دکتر صابره دربندی

دکتر صابره دربندی استادیار گرایش منابع آب دانشگاه تبریز

دکتر صابره دربندی

Dr. Sabereh Darbandi

استادیار گرایش منابع آب دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد روشهای زمینآمار و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین پارامترهای کیفی آبخوان (مطالعه موردی: دشت قروه- دهگلان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 77
2 ارزیابی مدل شبکه بیزین در برآورد تبخیر از تشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 2
3 بررسی کارایی مدل پویایی سیستم در شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب(مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
4 بررسی کاربرد آنالیز موجک در پیش بینی دبی رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 2
5 برنامه ریزی ژنتیک و کاربرد آن در مدل سازی فرآیند بارش- رواناب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
6 بهره برداری بهینه از مخزن با استفاده از طرح واره های ژنتیک و مجموعه ذرات (مطالعه موردی: سد علویان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
7 پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از مدل های شاخص آنتروپی و نایو بیز (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
8 پهنه بندی حوضه دریاچه ارومیه از نظر خشکسالی با روش تجزیه به عامل ها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
9 پهنه بندی شمالغرب ایران بر مبنای بارش های روزانه، فواصل زمانی بارش ها و روزهای بارانی باکاربرد روش هایPCA,Ward, K-mean (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
10 پیش بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل هیبرید موجک و شبکه عصبی؛ مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری ونیار در حوضه آبریز آجی چای (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 2
11 تاثیر توسعه شهرک های گلخانه ای بر تامین نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه آبریز آجی چای) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 3
12 تاثیر خشک شدن زاینده رود بر تغییرات تراز آب زیر زمینی دشت نجف آباد در دو دهه اخیر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 1
13 تحلیل سطوح ایزوکرونال یک حوضه با کاربرد مدل موج پخشیدگی بر مبنای تغییرات شدت بارش (منطقه مورد مطالعه: حوضه کمانج علیا- تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
14 تخمین تلفات انتقال دررودخانه زنگمار (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 2
15 ترکیب بهینه حجم و ظرفیت خروجی حوضچه تاخیری با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات و مدل تحلیلی- احتمالاتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
16 توسعه شهرک های گلخانه ای و تاثیر آن بر تراز آب زیرزمینی آبخوان های حوضه آبریز آجی چای با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 7، شماره: 2
17 توسعه مدل های تحلیلی- احتمالاتی به منظور برآورد رواناب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
18 رویکردی برای ارزیابی خطر آب گرفتگی در سیستم های شهری با مدل مدیریت سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 3
19 شبیه سازی منحنی های پسماند رسوب رودخانه صوفی چای در مواقع سیلابی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
20 شبیه سازی نوسانات تراز آب با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 72
21 کاربرد مدل های هوشمند در تخمین مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک های شمال و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
22 مدل سازی جریان حاصل از ذوب برف بر اساس مدل پنمن مونتیث تغییریافته (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 8
23 مدل سازی رواناب رودخانه صوفی چای با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
24 مقایسه روش های CCA و MICCA در انتخاب بهینه ورودی های بارش به منظور مدل سازی بارش- رواناب در حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو کرمانشاه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییراقلیم بر شدت و مدت خشکسالی هواشناسی تحت مدل LARS-WG (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک اردبیل) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
2 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیر زمینی (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
3 ارزیابی تطبیقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی با استفاده از دو شاخص SSI , SPEI (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 ارزیابی شبکه بیزین در شبیه سازی رسوبات معلق رودخانه اهرچای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 انتخاب مؤثرترین متغیر برای شبیه سازی جریان رودخانه صوفی چای با استفاده از آزمون گاما (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
6 اولویت بندی روش های برآورد بار معلق رودخانه ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 Bayesian Neural Networks Modeling and Sensitivity Analysis of Suspended Sediment Load (Case Study Aharchay River Iran) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
8 Impact of Climate Change on Ground Water Resources of Ardabil Plain (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
9 بررسی اثر یک پلیمر جدید بر نفوذ پذیری خاک و پایداری خاکدانه ها در برابر فرسایش (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
10 بررسی اثرات آبیاری با پسابهای صنایع تخمیری روی برخی مشخصات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
11 بررسی اثرات تغییراقلیم بر روی برخی پارامترهای جوی ایستگاه هواشناسی چهریق علیا سلماس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
12 بررسی ارتباط امواج حاصل از تجزیه جریان روزانه ایستگاه ونیار از طریق موجک و میانگین متحرک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
13 بررسی تغییرات پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیکی در ایستگاه پخش سیلاب تسوج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
14 بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص های SPEI و PDI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
15 بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص های SPI،SPEI و )PDIمطالعه موردی : ایستگاه سینوپتیک گرگان و بندر انزلی ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
16 بررسی مشخصه های دوره خشکی حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روش شاخص بارش استاندارد SPI (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
17 بررسی میدان فعالیت گردابهای اطراف پایه پل با CFD (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 بررسی ویژگیها و ارائه دستورالعمل مطالعات تفصیلی هواشناسی و هیدرولوژی عرصه های مستعد برای سدهای زیرزمینی ( مطالعه موردی منطقه مشنق چای) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
19 بهینه سازی ابعاد هیدروگراف واحد بااستفاده ازتوابع توزیع احتمالاتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
20 پایش خشکسالی حوضه آبریز لیقوان بر اساس شاخص های خشکسالی SPEI و SPI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
21 پایش روند تغییرات کمی و کیفی منابع آب سطحی حوضه سیمینه رود (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
22 پش بینی جریان روزانه ایستگاه ونیار با استفاده از مدل هیبرید موجک و شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
23 پهنه بندی حوضه دریاچه ارومیه از نظر خشکسالی با استفاده از روش تجزیه به عاملها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
24 پهنه بندی شمالغرب ایران بر مبنای بارش های روزانه با استفاده از تجزیه به مؤلفه های اصلیPCA) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
25 پیش بینی اثر تغییراقلیم بر تراز آب زیرزمینی با استفاده از مدل Lars -WG (مطالعه موردی : آبخوان دشت شبستر) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
26 پیش بینی تاثیر تغییر اقلیم بردمای حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
27 پیش بینی تراز آب زیرزمینی با استفاده از شبکه بیزین (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
28 پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد علویان با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
29 پیش بینی میزان تبخیر- تعرق پتانسیل معادله فائو- پنمن- مونتیث با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
30 پیش بینی میزان جریان به مخزن سد با استفاده از روش ماتریس احتمالاتی مطالعه موردی: سد قشلاق در استان کردستان ایران 1352-1391 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
31 تحلیل سطوح ایزوکرونال براساس شدتهای مختلف بارش منطقه مورد مطالعه : حوضه کمانج علیا - تبریز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
32 تحلیل منحنی تغییرات رسوب معلق رودخانه صوفی چای در مواقع سیلابی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
33 تخمین حداکثر بارش محتمل (PMP) در اثر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
34 تخمین دبی های بیشتر و کمتر از میانگین دراز مدت جریان رودخانه در حوضه سدستارخان (نگرش دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
35 تخمین دمای اعماق مختلف خاک با استفاده ازمدل برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
36 توسعه مدل ترکیبی رگرسیون چندگانه- تحلیل مولفه های اصلی درپیش بینی تبخیر ازتشت (مطالعه موردی: دشت مرند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
37 شبیه سازی تغییرات اشل دررودخانه با استفاده ازمحاسبات نرم نروفازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
38 شبیه سازی دمای اعماق مختلف خاک با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
39 شبیه سازی رواناب حاصل از ذوب برف در رودخانه لیقوان چای (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب با استفاده از مدل برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
41 گسسته سازی و پیشبینی دبی جریان رودخانه صوفی چای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
42 مطالعه بار املاح رودخانه قرنقو و رابطه آن با میزان دبی و رسوبات (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
43 معرفی و کاربرد اندرسون دارلینگ در مهندسی رودخانه های استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
44 مقایسه عملکرد ماشین بردار پشتیبان در تخمین میزان تبخیر تعرق - پتانسیل (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 نقش عملگرهای سیستم هوشمند برنامه ریزی ژنتیک درتخمین جریان رودخانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران