دکتر مسعود شیدائی

دکتر مسعود شیدائی

دکتر مسعود شیدائی

Dr. Masoud Sheidaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A new record and some rediscovered endemic Silene (Caryophyllaceae) species in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 10، شماره: 2
2 A taxonomic study of Silene goniocaula (Caryophyllaceae) complex in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 11، شماره: 1
3 ارزش تاکسونومیک صفات ساختار تشریحی ساقه در رده بندی برخی گونه های جنس Adonis L. از تیره آلاله (Ranunculaceae) در ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 3، شماره: 6
4 ‍Comparative leaf anatomy of the Inula species (Asteraceae: Inuleae) in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 10، شماره: 2
5 بررسی پلی مرفیسم ژن کیتیناز در چند رقم برنج ایرانی با استفاده از روش RFLP-PBR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 4
6 بررسی پلی مورفیسم ناحیه کنترل mtDNA تاسماهی ایرانی Acipenser persicus در رودخانه سفید رود و جنوب شرقی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی تغییرات ساختار تشریحی برگ در جمعیت های مختلف گونهMarrobium anisodonC. Koch در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 9، شماره: 4
8 بررسی تنوع ریختی گونه های مختلف جنس Anchusa L. از تیره Boraginaceae (گاو زبان) در ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 4، شماره: 12
9 بررسی تنوع زیستی و فون مگس های گل (Dip,:Syrphidae) در شهرستان برداسکن (خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 2، شماره: 5
10 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف پنبه با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی تنوع صفات ریخت شناسی در برخی از گونه های سرده Tamarix L. در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 17، شماره: 4
12 بررسی ساختمان تشریحی برگ سرخس عقابی Pteridium aquilinum در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 16، شماره: 4
13 بررسی سیتوژنتیکی انار (Punica granatum L.): متا آنالیز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 15، شماره: 1
14 بررسی فنتیکی تنوع گل در جمعیت های Tulipa montana Lindl. در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 1، شماره: 2
15 بررسی قرابت گونه های جنس Carduus L. تیره Asteraceae بر اساس صفات ریخت شناسی در ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 6، شماره: 20
16 بررسی مولکولی تنوع ژنتیکی درون و بین گونه ای دو گونه Townsendia leptotes و T.incanaاز خانواده Asteraceae (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 1
17 بررسی هم بستگی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدیrs۱۸۰۰۷۳۴وrs۴۶۴۷۲۶۹ ژن MLH۱ در مردان نابارور ایرانی آزواسپرم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 15، شماره: 4
18 بررسی همبستگی میان واریانت های دو ژن MLH۳ (rs۱۷۵۰۸۰) TEX۱۱ (rs۶۵۲۵۴۳۳) در مردان ایرانی نابارور آزواسپرمی. (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 14، شماره: 4
19 تجزیه و تحلیل آماری جمعیت موریانه های Anacanthotermesvagans در استان گلستان (Isoptera: Hodotermitidae) (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 1، شماره: 4
20 تفاوت های درون گونه ای Pontogammarus maeoticus در سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 2، شماره: 5
21 تنوع ریختی درون گونه ای و میان گونه ای در گونه های جنس در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 3، شماره: 9
22 تنوع ریختی میان جمعیتی در Tulipa humilis Hebert (Liliaceae) ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 1، شماره: 4
23 تنوع سیتوژنتیکی تولید کننده های گامت های پلی پلوئید در ارقام کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 1، شماره: 3
24 تنوع مورفولوژیکی و مولکولی چند گونه Alopecurus Lدر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 3
25 مطالعه فونستیک زنبورهایvespidae در استان زنجان(شمال غرب ایران) به همراه برخی سنجشهای اکولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز تنوع ژنتیکی وساختار ژنتیک جمعیت درLinum austriacum L. (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 آنالیز سیتوژنتییکی رقم Mehr و هیبرید های آن: جستجویی برای دانه های گرده کاهش نیافته در پنبه تتراپلوئید (Gossypium Hirsutum L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 اثرات نانوذرات نقره بر روی تغییرات سلولی- تکوینی و مورفولوژیکی گیاهچه درون شیشه ای موز (Musa acuminate Colla) رقم Dwarf Cavendish (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
4 ارتباط پلی مورفیسم rs6525433 ژن TEX11 و ناباروری مردان آزواسپرمی در جمعیت ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
5 ارزش صفات ریختی در تفکیک گونه های علف هرز Clypeola از تیره شب بو در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
6 ارزیابی تنوع ریختی گونه های Anchusa از تیره گاو زبان درایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
7 ارزیابی جمعیتی برخی از گونه های زعفرانCrocus L در ایران بر مبنای صفات ریختی و ویژگیهای زیستگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
8 ارزیابی ژنتیکی منابع پارادوکس (یک هیبرید ارزشمند گردو) در ایران بر اساس صفات مورفولوژیکی برگ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
9 ارزیابی ژنتیکی هیبریدهای بین گونه ایی پنبه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
10 استراتژی ریزازدیادی گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujube Mill.) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
11 اکولوژی جمعیتهای مختلف جنس :stachys lavandulifolia پراکندگی جمعیتها و تغییرات صفات ریختی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
12 القای تنوع سوماکلونال در علف هرز خارشتر (Alhagi pseudoalhagi (M.B ) Desv.) (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
13 الگوی پراکنش خانواده گل مغربی (Onagraceae) در ایران: رویکرد حفاظتی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
14 الگوی پراکنش زعفران (Crocus L.) در ایران: رویکرد حفاظتی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 الگوی پراکنش گونه های جنس Epilobium L. در ایران: رویکرد حفاظتی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 بررسی اثرات نانوذرات نقره بر روی تغییرات سلولی - تکوینی و مورفولوژیکی گیاهچه موز رقم والری در شرایطدر شیشه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
17 بررسی ارتباطRS28368082 درژن SPO11 با ناباروری مردان آزوااسپرمی در جمعیت ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 بررسی B- کروموزوم در تعدادی از گونه های جنس . Carduus L تیره Compositeae (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
19 بررسی بیوسیستماتیکی گونه های جنس Cirsium Mill براساس صفات آناتومیکی برگ در ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
20 بررسی بیوسیستماتیکی گونه های جنس Cirsium Mill براساس صفات آناتومیکی ساقه در ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
21 بررسی پایداری ژنتیکی در گیاه زیتون رقمKoroneki باززایی شده از طریق کشت بافت بااستفاده از مارکرهای مولکولیISSR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 بررسی پروفایل ماکروستالیتی ژنوتیپ های پنبه متحمل به خشکی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
23 بررسی تغییرات سیتوژنتیکی درگیاهان باززایی شده از رویان پیکری موز (Musa acuminate L.) رقم Dwarf cavendish (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
24 بررسی تغییرات مورفولوژیک و فیزیولوژیکی ایجاد شده در اثر تنش خشکی در چهار رقم تتراپلویید پنبه ( Gossypium hirsutum L. ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
25 بررسی تمایز ژنتیکی بین جمعیت های گونه های Onosma sericeum Willd و Onosma elwendicumWettst ( Boraginaceae .) در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
26 بررسی تنوع بین جمعیتی گونه Onosma elwendicum Wettst. از جنس Onosma L. بر اساس شواهد ریخت شناسی و مولکولی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
27 بررسی تنوع ژنتیکی اللهای کد کننده پروتئین یونجه هاهی یکساله به روش الکتروفورز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 بررسی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های گونه Tamarix mascatensis در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
29 بررسی تنوع ژنتیکی در گیاه ziziphus jujuba Mill. با مارکر مولکولی SRAP (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
30 بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان باززایی شده از طریق کشت بافت در پنبه تتراپلوئید (Gossypium Hirsutum L): آنالیز ISSR و SSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
31 بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی گونه های گز وحشی در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
32 بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی گونه هایی ازجنسCirsiumدر شمال غربی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
33 بررسی تنوع ژنتیکی دو گونه از جنسHelichrysumدر هفت استان ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
34 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های هیبرید پنبه تتراپلوئید با استفاده از نشانگرهای RAMPO (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
35 بررسی تنوع ژنتیکی و روابط گونه ای در گونه هایsalviaبا استفاده از مارکر مولکولیISSR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
36 بررسی تنوع ژنتیکی یونجه های یکساله با توجه به مطالعات سیتوژنتیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 بررسی تنوع سوماکلونال برخی ارقام پایه سیب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
38 بررسی تنوع شیمیایی بین جمعیتی گونه دارویی H. Leucocephalum (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
39 بررسی دانه های گرده درتعدادی ازگونه های جنسCarduus L. ازتیره Asteraceae بامیکروسکوپ نوری LM (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
40 بررسی رابطه فیلوژنتیکی چند رقم گیاه زیتون خوراکی (Olea europaea L.) و سه جمعیت وحشی از استان هرمزگان با مارکرهای ملکولی DNA و RAPD فلوسایتومتری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
41 بررسی روابط ژنتیکی بین ارقام Citrus aurantium توسط نشانگرهای ITS و matK (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
42 بررسی روابط فیلوژنتیکی برخی ارقام انار (Punica granatum L) ایران با استفاده از مارکر مولکولی ISSR (Inter-simple Sequence Repeat) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
43 بررسی روند تکوینی رویان زایی سوماتیک موز( Musa acuminate L.) رقم Valery (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
44 بررسی ریخت شناسی بذراستبرق (و کرک ابریشمی) Calotropisp در ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
45 بررسی ریخت شناسی برخی گونه های جنس Tamarix L. از تیره Tamaricaceae در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
46 بررسی ریخت شناسی گونه Pteridium aquilinum در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
47 بررسی ریخت شناسی و تنوع ژنتیکی گیاه استبرق(Calotropis procera )در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
48 بررسی ساختار و تنوع ژنتیکی 4 جمعیت از گونه ی (Linaceae) Linum austriacum L. در ایران با استفاده از مارکرهای ISSR (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
49 بررسی سیتوژنتیکی جنس Cirsium از تیره گل آفتابگردان در ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
50 بررسی سیتوژنتیکی گیاه موز رقمValery باززایی شده از رویان پیکری و مقایسه با گیاه مادری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
51 بررسی فیلوژنتیکی ژرم پلاسم های سیب با استفاده از ISSR و نرم افزار PyElph (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
52 بررسی قرابت و شناسایی مرز بین جنس ها در خانواده Onagraceae در ایران با تکیه بر شواهد ریزریخت شناسی بذر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
53 بررسی گامت کاهش نیافته ( 2n ) در گونه هایی از جنس . Carduus L (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
54 بررسی میکرومورفولوژی میوه گونه های جنس Anchusa ازتیره گاوزبان درایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
55 بهینه سازی تولید پروتوپلاست در گیاه موز (Musa acuminate L.)رقم Dwarf cavendish و رقم Vallery (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
56 بهینه سازی نشانگرهای مبتنی بر رتروترانسپوزون ها به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام پنبه (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
57 تقکیک و باززایی پروتوپلاست در گیاه موز (Musa acuminate L.) رقم Dwarf cavendish و رقم Vallery (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
58 تنوع مورفولوژیکی جمعیتهای گونه E.hirsutum از جنس Epilobium (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
59 تنوعات مورفولوژیکی وژنتیکی القاشده از طریق کشت بافت در پنبه تتراپلوئید (Gossypium Hirsutum L: آنالیز ISSR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
60 رویان زایی پیکری و باززایی در موز ( Musa acuminate L.) رقم Dwarf cavendish (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
61 شناسایی گونه های گز وحشی و بررسی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های این گونه ها در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
62 شناسایی گونه های گز وحشی و بررسی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های این گونه ها در استان های سیستان و بلوچستان،کرمان و خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
63 مروری بر مطالعه بیوسیستماتیکی گونه های سرده گز در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
64 مورفومتری چندگونه ی جنس Epilobium L.(Onagraceae) تمایز گونه ها و شناسایی یک فرم جدید تاکسونومیکی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
65 میکرو RNAهای 106a, 200a و 33ab، کاندیدهای درمانی در پزشکی مولکولی نوروبلاستوما (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
66 واگرائی جغرافیایی جمعیتهای گونه H.oocephalumدر راستای تغییرات اکولوژیک (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
67 هیبریداسیون و تنوع ژنتیکی در پنبه (Gossypium Hirsutum L.) : آنالیز RAPD و ISSR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران