دکتر قاسم محمدی نژاد

دکتر قاسم محمدی نژاد استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر قاسم محمدی نژاد

Dr. Ghaseme Mohammadinejad

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 کاربرد شاخص های گزینشی در بهبود عملکرد دانه گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 27
2 ارزیابی تحمل به تنش های شوری و خشکی در ژنوتیپ های گندم براساس شاخص های تحمل (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 23
3 AMMI analysis application for explanation of ecotype by sowing date (E×SD) interaction in ter- ms of seed yield in cumin (Cuminum cyminum L.) ecotypes (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 3، شماره: 2
4 اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام بومی و اصلاح شده برنج در شرایط محیطی گنبد کاووس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 3
5 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر رشد، عملکرد وکیفیت میوه طالبی رقم شاه پسندی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 4
6 اثر سطوح مختلف آب مصرفی و پلیمر سوپرجاذب بر شاخص های رشدی و عملکرد زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 3
7 اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و بررسی پایداری عملکرد شکر ۳۰ ژنوتیپ نیشکر در مناطق نیشکرکاری استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 1
8 اثر مقادیر و روش کاربرد سوپرجاذب در زراعت زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر سطوح آبیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 5، شماره: 2
9 ارتباط نشانگری و تنوع ژنتیکی صفات زراعی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) با استفاده از نشانگر AFLP (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
10 ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان براساس روش امی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 2
11 ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی های زراعی در ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 1
12 ارزیابی تنوع ژنتیکی25 ژنوتیپ پسته ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
13 ارزیابی روابط صفات مورفولوژیک با عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط رطوبتی تحت تنش و بدون تنش (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 18
14 ارزیابی روش های مختلف خاک ورزی و مدیریت پسماند های جو در تولید ذرت (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 4
15 ارزیابی ژنوتیپ های برنج در شرایط خشکی و عدم تنش خشکی براساس شاخص های تحمل و حساسیت (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 4
16 ارزیابی صفات زراعی همبسته با عملکرد دانه در برنج ( (Oryza sativaبا استفاده از روش های تجزیه رگرسیون و علیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 16
17 ارزیابی عملکرد برگ خشک و بذر و کارایی مصرف آب برگ و بذر چهار اکوتیپ‌ وسمه (Indigofera tinctoria L.) در شرایط تنش کم‌آبی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 4
18 ارزیابی فیزیولوژیک تحمل به خشکی دو اکوتیپ زیره سبز تحت شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 3
19 ارزیابی مجموعه گستردهای از ژرم پلاسم ارزن دمروباهی (Setaria italica L) براساس عملکرد و برخی صفات زراعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 42
20 ارزیابی و مدلسازی قطع کردن علف هرز خار شتر (Alhagi maurorum) با جت آب (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
21 انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روش های آماری چند متغیره در برنج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
22 انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در برنج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
23 انتخاب ژنوتیپ های برتر گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از شاخص های گزینشی تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 2
24 انتقال چهار ژن مقاومت به زنگ زرد به گندم رقم کل حیدری با روش تلاقی برگشتی به کمک نشانگر (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 57، شماره: 4
25 Genetic analysis of traits related to grain yield in wheat under drought stress condition by generation mean analysis (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 2، شماره: 1
26 Use of microsatellite markers for molecular characterization of cumin (Cuminum cyminum L.) ecotypes (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 2، شماره: 1
27 برآورد ارزش اصلاحی لاین های تریتی پایرم ثانویه ایرانی برمبنای شاخص های تحمل به تنش در شرایط تنش شوری با روش بهترین پیش بینی خطی متعادل (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 25
28 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
29 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
30 بررسی میزان عملکرد دانه و وضعیت تجمع یون های سدیم، پتاسیم و منیزیم در بافت های مختلف ارقام گندم (Triticum aestivum L.) حساس و متحمل به شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 31
31 بررسی اثر تاریخ کاشت ، رقم و ازتوباکتر بر عملکرد گندم در منطقه بردسیر (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
32 بررسی اثر قطع آبیاری در مرحله گلدهی و محلولپاشی اسپرمیدین بر برخی خصوصیات کمی و کیفی اکوتیپهای مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 2
33 بررسی انتقال ژن گلوفوزینات از طریق غوطه ور سازی گل در سوسپانسیون اگروباکتریوم به گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
34 بررسی برهمکنش اکوتیپ و تاریخ کاشت در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از روشهای مختلف پایداری تک متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
35 بررسی بیان ژن NHX در گیاه گلرنگ تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
36 بررسی بیان ژن OsPP۲C۵، در شرایط تنشهای غیر زنده (شوری، خشکی و سرما) در برنج (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
37 بررسی پایداری عملکرد غله جدید تریتیپایرم اولیه در مقایسه با تریتیکاله و گندم نان با روش امی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 2
38 بررسی تحمل ژنوتیپ های Cuminum cyminum L. به بیماری پژمردگی فوزاریومی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 38، شماره: 4
39 بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره ناحیه QTL کنترل کننده تحمل به شوری در ارقام برنج ایرانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 20، شماره: 3
40 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون دسته بارلی و ویرجینیا با استفاده از چند شکلی طولی قطعات تکثیری (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
41 بررسی تنوع ژنتیکی یک کلکسیون بین المللی برنج به وسیله نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
42 بررسی تنوع صفات مختلف زراعی و پتانسیل عملکرد اینبرد لاین های گندم نان Triticum aestivum L.)) حاصل از تلاقی ارقام روشن در فلات (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 20
43 بررسی روابط بین صفات زراعی و عملکرد دانه در اینبردلاین های نوترکیب حاصل از تلاقی ارقام روشن در فلات گندم نان تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 20
44 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های مختلف ارزن تحت دو رژیم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 1
45 بررسی ناهنجاری های نمو تخمک به دانه در پسته اهلی (Pistacia vera L.) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 6، شماره: 20
46 بهبود عملکرد بذر ژنوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از شاخص های مختلف گزینش در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 2
47 پتانسیل تولید و تحمل به خشکی تعدادی از ژنوتیپ های داخلی و خارجی گلرنگ در سه منطقه ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 3
48 تاثیر ژن های Ppd و Vrn بر صفات زراعی مهم گندم نان (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
49 تاثیر ژن های Ppd و Vrn بر صفات زراعی مهم گندم نان (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
50 تاثیر قطع آبیاری در مرحله گلدهی و محلول پاشی اسپرمیدین بر کمیت و کیفیت اسانس سه توده زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
51 تجزیه آثار متقابل ژنوتیپ در محیط، بر اساس تجزیه ضرایب مسیر در کلون های نیشکر (دریافت مقاله) نشریه علمی ترویجی جمعیت علمی فن آوری نیشکر ایران دوره: 10، شماره: 52
52 تجزیه آماری عملکرد و صفات زراعی در بین نتایج تلاقی لاین های گندم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 21
53 تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و بررسی الگوی واکنش ژنوتیپی در ارقام یولاف (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 32
54 تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و بررسی الگوی واکنش ژنوتیپی در ارقام یولاف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 2
55 تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و بررسی الگوی واکنش ژنوتیپی در لاین های مختلف گندم نان تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 19
56 تجزیه ارتباطی صفات زراعی در ارزن معمولیPunicum miliaceam)) تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از نشانگر AFLP (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
57 تجزیه ارتباطی صفات مهم زراعی ژرم پلاسم ارزن دم روباهی با استفاده از نشانگر AFLP (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
58 تجزیه پایداری عملکرد دانه در اکوتیپ های مختلف شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) با استفاده از رگرسیون ابرهارت- راسل و سایر روش های تک متغیره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 25
59 تجزیه مولکولی صفات مرتبط با رشد رویشی برنج (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
60 تحلیل اثر متقابل ژنوتیپ × محیط ( مدیریت های زراعی) در ارقام یولاف بر مبنای تجزیه ضرایب مسیر و رگرسیون (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
61 تحلیل اثر متقابل ژنوتیپ × محیط ( مدیریت های زراعی) در ارقام یولاف بر مبنای تجزیه ضرایب مسیر و رگرسیون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
62 تعیین شاخص های انتخاب مناسب برای اصلاح عملکرد دانه در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 6
63 تنوع آللی نشانگرهای ناحیهQTL کنترل کننده تحمل به شوری ( Saltol ) در مرحله گیاهچه ای در ارقام برنج ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
64 روابط بین صفات زراعی و فنولوژیک در لاین های خالص حاصل از تلاقی بین ارقام روشن و سبلان گندم نان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 21
65 شناسایی QTL های عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد برنج با استفاده از نقشه لینکاژی با تراکم بالای نشانگرهای SNP (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
66 شناسایی لاین های متحمل به تنش خشکی در گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 2
67 شناسایی و ارزیابی الگوی بیان ژن های دخیل در مسیرهای سیگنالدهی در آجیلوپس(Aegilops tauschii) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
68 مطالعه پاسخ های مرفوفیزیولوژیکی لاین های امیدبخش غله جدید و تراریخت کروموزومی تریتی پایرم ثانویه ایرانی به شوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 1
69 مطالعه پایداری عملکرد غله جدید تریتی پایرم با لاین های تریتیکاله و ارقام گندم نان ایرانی با استفاده از روش تفکیک آثار متقابل ژنوتیپ در محیط (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 3
70 مطالعه تنوع ژنتیکی و شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با صفات تحمل به خشکی در ارزن دم روباهی [Setaria italica (L.) P. Beauv.] (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
71 مطالعه کنترل ژنتیکی برخی صفات مرتبط با عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 19
72 مقایسه پایداری و سازگاری غله جدید تریتی پایرم اولیه با گندم نان ایرانی و تریتیکاله با استفاده از پارامترهای مختلف پایداری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
73 مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده میزان سدیم و پتاسیم در برنج تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
74 مکان یابی ژن های کنترل کننده برخی صفات زراعی گندم نان تحت تنش خشکی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 30
75 مکان یابی ژنی صفات مرتبط با تحمل به شوری در مراحل زایشی و رویشی برنج (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
76 مکان یابیQTLهای عملکرد و اجزای عملکرد دانه در لاین های خالص حاصل از تلاقی ارقام روشن و فلات گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
77 نقشه یابی QTLهای متحمل به شوری در نتاج حاصل از تلاقی ارقام گاسپارد و خارچیا در گندم نان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 28
78 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تلقیح باکتری Bradyrhizobium Japonicum و کود نیتروژن (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پرایمینگ بذر با اسید آمینه L- آرژینین بر پارامترهای رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در ریشه گیاه گندم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
2 اثر پیش تیماربذر با اسیدآمینه L- سیستئین بر محتویرنگیزه های فتوسنتزی، قندهای محلول،آب اکسیژنه وپراکسیداسیون لیپید در گیاه گندم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
3 اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام مختلف ارزن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
4 اثر تنش شوری بر رشد ریشه ارزن دم روباهی (.Setaria italica L) در مرحله گیاهچه (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین امید بخش ارزن معمولی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
6 اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد سیب زمینی رقم اگریا در منطقه جیرفت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر کودهای تلفیقی و کود آهن بر روی کمیت و کیفیت آفتابگردان رقم آذرگلدر منطقه کرمان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثر وزن مخصوص ظاهری خاک بر ظهور جوانه اکوتیپهای زعفران درکاربرد/ عدم کاربرد کمپوست و بیوچار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
9 اثرات اسید سالیسیلیک بر شاخه زایی گیاه هوهوبا در شرایط درون شیشه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
10 اثرات تیدیازورون و استیل سالیسیلیک اسید بر روی جنین زایی سوماتیکی مستقیم در هوهوبا (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 اثرتنش خشکی و رقم برعملکرد واجزای عملکرد آفتابگردان درشرایط آب و هوایی کرمان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اثرکاربرد سوپرجاذب در سطوح مختلف تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی ارقام مختلف ارزن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 ارتباط بین محتوای رطوبت، وزن و سطح ویژه برگ اکوتیپهای زعفران در تغذیه با منابع آلی، شیمیایی و قارچ میکوریزا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
14 ارزیابی ارتباط بین صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در گندم نان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 ارزیابی ارقام ارزن معمولی به عنوان گیاه مقاوم به کم آبی در کرمان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
16 ارزیابی پایداری عملکرد دانه در لاین های مختلف گندم نان در شرایط تنش خشکی و شوری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
17 ارزیابی پتانسیل ژنوتیپ های مختلف گلرنگ تحت سطوح متفاوت نیتروژن و آهن درکرمان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 ارزیابی پتانسیل عملکرد ژنوتیپ های بزرک تحت تأثیر نیتروژن و روی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
19 ارزیابی تحمل به تنش شوری مجموعه ی گسترده ی ژرم پلاسم ایرانی ارزن پروسو بر اساس شاخص های تحمل به تنش (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 ارزیابی تحمل به تنش شوری مجموعه ی گسترده ی ژرم پلاسم ایرانی ارزن دم روباهی بر اساس شاخص های تحمل به تنش (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپهای برنج (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
22 ارزیابی تنوع ژنتیکی برای خصوصیات مرتبط با کیفیت نانوایی در لاین های مختلف گندم نان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
23 ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در ژنوتیپ های ارزن دم روباهی (.Setaria italica L) با نشانگر AFLP تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات زیره سبز Cuminum cyminum L.) بر اساس ویژگیهای مورفولوژیکی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
25 ارزیابی تنوع هاپلوتیپی QTL های کنترلکننده مقدار روی در ارقام گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
26 ارزیابی تنوع هاپلوتیپی نشانگرهای ریزماهواره در برگیرنده QTL کنترل کننده میزان آهن در ارقام گندم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
27 ارزیابی روش و میزان کم آبیاری بر صفات کمی و کیفی بابونه آلمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
28 ارزیابی روند تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف آفتابگردان در شرایط رقابت با علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
29 ارزیابی روند سرعت پرشدن دانه درارقام هیبرید سینگل کراس 704و540 درسطوح مختلف نیتروژن و روی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 ارزیابی ژرم پلاسم ارزن دم روباهی به عنوان گیاه مقاوم به کم آبی در کرمان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
31 ارزیابی ژنوتیپ تحمل به شوری گیاه برنج در مرحله گیاهچهای با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در کروموزوم شماره 10 (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
32 ارزیابی ژنوتیپ های مختلف کنجد تحت سطوح متفاوت کود روی در جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
33 ارزیابی ژنوتیپهای برنج به تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
34 ارزیابی ژنوتیپهای زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت استرس خشکی بر پایه شاخصهای تحمل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
35 ارزیابی ژنوتیپهای مختلف کنجد تحت سطوح متفاوت سکوسترین آهن در جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
36 ارزیابی سطوح مختلف ازت و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج ژنوتیپ بزرک در کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
37 ارزیابی سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی بابونه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
38 ارزیابی سطوح مختلف نیتروژن و روی بر عملکرد دو رقم ذرت هیبرید سینگل کراس 704 و 540 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
39 ارزیابی سودمندی سیستم کشت بدون خاک ورزی در مقایسه با سایر روشهای خاک ورزی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
40 ارزیابی سه رقم گندم نان (.Triticum aestivum L) بر اساس صفات مورفولوژیک تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 ارزیابی شاخص های تحمل به شوری در 20 ژنوتیپ گندم نان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
42 ارزیابی شاخص های تحمل و حساسیت به تنش خشکی در برخی از ژنوتیپ های ارزن دم روباهی (.Setaria italica L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیک و ارتباط آن ها با تحمل به تنش خشکی در گندم نان (.Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 ارزیابی صفات مورفولوژیک و تعیین مهمترین اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L) تحت شرایط تنش و نرمال رطوبتی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
45 ارزیابی عملکرد سیب زمینی در مدلسازی کشت مخلوط با سورگوم علوفه ای در طرح استمرار منطقه جیرفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
46 ارزیابی عملکرد و صفات مهم در نسل F۳ گلرنگ تحت شرایط قطع آبیاری در مرحله گلدهی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 ارزیابی فنولوژیکی لاینهای تریتیپایرم اولیه هگزاپلوئید در مقایسه با ارقام گندم نان ایرانی و لاینهای جدید تریتیکاله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
48 ارزیابی قابلیت ترکیب پذیری عمومی ژنوتیپ های برتر زیره سبز ایران در شرایط تنش و نرمال رطوبتی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 ارزیابی کیفیت نانوایی لاین های تریتی پایرم ثانویه ایرانی حاوی پتانسیل مقاومت به تنش شوری در مقایسه با والدین برتر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
50 ارزیابی مدل ژنتیکی مناسب برخی صفات زراعی در گندم نان (Triticum aestivum L) برای استفاده در مناطق خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
51 ارزیابی مزرعه ای لاین های امید بخش گندم در شرایط شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
52 ارزیابی میزان تحمل 49 اکوتیپ زیره سبز به تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
53 ارزیابی نشانگرهای مولکولی مرتبط با صفت شکل دانه در بخشی از ژرمپلاسم برنج (Oryza sativa L) کشور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
54 ارزیابی و مقایسه میزان تنفس ارقام مختلف آفتابگردان در مرحله جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
55 استفاده ازشاخصهای گزینشی چندگانه برای انتخاب بهترین خانواده های f3 برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 اندازه گیری کارایی مصرف آب 10 ژنوتیپ جو بدون پوشینه تحت شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
57 اهمیت رخدادهای پیرایش متناوب در مطالعه و به نژادی پاسخ گیاهان به تنش (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
58 برآورداثرژنهای صفات مهم زراعی درجمعیت برنج ایرانی غریب ×خزر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
59 بررسی اثر ات نیتروژن و باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم و ارقام بر روی عملکرد و اجزای عملکرد سویا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
60 بررسی اثر پیش تیمار سالسیلیک اسید و براسینو استروئید بر جوانه زنی زیره سبز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 بررسی اثر پیش تیمار و محلول پاشی سالسلیک اسید و براسینو استروئید بر عملکرد و صفات زراعی زیره سبز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
62 بررسی اثر تنش خشکی ، پرایمینگ بذر و محلول پاشی با سالیسیلیک اسید و سولفات منگنز بر ویژگی های زراعی شنبلیله (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
63 بررسی اثر تنش شوری بر جذب یونهای سدیم و پتاسیم در ژنوتیپهای مختلف برنج (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
64 بررسی اثر ریزمغذی آهن برصفات زراعی دراکوتیپ های مختلف شنبلیله (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
65 بررسی اثر زمان و دورهای مختلف آبیاری والقای تحمل به تنش خشکی درلوبیا چشم بلبلی محلی جیرفت (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
66 بررسی اثر ژنوتیپ محیط برای عملکرد شکر ژنوتیب های نیشکر با استفاده از مدل AMIMI (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
67 بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد آفتابگردان( Helianthus annuus L. ( در تیمارهای آبیاری مختلف (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
68 بررسی اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
69 بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط و سازگاری اکوتیپهای زیره سبز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
70 بررسی اثر مقادیر مختلف آبیاری برصفات زراعی ارزن معمولی در کرمان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
71 بررسی اثرات تنش شوری بر روی جوانه زنی و صفات گیاهچه ای در ژنوتیپ های گلرنگ (Carthamus tinctorius L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
72 بررسی اثرات تنش شوری بر روی صفات گیاهچه ای در ژنوتیپ های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
73 بررسی اثرات تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی ریشه ارقام مختلف گندم در مرحله رشد گیاهچه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
74 بررسی اثرات نیتروژن و باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم بر میزان روغن و پروتئین سه ورایته سویا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
75 بررسی اثرسطوح مختلف آهن و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد دورقم ذرت شیرین درمنطقه جیرفت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
76 بررسی اثرسطوح مختلف کودهای فسفر و روی برسرعت رشد محصول،سرعت رشد نسبی ،شاخص سطح برگ و وزن خشک کل گیاه آفتابگردان در کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
77 بررسی اثرکم آبیاری برعملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های مختلف برنج هوازی درنیک شهر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
78 بررسی اثرمقادیر مختلف کود نیتروژن برعملکرد دانه سه لاین امیدبخش جو لخت درکرمان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 بررسی اجمالی وضعیت کلنیزاسیون میکوریزایی و پتانسیل همزیستی جدایه های برخی گیاهان با زیره سبز در استان کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
80 بررسی الگوی ژنتیکی صفات زراعی برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 بررسی بیان ژن SOS1 تحت تنش شوری در دو رقم حساس و متحمل گندم با استفاده از Real time PCR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
82 بررسی پایداری عملکرد 40 ‏رقم گندم نان در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
83 بررسی پتانسیل عملکرد ژنوتیپ های مختلف گلرنگ تحت رژیم های متفاوت آبیاری در کرمان (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
84 بررسی پتانسیل عملکرد سورگوم در منطقه جیرفت (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
85 بررسی پتانسیل عملکرد و میزان اسانس اکوتیپهای زیره سبز در تاریخهای متفاوت کاشت در کرمان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
86 بررسی پیش تیمارهای نانو ذره سلنیوم و باکتری محرک رشد بر افزایش تحمل گیاه ارزن در برابر تنش شوری (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
87 بررسی تاثیر اثر متقابل ژنوتیب × محیط برعملکرد شکر ژنوتیب های نیشکر با استفاده از مدل MUIR (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
88 بررسی تاثیر تنش خشکی بر ریشه ژنوتیپ های ارزن دم روباهی (.Setaria italica L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
89 بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید و رژیمهای آبیاری مختلف بر خصوصیات مورفولوژیک و بیومس آفتابگردان ( Helianthus annuus L. (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
90 بررسی تاثیر سوپرجاذب بر برخی صفات مورفولوژیکی ژنوتیپ های مختلف ارزن معمولی تحت تاثیر تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
91 بررسی تجزیه علیت عملکرددانه درترکیب های متفاوت نیتروژن و روی درشیراز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
92 بررسی تحمل به تنش خشکی ژنوتیپهای مختلف گلرنگ در مرحله زایشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
93 بررسی تحمل به خشکی اکوتیپ های مختلف زیره سبز براساس شاخص های تحمل (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
94 بررسی تحمل به خشکی در ژنوتیپهای مختلف کنجد در مرحله رشد زایشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
95 بررسی تحمل به شوری ژنوتیپ های مختلف زیره در کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
96 بررسی تحمل به شوری ژنوتیپ های مختلف گندم دوروم و نان و تریتیکاله از طریق شاخص های تحمل به تنش در خاکهای شور و معمول (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
97 بررسی تغییرات شاخص کلروفیل در ژنوتیپ های گندم نان تحت تنش سرمای دیررس بهاره (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
98 بررسی تفاوت ژنوتیپهای مختلف توتون بر اساس نشانگرهای AFLP با استفاده از نرم افزار GGT: Graphical Genotypes (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
99 بررسی تنش خشکی برژنوتیپ های مختلف گلرنگ درسیرجان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
100 بررسی تنوع ژنتیکی 33 رقم ماده پسته ایرانی با استفاده از صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
101 بررسی تنوع ژنتیکی بخشی از ارقام گندم ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
102 بررسی تنوع ژنتیکی چندین ژنوتیپ خرما و نهال های حاصل ازکشت بافت آن ها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
103 بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی در ژرم پلاسم ارزن ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
104 بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد دانه در گىدم نان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
105 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های امیدبخش گندم نان با استفاده از نشانگرهای میکروساتلایت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
106 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های اولیه غله جدید تریتیپایرم (AABBEbEb) با استفاده از روش های آ»اری چند متغیره (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
107 بررسی تنوع ژنتیکی لاینهای جدید تریتیپایرم و ارقام گندم نان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
108 بررسی تنوع ژنوتیپ های زیره سبز (.Cuminum cyminum L) تحت شرایط بیماری پژمردگی فوزاریومی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
109 بررسی تنوع صفات و تجزیه رگرسیون برای عملکرد دانه در سورگوم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
110 بررسی تنوع فنوتیپی اینبرد لاین های مختلف گندم نان درتنش خشکی آخرفصل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
111 بررسی تنوع مولکولی لاینهای غله جدید تریتیپایرم در مقایسه با لاینهای امیدبخش تریتیکاله و ارقام گندم نان ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
112 بررسی تنوع و تجزیه رگرسیون برای عملکرد دانه در سورگوم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
113 بررسی تنوع هاپلوتیپی QTL های کنترل کننده تحمل به شوری در گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
114 بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی پیاز نرگس رقم شهلا Narcissus tazetta cv. Shahla (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
115 بررسی روابط ژنتیکی بخشی از ذخایر توارثی برنج ایرانی (ryza sativa L ( با استفاده از صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
116 بررسی روابط همبستگی، رگرسیون و علیت صفات مورفولوژیک درلاینهای اینبرد گندم نان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
117 بررسی روند تغییرات ژنوتیپ های مختلف گلرنگ تحت سطوح تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
118 بررسی روند تغییرات عملکرد دانه گندم براساس صفات زراعی مهم در جمعیت حاصل از تلاقی روشن در سبلان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
119 بررسی ژنتیکی صفات مختلف در اینبرد لاین های نوترکیب حاصل از تلاقی ارقام گندم روشن و سوپرهد تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
120 بررسی ژنتیکی گلرنگ (Carthamus tinactorius L.) در آب و خاک شور (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
121 بررسی ژنوتیب های مختلف کنجد در مرحله گیاهچه ای تحمل به خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
122 بررسی سرعت پر شدن دانه و روند تغییر بین صفات در ژنوتیپ های مختلف کنجد تحت سطوح متفاوت کود روی در جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
123 بررسی شاخص های تحمل به تنش خشکی در برخی از ژنوتیپ های ارزن معمولی (miliaceum Panicum.L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
124 بررسی صفات زراعی و عملکردژنوتیپ های گندم نان باواکنشهای کرانه ای به تنش شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
125 بررسی صفات فیزیولوژیک گیاهچه زیره سبز .CUMINUM CYMINUM L تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
126 بررسی عملکرد اکوتیپ های مختلف ارزن معمولی و ارزن دم روباهی در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
127 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام های مختلف ارزن علوفه ای در شرایط ابیاری یکسان در منطقه رودان (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
128 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام های مختلف ارزن علوفه ای در شرایط ابیاری یکسان در منطقه رودان (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
129 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های اولیه غله جدید تریتی پایرم (AABBEbEb) در مقایسه با لاین های امید بخش تریتیکاله و ارقام گندم نان ایرانی برای شرایط کم آبی در کرمان با تکنیکهای آماری تجزیه مسیر و همبستگی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
130 بررسی عملکرد و اجزایعملکرد ژنوتیپ های مختلف ارزن دم روباهی تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
131 بررسی مقاومت به شوری لاینهای جدید تریتی پایرم درمقایسه با ارقام گندم نان ولاینهای جدید تریتیکاله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
132 بررسی نایکنواختی ژنتیکی حاصل از تنوعات سوماکلونال در نهال های خرما تکثیر یافته از طریق کشت بافت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
133 بررسی و تعیین اثرنسبت های مختلف کاشت پایه مادری B73 به پایه پدری MO17 برعملکردواجزاءعملکرد تولید بذرهیبرید S.c704 درشهرستان بردسیر استان کرمان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
134 بررسی واکنش متفاوت اکوتیپ های کرانه ای زیره سبز در پاسخ به ریکاوری بعد از تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
135 بررسی وضعیت آلودگی فلزات سنگین در خاک و گیاه درمنه کوهی در منطقه معدنی مس سرچشمه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
136 بررسیپتانسیل عملکرد ژنوتیپهای مختلف گلرنگ در سطوح مختلف روی در منطقه جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
137 پاسخ سه رقم سویا به تلقیح باکتری Bradyrhizobium Japonicum و کود نیتروژن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
138 پتانسیل تولید و تحمل به شوری برخی از ژنوتیپ های ارزن دم روباهی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
139 تاثیر اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
140 تاثیر تلقیح باکتری Bradyrhizobium Japonicum و کاربرد اوره بر گره بندی و عملکرد سه رقم سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
141 تاثیر تیمارهای مختلف دمایی بر جوانه زنی بذر اسپرس کرمانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
142 تاثیر روش مصرف آهن، روی و بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
143 تاثیر قطع آبیاری در مرحله گلدهی و محلول پاشی اسپرمیدین بر برخی خصوصیات کمی و کیفی توده های مختلف زیره سبز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
144 تاثیر هم کشتی ریزجلبک Chlamydomonas reinhardtii و باکتری Azotobacter chroococcum بر بهبود رشد بیومس ریزجلبک در شرایط فاضلاب مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
145 تاثیر همزمان تنش شوری و پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر غذایی در شاخسار ارزن معمولی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
146 تاثیرتراکم بوته برعملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ های جولخت (Hordeum Vulgar L.) درمنطقه رفسنجان (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
147 تأثیر پیوند چهار رقم خربزه بر روی پایههای مختلف کدو و گرمک وبررسی روابط آبی بین نشاهای پیوندی و غیر پیوندی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
148 تأثیر کاربرد پتاسیم بر عملکرد وزن تازه شاخسار،رطوبت نسبی ونفوذپذیری غشای سلولی برگ ارزن معمولی در شرایط شور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
149 تأثیر نوع، سرعت پیشروی و دفعات عبور تراکتور بر تراکم پذیری خاک وعملکرد محصول سیب زمینی در کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
150 تجزیه ارتباطی برخی از صفات زراعی ژنوتیپ های ارزن دم روباهی تحت شرایط تنش خشکی با نشانگر AFLP (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
151 تجزیه الگوی واکنش ژنوتیپی در ژنوتیپ های مختلف کنجد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
152 تجزیه QTL های عملکرد و صفات وابسته به عملکرد با استفاده از لاینهای اینبرد نوترکیب در گندم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
153 تجزیه پایداری ژنوتیپ های مختلف گمدم در دو استان یزد و کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
154 تجزیه ژنتیکی اجزای عملکرد و صفات زراعی برنج با استفاده ازروش QTL mapping (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
155 تجزیه علیت عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف کنجد تحت سطوح مختلف آهن در جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
156 تجزیه علیت عملکرد دانه ژنوتیپهای مختلف گلرنگ تحت سطوح مختلف روی در جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
157 تجزیه علیت و رگرسیون عملکرد دانه ژنوتیپهای مختلف گلرنگ تحت سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
158 تجزیه و تحلیل تفاوت تک نوکلئتیدی ((SNP) در ژن و پروتئین های درگیر در شکل دانه برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
159 تجزیه و تحلیل روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در گلرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
160 تجزیه و تحلیل میانیگین نسل ها برای صفات مرتبط با تحمل به خشکی در گلرنگ زراعی(Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
161 تجزیه وتحلیل همبستگی ورگرسیون برای عملکرددانه و اجزای آن درژنوتیپ های مختلف گلرنگ درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
162 تجزیه همبستگی ژنوتیپ های مختلف گندم نان، تریتیکاله وگندم دوروم در پاسخ به تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
163 تعیین تاریخ کشت مناسب کینوا رقم Titicacaدر منطقه کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
164 تعیین مدل مناسب ژنتیکی برخی صفات مورفولوژیک در گندم نان ( Triticum aestivum L) برای استفاده در مناطق خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
165 تفکیک آثار متقابل ژنوتیپ x محیط به بخش های تغییر در مقدار و تغییر در رتبه در ژنوتیپ های مختلف کنجد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
166 تنوع ژنتیکی لاینهای مختلف گلرنگ از نظر صفات مختلف زراعی در کرمان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
167 تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیک در نسل F۳ گلرنگ تحت شرایط تنش قطع آبیاری در مرحله گلدهی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
168 تنوع مورفولوژیک جمعیت های نخل پاکوتاه ایرانی (Nannorrhops ritchieana Griffith) در جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
169 جنبه های مختلف کاربردی نشانگرهای مولکولی در پژوهش های بیوتکنولوژی خرما (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
170 راهکارهای توسعه کمی و کیفی استارت آپ های حوزه زراعت و نقش آنها در کارآفرینی پایدار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
171 روش ساخت محلول غذایی اختصاصی یونجه با استفاده از عناصر موجود در آن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
172 روش های فیزیکی و شیمیایی برای بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه در گونه های اسپرس و یونجه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
173 شناسایی QTL های کنترل کننده صفات زراعی در گندم نان با استفاده از نشانگر DArT (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
174 شناسایی QTL های مرتبط با صفات کیفیت نانوایی با استفاده از نشانگر DArT (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
175 شناسایی ژنهای کمی کنترلکننده تحمل به شوری در مرحله رویشی و زایشی برنج با استفاده ازنشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
176 شناسایی لاینهای متحمل به تنش خشکی در گندم نان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
177 شناساییQTLهای های متحمل به شوری در نسل F2گندمنان حاصل از تلاقی گاسپارد و خارچیا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
178 کنترل عارضه خشکیدگی خوشه خرما (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
179 گزینش ژنوتیپ های گیاه زیره سبز (.Cuminum cyminum L) به منظور بررسی تحمل به بیماری پژمردگی فوزاریومی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
180 گزینش ژنوتیپ های گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به منظور بررسی تحمل به بیماری پژمردگی فوزاریومی تحت شرایط آزمایشگاه ی و کشت در فیتوترون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
181 مدلسازی اثر تراکم بوته بر ژنوتیپهای مختلف گلرنگ بهاره در سیرجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
182 مدلسازی تولید بذر هیبرید ذرت رقم S.C704 با استفاده از رگرسیون چند متغیره خطی در آرایش کاشت های مختلف نسبت های متفاوت پایه پدری به مادری درمنطقه بردسیر کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
183 مدلسازی عملکرد اکوتیپ های زیره سبز (cuminum cyminuom ) در استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
184 مطالعه تنوع ژنتیکی توده های زیره سبز Cuminum cyminum L. استان کرمان در ایران با استفاده از صفات مرفولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
185 مطالعه روابط بین صفات در لاین های اینبرد مختلف گندم نان در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
186 مطالعه ژنتیکی برخی صفات گندم نان تحت تنش خشکی با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
187 مطالعه ژنهای کنترلکننده تحمل به شوری در مرحله گیاهچهای در برنج (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
188 مطالعه صفات مختلف فیزیولوژیک در ارقام مختلف گندم نان (.Triticum aestivum L) درشرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
189 مطالعه صفات مختلف مورفولوژیک ارقام مختلف گندم نان (.Triticum aestivum L) تحت شرایط تنش و نرمال رطوبتی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
190 مطالعه ی الگوی بیان ژن NAC۶۹-۱ تحت تنش خشکی در سه رقم گندم نان (.Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
191 مقایسه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط لاین های غله جدید مقاوم به شوری تریتی پایرم با ارقام گندم نان ایرانی و لاین های جدید تریتیکاله با استفاده از روش های پارامتری در کرمان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
192 مقایسه عملکرد شکر در کلونهای ژنتیکی نیشکر با استفاده از مدل AMMI در شرایط اب و هوای استان خوزستان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
193 مقایسه عملکرد واجزاء عملکردارقام مختلف سورگوم و ارزن درشرایط آبیاری یکسان در اقلیم منطقه رودان(استان هرمزگان) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
194 مکان یابی QTL های کنترل کننده صفات مرتبط با تحمل به خشکی گندم نان (تلاقی روشن * سبلان ) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
195 مکان یابی QTLهای برخی صفات زراعی گندم نان تحت تنش شوری با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
196 مکان یابی دقیق ناحیه کروموزومی کنترل کننده تحمل به شوری روی کروموزوم 1 در برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
197 مکان یابی ژنهای کنترل کننده تحمل به شوری در برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
198 مکانیابی ژنهای کنترل کننده برخی از صفات فیزیولوزیک گندم نان تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
199 نقشهیابی ژنتیکی و شناساییQTLهای مرتبط با صفات زراعی مهم در گندم نان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
200 واکنش ارقام مختلف ارزن به رژیم های آبیاری در شرایط آب و هوایی کرمان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
201 همبستگی و تجزیه علیت صفات با عملکرد دانه در ژرم پلاسم بین المللی سورگوم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی