مجید وظیفه دوست

 مجید وظیفه دوست هیات علمی دانشگاه گیلان

مجید وظیفه دوست

Majid Vazifeh Doost

هیات علمی دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۰ارزیابی مدل آگروهیدرولوژیکی SWAP در برآورد نوسانات سطح ایستابی و شدت جریان زهکشی زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 2
2 آنالیز مکانی- زمانی دقت داده های ماهوارهای TRMM برای برآورد شدت خشکسالی مبتنی بر بارش در محدوده ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 1
3 ارائه رژیم بهینه آبیاری برنج تحت تنش شوری با استفاده از مدل SWAP (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
4 ارایه یک شاخص خشکسالی مبتنی بر رطوبت خاک حاصل از سیستم جهانی تلفیق اطلاعات زمینی GLDAS-SMDI در محدوده ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 107
5 ارزیابی پارامتر تابش خورشیدی ورودی به زمین حاصل از مدل های تجربی و ماهواره ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 2
6 ارزیابی عملکرد برخی مدل های ریزمقیاس سازی دمای هوای روزانه برای برخی از مناطق ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 2
7 ارزیابی کارایی مدل CERES-Rice در تخمین عملکرد و بهره وری آب برنح در مقیاس وسیع (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 2
8 ارزیابی کیفیت خاک در خاک های شالیزاری با عملکردهای متفاوت (مطالعه موردی: کوچصفهان استان گیلان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 12
9 ارزیابی و تحلیل نقش خصوصیات فیزیکی ابر در مقدار بارش محتمل با استفاده از داده های ماهواره ای MSG منطقه مورد مطالعه: غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 72
10 استفاده از تصاویر ماهواره لندست در برآورد شاخص سطح برگ برنج در سطوح وسیع (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
11 افزایش دقت برآورد منطقه ای عملکرد برنج با ارتقای قدرت تفکیک مکانی داده های ماهواره ای شاخص سطح برگ در مدل گیاهی VSM (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 3
12 الگوی توزیعی جهت و شدت روند تغییرات خشکسالی ایران به کمک نمایه توزیعی شدت خشکسالی پالمر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 27
13 امکان سنجی پایش کیفی تالاب انزلی با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 7
14 برآورد الگوی توزیع رطوبت خاک تحت آبیاری قطره ای در مزرعه پیاز (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
15 برآورد بار آلودگی نیترات و فسفات اراضی شالیزاری با استفاده از مدل WASP و تصاویر ماهوارهای (مطالعه موردی: رودخانه پسیخان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 4
16 برآورد تأثیر مقدار آب مصرفی بر بهره‌وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی: شبکه سفیدرود) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
17 برآورد تغییرات مکانی رطوبت خاک با بهره گیری از روش جنگل تصادفی و ویژگی های محیطی حاصل از تصاویر ماهواره ای در حوضه مرغاب خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 11
18 برآورد تغییرات مکانی و زمانی رطوبت خاک در حوضه آبخیز مرغاب با استفاده از SWAT (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 10
19 برآورد شاخص سطح برگ محصولات گندم و جو با استفاده از شاخصهای گیاهی مستخرج از تصاویر ماهوارهای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 2
20 برآورد عملکرد برنج در بخشی از شبکه سفیدرود گیلان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ( مطالعه موردی: صومعه سرا) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
21 برآورد عملکرد گندم و ذرت علوفه ای در شرایط محدودیت توام آبیاری و شوری با استفاده از مدل آگروهیدرولوژیکی SWAP (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
22 بررسی اثر بروز رسانی ماده خشک حاصل از مشاهدات زمینی و ماهواره ای بر دقت شبیه سازی عملکرد برنج رقم هاشمی با استفاده از مدل SWAP (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
23 بررسی اثر تاریخ کشت بر برنامه ریزی آبیاری تناوبی در اراضی شالیزاری با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: دشت آستانه- کوچصفهان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
24 بررسی اثر عوامل محیطی و هیدرولیکی بر میزان حذف فسفر زهاب کشاورزی توسط سنگ آهک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 1
25 بررسی امکان کاربرد تولیدات سطح برف مودیس در شرایط ابری با استفاده از ترکیب آن با تصاویر مایکرویو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 37
26 بررسی بلندمدت تغییرات مکانی و زمانی شوری خاک در شبکه آبیاری و زهکشی گرمسار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 3
27 بررسی تغییرات ماده خشک و عملکرد گندم در دوره های خشکسالی و ترسالی با کمک داده های ماهواره ای MODIS در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
28 بررسی روند تغییرات بارش و رواناب با استفاده از مدل جهانی سطح زمین (GLDAS) در حوضه ی سد دوستی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
29 بررسی سطح پوشش برف و تاثیر آن بر عملکرد گندم دیم در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
30 بررسی کارایی حذف فسفر توسط زیولیت اصلاح شده در شرایط جریان زه اب در زهکش (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
31 بررسی کاهش نیترات زه آب کشاورزی توسط زئولیت اصلاح شده در آزمایش های ناپیوسته و پویا (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
32 بروزرسانی مدل توزیعی رطوبت خاک پالمر با استفاده از داده های تبخیر- تعرق پتانسیل حاصل از سنجنده مادیس (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
33 بهبود برآورد عملکرد محصول در مدل شبیه سازی SWAP با استفاده از داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 4
34 بهینه سازی مصرف آب و عملکرد گندم زمستانه در شرایط تنش شوری و خشکی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شهرستان برخوار) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 27، شماره: 3
35 تاثیر آلودگی های ذره ای هوای تهران بر روی مشخصه های ابر و بارش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 1
36 تبخیر از دریاچه ها و مخازن سدها: برآوردهای بیلان انرژی، ارزیابی روش های تابش دما و روابط ترکیبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
37 تبخیر از دریاچه ها و مخازن سدها: تحلیل حساسیت و رتبه بندی روش های موجود (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
38 تبخیر از دریاچه ها و مخازن سدها:توسعه الگوریتم سنجش از دوری بیلان انرژی آب و سطح مرجع (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 2
39 تحلیل حساسیت جامع پارامترهای گیاهی مدل WOFOST برای گیاهان ذرت و گندم در شبیه سازی عملکرد محصول (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 4
40 تحلیل مکانی و زمانی بلایای جوی مؤثر بر حمل و نقل جادهای کشور (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 3
41 تحلیل همدیدی و سنجش از دور توفان گرد و خاک تهران (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 1، شماره: 3
42 تلفیق مدل های HEC-HMS و GLDAS در تخمین رواناب مناطق فاقد آمار (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
43 توسعه یک چارچوب ریز مقیاس سازی به منظور برآورد تبخیر-تعرق مرجع زیرروزانه: 2- برآورد تبخیر- تعرق زیرروزانه با استفاده از داده های هواشناسی روزانه ریزمقیاس شده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
44 توسعه یک چارچوب ریزمقیاس سازی به منظور برآورد تبخیر- تعرق مرجع زیرروزانه: 1- مقایسهعملکرد برخی مدل های ریزمقیاس سازی داده های هواشناسی روزانه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
45 شبیه سازی شاخص های بهره وری آب با استفاده از مدل اگروهیدرولوژیکی SWAP و مقایسه آن با شرایط مزرعه ای در خاک شالیزاری (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 3
46 شبیه سازی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه برنج با استفاده از مدل SWAP و فناوری سنجش از دور بهمنظور استفاده بهینه از منابع آب و خاک (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 6، شماره: 4
47 کارایی مدل SWAP بروز رسانی شده با تصاویر ماهواره ای و مدل AquaCrop در شبیه سازی عملکرد برنج رقم هاشمی در استان گیلان (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
48 کاربرد داده‌های چرخه فصلی پوشش گیاهی، رسوبدهی و فرسایندگی باران برای مدیریت بهره‌برداری اراضی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
49 مسیر یابی رخداد گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران (سپتامبر ۲۰۰۸) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 12، شماره: 1
50 مطالعه تاثیرات هواویزها بر خردفیزیک ابرها در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 19
51 مطالعه تاثیرات هواویزها برکیفیت آب بارش در شهر تهران طی سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 1
52 مطالعه ی کیفیت هوا در مناطق غرب و جنوب غرب کشور براساس محصولات ضخامت نوری سنجنده ی MODIS (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 1
53 مقایسه بارش بهاری حاصل از چهار محصول شبکه بندی شده و شبیه سازی شده توسط RegCM و ارزیابی آنها با مشاهدات در دشت قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 4
54 مقایسه تبخیر- تعرق واقعی محصول MOD۱۶ و شبیه سازی شده توسط مدل SWAP (مطالعه موردی: مزارع تحت کشت ذرت در استان قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 2
55 مقایسه دقت شبیه سازی شوری با استفاده از چرخه فلزات سنگین و نیتروژن مدل در SWAT (مطالعه موردی:حوضه آبریز ناورود) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 1
56 مقایسه روش های پرکردن پیکسل های فاقد داده در تصاویر ماهواره لندست ۷ ETM+ در برآورد نقشه ضریب گیاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 4
57 مقایسه مدل های شبیه سازی- بهینه یابی بهره وری آب با دوره تناوب ثابت و متغیر آبیاری برنج رقم هاشمی در رشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 27، شماره: 4
58 واسنجی معادلات برآورد شاخص سطح برگ محصولات ذرت و چغندرقند با استفاده از داده های ماهوارهای سنجنده مودیس (شبکه آبیاری قزوین) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر روش بارگذاری در بهبود عملکرد زئولیت اصلاح شده در حذف نیترات (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
2 ارزیابی اثر بارش بر نوسانات سطح ایستابی و رواناب با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی : حوضه آبریز ناورود) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
3 ارزیابی اثر بارش بر نوسانات سطح ایستابی و رواناب با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه ناورود) (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین
4 ارزیابی اجزای بیلان آب سطحی در مناطق فاقد آمار با استفاده از مدل جهانی سطح زمین GLDAS (مطالعه موردی: دشت نیشابور، خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
5 ارزیابی تاثیر خشکسالی کشاورزی بر تراکم پوشش گیاهی با استفاده از مدل هیدرولیکی SWAT و تصاویر سنجیده مودیس (مطالعه موردی:نیشابور) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
6 ارزیابی تاثیر شوری برعمق و دوره تناوب بهینه ابیاری برنج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
7 ارزیابی تولیدات ماهوارهای آب قابل بارش از سنجنده ی مادیس با داده های زمینی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
8 ارزیابی تولیدات ماهوارهی TRMMدر برآورد میزان بارندگی در استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
9 ارزیابی دقت شبیه سازی مدل SWAP در مراحل واسنجی و اعتبارسنجی برای عملکرد برنج در دشت آستانه- کوچصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
10 ارزیابی دقت مدل SWAP در تخمین تبخیر-تعرق گیاه برنج (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
11 ارزیابی رواناب حوضه آبریز فومنات تحت تاثیر تغییر کاربری با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
12 ارزیابی سیستمهای سنجش از دور فعال و غیر فعال در تخمین بارش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
13 ارزیابی محصول بارش و رواناب ازسیستم جهانی همگون سازی داده های زمینی gldas (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
14 ارزیابی مدل اگروهیدرولوژیکی - توزیعی SWAP در شبیه سازی عملکرد محصول مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی درودزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
15 ارزیابی نمایه های خشکسالی حاصل از مشاهدات ماهواره ای در پایش و تحلیل خشکسالی (مطالعه موردی:استان اصفهان) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 استفاده از فناوری نوین سنجش از دور در برآورد تبخیر- تعرق پتانسیل و واقعی در دشت قزوین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
17 امکان استخراج پارامترهای فسفر و نیترات آب تالاب انزلی با استفاه از تحلیل طیفی تصاویر ماهواره ای لندست 5 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
18 امکان سنجی حذف ارتوفسفات از پساب توسط زئولیت صلاح شده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
19 برآورد تاثیر مقدار آب مصرفی بر بهره وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی : شبکه سفیدرود) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
20 بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر تغییرات مکانی و زمانی بارش حوضهی آبریز سد دوستی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
21 بررسی اثرات تغییرات اقلیمی برتولید گندم در استان اصفهان با استفاده از فناوری سنجش از دور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
22 بررسی ارتباط دمای نقطه ی شبنم ورطوبت نسبی بامیزان آب قابل بارش حاصل ازتولیدات سنجنده ی MODIS مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک رشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
23 بررسی تغییرات زمانی وسعت تالاب ها با استفاده از تکنیک های سنجش ازدور و GIS مطالعه موردی: تالاب امیرکلایه استان گیلان (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
24 بررسی روند تغییرات بارش حاصل از ایستگاه های زمینی و داده های ماهواره TRMM در سطح استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
25 بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی تابش طول موج کوتاه در سطح زمین حاصل از مدل جهانی همسان سازی داده GLDAS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
26 بررسی سطح پوشش برفی و رابطه آن با ارتفاع در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
27 بررسی کارایی تصاویر ماهواره سنتینل 2 در تهیه نقشه کاربری اراضی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
28 بررسی کارایی شاخص های منتج از فناوری سنجش از دور در بارزسازی توده های گرد و غبار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
29 بررسی کارایی شاخص های منتج از فناوری سنجش از دور در بارزسازی توده های گرد و غبار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
30 بررسی کاربرد مدل شبیه سازی رواناب با استفاده از مدل جهانی سطح زمین GLDAS (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
31 بررسی مکانی و زمانی پارامترهای کیفی آب دررودخانه های استان گیلان مطالعه موردی رودخانه پسیخان (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
32 بهینه سازی اقدامات توسعه کم تخریب (LID) در حوضه های شهری، مطالعه موردی شهر رشت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
33 پایش خشکسالی با استفاده از شاخص خشکسالی پالمر و داده های رطوبت خاک سنجش از دور و رطوبت خاک ایستگاه (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
34 پایش طوفان های گرد و غبار با استفاده از فناوری سنجش از دور در منطقه غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
35 پهنه بندی خشک سالی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص بارندگی استانداردشده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
36 پهنه بندی کیفی آب تالاب انزلی با استفاده از تحلیل مکانی داده های نقطه ای (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
37 تحلیل سری زمانی روزانه مشخصات فیزیکی ابرها (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
38 تحلیل طیفی میان مقیاس طوفان گرد و خاک همرفتی تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
39 تحلیل و بررسی عوامل محیطی و پدیده های آب وهوایی موثربرحمل ونقل جاده ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
40 تصحیح شاخص خشکسالی پالمر با استفاده از داده های رطوبت حاصل از تصاویر ماهواره (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
41 تعیین رابطه دما و سطح پوشش برف با آبدهی درحوضه های آبریز رودخانه استان گیلان (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
42 تعیین سطح پوشش برف استان خراسان شمالی با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس وتوزیع زمانی فصلی آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
43 تعیین سطح پوشش برف استان خراسان شمالی با استفاده از تصاویر سنجیده مودیس و توزیع زمانی فصلی ان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
44 تعیین سهم رواناب حاصل از ذوب برف در آورد سالیانه حوضه آبریز ناورود با استفاده از تصاویر ماهواره ای دما و پوشش برف و مدل هیدرولوژیکیSRM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
45 تعیین سهم رواناب ناشی ازذوب برف درآورد رودخانه پلرود (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
46 تعیین شماره منحنی رواناب با استفاده از سنجش ازدور (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
47 توسعه شاخص کمبود رطوبت خاک با استفاده از داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
48 سازوکار حذف فلزات سنگین، مواد آلی و رنگ از آب با استفاده از فناوری نانو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
49 شبیه سازی بارش- رواناب پیوسته در حوضه نیمه خشک با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی، سد دوستی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
50 شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل بارش-رواناب IHACRES (مطالعه ی موردی: زیر حوزه های استان گیلان) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
51 کاربرد داده های ماهواره ای در افزایش دقت برآورد عملکرد محصول با استفاده ازمدل توزیعی SWAP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
52 کاربرد فناوری سنجش از دور در کاهش آسیب پذیری گرد و غبار در غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
53 محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر سیلخیزی استان گلستان با تکنیک سنجش از دور (مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
54 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه - ارزیابی دقت مدل SWAP در برآورد عملکرد برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
55 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- بررسی برخی شاخص های بهره وری آب در تولید محصول برنج رقم هاشمی در شهرستان رشت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
56 مسیریابی رخدادگردوغباردرنواحی غرب وجنوب غرب ایران سپتامبر 2008 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
57 مطالعه بارشهای تابستانه سواحل جنوبی دریای خزر با کاربست مدل پیش بینی عددیWRF و ماهواره (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
58 مقایسه بارش برآورد شده از ماهوارهی GPM ، رادار هواشناسی داپلر و مدل پیش بینی بارش WRF با داده های ایستگاه های زمینی در استان گیلان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
59 مقایسه تبخیر و تعرق واقعی و برآورد شده گیاه برنج رقم هاشمی با استفاده از دو مدل SWAP و Aquacrop (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
60 مقایسه سنجنده های CMORPH , TRMM درشبیه سازی سیلاب های حوضه رودخانه دوغ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
61 مقایسه محصولات ماهواره TRMM با برونداد مدل WRF بارش های تابستانه شمال غرب ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب