دکتر مرتضی بابک معین

دکتر مرتضی بابک معین

دکتر مرتضی بابک معین

Dr. morteza babak moein

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوهای آشوبناک فرآیند زایش معنا در نظام های زبانی و پیشازبانی تطبیق (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 7
2 الگوهای تکثیر نمادها و نشانه های هنری (سیستم های نشانه ای) با رویکردی سیستمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 11، شماره: 21
3 L’éthique de la mobilité dans la poésie charienne (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبان فرانسه دوره: 11، شماره: 1
4 Marcel et Swann Utilisent les Femmes et Pratiquent le Monde (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 12، شماره: 21
5 تبیین خلق زبان شاعرانه با استفاده از نظام مبتنی بر تطبیق و لغزشهای مهار شده اریک لاندوفسکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 46، شماره: 4
6 تجزیه و تحلیل مضمون عشق نزد پروست و استاندال با تکیه بر دو برداشت کلاسیک و مدرن از مفهوم آگاهی (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 2، شماره: 1
7 تحلیل فرآیندهای آفرینش معنا در نشانه شناسی با رویکرد پدیدارشناختی و نظریه پیچیدگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 10، شماره: 14
8 تحلیل گفتمان انتقادی در اثری از ابراهیم گلستان با استفاده از مولفه های جامعه شناختی-معنایی گفتمان مدار با توجه به بازنمایی کارگزاران اجتماعی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 2
9 تحلیل نشانه شناختی مفهوم بین الاذهانی حسادت در رمان قوی همچون مرگ اثرموپاسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه دوره: 1، شماره: 1
10 تحلیلی با رویکرد سیستمی از نشانه شناسی اجتماعی در قالب چهار نظام معنایی اریک لاندوفسکی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 16، شماره: 1
11 خوانش تعامل مارسل و سوان با دیگری و جهان با تکیه بر نظام های میل و سلیقه اریک لاندوفسکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 17، شماره: 25
12 خوانش راهبردهای ترجمه با الگوی برخورد«من غالب» با «دیگری مغلوب» از منظر اریک لاندوفسکی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 3
13 دیالکتیک بستگی و گشودگی در شعر رنه شار (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 16، شماره: 23
14 رویکرد پدیدار شناختی به مسئله «نشت زبانی» در آثار ناتالی ساروت (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 3
15 سازوکارهای مشروعیت بخشی گفتمان های جنسیتی در رمان سلوک محمود دولت آبادی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 6
16 کارآیی نظام های معنایی و تعاملی لاندوفسکی در تحلیل گفتمان های آموزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 3
17 مطالعه تولید معنا با اتکا بر نظام 'گسست و تطبیق پذیری در چارچوب نشانه-معناشناسی گفتمانی: بررسی موردی نمایشنامه معمای ماهیار معمار اثر رضا قاسمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 5، شماره: 10
18 مفهوم مضمون و آسیب شناسی نقد مضمونی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه دوره: 2، شماره: 4
19 نشانه - معناشناسی گفتمانی تن نگاشته های ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 4
20 نظام معنایی مبتنی بر «تطبیق» و گذر از نشانه معناشناسی کلاسیک به دورنمای پدیدارشناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 6، شماره: 1