دکتر سیدمهدی هاشمی شاهدانی

دکتر سیدمهدی هاشمی شاهدانی دانشگاه تهران، گروه آموزشی مهندسی آبیاری

دکتر سیدمهدی هاشمی شاهدانی

Dr. Seied Mehdy Hashemy Shahdany

دانشگاه تهران، گروه آموزشی مهندسی آبیاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر بخشی بهبود بهره برداری از منابع آب سطحی در کاهش برداشت آب از آبخوان (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 4
2 ارزیابی عملکرد سامانه تحویل و توزیع آب کشاورزی از دیدگاه کفایت، راندمان و عدالت توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رودشت اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
3 ارزیابی عملکرد سامانه های کنترل خودکار در بهبود عدالت توزیع آب در کانال اصلی آبیاری متاثر از نوسانات ورودی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 20، شماره: 74
4 ارزیابی منابع آب حوضه آبریز زاینده رود با استفاده از شاخص های ردپای یکپارچه آب های سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 1
5 ارزیابی میزان تاثیرگذاری سامانه کنترل خودکار توزیع آب سطحی کشاورزی به منظور کاهش برداشت و تعادل بخشی آبخوان در شرایط کم آبی (مطالعه موردی: کانال اصلی شبکه آبیاری قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 2
6 استفاده تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی در تخصیص بهینه آب از سد مخزنی در شرایط کمبود منابع آب (مطالعه موردی: سد مخزنی یامچی، اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 1
7 امکان سنجی بکارگیری روش های غیرسازه ای و خودکارسازی در ارتقا بهره برداری از سامانه های توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رودشت) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 1
8 برآورد حداقل تلفات بهره برداری و نشت کانال های خاکی با استفاده از الگوریتم بهینهساز جامعه مورچگان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
9 بررسی امکان تولید آب از هوای مرطوب در مدل گلخانه ای مجهز به مبدل حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 2
10 بررسی شرایط مختلف هیدرولیکی و بهره برداری دریچه سالونی و توسعه مدل ریاضی سازه در انطباق با مدل هیدرودینامیک ICSS (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 1
11 بررسی میزان اثربخشی دو راهبرد «پوششدار کردن» و «خودکارسازی بهرهبرداری» در کاهش میزان تلفات انتقال و توزیع آب در کانال اصلی آبیاری، مورد مطالعاتی کانال اصلی مغان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
12 بررسی میزان مصرف آب و انرژی در سطح مزارع شبکه آبیاری قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 2
13 بهبود عملکرد سامانه های توزیع آب کشاورزی در شبکه های آبیاری با رویکرد پیوند آب-غذا-انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 4
14 بهره گیری از راهبرد تقسیم خطای رقوم سطح آب در بهره برداری کانال اصلی آبیاری به منظور تحویل عادلانه آب در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 6
15 بهره گیری از سامانه کنترل خودکار متمرکز به منظور بهبود عملکرد بهره برداری کانال اصلی تحت نوسانات شدید جریان ورودی؛ مطالعه موردی کانال اصلی شبکه رودشت (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 2
16 تاثیر بهبود فرآیند تحویل و توزیع آب سطحی در کاهش برداشت آب زیرزمینی در شبکه آبیاری رودشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
17 تحلیل ریسک خشکسالی در سامانه های توزیع آب کشاورزی، مطالعه موردی: شبکه آبیاری رودشت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 7
18 تحلیل ریسک سامانه اصلی انتقال آب در شبکه های آبیاری با رویکرد سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
19 تحلیل ریسک سامانه های اصلی انتقال و تحویل آب کشاورزی با روش درخت خطا در کانال اصلی غربی شبکه دز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 4
20 تعادل بخشی آبخوان با روش های برنامه ریزی غیر خطی و برنامه ریزی مثبت ریاضی در دشت قزوین (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 4
21 تعیین قیمت مناسب آب آبیاری مطابق با عکس العمل احتمالی کشاورزان و اثرات بین بخشی آن (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رودشت) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
22 توزیع و تحویل بهینه آب در کانال اصلی آبیاری از نظر اقتصادی در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 3
23 توسعه ساختار جدید بهرهبرداری- اقتصادی در شبکههای آبیاری فاقد بازار آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
24 توسعه مدل تحلیل ریسک خشکسالی در سامانه های تامین آب کشاورزی شبکه آبیاری رودشت شمالی با استفاده از شبکه بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 2
25 دسته بندی شبکه های آبیاری کشور براساس مسائل سازه های تنظیم و تحویل و ارائه راه کارهای مشترک بهبود عملکرد آن ها (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
26 طراحی سامانه کنترل خودکار به منظور توزیع عادلانه آب در شرایط کم آبی و نوسانات جریان ورودی، مطالعه موردی شبکه آبیاری رودشت (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
27 کاربرد قوانین التزامی در استخراج روابط بین عوامل فیزیکی و شاخص های بهره برداری شبکه های آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
28 مدیریت رواناب شهری با رویکرد بهینه سازی روش های توسعه کم اثر و تلفیق مدل های SWMM و SUSTAIN (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 4
29 مروری بر راندمان انتقال و توزیع آب در شبکه های آبیاری ایران و روش های برآورد آن (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 6، شماره: 9
30 نقش مدیریت بهره برداری مخازن درون مسیری دربهبود بهره برداری شبکه آبیاری مغان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 4
31 نیاز آبی گیاه ریحان در گلخانه مجهز به مبدل حرارتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه ساختار تحلیل ریسک کفایت تحویل در سامانه اصلی انتقال آب کشاورزی با روش درخت خطا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
2 ارایه چارچوب کاربردی جهت تحلیل ریسک و خطرپذیری سامانه های انتقال و توزیعآب کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
3 ارتقا سیستم کنترل خودکار کلاسیک با بکارگیری استراتژی بهره برداری »تفاوت خطای رقوم سطح آب« به منظور توزیع عادلانه آب در کانالهای اصلی آبیاری (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 ارزیابی بهبود راندمان انتقال و توزیع آب کشاورزی در کانال های اصلی آبیاری با بهره گیری از راهکارهای پوشش دار کردن و اتوماسیون (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
5 ارزیابی پیوند آب، غذا و انرژی در سامانه های تامین و توزیع آب کشاورزی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رودشت) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
6 ارزیابی عملکرد خودکارسازی بهره برداری کانال های آبیاری از دیدگاه آب-انرژی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
7 ارزیابی عملکرد شبکه های رواناب شهری تحت تاثیر به کارگیریLIDها و با استفاده از مدل SUSTAIN (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
8 ارزیابی و اولویت بندی عملکرد روش های مختلف بهره برداری سیستم های انتقال و توزیع آب کشاورزی بر اساس پیوند آب-غذا-انرژی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 استفاده از رویکرد حسابداری آب +WA در برسی بیلان عمومی منابع آب (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبریز پلاسجان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
10 بررسی اثر تغییر توابع فعال ساز در تخمین بهره وری شبکه های آبیاری با شبکه های عصبی مصنوعی در روش های RBF وMLP (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
11 بررسی کارایی گزینه های غیرسازه ای و سازه ای جهت بهبود بهره برداری کانال اصلی آبیاری با نوسانات ورودی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 بررسی میزان تاثیرگذاری سامانه کنترل خودکار پیش بینی MPC در بهبود مدیریت بهره برداری کانال اصلی آبیاری و تعادل بخشی آبخوان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
13 بهبود بهره برداری کانال اصلی آبیاری در شرایط نوسانات جریان ورودی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
14 بهره گیری از استراتژی بهره برداری «تفاوت خطای رقوم سطح آب» به منظور توزیع عادلانه آب در کانالهای اصلی آبیاری در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
15 پیاده سازی استراتژی بهره برداری »تفاوت خطای رقوم سطح آب« در کانالهای اصلی آبیاری با سامانه کنترل خودکار سراسری با هدف توزیع عادلانه آب (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 توسعه مدل ANN جهت ارزیابی عملکرد سیستم های توزیع آب کشاورزی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رودشت) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
17 تهیه و تدوین رویکرد بهره برداری-اقتصادی در شبکه های آبیاری فاقد بازار آب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
18 مدیریت به هم پیوسته انرژی، آب و محیط زیست در سامانه های انتقال و توزیع آب (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
19 مقایسه دو روش خوشهبندی فازیGK و C-means در پهنهبندی مکانی شبکههای آبیاری و زهکشی براساس خصوصیات فیزیکی شبکه (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران