دکتر آزاده شاهچراغی

دکتر آزاده شاهچراغی دانشیار گروه معماری، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر آزاده شاهچراغی

Dr. Azadeh Shahcheraghi

دانشیار گروه معماری، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 " موقعیت زیبایی شناختی و اجتماعی فضاهای سینمایی بر اساس نظریات والتر بنیامین" (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 44
2 "Analysis of Building Energy Consumption Due to Transparent and Opaque Materials Used in Exterior Walls" (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 10، شماره: 3
3 Assessing The Indoor Environment Quality of Industrial Workspace on Workers’ satisfaction: Mixed Methods by Using POE In Iran (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 6، شماره: 1
4 ارائه مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و معماری در مجموعه های مسکونی مبتنی بر ساخت اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 7، شماره: 1
5 ارتباط بصری و ساختاری معماری فضاهای آموزشی نوین و بازدهی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 42
6 ارزیابی اثربخشی آموزش راهبردهای برگرفته از طبیعت بر فرآیند طراحی معماری زیست مبنا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 10، شماره: 38
7 ارزیابی تاثیر استفاده مجدد از خانه های تاریخی به عنوان مدارس معماری بر دانشجویان و مردم زیسته در بافت (نمونه مطالعاتی: خانه های تاریخی اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فضا و مکان دوره: 1، شماره: 1
8 ارزیابی سامانه بامسبز در مقایسه با بام معمولی از منظر بهرهوری انرژی در راستای برنامهریزی شهری (کلانشهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 3
9 ارزیابی مدل نظری و عملی یادگیری ماشین مبتنی بر فاصله سنجی بردار شباهت پلان ها بر مبنای توسعه فناوری هوش مصنوعی در معماری (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 4، شماره: 20
10 ارزیابی مولفه های کیفیت محیط فضای بیمارستانی از منظر طبیعت گرایی (مورد پژوهی بیمارستان شریعتی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 10، شماره: 34
11 ارزیابی و تحلیل مولفه های مصنوع سازنده باغ جهان نما شیراز بر کیفیت آسایش حرارتی وکاهش استرس حرارتی(با استفاده از شاخص حرارتی P ET) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 43
12 از جمادی تا آدمیت (نگاهی به جایگاه آگاهی و ادراک از منظر عرفانی مولانا و پدیدارشناسی مرلوپونتی) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 14، شماره: 55
13 اعتبارسنجی مدل مفهومی متاثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان آثار فرهنگی معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 47
14 Comparative Analysis of Common Patterns of Language and Architecture in Traditional and Modern Mosques of Iran (Cases Study: Sheikh Lotfollah Mosque, Nasir Al-Molk Mosque, Al-Ghadir Mosque, Shahrak-e-Gharb Central Mosque) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 9، شماره: 2
15 Evaluating Visual Preferences of Architects and People Toward Housing Facades, Using Multidimensional Scaling Analysis (MDS) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 4
16 Explaining the Effectiveness of Human Visual Perception in the Architectural Environment of Golden and Geometric Proportions in the Sense of Belonging to the Place (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی و باستان سنجی دوره: 1، شماره: 4
17 Exploring the Place of Nature Strategies in Architecture Design Process Towards Nature and Built Environment Symbiosis (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 5، شماره: 4
18 Identification of Components Affecting Synomorphy and Utilization of it in Planning Educational Spaces (Case: Faculties of Art and Architecture of Tehran) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 9، شماره: 4
19 Logical Analysis of Iran's Historical Buildings in order to Read the Effective Components in the Architecture of Collective-Ritual Spaces based on the Wisdom of Art and Architecture (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی و باستان سنجی دوره: 2، شماره: 2
20 The Identification of the Elements Effective on the Resilient Design of emergency evacuation ways against Fire (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 10، شماره: 1
21 The Role of Structure in the Aesthetic Creation of Architectural Space (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 2
22 بازخوانی نظام معماری باغ ایرانی در باغ - فرش ایرانی با تاکید بر نظریه بوم شناختی ادراک محیط[1] (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 4، شماره: 9
23 بازشناسی تحولات شیوه مواجهه با باغ های درون شهری از منظر آسیب شناسی تخریب (موردپژوهی: شهر تهران، سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۸ خورشیدی) (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 15، شماره: 62
24 بازیابی طرح تک محوری چهارباغ ایرانی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 20
25 بررسی تطبیقی معماری بازار تاریخی تجریش و مرکز خرید ارگ تهران بر اساس نظریۀ سینومرفی (هم‌ساختی کالبد‌ـ‌رفتار) (علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 8، شماره: 16
26 بررسی تطبیقی معیارهای منظر شفابخش و توصیه های حکیم ابوعلی سینا در کتاب قانون (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 3، شماره: 3
27 بررسی تناسبات طلایی و اصول هندسی برگرفته از طبیعت در اجزای کالبدی خانه های تاریخی (مطالعه موردی: خانه های قاجاری اردبیل) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 110
28 بررسی شاخص های ذهنی کیفیت زندگی ساکنین مجتمع های مسکونی شهرهای جدید ایران بر اساس ویژگیهای معماری (مطالعه موردی شهرهای اندیشه، پردیس، پرند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 68
29 بررسی کیفیت محیطی داخلی خانه های قاجاری شیراز با تاکید بر آسایش حرارتی و نور روز (نمونه موردی: خانه نعمتی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 7، شماره: 10
30 بررسی کیفیت محیطی فضاهای داخلی با تأکید بر آسایش حرارتی در خانه های سنتی، نمونه های موردی: دو خانه قجری در شیراز (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 9
31 بررسی متغیرهای موثر بر طراحی مسیرهای تخلیه اضطراری ساختمان های بلندمرتبه در برابر آتش سوزی بر اساس روش معادلات ساختاری MICMAC و تحلیل ANP (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 8، شماره: 2
32 تاثیر "گونه های سازمان فضایی" واحدهای مسکونی آپارتمانی بر "خلوت و تعامل اجتماعی" (مورد پژوهی آپارتمان های مسکونی متداول شهر آمل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 7، شماره: 1
33 تاثیر ویژگی های چیدمان فضایی بر ارتقای کیفیت محیط بستری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 12، شماره: 41
34 تبعیت فرم از داده: معماری زمینه گرا در عصر دیجیتال (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 6، شماره: 10
35 تبیین ادراک و تجلی معنا در فضاهای معماری، مبتنی بر غایت شناسی از دیدگاه کانت و کوماراسوامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های معماری نوین دوره: 1، شماره: 1
36 تبیین مدل ارتقا رابطه کارگر و محیط صنعتی از منظر معیارهای معماری (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 9، شماره: 3
37 تبیین مدل مفهومی براساس روش گراندد تئوری متاثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان، و اولویت بندی و وزن دهی زیرشاخص های آن در آثار فرهنگی معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 46
38 تبیین مدل مفهومی تاثیر معماری انعطاف پذیر بر رفتار اجتماعی دانش آموزان در حیاط و راهرو در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 10
39 تبیین مدل مفهومی فرآیند آفرینش معماری با الهام از طبیعت (دریافت مقاله) دوفصلنامه فضای زیست دوره: 2، شماره: 2
40 تبیین مدل مفهومی مؤلفه های مؤثر در شکل گیری تجربه معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 6
41 تبیین مدل نظری تولید و توسعه پلان های معماری در تعامل الگوریتم های یادگیری ماشین و ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 3
42 تبیین مولفههای خوانش مسیریابی در شرایط الزام به تخلیه اضطراری ساختمانها مورد مطالعاتی: مجموعه خدماتی، تجاری و فرهنگی «ایران مال» ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۰۰۸۶۸۴۹.۱۳۹۹.۱۱.۴.۶.۱ :DOR (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 11، شماره: 4
43 تبیین و رتبه بندی معیارهای معماری مراکز فرهنگی در روانشناسی محیطی، جهت برگزاری مراسم آیینی براساس تداعی خاطر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 3
44 تحلیل فرآیند ادراک محیط باغ ایرانی براساس نظریه روانشناسی بوم شناختی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 3، شماره: 5
45 تحلیل کیفی ادراک اتمسفری در تجربه معماری (نمونه موردی: آثار منتخب معماری معاصر ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 4
46 تحلیل و بررسی مؤلفه های مؤثر بر ادراک نماهای شهری از منظر پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 16، شماره: 38
47 جایگاه الگوهای رفتاری روستاییان در شیوه های نوسازی کالبدی روستا (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 4
48 جایگاه بهینه سازی در معماری معاصر (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 8
49 جستاری در مراتب ادراکی مسجد_مدرسه آقا بزرگ کاشان، براساس نظریه حرکت جوهری ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 13، شماره: 2
50 جستاری روایت پژوهانه پیرامون باغ ایرانی از نظرگاه متون و سفرنامه ها (نمونه موردی: باغ های تهران در دوره قاجار) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 12، شماره: 1
51 چهارباغ یا چارباغ ؟ (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 7، شماره: 30
52 رتبه بندی شاخص های کمی و کیفی مسکن با کاربست فن دیمتل فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 1
53 روایت مکان در آثار معماران معاصر از منظر ادبیات تطبیقی فلسفه و معماری با رویکرد پدیدارشناسی (نمونه موردی: موزه هنرهای معاصر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 1
54 رویکرد منظر در تحقق گردشگری فرهنگ با عاملیت پدیده فرهنگی راه (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری فرهنگ دوره: 2، شماره: 5
55 سنجش و تحلیل قواعد نظری مسکن مطلوب با تکیه بر آرای مردم (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 38، شماره: 165
56 شناسایی ابعاد عینی-ذهنی مرز محله؛درسهایی از یک تحلیل کیفی با مطالعه ی دو نمونه از محلات شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 3
57 شناسایی مولفه های موثر بر تاب آوری فرایند تخلیه اضطراری درون کالبد ساختمان محروق (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 18، شماره: 0
58 طراحی منظر راه و اخلاق زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 1
59 عوامل موثر بر شکل گیری حس مکان ماندگار در اذهان عمومی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 17، شماره: 1
60 فرایند ادراک منظر بر پایۀ ادراکات حسی و عقلی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 88
61 کاربرد الگوریتم های ریاضی پیشرفته در یکپارچه سازی فرآیند طراحی معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 9، شماره: 1
62 گونهشناسی و مقایسه تطبیقی رویکردهای پژوهشی در مطالعات حوزه زیباییشناسی معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 95
63 مفهوم شناسی جمال و جلال در معماری اسلامی از دو دیدگاه ادراک و تجلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 16، شماره: 38
64 مقایسه تطبیقی مولفههای غنای حسی دوره گذار باغ به پارک در تهران(مطالعه موردی: باغ ایرانی و پارک نیاوران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 14، شماره: 4
65 میزان اثربخشی مولفه های کیفیت محیط فضای درمانی بر رضایتمندی کاربران، با رویکرد طبیعت گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 35
66 نسبت میان «رند نظرباز»(انسان کامل عالم عرفان) و «دازاین»(ابرانسان عالم غرب)، در پدیدارشناسی «حریم» (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 19، شماره: 76
67 نقش طرح معماری در ارتقای کیفیت زندگی مجتمع های مسکونی شهرهای جدید ایران(مطالعه موردی سه شهر اندیشه، پردیس، پرند) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 33
68 واکاوی جایگاه ادراک و تجلی در رویکردهای دوگانه به زیبایی شناسی با تاکید بر مفهوم زیبایی در عرفان اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 71
69 واکاوی فرایندهای را هیابی و مسیریابی کارآمد در شهرهای گذشته ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 41
70 واکاوی میزان اثرگذاری عناصر عینی و ذهنی بر حس «حریم» در فضای معماری (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 10، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه طرح مرمت میدان امین السلطان تهران با هدف ارتقاء تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
2 ارتباط بخشی بین طبیعت و فضاهای معماری بانگرش به باغ ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
3 استتار معمارانه و ایجاد فضای جمعی ایمن در بطن طبیعت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
4 ایجاد محیطی پویا از فعالیت های شهری در تلفیقی مستمر با محیط ایمن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
5 Generalization rate of Christopher Alexander’s theory of living Structure Patterns in Persian gardens (case study: Esfahan gardens) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 بازتاب عناصر معماری ایرانی در طراحی لباسهای مفهومی معاصر (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
7 بازشناسی شاخصهای پایداری اجتماعی درکوچه های بن بست (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
8 بازشناسی مفهوم خلوت در فضای زیستی کودک (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 بررسی چگونگی تاثیر فضای موسیقی بر خلق اثر معماری با توجه به فرآیند ذهنی هنرمند و همبستگی حواس و ادراک انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
10 بررسی ساختار مدارس ایران از گذشته تاکنون با نگاهی بر روانشناسی رشد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
11 بررسی مشخصات محیطی درطراحی مسکن سالمندان با رویکرد روانشناسی محیط (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 بررسی مفاهیم و تکنیک های مشترک درطراحی معماری و طراحی لباس (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 بررسی مولفه های پایداری در طراحی مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
14 بکار گیری معماری سبز در ساختمانهای آموزشی با رویکرد بهبود کارایی انرژی ساختمان(استفاده از انرژیهای تجدید پذیر- به ویژه انرژی خورشیدی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
15 تبیین اصول طراحی کاربری های فرهنگی با هدف افزایش تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: طراحی مجموعه فرهنگی- سینمایی) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
16 تبیین شاخصه های طراحی مجتمع اموزشی براساس روانشناسی رشد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
17 تجسم سمفونی انسان بررسی تقابل رفتار بشر و هنر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
18 تحلیلی بر ارتباط سینما و معماری با تاکید بر مفهوم فضا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
19 جایگاه بهینه سازی در معماری معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی
20 دخالت طبیعت در جهت استتار معمارانه فضای امن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
21 دستیابی به ویژگی های کالبدی موثر بر تعاملات اجتماعی در ساختمان مدیاتک (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
22 دستیابی به ویژگی های کالبدی موثر بر تعاملات اجتماعی در ساختمان مدیاتک (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
23 رابطه ی بهینه ذهن،دست و رایانه در فرآیند طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
24 راهکارهای دستیابی به پایداری اجتماعی در کلان شهرهای مذهبی از دیدگاه معماری(1) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
25 راهکارهای طراحی محیط های متعادل: مبتنی بر توصیه های حکیم ابوعلی سینا در کتاب (قانون) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرساخت ها،خدمات و توسعه پایدار شهری
26 راهکارهای معماری برای افزایش صنعت اکوتوریسم در مناطق حساس اکولوژیکی لبه ی ساحلی قشم در مجاورت جنگل های حرا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ودومین کنفرانس بین المللی به سوی شهرسازی،معماری،عمران و هنر دانش بنیان
27 رنگ در معماری با رویکرد توسعه پایدار و تاثیر آن در کلینیک درمانی شهرک مسکونی سالمندان والفجر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
28 سیر تحول گرایش های معماری معاصر ایران در مواجهه با پدیده جهانی شدن و ظهورفن آوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
29 شناخت کودک و بررسی لزوم توجه به معماری و فضای مخصوص کودکان بی سرپرست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
30 طراحی شهرک مسکونی سالمندان با رویکرد استقلال ،آرامش و توسعه پایدار در شهرک والفجر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
31 طراحی علمی معماری:هنر بر هم نهی داده های چند دانشی و میان دانشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
32 طراحی مدارس طبیعت با رویکرد آموزش به واسطه ی منظر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
33 طراحی موزه تاریخ تهران با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
34 عوامل تأثیر گذار بر تسهیل فرایند راه یابی و خوانایی فضایی در بناهای عمومی گذشته ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
35 عوامل مؤثر بر رفتارهای زیست محیطی در جهت شکل گیری جوامع پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
36 فنداسیون و تاثیر روانی فضاهای سبز در ساختار شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
37 کاربرد انرژی خورشیدی و بام سبز در مجتمع های مسکونی شهر کرج (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
38 کاربرد پوسته های هوشمند در کاهش آلودگی هوا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
39 کاربرد روانشناسی محیطی در توانمندسازی زنان سرپرست خانواربرگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مرکز توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با رویکرد روانشناسی محیطی در تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
40 معماری برای کودکان بی سرپرست از منظر روان شناسی رشد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
41 معماری مجتمع قضایی عمومی : با رویکرد روانشناسی محیط (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
42 معیار طراحی معماری بیمارستان متناسب با پیشرفت تجهیزات پزشکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
43 معیارهای طراحی فضای آموزشی برای کودکان کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
44 نقش انرژی خورشیدی در توسعه پایدار شهر خور(مطالعه موردی: واحدهای اقامتی گردشگری) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه عمران، معماری و شهرسازی ایران
45 نگاهی بر شهرسازی معاصر ایران و اتلاف انرژی در ساختمان ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان