دکتر عبدالرحمان محمدخانی

دکتر عبدالرحمان محمدخانی دانشیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر عبدالرحمان محمدخانی

Dr. Abdolrahman Mohammadkhani

دانشیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر برخی محرک های زیستی بر عملکرد و صفات کیفی میوه زردآلو رقم ’شکرپاره‘ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 3
2 اثر برخی محرک های زیستی بر ویژگی های رشد رویشی و غلظت عناصر برگ درخت زردآلو رقم ''شکرپاره'' (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 3
3 اثر بسترهای کشت بر مصرف آب و ویژگی های گل گازانیا (Gazania hybrida) در بام سبز (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 3
4 اثر ترکیب سطوح مختلف ۲,۴-D و BAP در محیط کشت ۱/۴ MS بر برخی خصوصیات کالوس زایی قطعات گره دار شاخه فرعی میانی نسترن وحشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 3
5 اثر تغذیه پتاسیم و بور بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه انگور رقم عسکری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
6 اثر تنش خشکی ناشی از سطوح مختلف محلول پلیاتیلن گلیکول بر مولفه های جوانه زنی بذر زوفا (Hyssopus officinalis L) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 4
7 اثر تنش شوری بر عملکرد دانه و روغن، میزان کلروفیل و پرولین در سه توده محلی کرچک (Ricinus communis L.) در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 14
8 اثر تنش کم آبی بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انار رقم "واندرفول" (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 25، شماره: 1
9 اثر دما و مدت زمان نگهداری بر قوه نامیه دانه گرده ارقام مختلف خرما (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 2
10 اثر زمان و روش پیوند بر گیرایی و رشد پیوندک در گردوی ایرانی (Juglans regia L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 15
11 اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر برخی صفات فیزیولوژیکی و ریخت شناسی علف طلایی (Solidago canadensis L.‎) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 52، شماره: 4
12 اثر سیلیسیم بر افزایش مقاومت به تنش اکسیداتیو ناشی از سفیدک سطحی در کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo, var. styriaca) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 3
13 اثر شوری کلریدسدیم بر عملکرد دانه، جذب و انتقال برخی عناصر در سه توده گیاه دارویی کرچک (L. Ricinus communis) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
14 اثر کاربرد روش های آبیاری موضعی ریشه (PRD) بر راندمان مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 66
15 اثر کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر رشد، میزان ژل و برخی عناصر در آلوئه ورا تحت شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 2
16 اثر کم‌آبیاری بر برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی انگور عسگری (Vitis vinifera cv. Asgari) همزیست با قارچ‌ریشه آربسکولار (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 4
17 اثر محلول پاشی اسید هیومیک و سولفات آهن بر برخی شاخص های فیزیولوژی،کمیت و کیفیت میوه انگور رقم "عسکری" (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 22
18 اثر نسبت های مختلف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر برخی صفات مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 3
19 ارزیابی تاثیر پاکلوبوترازول و ترینگزاپک اتیل بر ویژگی های ریخت شناختی و فیزیولوژیکی دو گیاه پرچینی رزماری (Rosmarinus officinalis) و نوش (Thuja orientalis Morgan ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 3
20 ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس اکوتیپ های مختلف گونه های سالویا در جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 1
21 ارزیابی صفات کمی و کیفی در برخی از ژنوتیپ های توت فرنگی با راهکار PLS-PM (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 1
22 ارزیابی ناسازگاری و برخی از تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کمیت و کیفیت میوه زالزالک قرمز (Crataegus monogyna Jacq.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 1
23 بررسی اثر اسید هیومیک و عنصر روی بر کمیت و کیفیت میوه، رنگیزه های فتوسنتزی و غلظت برخی عناصر در انگور رقم ‘عسگری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 2
24 بررسی اثر اندازه مریستم و منشاء پیوندک در ریزپیوندی گیلاس در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 4
25 بررسی اثر ترکیب سطوح مختلف ۲,۴-D و BAP در محیط کشت ۱/۴ MS بر برخی خصوصیات رویشی قطعات گره دار شاخه فرعی وسطی نسترن وحشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 4
26 بررسی اثر هم زیستی قارچ مایکوریزا آربسکولار بر برخی پایه های پسته در شرایط تنش شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 3
27 بررسی اثرات کلریدکلسیم، هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین برخصوصیات کمی، کیفی و طول عمر گل آهار (Zinnia elegans J.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 4
28 بررسی تاثیر محلولپاشی ورمیواش بر وضعیت عناصر غذایی برگ و عملکرد توت فرنگی رقم گاویتا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 3
29 بررسی تاثیر هوادهی و پوشش دهی بر نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ نهایی خاک چمن لولیوم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
30 بررسی تغییرات الگوی جذب آب توسط ریشه گیاه لوبیا در شرایط کم آبیاری و گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 1، شماره: 2
31 بررسی تغییرات مکانی برخی از ویژگی های خاک با ویژگی های کمی، کیفی و رویشی پرتقالوالنسیا در منطقه کازرون استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
32 بررسی خشک کن ترکیبی هوای گرم- میکروویو بر میزان گلیسیریزیک اسید عصاره ریشه شیرین بیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
33 بررسی فنولوژی و برآورد نیاز سرمایی و گرمایی جوانه های گل برخی از ارقام تجاری بادام با استفاده از مدل های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 25، شماره: 3
34 بهبود کیفیت گل حنای گینه نو با کاربرد کود کندرهش و اسید هیومیک دربستر کشت (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 3
35 بهبود کیفیت گل مغربی صورتی (Oenothera speciosa Rosea) با کاربرد ورمی کمپوست و سبوس برنج در بستر بام سبز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 1
36 تاثیر استفاده از پساب فاضلاب شهری شهرکرد بر رشد، عملکرد و تجمع سرب و کادمیم در گیاه دارویی بادرنجبویه( (Melissa officinalis (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 60
37 تاثیر برخی از ویژگی های خاک بر رشد، عملکرد و خندانی پسته در منطقه انار رفسنجان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 23، شماره: 1
38 تاثیر بهبود دهنده محلول پاشی برگی پرولین بر خصوصیات مورفولوژیکی و تغذیه ای پایه پسته UCB۱ در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 5، شماره: 1
39 تاثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان عناصر سدیم، پتاسیم و کلسیم در گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum gracum) تحت شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 2
40 تاثیر دانه گرده بر تشکیل بذر و میوه در نارنگی کلمانتین و بررسی نقش قرابت ژنتیکی منابع گرده زا در عمل لقاح (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 53، شماره: 1
41 تاثیر درون پوشانی اسانس مرزه بختیاری با کیتوزان بر ماندگاری و ویژگی های کیفی دانه انار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 4
42 تاثیر غلظت های مختلف توفوردی و محیط کشت MS بر کالوس زایی قطعات گره دار Rosa canina L. (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 2
43 تاثیر نوع محیط کشت و تنظیم کننده رشدی در کشت مریستم ارقام مختلف گیلاس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 3
44 تاثیر همزیستی قارچ میکوریزا آربسکولار با پایه های مختلف پسته در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 38
45 تأثیر کاربرد کودهای کُندرها و اسید هیومیک بر کیفیت تولید نشای توپی گل حنای گینه نو (Impatiens hawkeri “Devine Scarlet Red”) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 9، شماره: 1
46 روشهای موثر در شکست خواب و افزایش جوانه زنی بذر ریواس (Rheum ribes L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 2
47 مطالعه عملکرد و ترکیب های موثره گیاه دارویی گل ماهور (Verbascum phlomoides L. var. Napfeny) در شرایط اقلیمی شهرکرد و سپیدان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 4
48 مطالعه ویژگی های حسی دانه های انار (Punica granatum L.) تحت تاثیر درون پاشی اسانس مرزه بختیاری با کیتوزان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 25، شماره: 2
49 مقایسه رشد، عملکرد و کیفیت میوه ارقام تجاری توت فرنگی در اقلیم سرد استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 20
50 نقش جهت شیب بر پراکنش مکانی برخی از ویژگی های خاک و ویژگی های کمی، کیفی ورویشی هلو در منطقه سامان شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بازدارندگی پونه وحشی و مریم گلی بر نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 اثر برخی کندکنندههای رشد گیاهی بر شاخصهای رشد و نمو گل میمون (Antirrhinum majus) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر ترکیب سطوح مختلف 2,4-D و BAP در محیط کشت 1/4 MS بر برخی خصوصیات کالوس زایی قطعات گره دار شاخه فرعی میانی نسترن وحشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر تغذیه سیلیسیم بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
5 اثر تغذیه سیلیکون بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی سرخارگل(Echinacea purpurea L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
6 اثر تنش خشکی ناشی از سطوح مختلف محلول پلی اتیلن گلیکول بر مولفه های جوانه زنی بذر زوفا (Hyssopus officinalis L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
7 اثر تیمارهای مختلف پس از برداشت برحفظ کیفیت وماندگاری میوه لیموشیرین رقم محلی جهرم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
8 اثر جداگانه و تلفیقی کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر شاخص های رویشی و عملکرد نعناع فلفلی ( MenthapiperitaL. ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
9 اثر خراش دهی شیمیایی و ترکیب با سرمادهی مرطوب برجوانه زنی بذرکنار کوهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
10 اثر کلریدسدیم و کلریدکلسیم بر رشد و میزان ژل در آلوئه ورا تحت شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
11 اثر کودهای شیمیایی و زیستی بر برخی شاخص های رشد گیاه دارویی کاسنی (.Cichorium intybus L) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
12 اثر متقابل تنش خشکی و اسید هیومیک روی برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی کرچک Ricinus communis (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
13 اثر محرک های زیستی هیومیفورته و کادوستیم در شرایط تنش شوری بر برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی گیاه بادرنجبویه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
14 اثر محلول پاشی اسید هیومیک و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد میوه انگوررقم عسکری (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 اثر محلولپاشی کلریدکلسیم بر خصوصیات کمی و کیفی گل آهار (Zinnia elegans) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 اثر نسبت های مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر برخی صفات فیزیولوژیکی رازیانه تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
17 اثر نسبت های مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر برخی صفات مرفولوژیکی و عملکرد دانه رازیانه تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 اثر نماتدکشی سوسنبر و بومادران بر نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
19 اثرمتقابل تنش خشکی واسیدهیومیک براجزای رشد گیاه دارویی کرچک Ricinus communis (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
20 اثز سطوح مختلف ورمی کمپوست و تغذیه آهن بر برخی شاخصهای رویشی توت فرنگی رقم گاویوتا (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
21 ارزیابی بازده فتوسنتز گیاه انگور (Vitis vinifera) همزیست با قارچ مایکوریزا در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
22 ارزیابی میزان مقاومت درمنه دشتی (Artemisia sieberi Boiss) به تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
23 بررسی اثر آهن و روی بر رشد، نمو و مواد مؤثره گیاه دارویی همیشه بهار (.calendulaofficinalis L) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
24 بررسی اثر اجرای سیستم آبیاری قطرهای در تاکستان چند ساله بر برخی ویژگیهای میوه انگور (مطالعه موردی منطقه ناغان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
25 بررسی اثر باکتری تیوباسیلوس و گوگرد بر شاخص های کمی و کیفی فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
26 بررسی اثر پوترسین و برخی ترکیبات گیاهی بر توت فرنگی رقم کامارزا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
27 بررسی اثر تنش شوری برخصوصیات رویشی گیاه توت فرنگی رقم گاویتا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
28 بررسی اثر تنش شوری ناشی از NaCl بر برخی شاخص های بیوشیمیایی گیاه لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
29 بررسی اثرات تنش خشکی روی ریشه و غده سیب زمینی آگریا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
30 بررسی اثرپوترسین وبرخی ترکیبات گیاهی برموادجامدمحلول توت فرنگی رقم کامارزا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
31 بررسی ارتباط برخی از ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خاک با ویژگیهای کمی و کیفی انگور عسکری در منطقه صمصامی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
32 بررسی ازدیاد گردو تحت تأثیر تیمارهای مختلف روش و زمان انجام پیوند (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 بررسی تاثیر اسانس های آویشن باغی و نعناع بر عمر پس از برداشت گل ژربرا (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
34 بررسی تاثیر تنش شوری کلرید سدیم برخصوصیات رویشی گیاه توت فرنگی رقم پاروس (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 بررسی تاثیر سیستم آبیاری فتیله ای بر مقدار ویتامین ث، PH و مواد جامد محلول فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
36 بررسی تاثیر کاربرد محرک های زیستی بر پارامترهای رویشی گیاه دارویی نعناع فلفلی ( Mentha piperita L. ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
37 بررسی تاثیر کاربرد محرکهای زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی Mentha piperita L. (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
38 بررسی تأثیر ساکارز و اسیدبوریک بر میزان جوانهزنی دانه گرده خرما و نقش آن در ایجادتوسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
39 بررسی تأثیر غلظت و تناوب محلول پاشی ورمیواش بر برخی شاخص های رشد توت فرنگیرقم گاویتا (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 بررسی رشد و تجمع سرب در گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris ) تحت آبیاری با پساب فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
41 بررسی غلظت وتناوب محلول پاشی ورمی واش برصفات زایشی وغلظت عناصرتوت فرنگی رقم گاویتا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
42 بررسی نیاز حرارتی و مراحل فنولوژی چند رقم بادام (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
43 بررسی و تاثیر پنج نوع گرده مختلف بر ترکیبات فنل کل، فلاونویید و فعالیت آنتی اکسیدانی خرمای پیارم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
44 بررسی ویژگیهای آگرومورفولوژیکی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
45 بهبود ویژگیهای رویشی گل حنای گینه نو (Impatiens hawkeri) با کاربرد کودهای کندرها و اسید هیوهیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
46 تاثیر اسانس زنیان، کیتوسان، کلرید کلسیم و متیل جاسمونات بر شاخص های کمی، کیفی و انبارمانی انار رقم ملس دانه قرمز شهرضا ’ (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
47 تاثیر استفاده از پساب فاضلاب شهری بر رشد و تجمع سرب در گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
48 تاثیر پس از برداشت اسانس زنیان، کیتوسان، کلریدکلسیم و متیلجاسمونات بر پارامترهای کمی، کیفی و انبارمانی انار رقم ملس دانه قرمز شهرضا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
49 تاثیر تنش شوری بر برخی شاخص های بیوشیمیایی گیاه لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
50 تاثیر تنش شوری بر شاخص های رویشی و زایشی گیاه لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
51 تاثیر جهت شیب بر برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک کیفیت و کمیت هلو در منطقه سامان شهرکرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
52 تاثیر خصوصیات خاک بر رشد، عملکرد و خندانی پسته در منطقه انار رفسنجان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
53 تاثیر درون پوشانی اسانس مرزه بختیاری با کیتوزان بر ویژگیهای کیفی دانه انار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
54 تاثیر ژل آلوئه ورا بر خواص کیفی و عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم گاویاتا (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
55 تاثیر ساکارز، سولفات آلومینیوم و اسیدسیتریک روی عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده رز (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
56 تاثیر سطوح مختلف هوادهی بر عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه فلفل قلمی تحت سطوح مختلف شوری آب آبیاری و بافت خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
57 تاثیر سطوح مختلف هوادی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک تحت سطوح مختلف شوری آب آبیاری و بافت خاک بر گیاه فلفل قلمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
58 تاثیر سیستم آبیاری فتیله ای بر کارایی مصرف آب و برخی صفات رشد فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
59 تاثیر شوری بر جذب و انتقال برخی از عناصر غذایی در چهار رقم لوبیا (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
60 تاثیر غلظت ای مختلف توفوردی و محیط کشت MS بر کالوس زایی قطعات گره دار Rosa canina L. (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
61 تاثیر قارچ میکوریزای همزیست (Glomus mosseae) بر ویژگی های کمی و کیفی گل حنای گینه نو (Impatiens hawkeri) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
62 تاثیر مثبت کاربرد کودکندرها واسید هیومیک در کشت توپی حنای گینه نو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
63 تاثیر نیتریک اکسید بر خواص کیفی و عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم گاویاتا (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
64 تاثیرنیتریک اکسید برخواص کیفی وعمرپس ازبرداشت میوه توت فرنگی رقم کاماروسه (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
65 تأثیر ریزمغذی آهن و روی بر برخی صفات مورفولوژیک وعملکرد اسانس در شش گونه آویشن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
66 تأثیر شوری بر جذب و انتقال پتاسیم در پایه های پسته (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
67 تأثیر کود دامی بر ویژگی های آگرومورفولوژیکی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
68 تأثیر محرک های زیستی بر وزن تر و وزن خشک اندام هوایی نعناع فلفلی (.Mentha piperitta L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
69 تأثیر ورمی کمپوست بر ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی ه میشه بهار .Calendula officinalis L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
70 تعیین آللهای ناسازگاری در چند رقم گلا بیایرانی و خارجی (Pyrus communis L) با استفاده ازتکثیر اختصاصی آللها به روش واکنشهای زنجیره ای پلیمراز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
71 تولید نشای توپی گل حنای گینه نو Impatiens hawkeri با کاربرد کود کندرها و اسید هیومیک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
72 شناسایی آلل های خودناسازگاری در چند رقم گلابی ( pyrus communisL) با استفاده از تکثیر اختصاصی آلل ها به روش واکنش های زنجیره ای پلیمراز (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
73 مقایسه اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه بر شاخص های کمی و کیفی فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
74 واکنش مثبت حنای گینه نو Impatiens hawkeri به کاربرد کود کندرها و اسید هیومیک در بستر هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران