دکتر عطا الله ندیری

دکتر عطا الله ندیری دانشگاه تبریز

دکتر عطا الله ندیری

Dr. Ataallah Nadiri

دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از مدل هوش مصنوعی مرکب نظارت شده برای پیشبینی سطح آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 84
2 An artificial neural network to predict solar UV radiation in Tabriz (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 0
3 ارائه چهارچوب عملی برای تعیین پتانسیل فرونشست زمین (مطالعه موردی: دشت اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 4
4 ارائه چهارچوبی برای تخمین پتانسیل فرونشست آبخوان با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 2
5 ارائه مدل ترکیبی ژنتیک کریجینگ برای پیش بینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 3
6 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت بستان آباد با استفاده از روش DRASTIC و SINTACS (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 8
7 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت خوی با استفاده از روش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 2
8 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان های چندگانه با استفاده از روش های DRASTIC، SINTACS (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 4، شماره: 2
9 ارزیابی آسیب پذیری ذاتی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش های DRASTIC، SINTACS و SI (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 61
10 ارزیابی آسیب?پذیری آب زیرزمینی دشت های بازرگان و پلدشت با استفاده از مدل دراستیک بر اساس GIS (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 52
11 ارزیابی انواع روش های درون یابی، جهت تخمین آلودگی نیترات در منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت بیلوردی، استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 1، شماره: 1
12 ارزیابی ریسک آلودگی آبخوان دشت سلماس نسبت به آلاینده زمین زاد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 4
13 ارزیابی ریسک آلودگی ناشی از نیترات در آبخوان دشت آذرشهر با استفاده از مدل های هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 19، شماره: 5
14 ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی ترکیبات ازته در منابع تامین آب شرب محدوده ماکو-بازرگان-پلدشت (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 34
15 ارزیابی شوری و آرسنیک به عنوان عوامل مخرب کیفیت آب های سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز سد سهند (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 4
16 ارزیابی کارایی و پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت نقده جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 4
17 استفاده از مدل منطق فازی مرکب در برآورد آرسنیک منابع آبی در حوضه آبریز سد سهند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 97
18 استفاده از مدل هوش مصنوعی مرکب نظارت شده برای بهبود مدل دراستیک (مطالعه موردی: آبخوان دشت اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 104
19 برآورد هدایت هیدرولیکی با استفاده از روش SCMAI ، مطالعه موردی: آبخوان دشت مراغه- بناب (آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 105
20 بررسی آزمایشگاهی موقعیت تشکیل حفره آبشستگی در پاییندست سدها و پیش بینی آن به کمک روش های داده کاوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 10، شماره: 2
21 بررسی آنومالی آرسنیک موجود در منابع آب سد سهند (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 3
22 بررسی پتانسیل آلودگی در محدوده معدن مس مزرعه اهر و تعیین منشا آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 47، شماره: 4
23 بررسی شوری آب زیرزمینی آبخوان دشت نقده با استفاده از دیاگرام تحول رخساره های هیدروشیمیایی (HFE) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 2
24 بررسی کارایی تصفیه خانه فاضلاب تبریز با استفاده از مدل های هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 4
25 بررسی کمیت و کیفیت آب زیرزمینی و تاثیر آن بر هیدروژئوشیمی آبخوان دشت آذرشهر و تعیین منشا محتمل آلودگی ها (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 11، شماره: 38
26 بررسی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی آبخوان دشت نقده و شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
27 بررسی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی و طبقه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت هرزندات برای مصارف مختلف با استفاده از روش های هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
28 بررسی هیدرو شیمی و کیفیت منابع آب حوضه حاجیلارچای و تعیین منشا عناصر کمیاب (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 29
29 بهینه سازی تعداد پیزومترها در پیش بینی سطح آب های زیرزمینی با روش های PCA و زمین آماری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
30 بهینه سازی روش SINTACSبا استفاده از مدل فازی جهت ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت بیلوردی (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 17
31 پیش بینی پاسخ آبخوان دشت آذرشهر به تغییرات اقلیم با استفاده از مدل ترکیبی هوش مصنوعی- پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 28
32 پیش بینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش های هوش مصنوعی و زمین آمار (مطالعه موردی: آبخوان دشت دوزدوزان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 58
33 پیش بینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی محدوده متروی شهر تبریز توسط روش کریجینگ عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 5، شماره: 1
34 پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل منطق فازی مرکب نظارت شده (مطالعه ی موردی: دشت مشگین شهر) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 6
35 پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بستان آباد با استفاده از ترکیب نظارت شده مدل های هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 3
36 پیش بینی قابلیت انتقال آبخوان دشت ملکان با استفاده از روش جنگل تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
37 پیش بینی مکانی غلظت فلوئورید با استفاده از مدل های شبکه های عصبی مصنوعی و زمین آمار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
38 تاثیر ساخت و ساز بر آبدهی چشمه های آبگرم سرعین با استفاده از تحلیل عددی و تعیین حریم (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 5، شماره: 1
39 تحلیل آسیب پذیری فرونشست آبخوان دشت مرند با استفاده از روش A L P R I F T بر اثر بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 36، شماره: 3
40 تخمین هدایت هیدرولیکی آبخوان باروق با استفاده از مدل های فازی ساگنو و ممدانی (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 3، شماره: 2
41 تعیین مناطق آسیب پذیر آبخوان دشت ملکان به نیترات با استفاده از روش جنگل تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 4
42 توسعه مدل عامل بنیان با هدف بررسی سیاست های مدیریت منابع آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی آبخوان دامغان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 4
43 توسعه مدل های هوش مصنوعی مرکب در برآورد قابلیت انتقال آبخوان، مطالعه موردی: دشت تسوج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 9، شماره: 1
44 شناسایی مناطق مستعد آلودگی آبخوان دشت ملکان با استفاده از روش های فازی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 2
45 کاربرد برنامه ریزی بیان ژن (GEP) برای ایجاد مدل ترکیبی فازی (CFLM) به منظور پیش بینی غلظت آرسنیک منابع آبی در حوضه آبریز سد سهند (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 4
46 مدل سازی تراز آب زیرزمینی آبخوان دشت تبریز با استفاده از مدل ترکیبی SOM-ANN (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 4
47 مدل منطق فازی در تخمین قابلیت انتقال آبخوانها مطالعه موردی: دشت تسوج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
48 مدیریت آب های زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از مدل سازی عامل بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 3
49 مطالعه هیدروژئوشیمی و هیدروژئولوژی آبخوان دشت هرزندات با استفاده از روش های آماری چندمتغیره و روش های گرافیکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 4
50 مقایسه دو روش فازی و قطعی در ارزیابی کیفیت آب شرب دشت بیلوردی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
51 مقایسه کارایی روش های هوش مصنوعی و زمین آمار در پیش بینی مکانی نا هنجاری آرسنیک دشت چهاردولی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 43، شماره: 3
52 مقایسه ی کارآیی مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی، منطق فازی و سیستم استنتاج نرو-فازی تطبیقی در تخمین هدایت هیدرولیکی آبخوان دشت مراغه-بناب (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 4، شماره: 10
53 منشا آرسنیک و چگونگی آزاد سازی آن در منابع آب زیرزمینی دشت چهاردولی، استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 99
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه ی روش جدید ترکیبی SOM-GEP برای پیش بینی هدایت هیدرولیکی محدوده ی متروی شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
2 ارزیابی آسیبپذیری آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش دراستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
3 ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی دشت ملکان با استفاده از روش درونیابی معکوس وزنی فاصله (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 ارزیابی سطح آبهای زیر زمینی در آبخوان محدوده شهر تبریز با شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
5 ارزیابی کارآیی تکنیک ماشین بردار پشتیبان در برآورد هدایت هیدرولیکی با استفاده از داده های مطالعات ژئوالکتریک دشت مراغه- بناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
6 ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی در پیش بینی سطح آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
7 ارزیابی کیفیت منابع اب زیرزمینی شهرستان ورزقان با مقایسه نتایج دو شاخص GQI,GWQI (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
8 با بکارگیری داده های ژئوفیزیکی. مطالعه ANN تخمین هدایت هیدرولیکی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی موردی: دشت مراغه-بناب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
9 بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش دراستیک بهینه شده با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت مغان با استفاده از مدل دراستیک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
11 بررسی آلودگی نیترات و منشأیابی آن در آب های زیرزمینی دشت هرزندات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
12 بررسی آنومالی آرسنیک موجود در دشت چهاردولی (کردستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
13 بررسی پتانسیل ایجاد گرد و غبار نمکی در ناحیه شمال شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
14 بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی آبخوان باروق با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 بررسی ویژگی های هیدروژیوشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت بیلوردی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
16 بررسی هیدروژئوشیمی آب زیرزمینی دشت آذرشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
17 بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب حوضه آجی‌چای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
18 بررسی هیدروژئوشیمیایی منابع اب حوضه آجی‌چای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
19 پیش بینی زمانی و مکانی تراز آب زیرزمینی با استفاده از کریجینگ عصبی مطالعه موردی: دشت شبستر (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
20 پیش بینی سطح آب پیزومترها در سد خاکی ستارخان با استفاده از «روش فازی» (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
21 پیش بینی سطح آب زیرزمینی حوضه آبریز تالاب قوروگول با استفاده از مدل سری زمانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
22 پیش بینی مکانی غلظت فلوئورید با استفاده از مدلهای شبکه های عصبی مصنوعی و زمین آمار: مطالعۀ موردی دشتهای بازرگان و پلدشت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
23 تخمین اسیب پذیری دشت ملکان با استفاده از روش Random ForeSt (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
24 تخمین هدایت هیدرولیکی با استفاده از زمین آمارمطالعه موردی: دشت شبستر (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
25 تشخیص وضعیت هیدروژئوشیمیایی سفره ی آب زیرزمینی دشت بستان آباد با استفاده از روش های آماری و هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
26 توسعه مدل عامل بنیان به منظور مدیریت و بهره برداری بهینه از آبخوان دشت اردبیل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 شماره منحنی (CN)، رواناب، GIS، HEC-HMS، حوضه آبریز ریمله لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
28 کاربرد منطق فازی در ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت بیلوردی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 مطالعه ارتباط هیدروژئولوژیکی بین آب غار سهولان و چشمه های مجاورآن با استفاده از روشهای ردیابی بیولوژیکی، آنالیز داده های هیدروژئوشیمیایی و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
30 مطالعه منشأ غلظت‌های بالای سولفات در آب زیرزمینی جنوب غرب دشت عجب شیر (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
31 مقایسه بین شبکه عصبی مصنوعی ANN و سیستم استنتاج نرو فازی تطبیقی در تخمین هدایت هیدرولیکی آبخوان مراغه بناب با استفاده از داده های ژئوفیزیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
32 مقایسه توانایی مدلهای استنتاج فازی و شبکه های عصبی مصنوعی در تعیین پارامترهای آبخوان تحت فشار و نقطه انطباق بهینه mach point (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
33 مقایسه روش های درون یابی در پیش بینی مکانی گسترس نیترات(مطالعه موردی: دشت بیلوردی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
34 مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی درتخمین هدایت هیدرولیکی آبخوان با استفاده ازداده های ژئوفیزیکی مطالعه موردی:دشت مراغه - بناب (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 مقایسه کارایی مدل های فازی سوگنو و کریجینگ معمولی در پیش بینی مکانی سطح آب زیر زمینی در دشت مشگین شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
36 مکانیابی تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: دشت خوی، استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار