دکتر محمد قهرمانی

دکتر محمد قهرمانی انشیار، علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد قهرمانی

Dr. Mohammad Ghahramani

انشیار، علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی برنامه های آموزش مداوم پرستاران : یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 4
2 آسیب شناسی فرایند سیاست پژوهی در نظام آموزش عالی ایران؛مطالع های کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 4
3 اثربخشی فعالیت های فوق برنامه دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 1
4 ارزشیابی خروجیها، اثرات و پیامدهای پژوهشهای مدیریتی سال ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 3
5 ارزشیابی دوره آموزشی الکترونیکی رشته کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه های تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی وامیرکبیر بر اساس الگوی رودریک سیمز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 16
6 ارزشیابی دوره های آموزش و بهسازی استراتژیک براساس مدل استراتژیک نوئه: مورد مطالعه (مجتمع آموزشی راه رشد) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 2
7 ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت برق منطقه ای باختر از دیدگاه دانش آموختگان و مدیران مستقیم آنان و ارائه راهکارهای اصلاحی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 1، شماره: 2
8 ارزیابی اثربخشی طرح اعتبار ویژه پژوهشی دانشگاهی و ارائه راهکارهای اصلاحی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 1
9 ارزیابی تاثیر هوش سازمانی بر توانمندسازی اعضای هیئت علمی(مورد مطالعه: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 14
10 ارزیابی عملکرد دانشگاه شهید بهشتی براساس مدل تعالی سازمانی EFQM (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 1
11 ارزیابی کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 17
12 ارزیابی معیارهای موثر بر شایسته یابی و شایسته گزینی اعضای هیئت علمی دانشگاهها از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 34
13 ارزیابی همکاری های علمی بین المللی دانشگاه های برتر ایران: با رهیافت تحلیل راهبردی (SWOT) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 96
14 اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه کابل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 13
15 اعتبارسنجی مدل اندازه گیری توسعه مدیران شرکت نفت بر مبنای کلاس جهانی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1401، شماره: 207
16 الگوی توسعه حرفهای معلمان ابتدایی: مطالعه موردی مدارس استثنایی گروه کم توان ذهنی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 25
17 بررسی آثار روان شناختی، جسمانی، خانوادگی و اجتماعی نوبت کاری و علل انتخاب این الگوی کاری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
18 بررسی تاثیر منبع کنترل در فرسودگی شغلی آموزشیاران زن نهضت سوادآموزی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 5، شماره: 8
19 بررسی جو «یادگیری محور» مدرسه و ارتباط آن با اثربخشی مدرسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 10، شماره: 2
20 بررسی چالش های آموزشی ، پژوهشی و سازمانی اعضای هیات علمی تازه کار دانشگاه قندهار افغانستان (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 15، شماره: 3
21 بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با سبک مورد عمل آن ها در برخورد با تعارض (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 2
22 بررسی رابطه سبک رهبری با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه پسرانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 1
23 بررسی عوامل موثر بر آمادگی یادگیری الکترونیکی درکارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 21
24 بررسی مولفه اخلاق حرفه ای مدیران شرکت نفت ملی ایران بر مبنای الگوی تراز جهانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 55
25 بررسی وضعیت موجود و تدوین الگوی راهبردی مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه های برتر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 1
26 تبیین رابطه تحقق قرارداد روان شناختی ادراک شده (PPCF) با سلامت روانی و قصد جابجایی بر پایه مدل JD-R (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 6، شماره: 21
27 تبیین علی ظرفیت خط‌مشی‌‌های عمومی مبتنی‌بر هم‌افزایی نهادهای سیاست‌پژوه؛ مطالعه موردی سیاست‌های منتخب آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 28، شماره: 4
28 تبیین عناصر فرهنگ سازمانی در بین اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 2
29 تبیین مدل بومی مدیریت مدارس متوسطه استان کرمان (مطالعه موردی شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 30
30 تبیین نقش فرهنگ سازمانی در توسعه استعداد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 18، شماره: 71
31 تحلیل ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
32 تدوین الگوی مفهومی طراحی برنامه آموزش مدیران مبتنی بر شایستگی مدیریتی : پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 3
33 جامعه یادگیری اعضای هیات علمی(FLC)؛ به مثابه توسعه حرفه ای درون زا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 23
34 رابطه عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه شهید بهشتی و نقش میانجی فرهنگ سازمانی در این ارتباط (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 7، شماره: 23
35 رابطه عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه شهید بهشتی و نقش میانجی فرهنگ سازمانی در این ارتباط (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 9، شماره: 32
36 راهبرد تولید علم بر اساس تحلیل ساختارهای سازمانی و مدیریتی دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 12
37 سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در دختران دبیرستان های گناباد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 5، شماره: 5
38 شناسایی الگوی مطلوب نظارت بر پایان نامه ها مطالعه ی موردی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 18، شماره: 74
39 شناسایی عوامل موثر بر توسعه راهبردی استعدادها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 33
40 شناسایی مولفه های حکمرانی خوب در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 1
41 طراحی مدل راهبردی اثربخش به منظور ارزیابی عملکرد دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 19
42 طراحی و ساخت پین پولر نوع قرقره در سطح فضایی- از طراحی مفهومی تا نمونه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 9، شماره: 3
43 عوامل محتوایی توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم توان ذهنی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 18، شماره: 2
44 فنون ارزیابی یادگیری در آموزش های الکترونیکی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 11، شماره: 35
45 کاربرد نظریه ویتکین در آموزش کارآفرینی: مطالعه موردی دانشجویان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 3، شماره: 2
46 کشف و شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی شایستگی مدیران پارک های علم و فناوری ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 1
47 مستندسازی تجربیات روسای دانشگاه ها،ضرورتی در مدیریت دانش دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 27
48 مطالعه نقش میانجی مولفه های توانمندسازی روان شناختی در تبیین ارتباط سازوکارهای یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 1
49 مقایسه ی عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد استعداد درخشان، ممتاز با عادی در دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 1
50 ملاک های سنجش و ارزشیابی فعالیت ها و تکالیف آموزشی در برنامه درسی بین رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 4
51 میزان فرسودگی شغلی و رابطه آن با منتخبی از متغیرهای جمعیتشناختی در اعضای هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 3
52 واکاوی پیامدها و سازوکارهای جهانی شدن برنامه های درسی آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش ۵.۰ : پاسخی به نیازهای لمس انسانی ماشین های خودمختار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی یادگیری سیار در عصر کرونا و پساکرونا
2 ابعاد و مولفه های تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی و ارائه الگوی مفهومی برای آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
3 اخلاق زیستی در آموزش و بهسازی کارکنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
4 ارزیابی اثربخشی برون سپاری دوره های آموزشی شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
5 Study role of mediating organizational culture in explaining the relationship between education and empowerment (case study: the Iranian Gas Transmission Company) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
6 بررسی تأثیر مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعهبر عملکرد سازمان از لحاظ نوآوری و کیفیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
7 بررسی چابکی سازمانی در دبستان های غیرانتفاعی منطقه (1) آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
8 بررسی رابطه بین توانمند سازی و برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی با کارایی سازمانی کارکنان (مطالعه موردی کارخانه سیمان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
9 بررسی فرهنگ سازمانی شرکت انتقال گاز ایران بر اساس مدل دنیسون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
10 بررسی کاربرد داده کاوی در کمک به مدیریت استراتژیک سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی
11 بررسی وضعیت برنامه های آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان های برتر ایران از منظر آموزش و توسعه استراتژیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
12 به سوی شایستگی های رهبری مدرسه در عصر آموزش ۴.۰ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی یادگیری سیار در عصر کرونا و پساکرونا
13 پیش بینی اخلاق حرفه ای مدیران بر اساس سبک های فراانگیزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
14 تاثیر رویکرد درس پژوهی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول مقطع ابتدایی در درس ریاضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
15 چالش های استراتژی توسعه منابع انسانی برای یادگیری سیار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یادگیری سیار، از نظر تا عمل
16 دو رویکرد متفاوت در ارزشیابی آموزش: رویکرد مبتنی بر هدف و رویکرد مبتنی بر سیستم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
17 رابطه کیفیت زندگی کاری و اخلاق حرفه ای در مدیران دانشگاه و مقایسهآنها بر حسب جنس و سطوح مدیریتی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
18 رویکردهای پردازش اطلاعات در یادگیری همیارانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
19 سیری بر مدل استاندارد با رویکرد سیستمی درفرایند آموزش کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
20 شناسایی شاخص های موثر سی موک های طراحی شده در یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
21 طراحی الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی برای مدیران دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
22 کنش موک ها در زمینه شایستگی حرفه ای و نوآوری سازمانی کارکنان: یک مطالعه مروری نظام مند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
23 مدلهای ادغام پداگوژی و فن آوری: نقشه راه تحول یادگیری دیجیتال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی یادگیری سیار در عصر کرونا و پساکرونا
24 مدیریت دانش مشتری در مدیریت زنجیره تأمین : یک رویکرد داده کاوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
25 مطالعه نقش میانجی فرهنگ سازمانی در تبیین ارتباط بین آموزش و توانمندسازی کارکنان مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
26 نقدهای وارد شده بر رایج ترین مدل ارزشیابی اثربخشی آموزش: مدل کرک پاتریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
27 نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری سازمانی و ایجاد سازمان یاد دهنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
28 نقش الگوهای شایستگی در نظام مدیریت استعداد (با تاکید بر توسعه استعدادها) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
29 نقش روش های پیش بینی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات