دکتر مسعود فهرستی ثانی

دکتر مسعود فهرستی ثانی دانشگاه اردکان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر مسعود فهرستی ثانی

Dr. Masoud Fehresti Fersati

دانشگاه اردکان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توانمندی استان های تولید کننده دانه های روغنی و واحدهای استحصال روغن خام و تصفیه آن در زنجیره تامین روغن نباتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
2 اولویت بندی گزینه های تبلیغی فرآورده های کنجد در شهرستان های گرگان و ساری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و بازار کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
3 برآورد پیامد های اقتصادی و زیست محیطی برداشت از آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان اردکان) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 2
4 برآورد تابع تقاضای واردات شکر ایران (رهیافت ARDL) (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 35، شماره: 2
5 بررسی آب مجازی و ردپای اکولوژیک آب در محصول گندم آبی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
6 بررسی آثار سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر آب مجازی ( مطالعه موردی گندم در استان یزد) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 3
7 بررسی اثرات تبلیغات عمومی بر تقاضای محصولات دامی (مطالعه موردی فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس در شهرستان شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 31، شماره: 4
8 بررسی اثرهای اقتصادی و محیط زیستی بهینه سازی و اصلاح شبکه توزیع چغندرقند در زنجیره تامین شکر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 2
9 بررسی پایداری الگوهای تجاری برای کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
10 بررسی تاثیر متقابل عناصر ساختار بازار در زنجیره تامین شکر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 25، شماره: 85
11 بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات منتخب جالیزی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 19، شماره: 108
12 بررسی و تحلیل اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی عدم عرضه کافی آب سطحی از دید کشاورزان، مطالعه موردی: دشت ورامین-سد ماملو (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 1
13 تحلیل پویای کارایی فنی مصرف آب در محصول نیشکررهیافت تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
14 تحلیل ترجیحات و بررسی چارک های قیمت پیشنهادی در حفاظت از اکوسیستم مرتعی (منطقه مورد مطالعه: اکوسیستم مرتعی شیخ موسی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 1
15 تحلیل عوامل موثر بر ضریب خودکفایی گندم در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی قیمت در ارزش گذاری کارکرد تنظیم گاز اکوسیستم منابع طبیعی (مطالعه موردی: اکوسیستم مرتعی شیخ موسی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
2 ارایه الگوی مدیریتی ارزش حفاظتی منابع آبی ایران (مطالعه موردی رودخانه زاینده رود) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
3 ارزیابی اقتصادی مصرف آب در بخش کشاورزی شهرستان اقلید (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
4 ارزیابی کارایی قانون هدفمندی یارانه ها در کاهش مصرف انرژی برق و آلودگی هوا (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
5 ارزیابی میزان آلودگی هوای ناشی از تولیدات صنعتی با استفاده از شبکه های DEA در حضور خروجیهای نامطلوب (مطالعه موردی: ۲۰ استان ایران) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
6 برآورد ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی محصول گندم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
7 برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید انار در استان یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
8 برآورد ارزش بالقوه کارکرد حفاظت آب اکوسیستم های طبیعی (مطالعه موردی: اکوسیستم مرتعی شیخ موسی شهرستان بابل) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
9 برآورد ارزش حفاظتی برداشت بیش از حد از آبهای زیرزمینی(مطالعه ی موردی: شهرستان اردکان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
10 برآورد ارزش سرمایه گذاری حفظ منابع آب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
11 برآورد ارزش ناملموس منابع آب راهکاری در جهت توسعه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
12 برآورد و مقایسه آب مجازی و بهره وری آب در تولید گندم و جو آبی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
13 بررسی اثرات مقیاس و مدیریت در کارایی آب مصرفی تولید نیشکر استان خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
14 بررسی ارتباط بین ساختار بازار و کارایی در زنجیره تامینروغن نباتی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
15 بررسی امکان سنجی بازار آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی گندم شرق اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
16 بررسی تاثیرات متقابل قیمت صادراتی محصول کشمش در چهار کشور ایران، افغانستان، ترکیه و امریکا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
17 بررسی توابع تولید در برآورد ارزش اقتصادی آب کشاورزی (مطالعه موردی گندم شرق اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
18 بررسی روش های محاسبه کارایی زنجیره تامین برمبنای روش DEA با درنظرگرفتن ارتباط بین اعضای زنجیره (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
19 بررسی ساختار بازار واردات کشورها از پنبه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
20 بررسی مزیت نسبی صادراتی محصول سیب در ایران طی دوره ی ۲۰۰۰-۲۰۱۳ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
21 بررسی و تحلیل اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی عدم عرضه کافی آب سطحی از دید کشاورزان (مطالعه موردی: دشت ورامین-سد ماملو) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
22 بهینه سازی توزیع شکر در زنجیره تامین شکر ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
23 تحلیل اعمال یارانه در مصرف آب بخش کشاورزی (مطالعه موردی محصول گندم شرق اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
24 تحلیل قانون یک قیمتی در بازار گوشت مرغ در استانهای منتخب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
25 تعیین الگوی کشت بهینه بر اساس شاخص های اقتصادی و پایداری در شهرستان کاشان (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
26 توسعه صادرات غیر نفتی : واقعیتی به روایت سریهای زمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
27 شناسایی و ارزیابی ریسک های برون سپاری فعالیت های حوزه بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان یزد (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
28 کارایی برونسپاری فعالیتهای حوزه بهره برداری شرکت آبفای استان یزد در مدیریت کیفیت آب شرب شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
29 کاربرد مفهوم آب مجازی و ردپای اکولوژیک آب در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: گندم آبی استان اصفهان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
30 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- بررسی اثر آلودگی هوا و گرد و غبار بر میزان مرگ و میر با استفاده از مدل های خطی در استان خوزستان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
31 مدیریت مصرف آب با طرح فروش آب مازاد در باغ های انار استان یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
32 مقایسه بازدهی اقتصادی و ارزش بازاری آب مورد استفاده در کشت نیشکر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
33 مقایسه یکپارچگی بازار عمده و خرده فروشی ارقام مختلف برنج استان های گیلان و مازندران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور