دکتر احمد فتاحی اردکانی

دکتر احمد فتاحی اردکانی دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

دکتر احمد فتاحی اردکانی

Dr. Ahmad Fatahi Ardakani

دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessing Economic, Social, and Environmental Impacts of Wind Energy in Iran with Focus on Development of Wind Power Plants (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 7، شماره: 3
2 ارزش گذاری اقتصادی خدمات بوم نظام منابع آب مطالعه موردی: رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
3 ارزیابی و اولویت بندی استراتژی های مدیریت مناطق حفاظت شده استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 4
4 اولویت بندی اقتصادی پروژه های آبخیزداری بر اساس میزان تاثیر بر منابع آب، خاک و گیاه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
5 Comparative study approaches to higher education in graduate section in different countries (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 3
6 برآورد ارزش اقتصادی خسارات سازه های آبی بر محیط زیست (مطالعه موردی سد زاینده رود) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 2
7 برآورد تابع تقاضای واردات شکر ایران (رهیافت ARDL) (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 35، شماره: 2
8 بررسی آب مجازی و ردپای اکولوژیک آب در محصول گندم آبی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
9 بررسی آثار سیاست خرید تضمینی بر بهره وری گندم (مطالعه موردی استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 10، شماره: 3
10 بررسی اثر اعتبارات اعطایی بر تقاضای نیروی کار زیربخش های کشاورزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
11 بررسی اثر کنترل آلودگی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منطقه ی منا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 2
12 بررسی اثرات تبلیغات عمومی بر تقاضای محصولات دامی (مطالعه موردی فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس در شهرستان شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 31، شماره: 4
13 بررسی اثرگذاری شاخص های کیفیت محیط زیستی بر توسعه مالی در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 1
14 بررسی اقتصادی امکان بهبود کیفیت هوا در کلان شهر اراک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 46
15 بررسی تاثیر تغییرات آب و هوایی و شاخص قیمت مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 36، شماره: 3
16 بررسی تغییر در ترجیحات مصرفکنندگان نان در مناطق شهری ایران با استفاده از رهیافتهای WARP و SARP (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 42
17 بررسی عوامل موثر بر تقاضای صادرات انار ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 35
18 بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات منتخب جالیزی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 19، شماره: 108
19 بررسی قانون یک قیمتی در بازارهای محصولات زراعی ایران (مطالعه موردی: زعفران و لوبیا) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 3
20 بررسی و تحلیل اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی عدم عرضه کافی آب سطحی از دید کشاورزان، مطالعه موردی: دشت ورامین-سد ماملو (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 1
21 پیش بینی مصرف انرژی بخش کشاورزی ایران با استفاده از مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 27
22 پیش بینی و بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر واردات بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 47
23 تحلیل ترجیحات و بررسی چارک های قیمت پیشنهادی در حفاظت از اکوسیستم مرتعی (منطقه مورد مطالعه: اکوسیستم مرتعی شیخ موسی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 1
24 تحلیل عوامل موثر بر ضریب خودکفایی گندم در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 4
25 تحلیل عوامل موثر و پیشبینی تقاضای نیروی کار در چشمانداز ۱۴۰۴ کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
26 راهکار کاهش آلودگی هوا با استفاده از مالیات سبز (مطالعه موردی: شهرستان اردکان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
27 عوامل موثر بر نوع قرارداد فروش محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: محصول پنبه شهرستان گنبد کاووس) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 45
28 مقایسه ترجیحات عمومی وتمایل به پرداخت گردشگران وساکنان شهرستان ساری برای حفاظت از دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سیاست خرید تضمینی محصول گندم بر ارزش اقتصادی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان ملایر) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
2 اثرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری طبیعی در حوزه هایی با چشم انداز کارستی(مطالعه موردی اطراف شهر یزد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
3 ارائه الگوی قیمت در ارزش گذاری کارکرد تنظیم گاز اکوسیستم منابع طبیعی (مطالعه موردی: اکوسیستم مرتعی شیخ موسی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
4 ارائه الگوی مدیریتی اعمال یارانه در مصرف آب بخش کشاورزی: مطالعه موردی گندم شرق اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
5 ارایه الگوی مدیریتی ارزش حفاظتی منابع آبی ایران (مطالعه موردی رودخانه زاینده رود) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
6 ارزش گذاری اقتصادی برنج ارگانیک در ایران (مطالعه موردی؛ شهرستان بابل) (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
7 ارزش گذاری تفرجی پارک شهید باهنر کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
8 ارزش گذاری تفریحی و حفاظتی جاذبه های اکوتوریستی در ایران (مطالعه موردی منطقه ی بهشت گمشده استان فارس) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
9 ارزش گذاری سرمایه لازم جهت تامین اعتبار انتقال منابع آب مطالعه موردی آب شرب و کشاورزی اردکان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 ارزشگذاری تفریحی منطقه حفاظت شده ی هفتاد قله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
11 ارزیابی اقتصادی طرح های تصفیه آب و فاضلاب های شهری و صنعتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
12 ارزیابی اقتصادی طرحهای آبخیزداری (مطالعه موردی: احداث دیواره ساحلی در حوزه آبخیز کریت طبس در استان یزد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
13 ارزیابی اقتصادی گیاهان دارویی در پلانهای سلامت و تجارت ایران و جهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
14 ارزیابی اقتصادی مصرف آب در بخش کشاورزی شهرستان اقلید (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
15 ارزیابی تجاری و پتانسیل درمانی گیاهان دارویی با تاکید بر زنجیره بازار داخلی و جهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
16 ارزیابی مبادله آب مجازی گندم به منظور بهره وری در مصرف آب استان اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 ارزیابی مبادله آب مجازی گندم به منظور بهره وری در مصرف آب استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
18 ارزیابی مبادله آب مجازی گندم به منظور بهره وری در مصرف آب استان اصفهان در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) دهمین کنگره سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران
19 Investigation of the dynamic and morphology properties of propolis microcapsules (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
20 Oleuropein loaded nanostructured lipid carrier for food fortification: Design and production optimization (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
21 برآورد ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی محصول گندم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
22 برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید انار در استان یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
23 برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم شرق استان اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
24 برآورد ارزش اقتصادی آبشار سمیرم با توجه به استفاده تفریحی آنها و بهره گیری از روش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
25 برآورد ارزش بالقوه کارکرد حفاظت آب اکوسیستم های طبیعی (مطالعه موردی: اکوسیستم مرتعی شیخ موسی شهرستان بابل) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
26 برآورد ارزش حفاظتی برداشت بیش از حد از آبهای زیرزمینی(مطالعه ی موردی: شهرستان اردکان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
27 برآورد ارزش حفاظتی بناهای تاریخی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
28 برآورد ارزش سرمایه گذاری حفظ منابع آب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
29 برآورد ارزش ناملموس منابع آب راهکاری در جهت توسعه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
30 برآورد انرژی پاک احداث توربین بادی (مطالعه موردی: منطقه کهنوج) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
31 برآورد انرژی پاک احداث توربین بادی (مطالعه موردی: منطقه کهنوج) (دریافت مقاله) دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها
32 برآورد تمایل به پرداخت جهت پیشگیری از اثرات ناملموسبرون منطقه ای (خارجی) گرد و غبار در دشت یزد-اردکان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
33 برآورد سهم آبهای زیرزمینی در توسعه کشاورزی استان یزد (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 برآورد و مقایسه آب مجازی و بهره وری آب در تولید گندم و جو آبی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
35 بررسی اثرات اقتصادی - اجتماعی جنگل در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار
36 بررسی اثرات تغییرات زیستبوم بر محیط زیست (مطالعه موردی؛ شهر اردکان) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
37 بررسی اثرات متقابل قیمت صادراتی محصول کشمش در کشورهای مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
38 بررسی اثرات مقیاس و مدیریت در کارایی آب مصرفی تولید نیشکر استان خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
39 بررسی اثرات ملموس پدیده گردوغبار بر محیط زیست (مطالعه موردی: اردکان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
40 بررسی اقتصادی اجتماعی طرح اَی آبخیزداری در ایران مطالعه موردی حوزه آبخیز حسین آباد عنبرآباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
41 بررسی بهره وری و تابع تقاضای آب در تولید گندم منطقه ابر کوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
42 بررسی ترجیحات کشاورزان جهت وضع مالیات و یارانه سبز بر آلاینده های سم و آفتکش )مطالعه موردی اردکان یزد( (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
43 بررسی توابع تولید در برآورد ارزش اقتصادی آب کشاورزی (مطالعه موردی گندم شرق اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
44 بررسی چالش ها و راهکارهای نظام دامداری سنتی و توسعه پایدار مطالعه موردی:حوزه آبخیز بهرستاق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
45 بررسی رابطه ی بین کسری بودجه، نرخ بهره و تورم در منتخبی از اقتصادهای پیشرفته، نوظهور و ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
46 بررسی روشهاعلل و انگیزه های تخریب انسانی طبیعت مطالعه موردی حوزه کریت شهرستان طبس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
47 بررسی روشهای تصفیه فاضلاب های صنعتی و خانگی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
48 بررسی شاخص های اندازه گیری پایداری کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
49 بررسی عمده ترین عوامل موثر بر مشارکت یا عدم مشارکت ابخیزنشینان در اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط با ابخیزداری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
50 بررسی عوامل مؤثر بر قیمت واحدهای مسکونی مجاور دریاچه شهدای خلیج فارس به روش هدانیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
51 بررسی عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی تولید خیار گلخانهای در شهرستان یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
52 بررسی کارایی آب در تولید گندم و توپوگرافی مناطق بالادست و پایین دست سد زاینده رود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
53 بررسی کارایی واحدهای تولید کننده خیار گلخانهای شهرستان یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
54 بررسی مقایسه ای کیفیت هوا و تاثیر خشکی زاینده رود برتشدید آلودگی هوا در استان اصفهان طی سالهای ۹۰-۹۳ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
55 بررسی و ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های بیولوژیک آبخیزداری مطالعه موردی سد ایزدخواست آباده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
56 بررسی و پیش بینی تولید با تاکید بر آب مجازی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: گندم شهرستان اردستان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
57 بررسی وضع مالیات و یارانه سبز بر کودهای شیمیایی) مطالعه موردی: کشاورزان شهرستان اردکان( (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
58 بهینه سازی روش استخراج عصاره برگ زیتون بر اساس میزان اولئوروپئین با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
59 بهینه سازی روش استخراج عصاره برگ زیتون براساس میزان اولئوروپئین با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
60 بهینه کردن شبیه سازی برای بخش اورژانس بیمارستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
61 پتانسیل های گردشگری طبیعی (اکوتوریسم) در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: منطقه صادق آباد بافق) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
62 پیشبینی خشکسالی اصفهان با استفاده از متغیر بارندگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
63 تاثیر اقتصادی و اجتماعی انرژی باد در منطقه دیزباد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
64 تحلیل اعمال یارانه در مصرف آب بخش کشاورزی (مطالعه موردی محصول گندم شرق اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
65 تحلیل اقتصاددامداری درحوزه آبخیزمطالعه موردی: حوزه آبخیزپردیسان قم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
66 تحلیل اقتصادی استحصال آب از قنات و چاه (مطالعه موردی شهرستان اردکان) (دریافت مقاله) همایش ملی قنات
67 راهکار کاهش آلودگی هوا با استفاده از مالیات سبز (مطالعه موردی: شهر اردکان) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
68 رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی زنجیره عرضه خرما در استان بوشهر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
69 سنجش تغییرات ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان خیار وارداتی در فدراسیون روسیه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
70 طوفان‌های گرد و خاک و تأثیر آن بر بخش کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
71 کاربرد مفهوم آب مجازی و ردپای اکولوژیک آب در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: گندم آبی استان اصفهان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
72 مدیریت استراتژیک گیاهان دارویی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
73 مدیریت استراتژیک گیاهان دارویی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
74 مقایسه کارایی انرژی چغندرکاران ایران در بازه زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۴ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهینه سازی سیستمهای تولیدی و خدماتی