دکتر آرش ملکیان

دکتر آرش ملکیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر آرش ملکیان

Dr. Arash Malekian

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز وضعیت بیلان منابع آب زیرزمینی به منظور بررسی تنش واردشده بر آبخوان در مناطق خشک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 10، شماره: 38
2 اثر تغییر اقلیم بر مقدار رواناب تولیدی در منطقه هشت شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 15، شماره: 1
3 ارائه الگوی بهینه مدیریتی به منظور بهره برداری از منابع آب، مطالعه موردی: دشت الشتر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 3
4 ارزیابی آسیب پذیری و پهنه بندی ریسک آب های زیرزمینی در دشت اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 1
5 ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی حوزه آبخیز صوفی چای با استفاده از مدل های نسبت فراوانی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 22
6 ارزیابی شاخص خطر خشکسالی استان سمنان با استفاده از نمایه SPI (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
7 ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی خشکسالی هواشناسی در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 36
8 ارزیابی کارآیی روش های ماسکینگام و آت-کین اصلاح شده در روندیابی سیل (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تالار، استان مازندران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 4، شماره: 8
9 ارزیابی کارایی مدل اقلیمی منطقه ای REMO و مدل گردش عمومی جو CanESM۲ درپیش بینی پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت جامع حوزه های آبخیز دوره: 2، شماره: 2
10 ارزیابی و آنالیز حساسیت کمیت رواناب و سیستم زهکشی در حوضه شهری ساحلی با استفاده از مدل SWMM ( مطالعه موردی: بخشی از شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
11 ارزیابی و بهینه سازی الگوی کاربری اراضی ( مطالعه موردی:حوضه آبخیز گل رودبار، استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
12 ارزیابی و تهیه نقشه آسیب پذیری آلودگی آبخوان کارستی دالاهو (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 2
13 اهمیت رعایت تناسب کاربری اراضی در تولید رواناب و رسوب در حوضه آبخیز بهشتآباد استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
14 برآورد شدت فرسایش و رسوب حوزه ی آبخیز ایور با استفاده از روش تجربی MPSIAC (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 45
15 بررسی اثرات خشکسالی بر ناپایداری اراضی کشاورزی دشت سگزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 3
16 بررسی ارتباط بین وضعیت آسیب پذیری جوامع و تغییرات آب و هوایی در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 9، شماره: 3
17 بررسی پویایی تامین خدمات اکوسیستم حوضه دریاچه ارومیه در شرایط تغییر کاربری و پوشش سطح زمین (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 2
18 بررسی تاثیر بهترین اقدامات مدیریتی در کاهش منابع آلاینده نقطه ای و غیرنقطه ای آب با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سیمره، رودخانه سیمره) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 5
19 بررسی تاثیر خشک سالی بر منابع آب زیرزمینی به منظور مدیریت بهینه بهره برداری، مطالعه موردی: دشت الشتر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 6، شماره: 1
20 بررسی تاثیر سناریوهای مختلف تغییر اقلیم بر نوسانات آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت کرمان) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
21 بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تغییرات سطح ایستابی آب زیرزمینی مناطق خشک مطالعه موردی: دشت صحرای باغ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 42
22 بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از رویکرد ترکیبی منطق بول، فازی و زمین آمار (مطالعه موردی: دشت ورامین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 1
23 بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی دشت سرایان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 2
24 بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت سمنان- سرخه با استفاده از روشهای زمین آمار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 3
25 بررسی خصوصیات هیدروژئومورفولوژیکی نهشته های کواترنر آبخوان دشت جم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 3
26 بررسی روند تغییرات آستانه های یخبندان(مطالعه موردی: ناحیه شمالغرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 17
27 بررسی سیل خیزی و تعیین عوامل موثر در آن در حوضه رودخانه بالقلی چای با استفاده از تکنیک GIS، RS و AHP (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 2
28 بررسی عوامل مؤثر و اولویت‌بندی پتانسیل سیل‎‌خیزی زیرحوزه‌های آبخیز با استفاده از روش‌های فازی تاپسیس و الکتره نوع 3، مطالعه موردی: حوزه آبخیز سرخون بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
29 بررسی کارایی مدل های ریزمقیاس نمایی آماری LARS-WG و SDSM در شبیه سازی دما و بارش (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 2
30 بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت زنجان از نظر استانداردهای شرب با استفاده از رویکرد زمینآمار (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 27، شماره: 2
31 بررسی نقش اقدامات آبخیزداری در فرایند تبخیر-تعرق در حوضه زوجی زیدشت طالقان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 3
32 بررسی و مقایسه کارایی روش‎ های FAHP و GCA برای مکان یابی پخش سیلاب در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز گربایگان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 2
33 بررسی وضعیت خشکسالی استان گلستان با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 3
34 بررسی ویژگیهای خشکسالی هواشناسی استان خوزستان با استفاده از تئوری RUN و مدل زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 2
35 پاسخ رواناب به تغییرپذیری اقلیمی و فعالیت های انسانی در حوضه رودخانه کشکان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 3
36 پایش زمانی پدیده گردوغبار در استان های البرز و قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 2
37 پایش زمانی خشک سالی های هیدرولوژیک در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
38 پهنه بندی توسعه کارست سطحی در توده آهکی بیستون با استفاده از مدل منطق فازی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 32
39 پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه ی آبخیز جهان اسفراین خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 39
40 پهنه بندی ریسک بیابانزایی ناشی از تخریب منابع آب با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
41 پهنهبندی اراضی مستعد پخش سیلاب با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی(مطالعه موردی: جنوب دشت کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 76
42 پهنه‎بندی پتانسیل سیل خیزی حوزه‎ی‎ آبخیز اخترآباد با استفاده از روش تحلیل سلسله‎مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 4
43 پیش بینی سلامت حوضه آبخیز بر پایه متغیرهای کیفیت آب سطحی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان) (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 8، شماره: 1
44 تحلیل روند جریان های رودخانه ای با استفاده از رویکردهای آماری پارامتری و ناپارامتری در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 4، شماره: 3
45 تحلیل سینوپتیکی وقایع گردوغبار و ارتباط آن با خشکسالی در استان های قزوین و البرز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 2
46 تحلیل منطقه ای منحنی تداوم جریان برای زیرحوضه های فاقد آمار (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه نمک) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 3
47 تحلیل همگنی و روند بارش‌های آستانه با رویکرد آماری ناپارامتری در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 4
48 تدوین راهبردهای مدیریت منابع آب با استفاده از تکنیک Delphi-SWOT جهت دستیابی به توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 3
49 تعیین الگوی توزیع منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز الشتر، استان لرستان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 4، شماره: 7
50 تعیین حریم برداشت چاه با استفاده از منطق فازی در دشت دامغان ایران (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 2، شماره: 1
51 تعیین و اولویت بندی شاخص های موثر در بیابان زایی با استفاده از مدل تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 5، شماره: 8
52 تفاوت الگوریتم های SUFI-۲ و GLUE در شبیه سازی رواناب حوزه های آبخیز جنگلی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز شفارود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 4
53 چالش آب شهری و بررسی سناریوهای مدیریت رواناب های شهری (مطالعه موردی: بخشی از شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 3
54 سنجش و تحلیل آسیب پذیری اجتماعات محلی در مواجهه با تغییرات اقلیمی (منطقه مورد مطالعه: شهرستان قصرشیرین) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 2
55 شبکه اجتماعی، تصویرسازی مشترک و سازگاری در راستای حکمرانی آب (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 20
56 شبیه سازی سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت سرخس با ترکیب روش های هوش مصنوعی و زمین آمار (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
57 شبیه سازی و تعیین ظرفیت هیدرولیکی خورگورسوزان در سیلاب شهری با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: بخشی از شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 4
58 شناخت قدرت های اجتماعی و ارتباط آن با شکل گیری رفتار همکارانه در مدیریت تعارضات منابع آب در حوزه آبخیز سد درودزن، استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 9، شماره: 3
59 کاربرد سامانه پشتیبانی تصمیم گیری در مکان یابی پخش سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایور استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
60 کاربرد نمایههای ژئومرفومتری در مدل سازی مکانی رخداد چشمههای آب زیرزمینی در منطقه البرز میانی، با رویکرد احتمالی وزنی شاهد (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 10، شماره: 2
61 کلاسه بندی و آنالیز شدت و مدت خشکسالی های جریان آب سطحی (مطالعه موردی: استان ایلام) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
62 گروه بندی حوضه آبخیز کرخه براساس شاخص های فیزیکی مکانی با استفاده از رویکرد فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 107
63 مدل سازی جریان روزانه رودخانه با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک و شبکه عصبی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز معرف امامه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 3
64 مدلسازی اثر خصوصیات فیزیکی حوزه آبخیز بر روی کیفیت آب های سطحی و تحلیل عدم قطعیت با استفاده از شبیه ساز ی مونت کارلو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 3
65 مدیریت و برنامه ریزی منابع آب با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 2
66 مطالعه مکان یابی پتانسیل استحصال آب باران در مناطق خشک با استفاده از روش TOPSIS ؛ مطالعه موردی دشت انارک (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 3
67 مقایسه کارایی روش های شبکه عصبی مصنوعی و برنامه ریزی بیان ژن برای پیش بینی سطح ایستابی در مناطق خشک و نیمه خشک ( مطالعه موردی: دشت جیرفت) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 2
68 مقایسه کارایی مدل هایMCDM در مکان یابی پخش سیلاب در محیطGIS مطالعه موردی: حوضه آبریز گربایگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 49
69 هشدار اولیه بیابان زایی آبخوان دشت مشهد بر اساس پیش بینی پارامترهای کمی و کیفی آب زیرزمینی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
70 همگن‌بندی حوزه‌های آبخیز با رهیافت تلفیقی سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل‌های آماری چند متغیره، مطالعه موردی:حوزه‌ آبخیز‌ کارون (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 1
71 همگن‌بندی حوضه‌ها با استفاده از شاخص‌های هیدرواقلیمی و فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of the MLR and MLP models in prediction of daily river flow (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
2 ارائه مدل منطقه ای برآورد سیلاب در حوزه های آبخیز شهری استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
3 ارتباط بین جمعیت و مصارف آب خانگی شهر بندرعباس تا افق 1420 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
4 ارتباط جنگل و کاهش سیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر پارامترهای هواشناسی بارش و دما ( مطالعه موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
6 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر پتانسیل خطر بیابان زایی اراضی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
7 ارزیابی ارزش اقتصادی اجرای سازه های گابیونی در حوزه سد کرج (مطالعه موردی پارسل D زیر حوزه واریان) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 ارزیابی پیش بینی دبی در مقیاس های زمانی مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
9 ارزیابی کیفیت منابع آب سطحی رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
10 ارزیابی مدل WinTR_55 در شبیهسازی بارش-روانآب حوزه آبخیز ینگجه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
11 ارزیابی میزان کاراییروش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد بار رسوبی معلق (مطالعه موردی : ایستگاه سیلاخور در استان لرستان) (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 ارزیابی و پهنه بندی بهترین نمایه خشکسالی اقلیمی در استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
13 استحصال مه ؛ِ راهکاری مناسب برای مقابله با کم آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
14 اصلاح ضریب منطقه ای فرمول تجربی فولر برای برآورد دبی اوج روزانه (مورد مطالعه: حوضه آبخیز بالقلی چای) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
15 الویت بندی سیل خیزی زیرحوضه های شهری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
16 اولویت بندی حوزه های ابخیز از نظر پتانسیل سیل خیزی با نرم افزار HEC-HMS مطالعه موردی: حوزه ابخیز نازلوچای استان اذربایجان غربی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 اولویت بندی عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز تلخاب با استفاده از مدل اسکالوگرام (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 Evaluation the role of mechanical structures on hydraulic and hydrologic characteristics of the watershed (Case Study: Sira-Kalvan watershed, Iran) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
19 Impacts of Human Intervention on River Hydrological Regime (Case Study: Kor River) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
20 Reservoir Inflow forecasting Using Artificial Neural Networks (ANNs) in Karkheh Basin (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
21 برآورد ارتفاع و دبی اوج رواناب در دوره بازگشت های مختلف برای حوزه های کوچک با استفاده از روش های تجربی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
22 برآورد و تخمین پارامترهای هواشناسی بارش و دما به روش های آماری و تحلیل منطقه ای مطالعه موردی محدوده گلدشت استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
23 براورد رسوب معلق رودخانه ای با استفاده از روش های مختلف مطالعه موردی: حوزه ابخیز حبله رود (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
24 بررسی آسیب پذیری حوزه های آبخیز شهری نسبت به آلودگی آب های سطحی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
25 بررسی آسیب پذیری های قنات و ارایه راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
26 بررسی ارتباط دبی و متغییرهای کیفی آب در استان هرمزگان (مطالعه موردی: رودخانه میناب، حسن لنگی و جلابی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
27 بررسی پتانسیل سیل خیزی و اولویت بندی حوزه های آبخیز با استفاده از مدل HEC-HMS و مقایسه آن با روش تجربی فرانکو - رودیر مطالعه موردی: حوزه آبخیز نازلوچای استان اذربایجان غربی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
28 بررسی تاثیر آلودگی ناشی از پساب فرآوری بر منابع آبی،خاک و پوشش گیاهی و همبستگی پارامترهای آلاینده(مطالعه موردی:مجتمع معدنی چغارت بافق) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
29 بررسی تاثیر برداشت آب از رودخانه توسط سازه آبی بند انحرافی در رفتار هیدرولیکی رودخانه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و سیستم آنالیز رودخانه HEC-RAS (مطالعه موردی رودخانه دالکی استان بوشهر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
30 بررسی تاثیر خشکسالی برپارامترهای کیفی آبهای سطحی مطالعه موردی رودخانه هراز (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
31 بررسی تاثیر عمق نمونه برداری در برآورد ضریب زبری مانینگ (رودخانه علی آباد حوزه پیشکوه) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
32 بررسی تاثیر عملیات راهسازی در تشدید حرکت واریزهها و ریزش سنگ در اراضی شیب دار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
33 بررسی تاثیر مدلهای طبقه بندی داده ها برصحت براورد رسوب معلق درحوزه آبخیز حبله رود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
34 بررسی تأثیر خودهمبستگی در تحلیل روند با استفاده از روش من کندال (مطالعه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
35 بررسی تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
36 بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی دشت سمنان با استفاده از زمین آمار و تأثیررودخانههای سمنان و آبگرم بر کیفیت آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
37 بررسی حساسیت زیرحوضه های رودخانه بالقلی نسبت به عوامل موثر بر سیل خیزی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
38 بررسی خشکسالی استان لرستان به منظور ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
39 بررسی خشکسالی در استان خوزستان با استفاده از شاخص‌های SPI و SLAP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
40 بررسی خشکسالی هواشناسی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از شاخص های DPI و SPI وZSI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
41 بررسی رابطه تغذیه آب زیر زمینی و جریان کلی رودخانه(مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودخانه چشمه علی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
42 بررسی رابطه خشکسالی با توفان های گردوغبار (مطالعه موردی: استان سمنان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
43 بررسی رابطه خشکسالی با توفان های گردوغبار (مطالعه موردی: شهرستان کاشان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
44 بررسی رابطه خشکسالی با توفانهای گردوغبار (مطالعه موردی: استان تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
45 بررسی رابطه خشکسالی باتوفانهای گردوغبار مطالعه موردی: تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
46 بررسی روند در سریهای هیدرولوژیکی دارای خودهمبستگی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
47 بررسی سیل خیزی زیرحوضه های بالقلی چای از نظر خصوصیات فیزیکی با استفاده از تکنیکGIS (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
48 بررسی شدت و فراوانی خشکسالی با استفاده از شاخص EDI (مطالعه موردی ایستگاه مشهد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
49 بررسی عوامل موثردرایجاد فرسایش خاک و تولید رسوب حوزه آبخیز ایور (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
50 بررسی کیفیت شیمیایی آب های سطحی برای مصارف کشاورزی درحوزه آبخیز بختگان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
51 بررسی مخاطرات ناشی از سیلاب شهری با استفاده از رویکرد SWOT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
52 بررسی وتعیین بهترین مدل توزیع زمانی بارش 6 ساعته (مورد مطالعه، حوضه آبخیز بالقلی چای) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
53 بررسی وضعیت خشکسالی و روند آن در استان تهران براساس شاخصهای اماری خشکسالی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
54 بررسی وضعیتخشکسالی و روند آن در استان تهران براساس شاخصهای آماری خشکسالی و آزمون من کندال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
55 پایش تغییرات کمی سطح آب زیرزمینی دشت سگزی اصفهان در دوره آماری 1382-1393 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
56 پایش خشکسالی با استفاده از برخی نمایه های خشکسالی در استان کرمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
57 پایش خشکسالی هواشناسی با کاربرد برخی از شاخص های خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
58 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی در حوزه های شهری با استفاده از قابلیت RS (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی - شهر بیرجند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
59 پهنه بندی خشکسالی به منظور مدیریت بهینه منابع آب در بخشهای شمالی استان سمنان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
60 پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ از نظر کشاورزی با هدف مدیریت این منابع آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
61 پهنهبندی خشکسالی در استان تهران با استفاده از نمایه استاندارد بارش SPI به منظور مدیریت بهینه منابع آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
62 پیش بینی دبی اوج لحظه ای و 24 ساعته سیلاب و تحلیل فراوانی وقوع آن در زیرحوزه های رودخانه بالقلی چای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
63 تاثیر نفت بر رشد و بررسی پتاتسیل گونه Bunium persicum در گیتاه پالایی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
64 تأثیر بهره برداری و مدیریت حوزه های جنگلی بر کیفیت آب مطالعه موردی: رودخانه خیرود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
65 تأثیر کشاورزی بر وضعیت آب زیرزمینی شمال غرب استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
66 تحلیل خشکسالی هواشناسی ایستگاه گرگان با استفاده از شاخص درصد نرمال،دهکهای بارندگی، شاخص معیار استاندار و شاخص استاندار شده بارش (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
67 تحلیل روند دبی ماهانه و سالانه نوار ساحلی شمال کشور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
68 تحلیل و بررسی نقش جاده سازی در تخریب و ناپایداری دامنههای کوهستانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
69 ترکیب پایدار و درخور کاربری های سرزمین جهت تامین حقابه محیط زیستی بر اساس خدمات اکوسیستم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
70 تعیین شدت فرسایش بادی در جنوب غرب بستان با استفاده از مدل ICD (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
71 تعیین مناسبترین توابع توزیع آماری جریانهای حداقل یک تا سی روزه(مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری بنکوه) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
72 تعیین مناسبترین توابع توزیع آماری سیلاب منطقهای (مطالعه موردی: جنوب غرب استان کرمان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
73 تعیین مناسبترین توزیع احتمالاتی سیلاب منطقه ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز حبله رود) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
74 تغذیه مصنوعی سفره آب زیر زمینی با استفاده از سازه های سنتی (مطالعه موردی دشت گزیر-بندرلنگه) (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
75 تغییرات کمبود جریان رودخانه‌ای در رودخانه‌ی گرگانرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
76 جلوگیری ازافت سطح ایستابی و شورشدن آب زیرزمینی با مدیریت یکپارچه آبهای سطحی مطالعه موردی دشت آسپاس (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
77 دستیابی به توسعه ی پایدار با توجه روش های استحصال آب در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
78 سنجش فلزات سنگین در پساب ناشی از کارخانه فرآوری کنسانتره آهن در مجتمع معدنی چغارت بافق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
79 سنجش و مقایسه معیارهای حکمرانی مشارکتی آب در حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
80 شبیه سازی و تعیین ظرفیت هیدرولیکی خورگورسوزان در سیلاب شهری (مطالعه موردی: بخشی از شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
81 شبیه سازی و مدیریت تداخل آب شور و شیرین در اثر برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی(مطالعه موردی تالاب میقان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
82 طراحی، ساخت و اعتبارسنجی سیستم استخراج آب گیاه و خاک برای ردیابی منابع آبی به روش آنالیز ایزوتوپی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
83 کاربرد تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای شناسایی و پهنه بندی اشکال فرسایشی ( مطالعه موردی:حوزه آبخیز دهپیرگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
84 کاربرد تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای شناسایی و پهنه بندی اشکال فرسایشی مطالعه موردی : حوزه آبخیز دهپیرنگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
85 کاربرد تکنیک های آماری چند متغیره برای بررسی کیفیت آب سطحی (مطالعه موردی: رودخانه سیمره) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
86 کاربرد مدل PMWIN در شبیه سازی و پیش بینی وضعیت آبخوان دشت همدان - بهار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
87 کاربرد مهندسی ارزش در پیاده سازی رویکرد مدیریت جامع حوزه آبخیز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
88 مشارکت مردمی راهکاری برای حل بحران آب (مطالعه موردی: شهربندرعباس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
89 مطالعه خشکسالیهای منطقه سیستان با استفاده از شاخص Z-Score (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
90 مطالعه وضعیت خشکسالی در مناطق شمالی استان خراسان رضوی با شاخص بارش استاندارد شده (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
91 مطالعه هیدروبیولوژی وتعیین وضعیت ساپروبی رودخانه چشمه علی دامغان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
92 مقایسه روشهای جداسازی جریان پایه با استفاده از فیلتر عدد برگشتی و مدل PART (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
93 نقش تغییرات مکانی بارندگی بر روی سیل خیزی زیر حوضه های بالقلی چای (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
94 واسنجی ضریب تلفات اولیه با نرم افزار HEC-HMS مطالعه موردی : حوزه آبخیز ینگجه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
95 واسنجی ضریب تلفات اولیه بارش در مقیاس حوزه آبخیز مطالعه موردی: حوزه آبخیز ینگجه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران