دکتر سکینه جهانگیرزاده

دکتر سکینه جهانگیرزاده استادیار گروه مهندسی برق - موسسه آموزش عالی کارون

دکتر سکینه جهانگیرزاده

Dr. sakineh jahangirzadeh

استادیار گروه مهندسی برق - موسسه آموزش عالی کارون

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.