دکتر محمدعلی قربانی

دکتر محمدعلی قربانی استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

دکتر محمدعلی قربانی

Dr. MohammadAli Ghorbani

استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "گزارش فنی" مکان یابی مناطق مناسب احداث سد زیرزمینی در حوضه آبخیز قوری چای با کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS/RS)) با روش وزن دهی بر اساس تابع کویین (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 21
2 آنالیز حساسیت پارامترهای موثر بر غلظت ازن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 1
3 ارزیابی تاثیر توام تغییر متغیرهای اقلیمی و کاربری اراضی بر روند تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از مدل SWAT در حوضه آجی چای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
4 ارزیابی تاثیر نرمال سازی توزیع احتمالاتی رواناب ماهانه بر عملکرد مدل های SVM و ANN در شبیه سازی جریان ماهانه رودخانه ها (مطالعه موردی: حوزه زرینه رود) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 16
5 ارزیابی تناسب اراضی برای یونجه در منطقه خواجه با استفاده از روش پارامتریک (ریشه دوم) و نظریه مجموعه های فازی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
6 ارزیابی جریان رودخانه با استفاده از نظریه آشوب (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
7 ارزیابی روش برآورد عدم‌قطعیت درست‌نمایی تعمیم‌یافته در مدل‌های HyMod و HBV (مطالعه موردی: حوضه چهل‌چای استان گلستان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
8 ارزیابی عملکرد بهره برداری از مخزن سد علویان در شرایط تغییر اقلیم آتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 79
9 ارزیابی و بهینه سازی شبکه باران سنجی بر مبنای روش های زمین آماری و الگوریتم کرم شب تاب (مطالعه موردی: حوضه آبریز شرق دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 4
10 ارزیابی و مقایسه روش های تخمین نمایه هارست در بررسی روند و فصلیت متغیرهای آب وهواشناسی در حوضه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: زیر حوضه آجی چای) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
11 استخراج هیدروگراف واحد لحظه ای (IUH) با استفاده از تئوری آنتروپی شانون (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 5، شماره: 10
12 استفاده از آنتروپی شانون در پیش پردازش ورودی شبکه بیزین جهت مدل سازی سری های زمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
13 استفاده از شاخص سیستم های دینامیک غیرخطی برای طبقه بندی هیدرولوژیکی حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
14 برآورد میزان تاثیر تغییر اقلیم بر بارش- رواناب حوضه آبریز صوفی چای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
15 بررسی تغییرات کیفی آب زیرزمینی دشت های شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 20
16 بررسی کاربرد آنالیز موجک در پیش بینی دبی رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 2
17 بررسی و تعیین روند تغییرات پارامترهای کمی و کیفی چشمه های آب گرم معدنی شهر توریستی سرعین با استفاده از آزمون ناپارامتری مان– کندال (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 41
18 بهبود تخمین نقاط شاخص منحنی رطوبتی با استفاده از داده های سنجش از دور و به کارگیری شبکه های بیزی و عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
19 بهینه سازی شبکه باران سنجی با استفاده از آنتروپی اطلاعات و الگوریتم کرم شب تاب (مطالعه موردی: حوضه شرق دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 21
20 پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از مدل های شاخص آنتروپی و نایو بیز (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
21 پیش بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل هیبرید موجک و شبکه عصبی؛ مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری ونیار در حوضه آبریز آجی چای (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 2
22 تاثیر پارامترهای هندسی بر خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای مایل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 3
23 تاثیر شاخص های بارندگی روی مصرف منابع آب زیرزمینی و الگوی کشت (مطالعه موردی: دشت شبستر از حوزه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 1
24 تحلیل بارش ماهانه بندر انزلی با استفاده از نظریه آشوب در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 1
25 تحلیل رگه های کششی به عنوان نشان گر های سوی برش در ناحیه معدنی هیرد (شرق پهنه لوت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 6، شماره: 4
26 تحلیل روند تغییرات بارندگی و دبی ایستگاه های دوست بیگلو و سامیان حوضه آبریز قره سو (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 52
27 تحلیل روند تغییرات تدریجی و سریع عوامل هیدرواقلیمی حوضه آبریز ( مطالعه موردی : حوضه لیقوان چای ) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
28 تحلیل روند تغییرات جریان در ایستگاه های بالادست و پایین دست رودخانه لیقوان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
29 تحلیل روند تغییرات زمانی جریان رودخانه های استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 1
30 تحلیل طیف توانی (اسپکترومی) برای بررسی مقیاس پذیری بارش ماهانه ۳۳ ایستگاه باران سنجی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 1
31 تحلیل فقهی و تبدیل درجاتی محاسبه زمان نماز مغرب و عشاء در مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 8، شماره: 16
32 تحلیل منطقه ای خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضه آبریز آجی چای با استفاده از شاخص RDI (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
33 تحلیل منطقه ای داده های دبی بیشینه سالانه رودخانه های استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش گشتاورهای خطی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
34 تخمین زمانی و مکانی بار معلق رودخانه آجی چای با استفاده از زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
35 تخمین شاخص کیفیت فیزیکی خاک و عدم قطعیت با به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی بوت استرپ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
36 تخمین هدایت الکتریکی رودخانه ها با استفاده از شبکه عصبی موجک (مطالعه موردی: رودخانه کاکارضا) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 16
37 توسعه مدل بهینه سازی تحت شرایط عدم قطعیت برای تخصیص منابع آب (مطالعه موردی: آبخیز مرند) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 24
38 توسعه مدل موجک متقاطع - فیلتر کالمن خطوط ایزوکرون برای تحلیل وقایع مرکب بارش- رواناب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 1
39 توسعه مدل هیبریدی شبکه عصبی فازی- الگوریتم شاهین هریس (ANFIS-HHO) جهت پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 2
40 شبیه سازی بارش – رواناب با استفاده از تئوری سیستم گری (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
41 شبیه سازی فرآیند بارش رواناب در حوزه آبخیز ناورود با مدل ولترای مرتبه محدود و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
42 شبیه سازی منحنی های پسماند رسوب رودخانه صوفی چای در مواقع سیلابی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
43 شبیه سازی وقایع بارش- رواناب با اعمال دیاگرام های اختلاف فاز و تصحیح مولفه های بارش موثر (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 20
44 طبقه بندی دمایی ایستگاه های هواشناسی کشور با استفاده از خوشه بندی فازی و شبکه عصبی مصنوعی کوهونن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 55
45 عدم قطعیت شبکه عصبی مصنوعی در تخمین تبخیر روزانه (مطالعه موردی: ایستگاه های رشت و منجیل) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 19
46 قابلیت اتومای سلولی در شبیه سازی میزان تحول و فرسایش در سیستم رودخانه ای (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 58
47 کاربرد آنتروپی شانون برای انتخاب ورودی های بهینه درپیش بینی جریان رودخانه بااستفاده از مدل-های هوشمند(مطالعه موردی: صوفی چای) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 2
48 کاربرد آنتروپی شانون در تعیین موثرترین پارامتر شیمیایی در کیفیت آب های سطحی مطالعه موردی: حوضه صوفی چای (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 2، شماره: 4
49 کاربرد روش های موجک متقاطع- فیلتر کالمن وGIUH در مدل سازی وقایع بارش- رواناب (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
50 کاربرد روش‎های ELECTRE TRI و پارامتریک در ارزیابی تناسب بخشی از اراضی دشت مغان برای کشت ذرت تحت آبیاری بارانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
51 کاربرد شبکه های عصبی بیزین، ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی بیان ژنی در تحلیل بارش – رواناب ماهانه (مطالعه موردی:رودخانه کاکارضا) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 2
52 کاهش عدم قطعیت مدل های مفهومی بارش- رواناب با استفاده از فیلتر کالمن همادی توام (مطالعه موردی: حوضه آبریز بهشت آباد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 4
53 گسسته سازی زمانی بارش بر اساس مدل آبشاری میکروکانونیک (توسعه بسته نرم افزاری و مطالعه موردی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
54 مدل تخمین جریان رودخانه بر اساس بازسازی فضای حالت آشوبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
55 مدل سازی بارش- رواناب در شرایط تغییر اقلیم به منظو ر پیش بینی جریانات آتی حوزه صوفی چای (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 11
56 مدل سازی جریان رودخانه باراندوزچای با استفاده از روش نزدیکترین K- همسایه و روش های هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
57 مقایسه روش های شبکه عصبی بیزین و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین رسوبات معلق رودخانه ها (مطالعه موردی: سیمینه رود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 2
58 مقایسه روش های شبکه عصبی بیزین، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه ریزی بیان ژن در تحلیل کیفیتت آب رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه بالخلوچای) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 15
59 مقایسه عملکرد ماشین بردار پشتیبان با سایر مدل های هوشمند در شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
60 مقایسه کارآیی روش‎های TOPSIS، AHP و ریشه دوم در تعیین اولویت کشت گندم، جو و ذرت تحت آبیاری بارانی در دشت مغان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
61 مقایسه و ارزیابی مدل های شبکه عصبی بیزین، برنامه ریزی بیان ژن، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی در تخمین بده جریان؛ مطالعه موردی حوضه صوفی چای (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of Wavelet-GP Model for Estimation of Daily Rivers Suspended Sediment Load (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
2 آنالیز حساسیت تابع کرنل شعاعی ماشین بردار پشتیابن در تخمین هدایت الکتریکی آبهای زیرزمنی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
3 آنالیز زمین آماری چندمتغیره توزیع مکانی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و بررسی منبع تغییرات در اراضی دشت تبریز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 ارزیابی عملکرد مدل گسسته سازی آبشاری تصادفی درتخمین ریزمقیاس داده های دبی جریان رودخانه ها مطالعه موردی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمند در تخمین جریان رودخانه کوتردربالادست مخزن سد مهاباد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمند درتخمین جریان رودخانه سقز چای دربالادست مخزن سدشهیدکاظمی بوکان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
7 ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمنددرتخمین جریان رودخانه با استفاده ازبرنامه های شبکه های عصبی ـ مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
8 استفاده از برنامه ریزی بیان ژن در بررسی تغییرات داده های کیفی آب زیرزمینی با نوسانات سطح آب در دشت برخوار اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 الگوریتم طراحی وروابط هیدرولیکی حاکم برجریان کالورتهای شیبدارباکاهنده انرژی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 انتخاب بهترین ترکیب عملگرهای ژنی برنامه ریزی ژنتیک جهت تخمین تبخیر روزانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
11 انتخاب مؤثرترین متغیر برای شبیه سازی جریان رودخانه صوفی چای با استفاده از آزمون گاما (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
12 انتخاب مناسب ترین مدلهای GCM گزارشهای ارزیابی چهارم، پنجم و ششم IPCC (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 اولویت بندی تخصیص آب سد قشلاق سنندج با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
14 اولویت بندی مدل های تخمین دبی رودخانه زرینه رود با استفاده ازفرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
15 Evaluation of the Benefits of Implementation of Water Sensitive Urban Design Initiatives in Putraja City of Malaysia (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
16 Investigation of chaotic signals in monthly (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
17 Investigation of chaotic signals in monthly rainfall (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
18 Largest Lyapunov Exponent of River Flow (Case Study: Karoon river) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
19 Nonlinear Behavior of Suspended Sediment Load at Different Time Scales (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
20 Prediction of Reservoir Volume by Using Chaos Theory and Genetic Programming (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
21 The systematic approach of Chaotic in noise reduction to improve the accuracy of monthly Nahadchai River (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
22 برآورد بعد فرکتالی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
23 برآورد زمان تاخیر فضای حالت و بعد آشوبی دما ی بیشینه، میانگین وکمینهروزانه هوا در ایستگاه سینوپتیک جلفا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
24 بررسی ارتباط امواج حاصل از تجزیه جریان روزانه ایستگاه ونیار از طریق موجک و میانگین متحرک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
25 بررسی الگوهای پیچانرود، مستقیم و شریانی رودخانه ها با استفاده از فاجعه بازگشت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی تبادل آبی رودخانه قلعه چای و لایه آبدار زیرزمینی دشت عجب شیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
27 بررسی حل عددی معادله کلبروک در جریان متلاطم و مقایسه نتایج آن با شبکه عصبی در براورد ضریب اصطکاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
28 بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی تبخیر روزانه سد وزنی شاستا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
29 بررسی عمل‌کرد توابع محرک لجستیک و تانژانت هیپربولیک شبکه‌های عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی فرایند بارش- رواناب (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی مدلهای فراکاوشی در ریزمقیاس سازی زمانی بار رسوب معلق رودخانه مطالعه موردی : رودخانه لیقوان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 بررسی میزان فلوراید در منابع آب زیر زمینی شهرستان اسکو و ارایه طریق جهت حل مشکل آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
32 پش بینی جریان روزانه ایستگاه ونیار با استفاده از مدل هیبرید موجک و شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
33 پیش بینی بارمعلق رودخانه ها برمبنای دبی جریان با استفاده ازبرنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
34 پیش بینی تاثیر تغییر اقلیم بردمای حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
35 پیش بینی تغییرات بلندمدت دما و بارش آینده شهرستان اردبیل بر اساس خروجی مدل CMIP۶ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
36 تحلیل پارامترهای موثربرمیزان کل موادجامد محلول درآب رودخانه ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
37 تحلیل پایداری پی سدهای بتنی وزنی در برابر لغزش با استفاده از نظریه کاتاستروف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
38 تحلیل چندفرکتالی نوسانات روندزدایی شده جریان رودخانه صوفیچای (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
39 تحلیل خاصیت مقیاس گذاری تبخیر روزانه ایستگاه سینوپتیک تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
40 تحلیل طیف اسپکترومی حاکم بر دبی، اشل و رسوبات معلق در رودخانه هامطالعه موردی:رودخانه های ریو چاما و می سی سی پی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 تخمین پارامترهای اقلیمی با استفاده از برنامهریزی ژنتیک و شبکههای عصبی مصنوعی دینامیک (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
42 تخمین پروفیل سرعت جریان در کانال های باز با بستر صاف با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی - فازی و برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
43 تخمین پروفیل سرعت جریان در کانال های باز با بستر صاف با استفاده ازسیستم استنتاج تطبیقی عصبی - فازی و برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
44 تخمین دبی های بیشتر و کمتر از میانگین دراز مدت جریان رودخانه در حوضه سدستارخان (نگرش دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
45 تخمین دمای خاک بر اساس پارامترهای اقلیمی با مدل های شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم هیبریدی کرم شب تاب (مطالعه موردی، استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
46 تخمین ریزمقیاس باررسوب معلق با استفاده ازمدل گسسته سازی قطعی غیرخطی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
47 تخمین شاخص خشکسالی دریاچه ارومیه به روش شناسایی الگو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
48 تخمین عمق ماکزیمم آبشستگی در بدنهی دیوارهای ساحلی با شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 تعیین بهینه ترین ساختار شبکه عصبی مصنوعی براساس ژئومورفولوژیک حوضه در مدلسازی بارش رواناب (مطالعه موردی: حوضه صوفی چای) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
50 تعیین پارامتر مؤثر بر کیفیت آب های سطحی حوضه لیلان چای با روش انتروپی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
51 توسعه روشهای نوین در تخمین مواد جامد محلول بالخلوچای (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
52 دینامیک غیرخطی میزان ازن روزانه شهرتبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
53 روندیابی هیدرولوژیکی سیلاب با استفاده از مدل استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
54 ریز مقیاس نمایی بارش حوضه آبریز صوفی چای براساس مدل مارکف پنهان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 شبیه سازی ابعاد هیدروگراف واحد بر اساس همسانی آن با توابع توزیع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
56 شبیه سازی عددی تأثیر احداث سد زیرزمینی مشنق تر خصوصیات آب زیرزمینی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
57 شبیه سازی فرایند بارش- رواناب با استفاده از سیستم شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوضه آبریز تلخه رود) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
58 شبیه سازی هیدروگراف واحد با استفاده از یک توزیع گامای خاص و ارزیابی آن در حوضه آبریز لیقوان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
59 شناسایی و تفکیک کانی های دگرسانی هیدروترمالی همراه با کانی زایی طلا به کمک پردازش داده های ماهواره ای ASTER در ناحیه معدنی هیرد جنوب بیرجند (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
60 طبقه بندی ایستگاه های هواشناسی شهرستان تبریز با روش خوشه بندی فازی و خوشه بندی کلاسیک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
61 قابلیت سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی در برآورد جریان ورودی به مخزن سد علویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
62 کارآیی شبکه های بیزین درتحلیل عوامل موثربرمیزان کل موادجامدمحلول رودخانه ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
63 کاربرد پردازش تصاویر در مطالعه انتقال رسوب (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
64 کاربرد تکنیک ماشین بردار پشتیبان درتخمین میزان ازن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
65 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی دبی حداکثر رودخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
66 کاربرد مدل MPSIAC درارزیابی تاثیر عملیات آبخیزداری بر میزان فرسایش مطالعه موردی : حوضه آبخیز بران استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
67 کاربرد مدل های هیبریدی ریاضی فراکاوشی به منظور تخمین بارش ماهانه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
68 کاربرد نظریه رویدادهای غیرمنتظره در تعیین جهشهای ناگهانی مطالعه سه فرایند در مهندسی آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
69 ماهیت حقوق شهروندی وسابقه آن درایران (دریافت مقاله) همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران
70 مدلسازی تراز آب دریای خزر با استفاده از مدلهای هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
71 مدیریت آب شهری تبریز با استفاده از الگوریتم ارتقا یافته مجموعه ذرات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
72 مدیریت منابع آب کشاورزی بر پایه عدم قطعیت و ارزیابی ریسک کمبود آب (مطالعه موردی: محدوده مطالعا تی شبستر) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
73 مطالعه رگبارهای تبریز با استفاده از سه مدل ریاضی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
74 مقایسه عملکرد مدل برنامه ریزی ژنتیک و ماشین بردارپشتیبان به منظور تخمین بارمعلق رودخانه سیمینه رود میاندوآب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
75 مکان یابی پتانسیل آبهای زیر زمینی با استفاده از GIS/RS با روش وزن دهی تابع کویین( مطالعه موردی:حوضه آبریز قوری چای) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
76 ملاحظات طراحی و اقتصادی در ابعاد هسته رسی سد های خاکی غیر همگن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
77 نظریه فاجعه بازگشت و کاربرد آن در آستانه حرکت ذرات و نرخ انتقال رسوب (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
78 نقش تغییر اقلیم درآشفتگی داده های بارندگی شهر اهواز (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
79 نقش عملگرهای سیستم هوشمند برنامه ریزی ژنتیک درتخمین جریان رودخانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
80 نگرش اتومای سلولی درتخمین و پهنه بندی سیلاب دررودخانه ها (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
81 نگرشی بر جهش های کاتاستروفیکی در مهندسی رودخانه (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر