دکتر سیدمهدی ثاقبیان

دکتر سیدمهدی ثاقبیان استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

دکتر سیدمهدی ثاقبیان

Dr. SeyedMehdi Saghebian

استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی پارامترهای تاثیرگذار در مدلسازی بارش ماهانه با استفاده از مدل های تلفیقی هوشمند مبتنی بر تجزیه سری زمانی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 4
2 بررسی پارامترهای تاثیرگذار در مدلسازی بارش ماهانه با استفاده از مدل های تلفیقی هوشمند مبتنی بر تجزیه سری زمانی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 4
3 بررسی مقایسه ای پارامترهای تاثیرگذار بر میزان استهلاک انرژی در کانال های با مقاطع مختلف بر اساس روش آنالیز فاکتوریل و روش هوشمند GPR (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
4 بررسی مقایسه ای پارامترهای هیدرولیکی تاثیرگذار بر آبشستگی پایه های پل در بسترهای چسبنده و دانه ای با استفاده از روش رگرسیون فرآیند گاوسی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
5 بررسی مقایسه ای پارامترهای هیدرولیکی تاثیرگذار بر مشخصات پرش هیدرولیکی در کانال های با مقاطع مرکب با استفاده از روش مبتنی بر کرنل SVM (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
6 پیش بینی زمانی و مکانی دبی جریان با استفاده از روش های تلفیقی هوش مصنوعی و پیش پردازش و پس پردازش سری زمانی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 4
7 پیش بینی ضریب زبری مانینگ در کانال های روباز با فرم بستر تلماسه با استفاده از روش الگوریتم تکاملی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
8 پیش بینی ضریب مقاومت جریان در آبروهای جمع آوری آب های سطحی با شرایط مرزی متفاوت با استفاده از روش فرامدل (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 5
9 تخمین بار معلق رسوبی با استفاده از روش های هوشمند تلفیقی با در نظر گرفتن عدم قطعیت مدل (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 4
10 تخمین ضریب زبری کل و زبری ناشی از فرم بستر در کانال های آبرفتی بر اساس داده های آزمایشگاهی با استفاده از روش رگرسیون فرآیند گاوسی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
11 شبیه سازی روند توسعه زمانی ابعاد حفره آبشستگی اطراف آبشکن بالدار با استفاده از برنامه ریزی بیان ژنی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
12 مدل سازی و تعیین پارامترهای تاثیرگذار در ضریب مقاومت جریان کانال های فرسایش پذیر با شکل بستر تلماسه (دون) با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تکنیک های فرامدل در تخمین پارامترهای کیفی یک رودخانه طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
2 ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی در تخمین طول پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 ارزیابی قابلیت و کارآیی روش تکاملی GEP در تخمین استهلاک انرژی بر روی سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
4 بحران خشکسالی در ایران، چالش ها و راه کارها برای مدیریت منابع آبی موجود در کشور (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
5 بررسی پارامترهای تاثیرگذار در تخمین دبی نشت سد خاکی با استفاده از روش هوشمندتلفیقی پیش پردازش سری زمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 بررسی تاثیر لندفیل فرضی و چگونگی توزیع ابر آلودگی در شبیه سازی تغییرات کمی و کیفیت آب زیرزمینی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 بررسی عملکرد روش های فرامدل در پیش بینی دبی در کاناله ای شیب دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
8 بررسی مقاومت جریان در کانال های آبرفتی بااستفاده از روش هوشمند مبتنی بر کرنل (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
9 بررسی مقایسه ای بین سیستم های عصبی و روش های کلاسیک در تخمین بار رسوبی رودخانه تلخه رود (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 بررسی نقش شاخه های فرعی در فرایند فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه ها با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سرندچای) (دریافت مقاله) دومین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار
12 پیش بینی بارش رواناب با استفاده از روش هوشمند پایه کرنلی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
13 پیش بینی میزان استهلاک انرژی نسبی بر روی سرریزهای پلکانی بر اساس روشهای مبتنی بر کرنل (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
14 ساماندهی مسیل دیرعلی چای سلماس با استفاده از پروفیل های سطح آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
15 شبیه سازی تغییرات کمی و کیفیت آب زیرزمینی دشت تهران- کرج (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
16 مدلسازی رواناب شهری با استفاده از روش ترکیبی هوش مصنوعی و نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی : شهراهر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
17 مقایسه عملکردراهکارهای کنترل پدیده ضربه قوچ بااستفاده ازمدل ریاضی Bentley Hammer مطالعه موردی طرح پمپاژ ایری وسیه رود (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 مهندسی ارزش در بهینه کردن مدیریت اجرایی و کنترل کیفیت ( مطالعه موردی: بهبود بهره برداری و نگهداری از سد و تاسیسات وابسته) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
19 نقش مهندسی ارزش در انتخاب بهترین گزینه بهره برداری ونگهداری از سازه های ساماندهی رودخانه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب