین میرجلیلی

پروفسور سیدحسین میرجلیلی استاد تمام اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پروفسور سیدحسین میرجلیلی

Prof. seyed hossein Mirjalili

استاد تمام اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «اثر تغییر اقلیم بر رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۷ استان ایران» (با استفاده از روش داده های پانل) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 5
2 A Review of “Economics in the Time of COVID-۱۹” by Baldwin and Mauro (دریافت مقاله) نقدنامه اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
3 آموزه های مکتب تاریخی برای تحلیل اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
4 آنالیز نقش سیاست پولی نامتعارف با استفاده از شاخص شرایط مالی: رهیافت خودرگرسیون برداری بیزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 10، شماره: 1
5 اندیشه های اقتصادی ابن خلدون؛ارزیابی انتقادی چهار ادعا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 11، شماره: 2
6 Climate Change and Crop Yields in Iran and Other OIC Countries (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 11، شماره: 1
7 Competition and Market Power in the Manufacturing Industries: A Comparative Study (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 51، شماره: 2
8 Financial Sanctions and Economic Growth: An Intervention Time-series Approach (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 51، شماره: 1
9 How to Escape the Middle Income Trap in Iran? Lessons from Malaysia, Thailand South Korea and China (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 50، شماره: 1
10 Inclusive Growth in Iran's Provinces (۲۰۰۴ -۲۰۱۵) (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 9، شماره: 2
11 Review of “The Art of Sanctions; A View from the Field” by Richard Nephew (دریافت مقاله) نقدنامه اقتصاد دوره: 1، شماره: 2
12 The Impact of Exchange Rate volatility on Banking Performance (case of Iran) (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 12، شماره: 1
13 بررسی ارتباط متقابل چرخه های مالی با کسب وکار در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 12، شماره: 43
14 بررسی استراتژی توسعه صنعتی از دیدگاه ساختارگرایی جدید (بر اساس تجربه کشورهای در حال توسعه پیشرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 91
15 بررسی بحران مالی جهانی: نقد کتاب سقوط آزاد، بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 4
16 بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی زنان (مطالعه موردی کارکنان زن دانشگاه زنجان ) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 11، شماره: 34
17 بررسی تطبیقی سیاست پولی متعارف در مقابل نامتعارف (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 3، شماره: 2
18 بررسی تطبیقی سیاست های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه و سیاست های فقرزدایی برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
19 بررسی دو متن درسی در اقتصاد کلان (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 13، شماره: 27
20 بررسی رابطه درآمد با سلامت زنان (نمونه مورد مطالعه کارکنان زن دانشگاه زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 10، شماره: 4
21 بررسی شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی ایران طی سال های 1394 - 1384 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 15، شماره: 29
22 بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات محصولات دانش بنیان (با فناوری بالا) در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 33
23 بررسی عوامل موثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 32
24 بررسی متون درسی نظام های اقتصادی و اقتصاد تطبیقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 21، شماره: 40
25 بررسی و نقد کتاب رشد فقرزدا (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 2
26 بررسی و نقد متون خارجی در زمینه مقاومت و تاب آوری اقتصادی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 16، شماره: 0
27 بررسی ویژگی‌های چرخه مالی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 2
28 پیشرفت علمی مطالعات اقتصاد کلان ایران طی دوره ی ۱۳۷۹-۱۳۸۶؛ یک رویکرد روش شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 15، شماره: 59
29 تحلیل اثر اقتصاد نفت پایه، انتظارات و چرخه ادواری عرضه بر قیمت مسکن کلان شهرهای منتخب ایران (۱۳۷۹-۱۳۹۴) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 3، شماره: 1
30 تعامل ریسک سیستماتیک با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 49
31 جبران کاهش ارزش پول؛نظریه و کاربرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
32 جهانی شدن بانکداری و ضرورتهای ناشی از آن در بانکداری ایران (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 0، شماره: 2
33 حمایت از تولید ملی در تجربه اقتصادهای آمریکای لاتین: نقد سیاست های نئولیبرال و تحلیل سیاست های نئوساختاری (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 9
34 رشد اقتصادی، نهادها و جهانی شدن؛ بررسی کتاب یک علم اقتصاد، تجویزهای بسیار (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 5
35 مدیریت توسعه و رشد اقتصادی در ایران؛ تحلیلی بر تنگناهای رشد با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 42
36 مستشاران خزانه داری و مسئله پرداخت حقوق پس از مشروطه (۱۲۹۰-۱۳۰۰) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 15، شماره: 29
37 نقد کتاب توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 1
38 نقد و تحلیل آثار مربوط به تجربه اقتصادهای شرق آسیا در مقاوم سازی اقتصاد (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 9
39 نقش تامین مالی به عنوان یک راهبرد در پایداری و تحقق رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
40 نقش مدل‌های اقتصادی و چالش‌های آن؛ بررسی روش‌شناختی کتاب اقتصاد حکم می راند (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازاندیشی ساختار و محتوای دروس علوم اقتصادی در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی