آقای دکتر مجتبی آقای میر سلیم

دکتر مجتبی آقای میر سلیم استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای دکتر مجتبی آقای میر سلیم

Dr. Mojtaba Agha Mir Salim

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجتبی آقای میر سلیم در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر