پروفسور سیدحسین میرجلیلی

پروفسور سیدحسین میرجلیلی استاد تمام اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پروفسور سیدحسین میرجلیلی

Prof. seyed hossein Mirjalili

استاد تمام اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «اثر تغییر اقلیم بر رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۷ استان ایران» (با استفاده از روش داده های پانل) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 5
2 A Review of “Economics in the Time of COVID-۱۹” by Baldwin and Mauro (دریافت مقاله) نقدنامه اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
3 آموزه های مکتب تاریخی برای تحلیل اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
4 آنالیز نقش سیاست پولی نامتعارف با استفاده از شاخص شرایط مالی: رهیافت خودرگرسیون برداری بیزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 10، شماره: 1
5 ارزشگذاری اقتصادی جاذبه تاریخی گردشگری و تحلیل عوامل موثر بر آن با استفاده از روش لجستیک ترتیبی چندسطحی (مورد مطالعه: محله تاریخی جولان شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 4، شماره: 2
6 اندیشه های اقتصادی ابن خلدون؛ارزیابی انتقادی چهار ادعا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 11، شماره: 2
7 Climate Change and Crop Yields in Iran and Other OIC Countries (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 11، شماره: 1
8 Competition and Market Power in the Manufacturing Industries: A Comparative Study (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 51، شماره: 2
9 Development Plans, Economic Indicators and Planning Cycle’s Challenges in Iran (۱۹۷۹-۲۰۲۲) (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 14، شماره: 2
10 Financial Sanctions and Economic Growth: An Intervention Time-series Approach (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 51، شماره: 1
11 How to Escape the Middle Income Trap in Iran? Lessons from Malaysia, Thailand South Korea and China (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 50، شماره: 1
12 Inclusive Growth in Iran's Provinces (۲۰۰۴ -۲۰۱۵) (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 9، شماره: 2
13 Review of “The Art of Sanctions; A View from the Field” by Richard Nephew (دریافت مقاله) نقدنامه اقتصاد دوره: 1، شماره: 2
14 The Dynamic and Systemic Effect of Asymmetric Information on Stock Returns by Dumitrescu-Hurlin and Generalized Method of Moments (Case of Tehran Stock Exchange) (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 8، شماره: 31
15 The Impact of Exchange Rate volatility on Banking Performance (case of Iran) (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 12، شماره: 1
16 بررسی ارتباط متقابل چرخه های مالی با کسب وکار در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 12، شماره: 43
17 بررسی استراتژی توسعه صنعتی از دیدگاه ساختارگرایی جدید (بر اساس تجربه کشورهای در حال توسعه پیشرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 91
18 بررسی بحران مالی جهانی: نقد کتاب سقوط آزاد، بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 4
19 بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی زنان (مطالعه موردی کارکنان زن دانشگاه زنجان ) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 11، شماره: 34
20 بررسی تطبیقی سیاست پولی متعارف در مقابل نامتعارف (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 3، شماره: 2
21 بررسی تطبیقی سیاست های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه و سیاست های فقرزدایی برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
22 بررسی دو متن درسی در اقتصاد کلان (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 13، شماره: 27
23 بررسی رابطه درآمد با سلامت زنان (نمونه مورد مطالعه کارکنان زن دانشگاه زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 10، شماره: 4
24 بررسی ساختار و روابط علی مولفه های قیمت گذاری محصولات گردشگری در زمان شیوع کرونا: رویکرد نگاشت شناختی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 12، شماره: 46
25 بررسی شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی ایران طی سال های 1394 - 1384 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 15، شماره: 29
26 بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات محصولات دانش بنیان (با فناوری بالا) در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 33
27 بررسی عوامل موثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 32
28 بررسی متون درسی نظام های اقتصادی و اقتصاد تطبیقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 21، شماره: 40
29 بررسی و نقد کتاب رشد فقرزدا (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 2
30 بررسی و نقد متون خارجی در زمینه مقاومت و تاب آوری اقتصادی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 16، شماره: 0
31 بررسی ویژگی‌های چرخه مالی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 2
32 پیشرفت علمی مطالعات اقتصاد کلان ایران طی دوره ی ۱۳۷۹-۱۳۸۶؛ یک رویکرد روش شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 15، شماره: 59
33 تحلیل اثر اقتصاد نفت پایه، انتظارات و چرخه ادواری عرضه بر قیمت مسکن کلان شهرهای منتخب ایران (۱۳۷۹-۱۳۹۴) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 3، شماره: 1
34 تعامل ریسک سیستماتیک با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 49
35 توان های اقتصادی مناطق بیابانی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 7
36 جبران کاهش ارزش پول؛نظریه و کاربرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
37 جهانی شدن بانکداری و ضرورتهای ناشی از آن در بانکداری ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 0، شماره: 2
38 حمایت از تولید ملی در تجربه اقتصادهای آمریکای لاتین: نقد سیاست های نئولیبرال و تحلیل سیاست های نئوساختاری (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 9
39 رشد اقتصادی، نهادها و جهانی شدن؛ بررسی کتاب یک علم اقتصاد، تجویزهای بسیار (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 5
40 سواد اطلاعاتی: انقلابی در آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 7
41 مدیریت توسعه و رشد اقتصادی در ایران؛ تحلیلی بر تنگناهای رشد با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 42
42 مستشاران خزانه داری و مسئله پرداخت حقوق پس از مشروطه (۱۲۹۰-۱۳۰۰) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 15، شماره: 29
43 نقد کتاب توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 1
44 نقد و تحلیل آثار مربوط به تجربه اقتصادهای شرق آسیا در مقاوم سازی اقتصاد (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 9
45 نقش تامین مالی به عنوان یک راهبرد در پایداری و تحقق رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
46 نقش مدل‌های اقتصادی و چالش‌های آن؛ بررسی روش‌شناختی کتاب اقتصاد حکم می راند (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازاندیشی ساختار و محتوای دروس علوم اقتصادی در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی