دکتر محمدحسین امید

دکتر محمدحسین امید گروه آموزشی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

دکتر محمدحسین امید

Dr. mohammad hossein omid

گروه آموزشی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تدوین معادلات حساسیت هیدرولیکی مدول های تیغه ای و بررسی اثر تغییرات کمی شاخص حساسیت در شرایط بهره برداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 29
2 تدوین معادلات حساسیت هیدرولیکی مدول های تیغه ای و بررسی اثر تغییرات کمی شاخص حساسیت در شرایط بهره برداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
3 آبشستگی موضعی بستر در پایین دست دریچه کشویی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
4 اثر آستانه لبه پهن بر روی مشخصات جهش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش واگرا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 1
5 اثر بار رسوبی معلق بر ضریب افت انرژی در لول ههای پلی اتیلن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 12، شماره: 1
6 اثر بار رسوبی معلق بر ضریب افت انرژی در لوله های پلی اتیلن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 12، شماره: 1
7 اثر زبری سیلاب دشت بر هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب با سیلاب دشت غیر منشوری (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 2
8 اثر عمق پایاب بر تشکیل حفره آبشستگی در پایین دست جت افقی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 2
9 ارزیابی ضریب نرخ بازهوادهی رودخانه ی سفیدرود (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 9، شماره: 31
10 Study of multi-stage cadmium adsorption by riverine sediments (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 6، شماره: 4
11 برآورد ضریب هوادهی در مدیریت کیفی آب رودخانه دیناچال، با استفاده از روابط تجربی و روش های عددی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 1
12 برآورد مشخصات جهش هیدرولیکی واگرا در مقاطع مستطیلی و ذوزنقه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 2، شماره: 1
13 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی رسوبات غیرچسبنده در پایین دست کف بند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 11، شماره: 2
14 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی رسوبات غیرچسبنده در پایین دست کف بند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 2
15 بررسی آزمایشگاهی مشخصات جهش هیدرولیکی کنترل شده توسط آستانه لبه تیز در حوضچه های آرامش واگرا (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 3، شماره: 1
16 بررسی آماری و آزمایشگاهی بهسازی یک خاک رسی با استفاده از افزودنی شیمیایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 1
17 بررسی اثر پوشش گیاهی مستغرق و غیرمستغرق پهنه سیلابی بر ضریب اختلاط عرضی آلاینده ها (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 10، شماره: 1
18 بررسی اثر تیغه هدایت کننده بر راندمان تله اندازی حوضچه رسوب گیر با استفاده ازمدل فیزیکی و ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 2، شماره: 1
19 بررسی اثر دیواره های انتهایی لبه تیز بر جهش هیدرولیکی در مقطع ذوزنقه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 39، شماره: 1
20 بررسی اثر عمق نفوذ پلکان در محیط متخلخل بر تبادل جریان های سطحی و زیرسطحی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 7
21 بررسی اثر غلظت و دانه بندی بار رسوبی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی و الگوی رسوبگذاری در پایین دست آن (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
22 بررسی پرش هیدرولیکی در کانال با مقطع مثلثی و کنترل پرش با آستانه انتهایی لبه پهن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 17، شماره: 66
23 بررسی تاثیر عدم قطعیت توام نیاز گره‎ها و زبری لوله‎ها در کارآیی شبکه‎های آبرسانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 42، شماره: 1
24 بررسی تاثیر غلظت بار رسوبی معلق بر مشخصات جهش هیدرولیکی مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
25 بررسی خودپالایی جریان های رودخانه ای با توسعه و کاربرد مدل های ریاضی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان- گیلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 14، شماره: 2
26 بررسی خودپالایی جریان های رودخانه ای با توسعه و کاربرد مدل های ریاضی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان- گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 14، شماره: 2
27 بررسی ضریب اختلاط عرضی در آبراه ههای با مقطع مرکب و پوشش گیاهیغیرمستغرق در سیلابدشت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
28 بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی مستغرق و توسعه ی روابطی جدید برای برآورد خصوصیات آن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 4
29 بررسی هیدرولیک جریان و انتقال رسوب در مقاطع مرکب غیر منشوری (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 2
30 بهسازی خاک در برابر رگاب با استفاده از الیاف مصنوعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 3
31 بهینه سازی عملکرد دریچه های سرریز سد برای مهار سیل با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 5، شماره: 2
32 تاثیر ایجاد موج های سطحی در رسوب شویی رسوبات تجمع یافته در بستر کانال های انتقال آب با مقطع مستطیلی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 2
33 تاثیر چیدمان پوشش گیاهی و اندرکنش کانال اصلی و سیلابدشت بر تغییرات ضریب انتشار طولی در کانال های مرکب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 2
34 تخمین ضریب پخش طولی در جریان های سطحی با استفاده از آنالیز ابعادی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 4
35 تشخیص تشکیل فرم بستر کلاستری در رودخانه های با بستر شنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
36 تعیین ضریب پخش طولی با انجام آزمایش های ردیابی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 4
37 توسعه تعدادی از شاخص های حساسیت هیدرولیکی سازه ای و کاربرد آنها در تحلیل فرایند بهره برداری کانال های آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
38 توسعه تعدادی از شاخص های حساسیت هیدرولیکی سازه ای و کاربرد آنها در تحلیل فرایند بهره برداری کانال های آبیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
39 ساختار جریان و آشفتگی در آبراهه های مرکب تحت تاثیر پوشش گیاهی صلب سیلاب دشت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 14، شماره: 3
40 ساختار جریان و آشفتگی در آبراهه های مرکب تحت تاثیر پوشش گیاهی صلب سیلاب دشت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 14، شماره: 3
41 کاربرد روش پردازش تصویر دیجیتال در برآورد ضریب انتشار طولی در آبراهه های مرکب (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
42 کاربرد مدل های هوش مصنوعی در شبیه سازی کیفیت آب بابلرود و سفیدرود (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 16، شماره: 58
43 محاسبه توزیع فشار بر روی پرتاب کننده جامی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 3، شماره: 4
44 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ایجاد پلکان بر روی تندآب بر تغییرات آب شستگی موضعی در پایین دست پرتاب کننده جامی شکل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 4
45 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر بارمعلق بر ضریب اصطکاک جریان در بسترهای صلب و صاف (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 4
46 مطالعه آزمایشگاهی جذب و انتقال کادمیم در حضور بار بستر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 34، شماره: 48
47 مطالعه آزمایشگاهی جریان دوگانه غیرماندگار در کانال مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 1، شماره: 1
48 مطالعه آزمایشگاهی ساختار الگوی جریان انحرافی به دهانه آبگیر جانبی با زاویه ۹۰ درجه و مقدار رسوب ورودی به آن در بندهای انحراف آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 1
49 مطالعه آزمایشگاهی ساختار الگوی جریان انحرافی به دهانه آبگیر جانبی با زاویه ۹۰ درجه و مقدار رسوب ورودی به آن در بندهای انحراف آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 10، شماره: 1
50 مطالعه آزمایشگاهی مشخصات سه بعدی جریان بر روی کلاسترها (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 1
51 مطالعه انتقال بار بستر در سدهای پاره سنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 3
52 مطالعه تئوری و آزمایشگاهی جهش هیدرولیکی واگرا در مقاطع ذوزنقه ای شکل (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 32
53 مطالعه تئوری و آزمایشگاهی جهش هیدرولیکی واگرا در مقاطع ذوزنقه ای شکل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 2
54 مطالعه نظری و آزمایشگاهی روشهای خطی سازی معادله جذب سینتیک مرتبه دو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 2
55 معادله صریح برای برآورد ارتفاع آبپایه انتهایی لبه پهن برای کنترل جهش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 3
56 نمون سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره ای- نواری۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 6، شماره: 2
57 نمون سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره ای-نواری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 2
58 واکاوی مشکلات تشکلهای آببران در فرآیند انتقال مدیریت آبیاری مطالعه شبکههای تجن، مغان و ورامین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 40، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبشستگی موضعی بستر ناشی از جت افقی مستغرق برروی کف بند زبر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 اثر آبپایه های انتهایی بر عملکرد جهش هیدرولیکی در مقطع ذوزنقه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 اثر بار بستر بر مقاومت جریان در حضور فرم های بستر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 اثر تاریخچه حرارتی بر روی خصوصیات مکانیکی یک خاک متورم شونده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
5 اثر مسلح سازی خاک به روش توزیع تصادفی الباف مصنوعی جهت مقابله با پدیده رگاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
6 اثر مشخصات هندسی رسوبگیر لوله گردابی و بر پارامترهای هیدرولیکی جریان (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 اثر نوع رس بر آبشستگی رسوبات چسبنده در پایین دست دریچه کشویی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 ارزیابی تشکل های آب بران: مطالعه موردی شبکه تجن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
9 ارزیابی شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن افزایش نیاز گره ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
10 امکانسنجی استفاده از آستانه بستر در کاهش آبشستگی پاییندست حوضچه های آرامش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
11 انتقال بار بستر در آبراهه اصلی یک کانال مرکب مستقیم تحت اثر پوشش گیاهی روی دشت سیلابی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 Cadmium removal using natural zeolite in a circular flume: linear and non-linear analysis (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
13 Vegetation Effect on Shear stress and Bed-load Transport in a Gradually Varied Flows (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 برآورد ضریب انتشار طولی در آبراهه های مرکب با روش پردازش تصویر دیجیتال (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 بررسی آزمایشگاهی خصوصیات جهش هیدرولیکی کنترل شده توسط آستانه لبه تیزدر مقاطع واگرا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
16 بررسی آزمایشگاهی ضریب انتشار طولی آلاینده ها در رودخانه های با مقطع مرکب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
17 بررسی اثر عمق نسبی جریان بر ضریب اختلاط عرضی در کانال با مقطع مرکب نامتقارن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
18 بررسی اثر میزان رس بر آبشستگی رسوبات چسبنده با دانه بندی غیر یکنواخت (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
19 بررسی اثرات زبری سیلابدشت برمقاومت جریان و پارامترهای آشفتگی درکانالهای مرکب مستقیم (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
20 بررسی تاثیر آلاینده ها برتغییرات اکسیژن محلول - رودخانه پسیخان (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 بررسی تاثیر تراکم پوشش گیاهی دشت سیلابی بر اختلاط عرضی آلودگی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 بررسی تاثیر عمق پایاب بر هندسه گودال آبشستگی در پایین دست کف­بند (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 بررسی تاثیر غلظت بار رسوبی معلق بر مشخصات جهش هیدرولیکی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
24 بررسی تأثیر افزایش زبری لوله ها در شرایط هیدرولیکی شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
25 بررسی تأثیر پوشش گیاهی صلب غیرمستغرق بر روی تنش برشی بستر و بار کف در کانال مستطیلی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 بررسی خصوصیات پرش هیدرولیکی در کانال با مقطع مثلثی و کنترل آن با استفاده از آستانه لبه­پهن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 بررسی عملکرد رسوبگیر لوله گردابی در شرایط دبی خروجی کنترل شده و بدون کنترل(آزاد) بر پارامترهای موثر در تله اندازی رسوبات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 بررسی مشخصات هیدرولیکی لوله های آبیاری قطره ای-نواری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی وضعیت رسوبگذاری در شبکه های آبیاری دز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
30 تاثیر بلوک های کف بر خصوصیات هیدرولیکی جهش هیدرولیکی واگرا در مقاطع ذوزنقه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
31 تاثیر پوشش گیاهی غیرمستغرق بر ضریب اختلاط عرضی در کانال های مرکب (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
32 تاثیر کارگذاری صفحات مستغرق به صورت پلکانی بر توزیع سرعت و تنش برشی جریان در دهانه آبگیرها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 تاثیر میزان رس بر آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 تأثیر پوشش گیاهی صلب غیرمستغرق بر ضریب زبری و تنش برشی در شرایط جریان غیر یکنواخت تدریجی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
35 تعیین عمق بهینه در حوضچه های رسوبگیر اولیه با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی اولری - لاگرانژی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 تعیین کیفیت آب رودخانه بابلرود با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
37 توسعه روابطی جدید برای برآورد مشخصات پرش هیدرولیکی مستغرق (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
38 شبیه سازی اکسیژن محلول در رودخانه با استفاده از روشهای عددی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
39 شبیه سازی سه بعدی جریان درآبراهه های با مقطع مرکب با مدل Flow-3D (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 طراحی بهینه رسوبگیر لوله گردابی با استفاده از معیار های هیدرولیکی موثر بر راندمان تله اندازی رسوب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 کاربرد مفهوم آنتروپی در بدست آوردن توزیع سرعت در آبراهه های روباز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 کنترل پدیده رگاب با مسلح نمودن خاک (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
43 مطالعه آزمایشگاهی اثر تیغه هدایت کننده بر راندمان تله اندازی حوضچه رسوبگیر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 مطالعه آزمایشگاهی اثر حضور پلکان بر روی تند آب با شیب ۱:۱ بر کاهش آب شستگی موضعی در پایین دست پرتاب کننده جامی شکل (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زاویه جت خروجی پرتاب کننده جامی شکل بر آبشستگی موضعی در پایین دست تندآب پلکانی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
46 مطالعه آزمایشگاهی غلظت آستانه رسوبگذار بارمعلق براساس توان واحد جریان (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
47 مطالعه وضعیت و علل رسوبگذاری در شبکه آبیاری ابشار اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
48 مقایسه بین جهش هیدرولیکی آزاد و مستغرق در پایین دست دریچه های کشویی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
49 مقایسه حل تحلیلی و روشهای عددی در مقابل داده های مدل ازمایشگاهی در پیش بینی حرکت آلودگی در جریانهای یک بعدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
50 مقایسه روابط تجربی تخمین ضریب انتشار طولی در رودخانه پسیخان در شبیه سازی اکسیژن محلول (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 مقایسه روشهای برآورد ضریب انتشار طولی در شبیه سازی اکسیژن محلول رودخانه پسیخان (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه